Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnoza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optyka
2020 Nr 1 42--43
PL U specjalisty zjawiłam się zbyt późno, a zdiagnozowany problem rzutował później na wiele aspektów mojego życia. Teraz, jako studentka optyki, przez pryzmat własnych doświadczeń chciałam uwrażliwić specjalistów ochrony wzroku na problem, jakim jest amblyopia. Pierwszą diagnozę usłyszałam w wieku 6 la[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przeprowadzone badania na wyselekcjonowanej próbce przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących w polskich warunkach pozwalają na wnioskowanie (diagnoza syntetyczna, systemowa: wniosek jakościowy o ograniczonym zakresie uogólnienia), iż brak stabilnych perspektyw rozwoju oraz zaplecza organizacyjno-ka[...]
EN Research on the selected sample of service enterprises functioning in Polish conditions lets me conclude (synthetic diagnosis: quality conclusion with restricted range of generalization) that the lack of stable development perspectives and organization-capital base (e.g. a capita! group, a home orga[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Autorzy po zdefiniowaniu podstawowych pojęć przedstawili proces przeobrażeń dwóch przedsiębiorstw w struktury sieciowo-wirtualne w warunkach globalizowania się polskiej gospodarki. Następnie zdiagnozowali zmienne, które ograniczają rozwój takich organizacji.
EN The authors, upon defining basic terms, present the process of transformation of two selected companies into virtual-network structures in the circumstances of globalising Polish economy. Next the diagnosis of factors of the negative influence on development of such organisations is presented.
4
100%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL Realizacja celów outsourcingu usług logistycznych uzależniona jest przede wszystkim od relacji pomiędzy zleceniodawcą a usługodawcą, od nakładów na współpracę z usługodawcą oraz od relacji zleceniodawcy z jego dostawcami i odbiorcami. Ponieważ podstawowe warunki współpracy z usługodawcą są kształtow[...]
5
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 5 9--10
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 59 5--17
PL W opracowaniu przedstawiono diagnozę kultury organizacyjnej w dużym przedsiębiorstwie usługowym. Dokonano jej z zastosowaniem modelu wartości konkurujących. W celu uzyskania danych posłużono się formularzem Camerona i Quinna. We wnioskach z badań ukazano potencjał, który można wykorzystać w celu dok[...]
EN The organizational culture doesn’t arise suddenly, is formed over a long period of time, is bom from the interaction of its founding philosophy and experience of its members. An important factor determining the success of the company’s is organizational culture that supports the realization of the s[...]
7
88%
Optyka
2014 Nr 1 34--37
PL Tytuł tego artykułu, a wcześniej tytuł wykładu na X Kongresie Optyków KRIO w Wiśle, wymaga doprecyzowania. Otóż będziemy chcieli spojrzeć na kierowcę jako na „wyjątkowego” pacjenta optometrysty i jako na „wyjątkowego” klienta optyka okularowego. Ta „wyjątkowość”, rozumiana jako wyróżnienie spośród i[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Otoczona murami starych fortyfikacji część Kożuchowa stanowi dobrze zachowany zespół kamienic z utrzymanym oryginalnym układem urbanistycznym z XIII wieku. Atrakcyjność starego miasta Kożuchowa cały czas maleje, głównie z uwagi na zły stan techniczny budynków, które wymagają różnego typu zabiegów: r[...]
EN Encircled by old fortification walls of Kożuchów, there is well preserved group of tenement houses rendering an original, 13th century urban pattern. Most of those buildings need some immediate renovating works. The attractiveness of old town in Kożuchów is still decreasing, mainly because of the po[...]
9
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 1 37-60
EN The paper presents brief presentations of twelve papers in the aspect of formulating a diagnosis of a technical object's state. Some problems concerning formulation of the diagnosis are also presented. The attention is paid to the need of their reliability as well as the necessity of correct interpr[...]
10
75%
Przegląd Budowlany
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
2011 R. 52 nr 186A 127--134
PL Rozwój techniki lotniczej oraz koszty jej wprowadzenia wymagają trafnego doboru personelu. Jest to możliwe pod warunkiem doskonalej znajomości wykonywanych zadań na poo6lnych stanowiskach pracy oraz stworzenia modelu efektywnego operatora. Kolejnym - jest opracowanie metodyki oraz rzetelnych metod d[...]
