Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka uszkodzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy dokonano analizy zmiennych stanu napędu indukcyjnego pracującego w układzie bezpośredniego sterowania polowo-zorientowanego podczas uszkodzenia polegającego na braku przewodzenia łącznika IGBT falownika napięcia. Zaprezentowane wyniki badań zostały uzyskane na drodze symulacyjnej, przy wykor[...]
EN The aim of the paper is an analysis of the state variable transients in the direct oriented control of induction motor drive under open-switch fault of the voltage inverter. Study results that were presented, were obtained by simulation tests by MATLAB/Simulink environment. The paper is an introduct[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2015 Vol. 71, nr 35 118--126
PL W artykule zaprezentowano algorytm diagnostyki awarii tranzystorów IGBT w przekształtniku sieciowym AC/DC ze sterowaniem zorientowanym względem napięcia sieci zasilającej. Proponowana metoda jest oparta na analizie średniej wartości błędów estymacji napięć fazowych przekształtnika sieciowego AC/DC o[...]
EN In this paper, transistor faults diagnostic algorithm dedicated to AC/DC line side converter with grid voltage oriented control is presented. The proposed method is based on average values calculation of the power converter phase voltages and it provides fast and correct switch open-circuit faults i[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono analizę symptomów uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu przez jeden z tranzystorów IGBT w układzie sterowania przekształtnikiem AC/DC z orientacją wektora prądu względem wektora napięcia sieci. Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości implementacj[...]
EN In this paper a single IGBT open-circuit fault symptoms analysis in the voltage-oriented-control AC/DC converter was carried out. The aim of the present contribution was to confirm an effectiveness of the well-known diagnosis methods for open-switch faults in two level voltage inverter in case of th[...]
4
88%
Napędy i Sterowanie
PL W turbogeneratorach pracujących w cyklu zmiennych obciążeń dochodzi często do uszkodzeń zębów w skrajnych częściach rdzenia stojana. Zwarcia blach w głowach zębów rdzenia mogą powodować nadmierne wzrosty ich temperatury (aż do tzw. "pożaru żelaza"), a w konsekwencji doprowadzać do uszkodzenia izolac[...]
EN The paper presents an original - worked out by the authors - way of online detecting the damages of a large turbogenerator core and stator winding. The distillate temperature measured at the outlet from the stator winding coils is a diagnostic signal. It was shown, using the stator thermal model dev[...]
5
88%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 343--348
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z diagnozowaniem w fazie projektowania maszyn. Zaproponowano koncepcję projektowania maszyn zorientowaną na diagnozowalność. Podano również przykłady zmian konstrukcyjnych maszyn poprawiających ich podatność diagnostyczną.
EN Issues of diagnostic of machines in development stage are presented in the paper. Conception of development of machines diagnosticaly oriented is proposed. There are given some examples of construction changes in machines improving their susceptibility for diagnostic
6
88%
Journal of KONES
PL W pracy zaprezentowano metodę rozmytą jaką można zastosować do diagnostyki uszkodzeń podzespołów silnika spalinowego. Pokazano, dlaczego metody rozmyte są bardziej adekwatne do danego problemu niż czysto probabilistyczne. Zaprezentowano reguły rozmytei i sposób ich wyznaczania na podstawie zbioru uc[...]
EN The recent work presents the fuzzy methods, which can be used In diagnostics of fuel engine subassemblies defects. It is shown, why the fuzzy methods are more adequate for specified problem than the probabilistic methods. The fuzzy rules and way of their determination based on learning set.
7
88%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2020 nr 1-2 126--131
PL Po raz kolejny detal wysłany do klienta wrócił z reklamacją? Spadek powtarzalności produkcji zaskakuje w najmniej sprzyjającym momencie? Warto sprawdzić, co oferuje rynek pomiarów jakości wykonania i geometrii elementów. Można tylko zyskać!
8
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł zawiera wyniki analizy jakościowej sygnału wibroakustycznego generowanego przez silnik spalinowy w różnych stadiach uszkodzeń jego elementów mechanicznych. Celem opisywanej analizy było sprawdzenie podatności wibroakustycznej symptomów diagnostycznych na symulowane uszkodzenia mechaniczne. B[...]
EN The paper contains the results of qualitative analysis of vibroacoustic signal generated by a combustion engine in different stages of mechanical damage. The main goal of the analysis described was to examine the vibroacoustic sensitivity of diagnostic symptoms to simulated mechanical damage. The re[...]
9
75%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań diagnostycznych silnika ZS za pomocą analizy czasowo-częstotliwościowej. Drgania bloku i głowicy badanego silnika są spowodowane wieloma wymuszeniami związanymi z jego prędkością obrotową a ich intensywność wzrasta wraz z pojawianiem się uszkodzeń mechanicznych,[...]
EN A fault diagnosis technique for internal combustion engines using time-scale representations of vibration signal is presented in this paper. Engine block vibration results as a sum of many excitations mainly connected with engine speed and their intensity increases with the appearance of a fault or [...]
10
75%
Diagnostyka
2009 nr 1(49) 101-104
PL W pracy przedstawiono metodę diagnozowania wykruszenia koła zębatego przekładni opracowaną z pomocą dyskretnej analizy falkowej. Analiza ta umożliwia filtrację sygnału drganiowego i identyfikację lokalnych zmian energetycznych, które w niektórych przypadkach są symptomami wczesnych faz uszkodzeń kół[...]
EN This paper presents a method of tooth chipping transmission diagnosis worked out using a discrete wavelet transformation. The analysis makes it possible to filtrate vibration signal and identify local change of energy that is, in some cases, the symptom of early tooth damage. In the investigation t[...]
