Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagram Ishikawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono sposób analizy wad odlewów oparty na koncepcji ważonego diagramu Ishika-wy. Znany diagram Ishikawy, po określeniu zbioru przyczyn głównych i zbioru podprzyczyn, uzupełniono o wagi cząstkowe. Przypisanie poszczególnym przyczynom i podprzyczynom wag pozwala wyodrębnić na wykresie Ishikaw[...]
EN The way of casting defects analysis based on the conception of Ishikawa balanced diagram has been presented. Attributing to respective reasons and sub reasons weights allows isolating on Ishi-kawa's diagram the most important reasons and eliminating the less important ones. By way of a concrete exam[...]
2
100%
Logistyka
PL Streszczenie: Właściwe utrzymanie stanowiska pracy jest nieodłącznym składnikiem dobrego zarządzania. Do porządkowania i modelowania procesów na stanowisku pracy można wykorzystać metodę 5S, dzięki której uzyskuje się czyste, uporządkowane i sprawnie działające stanowisko pracy. W referacie omówiono[...]
EN Proper maintenance of a place of work is an inherent component of a good management. To tidy and to model processes at a place of work, the 5S method can be used, thanks to which a clean, ordered and efficiently operating place of work is achieved. Essence and importance of the 5S program together w[...]
3
88%
Problemy Jakości
PL Zagadnienia kształtowania jakości maszyn i urządzeń oraz aspekt jakości w odnowie maszyn rolniczych w kontekście napływu do Polski używanego sprzętu.
4
88%
Technical Transactions
2017 Vol. 8(114) 193--198
PL W artykule przedstawiono identyfikację potencjalnych przyczyn i skutków powstawania uszkodzeń dla pompy cieczy chłodzącej silnika spalinowego. Do analizy uszkodzeń wykorzystano jedno z narzędzi doskonalenia jakości jakim jest diagram Ishikawy. Dokonano określenia głównych przyczyn problemu, identyfi[...]
EN The paper presents an identification of potential causes and effects of failures of a coolant pump for internal combustion engines. Ishikawa's quality improvement tools have been used to analyze the defects. The main causes of pump failures and cause-effect relationships have been identified. The ma[...]
5
75%
Ekotechnika
2006 nr 1 8-10
6
75%
Logistyka
2014 nr 5 18--24
PL W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania narzędzi zarządzania jakością takich jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy do oceny struktury zmian jakościowych paliw płynnych w łańcuchu logistycznym. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych parametrów jak[...]
EN The paper presents the use of quality management tools such as Pareto-Lorenz and Ishikawa diagram to evaluate the structure of the liquid fuel quality changes in the logistics chain. Analyzes allowed us to identify the most important quality parameters from the point of view of the correct functioni[...]
7
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 136--139
PL Zastosowanie diagramu Ishikawy jako narzędzia doskonalenia jakości produktów spożywczych Application of Ishikawa diagram as quality improvement tool of food products W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania diagramu przyczynowo skutkowego Ishikawy do rozwiązywania problemów doskonalenia jako[...]
EN In this work the possibility of use of causality Ishikawa diagram to solve problems of quality improvement during manufacturing of food products on the example of the production of dried apple was presented. The categories of causes and main reasons for the specific effect, recognized as a defect of[...]
8
75%
Management Systems in Production Engineering
2014 nr 4 (16) 162--167
PL Współczesne przedsiębiorstwo, aby się utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku musi w swoich działaniach kierować się zasadami zarzadzania jakością. Szczególnie istotna jest zasada zera defektów, która została opracowana przez Crosby'ego i oznacza produkcję bezusterkową. Zasada ta związana jest [...]
EN To stay or strengthen its position on the market, a modern business needs to follow the principles of quality control in its actions. Especially important is the Zero Defects concept developed by Philip Crosby, which means flawless production. The concept consists in preventing the occurrence of def[...]
9
75%
Transport Problems
PL W pracy podjęto próbę analizy realizacji zamówienia dla wyrobów wielkogabarytowych z punktu widzenia problemu przygotowania tego produktu do transportu. Przedstawiono kluczowe rozważania dotyczące realizacji zamówienia w odniesieniu do specyfiki przewozu wyrobów wielkogabarytowych. Omówiono realizac[...]
EN The paper presents an analysis of order fulfillment for bulky loads in terms of preparing those goods for transportation. It presents key considerations for the fulfillment of the order in relation to specifics of bulky load transportation. It describes customer's order fulfillment, focusing on prep[...]
10
75%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2017 T. 2, Nr 1 12--15
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego narzędzia zarządzania jakością w zakładzie zajmującym się wytwarzaniem cementu. Efektem analizy jest prezentacja diagramu Ishikawy, który ukazuje przyczyny powstawania wyrobu niespełniającego wymagania klientów, jak i również wymogów znormalizowanych.
EN The aim of this article is to present the selected quality management tool in a cement manufacturing plant. The result of the analysis is the presentation of Ishikawa diagram, which has shown the cause why the product does not meet the requirements of customers as well as the normalized requirements[...]
