Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diesel oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Process and properties of feedstock and final products from a Gas Oil Hydrotreating plant in PKN ORLEN are presented. A special attention is devoted to quality parameters such as sulphur and polycyclic aromatics, low temperature properties of hydrotreated oil as a basic fuel component for high press[...]
2
100%
Chemik
2001 Nr 11 306-310
PL Przedstawiono wymagania dotyczące jakości oleju napędowego obowiązujące obecnie i w 2005 r. Podano parametry oraz stosowane katalizatory w procesie hydroodsiarczania oleju napędowego.
EN In the paper, are presented diesel oil quality requirements, being in force now and those to be valid in 2005. Besides, parameters and catalysts used in diesel oil hydrodesulfurization are given.
3
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 133-137
4
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The paper presents results of experimental study on the compressibility of soils contaminated by diesel oil from Żuławy region. The investigation results show that compressibility of the soils increases with increasing diesel oil content. A significant increasing in compression was found when diesel[...]
5
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 4 671-679
PL Przedstawiono wpływ dodatków do oleju napędowego (emulsja wodna, alkohol etylowy oraz mieszanina propan-butan) na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów WWA w gazach spalinowych z silnika o zapłonie samoczynnym. Określono również toksyczność tworzących się spalin.
EN The effect of diesel oil additives (W/O emulsion, ethyl alcohol, propane-butane mixture) on the qualitative and quantitative composition of the exhaust gas from a self-ignition engine was examined in terms of PAH analysis. The toxicity of the exhaust gas was determined.
6
88%
Polish Maritime Research
2017 nr 3 99--105
EN The process of fuel combustion in a diesel engine is determined by factors existing during liquid fuel injection and atomisation. The physicochemical properties of the fuel to a large extent decide upon the quality of this phase of cylinder fuelling. So it is important to ensure appropriate properti[...]
7
88%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 239--244
EN Reaching of high parameters of a drive unit and low pollution of the natural environment is considered to be the most desired effect of motorization. The use of the additive in the form of fatty acid methyl esters to the diesel oil, assumes lowering of harmful fuel gases’ emission and reaching high [...]
8
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 4 15--24
PL Na podstawie danych z publikacji OECD/IEA dokonano porównania cen oleju napędowego w krajach OECD. W 2011 r. cena oleju napędowego w USD za litr, obliczona z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, wynosiła od 1,02 w USA do 3,53 w Turcji (w Polsce 2,69 USD za litr – trzecie miejsce pod względem wyso[...]
EN The prices of diesel oil were surveyed in OECD countries on the ground of data contained in OECD/IEA publications. In 2011, the price of diesel oil (USD per litre), calculated including purchasing power parity, ranged from 1.02 in the USA, up to 3.53 in Turkey. Poland - at 2.69 USD per litre – took [...]
9
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W 2008 r. średnia roczna cena oleju napędowego w dolarach amerykańskich (USD) była w Polsce nieco niższa niż w krajach Europy Zachodniej oraz w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, ale wyższa niż w Korei Południowej i Japonii oraz znacznie wyższa niż w USA. Wzrost cen ropy naftowej spowodował, że rosły[...]
EN In 2008 the average annual price (in USD) of diesel oil in Poland was some-what lower than in the West European countries, Czech Republic, Slovakia and Hungary, while it was higher than in the South Korea and Japan, and much higher than in the USA. An increase in crude oil prices resulted in rising [...]
10
75%
Logistyka
PL W artykule opisano zjawiska związane z parametrami wtrysku oleju napędowego, które ograniczają poprawę osiągów i emisji silnika o zapłonie samoczynnym. Do głównych zaliczono zjawisko stuku i niecałkowitego spalania. Omówiono sposób optymalizacji parametrów wtrysku, który polegał na doborze kątów poc[...]
EN The paper describes the phenomena related to the diesel oil injection parameters that limit the performance and emission improvements of a diesel engine. Knocking and incomplete combustion were taken into consideration as the main parameters. The paper describes The way of injection parameters optim[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań kaytalizatorów niklowych (10 % mas. NiO) otrzymanych na nośnikach krzemowo-tytanowych. Stosowano nośniki zawierające 10 % mas. TiO2 otrzymane z zastosowaniem różnych metod preparatyki. Aktywność katalizatorów oznaczono w procesie uwodornienia węglowodorów aromatycznych; ja[...]
EN A series of Sio-TiO2 supports containing 10 wt. % TiO2 were prepared and characterized by various methods. These carries were impregnated with nickel and tested as catalysts in the hydrogenation of hydrotreated diesel oil fraction. Some of the catalysts were subjected to pre-activation at the stage[...]
