Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diaphragm wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 319-327
PL W artykule opisano podstawowe czynniki wpływające na wybór rodzaju obudowy głębokiego wykopu; wymieniono rodzaje stosowanych w Polsce obudów. Scharakteryzowano konstruowanie i wykonywanie ścian szczelinowych oraz możliwości ich realizacji. Przedstawiono wytyczne dotyczące projektowania prac monitoru[...]
EN The paper described basic factors affecting the selection of a kind of lining of deep excavation: kinds of linings applied in Poland were enumerated. Also, construction and performing of concrete diaphragm walls were characterized as well as possibilities for their realization. Also the indications [...]
2
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Diaphragm walls are deep embedded earth retaining structures. They also act as a part of the foundation. Geotechnical codes of practice from various countries provide procedures for the analysis of deep foundations. Not many standards are available that directly regulate the analysis of diaphragm wa[...]
3
88%
Structure and Environment
EN In highly urbanized agglomerations investors are forced to develop areas located among densely concentrated elements of the on-ground and underground urban infrastructure. When an ‘infill’ is constructed, the diaphragm wall technology is frequently implemented, in which the excavation of the slurry [...]
4
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno głębokiego wykopu, jak i sąsiadujących z nim budynków, każda budowa powinna być odpowiednio monitorowana w czasie pracy ściany szczelinowej w fazach tymczasowych, a niekiedy również w okresie późniejszym.
EN The paper refers to the issue of monitoring of diaphragm walls used to provide safety of excavation and buildings surrounding it. The author shows her conclusions on many examples.
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 10 554-555
PL Specyficzna technologia wykonania i złożony proces projektowania ścian szczelinowych wymagają zarówno od projektanta, jak i od wykonawcy dużej dokładności i doświadczenia. Przeanalizowano wpływ istotnych czynników na trwałość i stateczność konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości miesz[...]
EN The specific technology of performance and complex process of diaphragm wall design demands a great precision and experience from both sides - the designer and contractor. The impact of fundamental factors on durability and construction stability was analyzed for the particular technological process[...]
6
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 4 1129--1137
EN The paper describes a procedure using serviceability limit state equations to calculate the reliability index for a laterally loaded diaphragm wall. The reliability indices related to the serviceability limit state have been obtained by creating two response surfaces: one based on the maximum latera[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Projektowanie głębokich wykopów, obejmujących swym oddziaływaniem znaczne obszary w zwartej zabudowie miejskiej powinno być poprzedzone analizą wpływu technologii jego wykonania na zabezpieczanie obiektów znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania. Metody analityczne przestają być wystar[...]
EN Designing deep excavations in urban areas is a very complex geotechnical problem. Not only stability calculations should be conducted but also the influence on the objects behind the wall is to be checked to predict the settlements of the buildings around the excavation pit. Analytical methods are n[...]
8
75%
Izolacje
2006 R. 11, nr 5 58--60
PL Ściany szczelinowe z uwagi na konstrukcję noszą miano trójwarstwowych. Ze względu na znaczną odporność na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne sprawdzaja się jako ściany zewnętrzne w tzw. budownictwie niskim. Ich korzystne właściwości cieplne zależne są od rodzaju użytej izolacji term[...]
9
75%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych wykonywania wykopu zabezpieczonego ścianą szczelinową. Wykorzystano modele konstytutywne Mohra–Coulomba i Hardening Soil. Obliczone przemieszczenia poziome porównano z wynikami pomiarów inklinometrycznych. Omówiono zaobserwowane różnice. Zaob[...]
EN The results of the numerical simulation of deep excavation supported by a diaphragm walls are presented. Mohr-Coulomb and Hardening Soil models were used. The obtained horizontal displacements are compared with the results of the inclinometric monitoring and the observed discrepancies are discussed.[...]
10
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2019 nr 2 34--36
PL W Krakowie przy ul. Łojasiewicza prowadzona jest inwestycja, w ramach której do zabezpieczenia wykopu zastosowano technologię ściany szczelinowej. W wyniku optymalizacji projektu zdecydowano o wykonaniu ściany szczelinowej o szerokości znacznie mniejszej niż standardowa, a mianowicie 400 mm. Co było[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 11 575--578
PL Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne budynku wielofunkcyjnego. Podano rozwiązanie konstrukcyjne i technologię realizacji obudowy wykopu głębokiego pod trzykondygnacyjną część podziemną. Tę obudowę stanowią ściany szczelinowe grubości 60 cm podparte kotwami gruntowymi.