11
75%
Logistyka
2015 nr 3 4844--4851, CD 1
PL Celem artykułu jest opracowanie metody identyfikacji zagrożeń dla procesu przeładunkowego w terminalu lądowym. W pierwszej części zostały scharakteryzowane urządzenia przeładunkowe biorące udział w operacjach w punktach obsługi kontenerów. Następnie zostały omówione klasyczne modele wypadków przy pr[...]
EN The purpose of this article is to develop method of identifying threats to the process of cargo handling in the inland terminal. In the first part has been characterized a handling equipment participating in operations at the point of service of containers. Then elaborated the classic models of acci[...]
12
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 441--454
PL Diagram Ishikawy stosowany jest do ustalania przyczyn problemów jakościowych w organizacji. W pracy wykorzystano go do identyfikacji zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się piesi biorący udział w ruchu miejskim. Korzystając z metodyki diagramu Ishikawy, zidentyfikowano i przeanalizowano zagrożenia wynik[...]
EN Ishikawa’s diagram is used to arranging reasons of quality problems in organization. In this paper it has been used to identify dangers which can face people that are involved in pedestrian traffic. Using the methodology of Ishikawa’s diagram, we have identified and analysed dangers of appointment o[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 63a 125--147
PL W artykule przedstawiono zastosowanie narzędzi zarządzania jakością takich jak metoda ABC oraz diagram Ishikawy do oceny struktury wad silników elektrycznych produkowanych w badanej firmie. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych wad występujących w silnikach. Pogł[...]
EN The article provides a discussion on the application of quality management tools such as the ABC method and the Ishikawa diagram in the assessment of structural defects of electric motors manufactured by the company examined. The analyses conducted enabled identification of the most important defect[...]
14
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 7 227--231
PL Przemysł 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 odnosi się nie tylko do technologii,[...]
EN Industry 4.0 is a collective term meaning the integration of intelligent machines, systems and introducing changes in production processes aimed at increasing production efficiency and introducing the possibility of flexible product changes. Industry 4.0 refers not only to technology but also to new[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2017 No. 1 (6) 39--46
EN The subject of the study was influence of technology conditions for the quality of modern oxygen materials. Analysis was focused on identification defects/ nonconformities which appear during the production process. The Ishikawa Diagram was used to definition the structure of defects/nonconformities[...]
16
75%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2018 T. 3, Nr 1 29--31
PL Artykuł przedstawia przykładowe zastosowanie narzędzia zarządzania jakością do przeprowadzenia analizy, interpretacji oraz prezentacji wyników badań w branży stolarskiej. Posłużył do tego diagram przyczynowo - skutkowy Ishikawy. Celem artykułu jest ustalenie przyczyn jakościowych w przedsiębiorstwie[...]
EN The article presents an exemplary usage of a quality management tool to analyse, interpret and present research results in the joinery industry. The Ishikawa cause and effect diagram served this purpose. The purpose of the article is to determine the quality reasons in a given carpentry enterprise. [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 131 419--429
PL Celem artykułu jest przeanalizowanie sposobu rozwiązywania problemu jakościowego związanego z dostarczeniem produktów do klienta bez zatwierdzonej specyfikacji (SCR – wniosku o zmianę). Problem powstał w przedsiębiorstwie produkującym filtry, w celu jego rozwiązania sporządzono raport zgodnie z meto[...]
EN The purpose of this article is to analyze how to solve a quality problem related to the delivery of products to the customer without an approved specification (SCR – application for change). The problem arose in the company producing filters, in order to solve it, a report was prepared in accordance[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 513--517
PL W artykule przedstawiono analizę przyczyn i skutków możliwych zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy autobusu. W tym celu wykorzystano narzędzie zarządzania jakością, jakim jest diagram Ishikawy. Zdefiniowane zagrożenia i ich przyczyny dotyczyły konkretnych zadań, jakie występują na stanowisku pracy [...]
EN In the article an analysis of the causes and consequences of possible risks in the bus driver’s workplace was presented. For this aim a quality management tool was used, such as the Ishikawa' s diagram. Defined risks and their causes concerned to task, which occur at the workplace of the bus driver [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 127--137
EN The paper contains proposals of improvement concerning implementation of the 5S method. For that purpose there were used some selected techniques of manufacturing management: team work as well as the cause and effect Ishikawa diagram. The analysis of a pilot implementation was done in one of compani[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 24 (96) 105-110
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy wad występujących w stojaku hydraulicznym produkowanym na potrzeby przemysłu górniczego. Analiza dokumentacji dotyczącej reklamacji produktów wykazała, że na 286 zareklamowanych produktów, aż 234 stanowią stojaki "[...]
EN This article presents the use of Pareto's method and Ishikawa's diagram for analyzing flaws which occur in a hydraulic prop produced for the mining industry. The study has pointed out that a human's mistake and badly matched materials are the reasons of occurred incompatibilities. Correcting measure[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last