Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1762
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 3/33 63-72
PL W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań w dziedzinie czasu dla liniowego modelu nadwozia wagonu, poddawanego wymuszeniom harmonicznym od wzbudników drgających synchronicznie oraz pojedynczo, umieszczonych w narożach nadwozia. Celem wykonanych badań modelowych było uzyskanie odpowiedzi na pytanie[...]
EN A 3 - degree and 6 - degree of freedom railway vehicle models are presented here to investigate intermodal couplings under harmonic input function. Posibility of diagnosing some differences between characteristics of vehicle suspension elements were anałysed. Obtained results show that such posibili[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 185-192
PL W referacie opisano metodologię pozyskiwania wiedzy diagnostycznej z zastosowaniem metod "uczenia maszynowego" oraz przedstawiono zastosowanie tej metodologii do praktycznego problemu dotyczącego pozyskiwania wiedzy w zakresie wybranych stanów technicznych turbozespołów energetycznych. Opisano przeb[...]
EN The paper deals with a methodology of diagnostic knowledge acquisition using "machine learning" methods. An application of the methodology to a practical task concerning knowledge acquisition on selected technical states of industrial turbine sets has been presented. A course of the process of knowl[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 166-173
PL W pracy przedstawiono wyniki pozyskiwania wiedzy diagnostycznej na podstawie zbioru przykładów dotyczących niewyrównoważenia wirników oraz wyniki testowania poprawności uzyskanych drzew decyzyjnych i reguł. Rozważono stan wyrównoważony oraz kilka postaci niewyrównoważenia, jak: niewyrównoważenie sta[...]
EN The results of diagnostic knowledge acquisition on the basis of set of examples concerning rotors unbalance and results of testing of decision trees and rules accuracy are presented in this paper. A balance state and a few kinds of unbalance such as: static, quasi-static, moment and dynamic unbalanc[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiony jest opis silnika pomocniczego LEYLAND typu SW400 zainstalowanego na stanowisku laboratoryjnym w Akademii Marynarki Wojennej. Dokonano analizy możliwości realizacji pomiarów parametrów gazodynamicznych w kanale spalin wylotowych, przedstawiono możliwości systemu pomiaru i re[...]
EN The paper presents a description of auxiliary engines SW400 installed in the laboratory of Polish Naval Academy, an analysis of possibility to measure gas dynamical parameters of an exhaust in a discharge channel, capabilities of the system to measure and register fast changing parameters MA2005 and[...]
6
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2013 nr 2 53--61
PL Ze względu na złożoność zagadnień związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem konstrukcji obudowy budowli podziemnych, konieczne jest określenie parametrów charakteryzujących poszczególne cechy konstrukcji obudowy. Do wykonania pomiarów wykorzystuje się wiele technik pomiarowych, których ogólny po[...]
EN Due to the complexity of the issues related to the reliability and safety of the support of underground structures, it is necessary to define the parameters characterizing the individual traits of an underground structure. A variety of measurement techniques is used to make measurements, the overall[...]
7
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiona jest metoda diagnostyki i oceny stanu procesu budowy statku w oparciu o metodę integralnych cech w systemie PERT. Zaproponowano aparat matematyczny opisu integralnych cech i procedury określenia ich parametrów. Opisana została technologia tworzenia integralnej cechy dyskretnej [...]
8
80%
Elektro Info
2013 nr 9 40--48
PL Na podstawie doświadczeń zebranych w ostatnich sześciu latach wśród różnych operatorów sieci elektroenergetycznych, producentów kabli i prac prowadzonych przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne, w artykule opisano kilka aspektów badań diagnostycznych on-site kabli elektroenergetycznych wysok[...]
EN Based on the international experiences as collected in the last 6 years at different power grids, cable manufacturers and normalisation work of international bodies, this contribution focuses on several fundamental and applied aspects of on-site testing and diagnosis of new and service aged HV power[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono harmoniczne wibracji elementów stojana turbogeneratora pochodzące od wymuszenia elektromagnetycznego. Przedstawiono wpływ obciążenia elektrycznego i czasu pracy turbogeneratora na parametry harmonicznych wibracji. Wyznaczono symptomy wibracyjne stanu technicznego elementów stojana dużego tu[...]
EN The harmonics of stator elements vibrations caused by electromagnetic forces are described. The influence of electrical load and elapsed time of generator operation on the vibration level is presented. Vibrational modes describing the technical condition of stator elements of large power turbogenera[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Firma ABB ALSTOM POWER Generators Sp. z o.o. znana była do niedawna jako ABB Dolmel Ltd., a wcześniej jako DZWME DOLMEL. Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży generatorów dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Zakład Produkcji Generatorów należy obecnie do Segmentu Manufactu[...]
EN ABB ALSTOM POWER Generators Sp. z o.o. until recently was known as ABB Dolmel Ltd. and still befora as DZWME DOLMEL. Now is a part of the world-wide ABB ALSTOM POWER Group operating in the Manufacturing Segment. The company has 45 years of experience in turbogenerator and hydrogenerator production f[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Komutator maszyny prądu stałego jest aproksymowany równoważnym obwodem rezystancyjnym. Ekstremalne wartości przypisano parametrom obwodu w zależności od kątowego położenia wirnika. Utworzony do celów diagnostyki model matematyczny maszyny prądu stałego uwzględnia połączenia wyrównawcze i jest zbiore[...]
