Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  die casting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Operatorzy maszyny, usuwający pozostałości woskowe z okładzin formy, zatkane dysze spryskujące, czy zakleszczenia detalu w formie to już coraz rzadszy widok w codziennej praktyce odlewnictwa ciśnieniowego. Mimo to, z pewnością każdy specjalista zna takie sytuacje z własnego doświadczenia. Dają one ś[...]
EN Machine operators removing the wax left-over from mould linings, choked sprinkling nozzles, or elements jammed in moulds is now-a-days a rare view in everyday practice of the pressure die casting. However, every specialist for sure knows such situations from his own experience. They indicate the nee[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In contemporary high-pressure die casting foundries, the mastery of each sequence in the production cycle is more and more important. In the paper, an example of virtual analysis of gearbox casting from Al alloy will be presented. It includes a large variety of parameters, as follows: choosing of ap[...]
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN In this paper, we present a rapid tooling study by Stratoconception process for die casting. This Study, which Avas carried out within the framework of the FASTOOL European project (CRAFT n° contract G1ST-CT-2001-50133), enabled to validate experimentally our technology with the mechanical and therm[...]
4
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono dane statystyczne, dotyczące produkcji odlewów ciśnieniowych w Polsce z wykorzystaniem najnowszych informacji, pozyskanych od krajowych producentów w ramach prac analitycznych, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa. Szczególną uwagę zwrócono na wysokie prawdopodobieństwo występowania b[...]
EN The statistic data concerning the die casting production in Poland are presented in the paper. The most recent information obtained from the domestic producers, within analytical works being performed in the Foundry Institute, were utilised. The special attention was drawn to the high probability o[...]
5
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 179--184
PL Zmniejszenie zużycia paliwa poprzez zmniejszenie masy samochodów stanowi czynnik rozwoju nowych materiałów lekkich. Najbardziej popularnym procesem produkcyjnym wytwarzania odlewów ze stopów magnezu jest odlewanie wysokociśnieniowe z zastosowaniem maszyn zimno i gorąco komorowych. W artykule zapreze[...]
EN Magnesium alloys belong to the lightest structural alloys. The most popular process for the manufacture of magnesium alloys casts is cold or hot chamber die casting. It is a productive and cost-effective process for the magnesium alloys that is capable of high cast quality and dimensional stability.[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL Na przykładzie konkretnego detalu przedstawiono problematykę zapewnienia jakości na wydziale odlewni ciśnieniowej LUMEL S.A.. Przedstawiono wyniki badań nad przyczynami powstawania wad w odlewie ciśnieniowym obudowy zaworu wytwarzanej z siluminu okołoeutektycznego.
EN On example of concrete detail the problematic of quality assurance in LUMEL S.A. die casting foundry has been presented. The examination results on causes of casting defects formation in valve housing die-casting manufactured from quasi-eutectic silumin have been presented.
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL Na przykładzie konkretnego detalu przedstawiono problematykę zapewnienia jakości na wydziale odlewni ciśnieniowej LUMEL S.A.. Przedstawiono wyniki badań nad przyczynami powstawania wad w odlewie ciśnieniowym pokrywy wytwarzanej z siluminu okołoeutektycznego.
EN On example of concrete detail the problematic of quality assurance in LUMEL S.A. die casting foundry has been presented. The examination results on causes of casting defects formation in cover die-casting manufactured from quasi-eutectic silumin have been presented.
8
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The technology of die casting is in the connection of final quality of produced castings influenced by a lot of technological factors. These factors influence each other. This represents the complex reciprocal connections between the character of alloy, mould cavity filling time, construction of a m[...]
9
75%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni odlewów kompozytowych kształtowanych w procesie odlewania kokilowego. W ramach realizacji projektu badawczo rozwojowego w Katedrze Technologii Materiałów Politechniki Śląskiej, zbudowano stanowisko umożliwiające wytworzenie w jednym cyklu produkcyjny[...]
EN The article presents the results of surface test of composite shaped in the permanent mould casting process. As part of the research and development project realized in the Department of Materials Technology at the Silesian University of Technology, a pilot plant scale stand was built to manufacture[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Recent research in the process of aluminum alloy die castings production, which is nowadays deeply implemented into the rapidly growing automobile, shipping and aircraft industries, is aimed at increasing the useful qualitative properties of the die casting in order to obtain its high mechanical pro[...]