EN The development of aviation technology and the costs of its implementation require accurate staff selection. It is possible, provided an profound knowledge of the tasks performed at different occupations, to create a model of an efficient operator. The next step is to develop a methodology and relia[...]
12
75%
Diagnostyka
EN Hydraulic shock absorbers are mechanical devices responsible of vibration damping. Although a high level of development and tuning has been carried on, in order to ensure high performance standards in almost every situation, some dynamic phenomenon affecting internal fluid may reduce the damping cap[...]
13
75%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2009 Vol. 13 85-100
PL W artykule omówiono historię opracowania technologii fuzji limfocytów dla produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAbs), cząsteczek, które są dziś niezastąpionym narzędziem badawczym w różnych dziedzinach badań grupy przeciwciał monoklonalnych oraz niektóre ich zastosowania w terapii podstawowych, dia[...]
EN In the article the development of lymphocyte fusion for theproduction of monoclonal antibodies (mAbs) is described. Monoclonal antibodies are unique research tool, that can be used in various areas of basic research, in clinical diagnosis and in the treatment of diverse diseases, including cancer. T[...]
14
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2009 nr 6 12--14
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 125--128
PL W artykule zaproponowano alternatywny sposób przedstawiania cech diagnostycznych sygnału EKG za pomocą hodografu w miejsce klasycznego elektrokardiografu. Wartość diagnostyczna systemu jest oceniona na podstawie szeregu przedwczesnych skurczów komorowych. Zaproponowana metoda polegająca na analizie [...]
EN The article proposes an alternative system of diagnostic features in electrocardiography. A hodograph is suggested as an alternative to a classic display of an electrocardiograph. The diagnostic value of alternative diagnostic features is analyzed for different premature ventricular contractions. Th[...]
16
75%
Archives of Mechanical Technology and Materials
2018 Vol. 38 1--7
EN In this paper, the problem of tool wear prediction during milling of hard-to-cut metal matrix composite Duralcan™ was presented. The conducted research involved the measurements of acceleration of vibrations during milling with constant cutting conditions, and evaluation of the flank wear. Subsequen[...]
17
75%
Optyka
2014 Nr 4 28--31
PL Badania przesiewowe przeprowadzone w Polsce wykazały rosnącą liczbę dzieci z nieprawidłowymi parametrami układu wzrokowego, które wpływają na zaburzony rozwój widzenia [1]. Wyniki te wskazują na potrzebę wprowadzenia obowiązkowych badań wzroku dla dzieci zwłaszcza w okresie niemowlęcym, przedszkolny[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 3 573--580
PL Stan techniczny projektorów samochodowych jest istotnym elementem bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W niniejszym artykule przedstawiono sposoby analizy skuteczności oświetlenia pojazdów pod kątem użytkowym oraz z uwzględnieniem norm obowiązujących w tym zakresie. Omówiono budowę oraz zasa[...]
EN The technical state of projectors car is an essential element of road traffic safety. This article shows you how to analyze the effectiveness of lighting for utility vehicles and taking into account the standards in force in this regard. The construction and principle of operation of projectors in t[...]
19
75%
Optyka
2011 Nr 6 28--32
PL Jedno z badań przyjmuje, że symptomy związane z dysfunkcjami widzenia obuocznego dotyczą 56,2% osób w wieku przedprezbiopijnym, z czego 38,6% łączy się ściśle z zaburzeniami wergencji [1]. W przewidywaniach na 2010 rok szacowano, że zez (heterotropia) będzie występował u 18 mln, a niedowidzenie (amb[...]
20
63%
Diagnostyka
PL Skanujący telewizyjny optyczny mikroskop (STOM) skonstruowany przez autorów pozwoli na diagnozowanie mikroobiektów których rozmiar nie przekracza 0,1 mikrona. Diagnoza może być przeprowadzona poprzez obserwowanie badanych mikroobiektów podczas oddziaływania różnych reagentów i katalizatorów, oraz w [...]
EN Scanning television optical microscope (SТОМ) developed by authors will enable to diagnose microobjects which size exceeds 0,1 microns. Diagnostics can be carried out by supervision over researched microobjects during influence on them of various reagents and catalysts, and also definition of parame[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last