EN The commutator of d.c. machine is approximated by equivalent resistance circuit. Extremely different values are assigned to circuit parameters depending on the angular position of the rotor. Created for diagnostics purposes mathematical model of d.c. machine takes into account the equalizing connect[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono dynamiczne charakterystyki mocy pobieranej w trakcie zwarcia pomiarowego. Charakterystyki obliczono korzystając z dwuwymiarowego polowo-obwodowego modelu silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 1,5 kW zweryfikowanego danymi pomiarowymi. Model uwzględnia połączenia czołowe stojan[...]
EN The work presents dynamic characteristics of a input power during a locked rotor operation. The characteristics were calculated using a two-dimensional, field-circuit model of a 1.5 kW squirrel cage, measured data verified, induction motor. The model takes into consideration stator end windings, rot[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń mocy pobieranej przez indukcyjny silnik klatkowy typu 90L-4 z uszkodzoną klatką w stanie zablokowanego wirnika. Zmierzone i obliczone przebiegi mocy pobieranej przy obniżonym napięciu w stanie zablokowanego wirnika poddano analizie harmonicznej. Badano silnik[...]
EN The subjects of investigation were two 90L-4 induction motors: the undamaged one and the motor with three rotor-bars cut off from the end ring. The power taken by motors during the locked-rotor tests was established by measurements and by computer simulation using the two-dimensional, field-circuit [...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono zagadnienia z monitorowaniem, diagnostyką, i nawiązywano do zagadnienia badań służących do doboru cech konstrukcyjnych przenośników taśmowych. Uwypuklono zagadnienia związane z monitorowaniem pracy przenośników a monitorowaniem symptomów diagnostycznych, na podstawie których ocenia [...]
EN The paper deals with monitoring and diagnostics and investigations connected with design features choice of belt conveyors. The difference between monitoring of a belt conveyor run parameters and condition monitoring for assessing the condition of kinematics pairs is emphasised. Diagnostics of gearb[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono różne metody diagnozowania przekładni dużych mocy stosowanych w napędowych przenośnikach taśmowych. Przedstawiono analizę statystyczną danych uzyskanych z komputerowego systemu diagnostycznego. Zaprezentowano estymaty sygnałów drganiowych. Analiza statystyczna została oparta na zlec[...]
EN The paper deals with high power gearbox diagnostic different methods are considered. Statistical analysis of data, gathered in a datum base of the computerized diagnostic system, is given. statistical distribution is estimated. The best conformation is obtained for log- normal distribution. Statisti[...]
16
80%
Diagnostyka
2009 nr 1(49) 57-61
PL Ocena stanu technicznego przekładni zębatych jest ważna, ponieważ są one powszechnie stosowane w różnych maszynach i urządzeniach, które bardzo często pełnią odpowiedzialne funkcje. Obiektem badań była przekładnia jednostopniowa kątowa, badania odbyły się na stanowisku przemysłowym. Analiza w dziedz[...]
EN Assessment of the technical condition of gear transmissions is important because they are widely used in various machines and devices that often perform functions of great significance. The object of the study was an intersecting bevel gear pair, and testing was carried out using a stand. Analysis o[...]
17
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zasady tworzenia wirtualnych systemów pomiarowo - diagnostycznych oraz pokazano autorskie aplikacje w środowisku VEE Pro zaprojektowane dla potrzeb transportu kolejowego. Zaprezentowano wirtualne systemy do diagnostyki testowej wad kontaktowo - naprężeniowych w szynach metodą l[...]
EN The paper presents rules of creation of virtual diagnostic-measuring systems and projects being developed by the author with the help of VEE Pro environment for railway transport need. Virtual systems for test diagnostic of contact-stress flaws using laser method and systems for diagnostic of quietn[...]
18
80%
Logistyka
PL Z punktu widzenia bezpieczeństwa czynnego, jednym z najistotniejszych czynników jest sprawność działania układu hamulcowego. W celu określenia wpływu niesprawności jakie mogą wystąpić w układzie hamulcowym na skuteczność jego działania, w warunkach współpracy z układami przeciwdziałającymi blokowani[...]
EN No-failure vehicle braking system operation has fundamental meaning on car safety. Most cars have some form of Anti-lock Braking System (ABS) which prevents the wheels from locking up while braking. The main goal of doing research was estimation of brake system malfunctions influence on braking effi[...]
19
80%
Logistyka
PL Przedstawiono projekt diagnoskopu wielokanałowego z automatycznym dopasowaniem zakresu pomiarowego. Przełączanie kanałów oraz zmiana zakresu odbywa się na drodze programowej przy wykorzystaniu karty pomiarowej z kilkukanałowym wejściem analogowym i wyjściami logicznymi. Diagnoskop umożliwia porównan[...]
EN In the paper consist of design for a multi-channel diagnostic scan tool for automotive system control with automatic measuring range. The measuring card with multi-channel analog input and digital output possible switching channel and measuring range. Next programme comparing output function with da[...]
20
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 513-518
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu modelowanej zmiany szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów (układu tłok-pierścień-cylinder) na przebieg chwilowej prędkości obrotowej i przyspieszenia kątowego wału korbowego silnika o zapłonie samoczynnym. W oparciu o uzyskane wyniki zapropo[...]
EN Experimental test results of influence of modelled changes leakage for above piston space (piston-piston ring-cylinder set) on instantaneous engine speed course and angular acceleration of crankshaft for Diesel engine. On the base of the results novel diagnostics method for establish of compression [...]
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last