EN The solution to the building structure has been discussed. The structure solution and implementation technology of the deep excavation enclosure in a three-storey underground part has been given. The excavation enclosure consist diaphragm walls 60cm thick supported by ground anchors.
12
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 2 36--37
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 589-592
PL Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economi[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 3 131-132
PL Omówiono technologię wykonania pięciokondygnacyjnej części podziemnej budynku, zabezpieczonej ścianą szczelinową rozpieraną rozporami usytuowanymi w jednym poziomie oraz stropami w dwóch poziomach. Maksymalna głębokość wykopu wynosila16,50 m. Dodatkowo wykonano barety głębokości do 42 m i nośności d[...]
EN The paper presents the realization of the undergrounds part of 5 levels building, which is secured by diaphragm wall supported by one level of struts and 2 levels of slabs (the maximum depth of excavation -16.5 m below zero level). In addition, barretes were made into pillars of the depth to 42.0 m [...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 98 97-104
PL W artykule omówiono zastosowanie inklinometru automatycznego do ciągłego monitoringu przemieszczeń obudowy głębokiego wykopu. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań zrealizowanych na budowie parkingu podziemnego różnymi metodami pomiarowymi. W podsumowaniu przedstawiono wady i zalety zasto[...]
EN The paper describes the application of an automatic inclinometer chain for continuous monitoring of displacements of a deep excavation wall. The analysis has been carried out in order to compare the results of measurements taken during an underground car park construction, using different measuring [...]
16
63%
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
PL W artykule omówiono warunki jakie trzeba spełnić, aby wyniki geodezyjnego monitoringu przemieszczeń i deformacji ścian szczelinowych osłaniających głęboki wykop wykonany w celu wzniesienia nowego obiektu oraz wyniki monitoringu obiektów istniejących w bliskim otoczeniu wznoszonego obiektu mogły być [...]
EN Construction of buildings in deep excavations using cavity walls can be potentially dangerous for stability of buildings located in close neighbourhood, in the zone of impact of deflection of these walls due to oneside overloading. As it results from practice, such construction works should have mon[...]
17
63%
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
PL Omówiono technologię budowy ścian szczelinowych umożliwiających wykonywanie głębokich wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie płytko posadowionych budynków. Omówiono technologię pomiarów osiadań i pionowych deformacji fundamentów budynków p o d wpływem wykonywania w sąsiedztwie głębokich wykopów. Zilustr[...]
EN Technology o f building slotted walls, used for protection during deep earthworks, is outlined in the article. The authors presented technology o f geodetic control measurements, used for determining: 1) vertical displacements o f benchmarks placed on the carrying walls o f the existing buildings, w[...]
18
63%
Archives of Civil Engineering
2016 Vol. 62, nr 3 207--224
PL Projektowanie konstrukcji podziemnych w obszarach gęstej zabudowy miejskiej, może wiązać się z wieloma trudnościami. Wykop zwykle jest realizowany w bliskim sąsiedztwie istniejących budynków i infrastruktury podziemnej, jak również istnieje ryzyko wystąpienia w podłożu skomplikowanych warunków grunt[...]
EN The paper presents results of numerical calculations of a diaphragm wall model executed in Poznań clay formation. Two selected FEM codes were applied, Plaxis and Abaqus. Geological description of Poznań clay formation in Poland as well as geotechnical conditions on construction site in Warsaw city a[...]
19
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 1 20--21
PL Nie można oczekiwać, że ściany szczelinowe będą całkowicie wodoszczelne. Ale projektowanie i wykonawstwo nie powinny jeszcze pogarszać tej właściwości.
EN Constructions that include diaphragm walls have been successfully applied for several decades in a wide range of construction fields. They play the role of retaining walls, shoring in deep excavations, constructions parts of tunnels and underground parking lots. Their full tightness cannot be expect[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 2 18
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last