11
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This article concerns analysis of the relationships between the quality level and TPM coefficients reflecting the efficiency of a die casting machine. In order to achieve this, the main loss resulting from insufficient efficiency of the machine was described. The causes of die casting machine downti[...]
12
75%
Production Engineering Archives
EN This article deals with reliability evaluation of the production process for die casting. Reliability of the production process was assessed on the basis of productivity and deformity. With suitably chosen production technology the increasing of labour productivity can be achieved alongside the requ[...]
13
75%
Archives of Foundry Engineering
PL W publikacji poddano analizie tradycyjne i automatyczne systemy dozowania stopów aluminium w zimnokomorowych maszynach ciśnieniowych dominujące w europejskim odlewnictwie. Omówiono ogólne cechy istniejących, automatycznych rozwiązań systemów dozowania oraz nowych rozwiązań, powiązanych z maszyną ciś[...]
EN The analysis of traditional and automated dispensing systems of aluminium alloys in cold-chamber die casting machines, prevalent in European foundries is presented in paper. The general characteristics of existing automated dispensing systems solutions, characterizing the functionality of new soluti[...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 167--172
PL Odlewnicze stopy magnezu Mg-Al-RE są nową grupą stopów przeznaczonych do odlewania ciśnieniowego. Potencjalne zastosowanie tych stopów obejmuje głównie elementy przeznaczone do pracy w temperaturze wyższej od 150ºC. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury odlewniczych stopów magnezu AE4[...]
EN Cast AE44 and AE63 magnesium alloys are the new group for use to die casting. Potential application these alloys consists mainly elements, which can work at elevated temperature above 150ºC. In this paper are presented results of microstructural examinations of magnesium alloys. The microstructure o[...]
15
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 295--300
PL Wytwarzanie odlewów metodą odlewania ciśnieniowego o wysokich właściwościach mechanicznych, pozbawionych porowatości gazowej typu okluzyjnego, wymaga ograniczenia do minimum występowania niekorzystnego zjawiska okluzji powietrza w komorze prasowania maszyny ciśnieniowej w trakcie spiętrzania metalu [...]
EN The paper presents mathematical calculation of front wave critical velocity during movement of a molten alloy in the chamber of die-casting machine. The Garber’s model and it’s modification were discussed.
16
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 301--306
PL W artykule opisano stanowisko doświadczalne do badania zjawisk przepływowych, występujących podczas procesu zapełniania ciekłym metalem formy w zimno-komorowej maszynie ciśnieniowej. Omówiono realizowany aktualnie program badań modelowych, którego celem jest opracowanie opisu matematycznego procesu [...]
EN In the paper the testing stand for investigation of flow phenomena occurring during filling the die cavity by means of cold chamber die-casting machine have been presented. The programme of currently carried out experimental, as well as computer simulation research is given. The undertaken research [...]
17
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Calculations performed by means of the calculation module NOVACAST (NovaFlow&Solid) for the selected models of cavities cast by the pressure method - are presented in the paper. The rates of filling of the mould cavity by liquid metal as well the pressures inside the cavity in the moment of being fi[...]
18
63%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań technologii wytwarzania powłok chromianowych o charakterze dekoracyjno-ochronnym na odlewach ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91(MgAl9Zn1). W wyniku prac zostały dopracowane parametry obróbki mechanicznej oraz skład kąpieli roztworów pozwalające na uzyskanie pra[...]
EN The article presents the results of investigations of a technology for fabrication of decorative and protective chromate coatings on die castings made from AZ91 (MgAl9Zn1) magnesium alloy. As a result of the investigations, parameters of machining were developed as well as compositions of the bath o[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The goal of this study is to investigate the impact of equipment efficiency in casting machines on the quality of die castings made of Al-Si alloys in consideration of their modernity. Analysis focused on two cold-chamber die-casting machines. The assessment of modernity of the equipment was made ba[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2013 Z. 450 1--230
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty teorii i technologii otrzymywania wysokojakościowych odlewów siluminowych w kokilach chłodzonych mgłą wodną. Przedstawione wyniki badań dotyczą poprawy właściwości odlewów siluminowych poprzez oddziaływane na proces stygnięcia ciekłego siluminu odlewanego grawit[...]
EN The paper presents some aspects of the theory and technology of high quality silumin castings in metal molds cooled with water mist spray. The results of the work relate to improvement of the properties of silumin casts by affecting the cooling of the liquid silumin in gravity cast in metal form and[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last