12
75%
Journal of Ecological Engineering
EN The purpose of this study is to investigate and evaluate the effects of natural bioattenuation, bioventing, and brewery waste effluents amendment as biostimulation-bioaugmentation agent on biodegradation of diesel oil in unsaturated soil. A microcosm system was constructed consisting of five plastic[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1148-1154
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME (estrów metylowych olejów roślinnych) w oleju napędowym na moc, moment obrotowy oraz zawartość związków szkodliwych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym (ZS). Przedstawiono wyniki badań silnika ZS na hamowni silnikowej oraz p[...]
EN For several years, research is underway to fuels derived from natural sources, which can partially or completely replace the fuel from crude oil. Such fuels are called non-conventional, alternative or substitute. As a substitute fuels commonly used in CI engines can provide liquid fuels of vegetable[...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 5 1609--1616, CD1
PL W artykule zaprezentowano badania wpływu opadów atmosferycznych na wymywanie zasorbowanego oleju napędowego. Wykazano, iż sorbenty mineralne mogą utracić w wyniku intensywnych opadów ponad 50% ropopochodnej a w przypadku sorbentów bazujących na glinokrzemianach wartość ta może dochodzić aż do 62%. N[...]
EN The paper presents a study on the impact of rainfall onto Diesel oil leaching sorbed at sorbents. It has been shown that the mineral sorbents as a result of heavy rainfall may lose over 50% and in the case of sorbed Diesel oil at aluminosilicate-based sorbents this value can reach up to 62%. The bes[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 5 11--22, CD1
PL W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań i ocenę wpływu rodzaju paliwa zasilającego silnik MultiJet 1.3 pracującego według charakterystyk obciążeniowych na podstawowe wskaźniki ekologiczne badanego silnika. Silnik podczas badań zasilano olejem napędowym oraz jego mieszaninami z FAME jak B10, [...]
EN The paper presents the results of selected investigations and the assessment of the effect of the fuel type on the basic performance environmental indicators, of the MultiJet 1.3 engine operating under different load conditions. In the tests, the engine was fuelled by neat diesel oil and diesel oil/[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 705--709, CD
PL W artykuleopisano wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno–paliwowych, które można zastosować do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Badania dotyczyły oleju napędowego, do którego wprowadzono odpowiednie surfaktanty oraz wodę w ilości 4 i 8% wagowo (m/m). W celu[...]
EN Paper presents research results of selected physicochemical properties of water – fuel microemulsion, which can be used as a fuel for a diesel engines. Researches were carried out for a diesel oil blended with selected surfactants and water at 4 and 8 % by weight. Tested microemulsions contained a t[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 714--717, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu oceny wpływu składu mikroemulsji wodno-paliwowej na opóźnienie jej samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym. W celu przygotowania mikroemulsji wykorzystano standardowy olej napędowy oraz surfaktanty/ko-surfaktanty na bazie alkoholu laurylowego. Do [...]
EN Paper presents an impact of the water-fuel microemulsion composition on self-ignition delay angle in the diesel engine. Tested microemulsions were prepared by blending of regular diesel oil and surfactant/co-surfactant based on the lauryl alcohol. Then to the mixture a distilled water was added in r[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 241-248
PL Gaz naturalny obok ropy naftowej i węgla jest najważniejszym nośnikiem energii. Ma zastosowanie w energetyce i – coraz częściej – w motoryzacji. Silniki dwupaliwowe były i są obecnie przedmiotem badań głównie w aspekcie zastosowania do napędu pojazdów, zwłaszcza autobusów. W artykule zaprezentowano [...]
19
75%
Archiwum Motoryzacji
PL Olej napędowy jako paliwo stosowane do zasilania silników z zapłonem samoczynnym powinien spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakoścowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680). Z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konumentów wy[...]
EN Diesel oil as a fuel for compression ignition engines should meet the requirements laid down in the Regulation of the Minister of Economy of 9 October 2015 on the quality requirements for liquid fuels (Dz. U. of 2015, item 1680). Reports of UOKiK (the Office for Competition and Consumer Protection) [...]
20
75%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 3 245-257
PL Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące oceny zmian wartości wybranych parametrów, które charakteryzują proces tłoczenia i wtrysku paliwa w silniku AD3.152, zasilanym mieszaninami oleju napadowego (ON) i eteru etylo-tert-butylowego (EETB). Starano się określić, jaki jest wpływ własności fizykoche[...]
EN The paper presents investigation results regarding evaluation of changes of chosen parameters that describe pumping and injection processes in the AD3.152 engine fuelled with mixtures of diesel oil (ON) and ethyl tert-butyl ether (EETB). Authors tried to evaluate the effect of physico-chemical prope[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last