11
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 3 141-143
PL W artykule zaprezentowano metodę opisu struktury połączeń elementów procesu oraz systemu diagnostycznego za pomocą stosunkowo prostych i intuicyjnych relacji. Tak utworzona na etapie konfiguracji systemu diagnostycznego struktura zawiera informacje o relacji diagnostycznej. Zaproponowano metodę auto[...]
EN The paper presents the method of describing the connections between the process components and the elements of a diagnostic system with the use of the set of relatively simple relations. Such a structure created at the configuration stage includes the information about the diagnostic relation. The [...]
12
75%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 109-116
PL Przedmiotem pracy jest zaproponowanie systemu detekcji i lokalizacji uszkodzeń układu dwóch zbiorników z zastosowaniem rozszerzonych obserwatorów o nieznanym wejściu. W szczególności, pokazuje się jak rozwiązać problem lokalizacji uszkodzeń z zastosowaniem banku rozszerzonych obserwatorów o nieznany[...]
EN The main objective of the paper is to propose a fault detection and isolation system for a two-tank system using extended unknown input observers. In particular, it is shown how to solve the fault isolation problem with a bank of extended unknown input observers where each of the observers is sensit[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
PL Analogowe i cyfrowe przekaźniki kontrolne Sirius Siemensa potrafią nie tylko niezawodnie i wszechstronnie kontrolować sieć, lecz także jednoznacznie diagnozować występujące w niej usterki. Dzięki temu umożliwiają szybką naprawę i przyczyniają się do podwyższenia dyspozycyjności systemów. Bo na przyk[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
PL Intensywnie rozwijający się przemysł, zwłaszcza w ostatnich latach, wytwarza i korzysta z coraz to bardziej skomplikowanych maszyn i urządzeń. Stawiane są żądania wysokiej efektywności i niezawodności. Od inżynierów żąda się maksymalnego skrócenia i potanienia procesu wytwarzania danego produktu ora[...]
EN Every machine goes through tour stages of its existence: construction, production, utilisation and scrapping. Relevant diagnostics needs to be performed at each of the stages. Based on the analysis of signals generated by machines and equipment, we can determine their condition. Among modern methods[...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano strategie wydobywania i selekcji cech uszkodzeń analogowych układów nieliniowych pozwalających na optymalizację procesów diagnostycznych. Omówiono algorytmy służące do wyboru minimalnego zbioru atrybutów zapewniającego skuteczną diagnostykę założonych pojedynczych uszkodzeń katastr[...]
EN The strategy of feature extraction and selection enabling to improve efficiency of fault detection methods for analog nonlinear circuits is presented in the paper. Simple algorithm for data selection, ensuring the proper diagnosis of faulty circuits having single catastrophic and parameter faults is[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 55-64
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kół zębatych z uszkodzeniami lokalnymi, takimi jak pękniecie u podstawy i wykruszenie wierzchołka zęba o różnym stopniu zaawansowania. Wyniki badań wskazują, że sygnał resztkowy jest bardzo wrażliwy na efekty wywołane lokalnymi uszkodzeniami i może ułatwić ocenę[...]
EN The paper presents investigations results of gearbox with local faults. Two types of progressing local faults, broken tooth and gear crack were simulated. The results suggest that residual signals are very affective for early detection of local faults and may provide a powerful tool to indicate the [...]
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono podstawy podejścia słownikowego do diagnostyki analogowych układów elektronicznych zwracając szczególną uwagę na zastosowania metod sztucznej inteligencji.
EN Basic concepts of analog fault diagnosis by means of the Simulation Before Test (SBT) approach, the so called dictionary approach, have been presented. Special attention has been paid to application of artificial intelligence tools, such as: neural networks, fuzzy sets and evolutionary computing.
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 149--153
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych systemu diagnostyki uszkodzeń polegających na braku przewodzenia prądu przez jeden z tranzystorów IGBT dwupoziomowego falownika napięcia w napędzie indukcyjnym z bezpośrednim sterowaniem polowo zorientowanym. Metoda diagnostyki awarii została opar[...]
EN In this paper simulation results of a single IGBT open-circuit fault diagnostic system for a two-level voltage inverter-fed direct field-oriented controlled induction motor drive are presented. A fault diagnostic procedure is carried out by utilizing an analysis of an estimated rotor flux space vect[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule opisano metodę wykrywania wewnętrznych uszkodzeń w uzwojeniach stojana i wirnika maszyny synchronicznej. Przedstawiono sposób zastosowania analizy widmowej monitorowanych prądów do wydzielenia sygnałów o uszkodzeniu. Proces wykrywania jest zoptymalizowany i umożliwia wykrycie u[...]
EN This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machines. Using current signature analysis, it is demonstrated how by using low cost equipment, it is possible to detect the fault by monitoring the currents. The process of detection is totally opt[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 66--71
PL W artykule przedstawiono wybrane symptomy uszkodzeń tranzystorów IGBT, polegających na braku przewodzenia prądu, w przekształtniku energoelektronicznym AC/DC sterowanym metodą orientacji wektora prądu względem wektora mierzonego lub estymowanego napięcia sieci. Wyselekcjonowano sygnały diagnostyczne[...]
EN In this paper single IGBT open-circuit faults symptoms analysis in the voltage-oriented-controlled AC/DC converter has been carried out. In accordance with the research, chosen diagnostic signals have been selected and diagnostic variables have been defined in order to evaluate transistor faults dia[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last