Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono cyfrowy układ pomiarowy pozwalający zrealizować jednokanałową rejestrację cyfrową szybkozmiennego przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika tłokowego mierzonego świecowym przetwornikiem ciśnienia w czasie badań samochodu na hamowni podwoziowej. Przetwornik analogowo-cyfrowy tego [...]
EN Digital meter circuit allowing single-channel digital recording of fast-changing pressure course in combustion engine cylinder measured by pressure transducer during research into vehicle on test bed was presented in the paper. The analog-to-digital converter of this system is controlled by electric[...]
2
80%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki badań silnika PERKINS 1100. Silnik zasilany był mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAMĘ (100%). Zastosow[...]
EN The paper presents investigation results of the PERKINS 1100 engine. The engine was supplied with a microemulsive fuel mixture: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphur EKODIESEL PLUS 5 OB Diesel fuel, as well as the methyl ester of rape oil acids FAME (100%). Usingf[...]
3
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zaprezentowano metodę diagnozowania stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnałów akustycznych generowanych przez silnik synchroniczny. System rozpoznawania dźwięku oparty jest na algorytmach przetwarzania danych takich jak algorytm MFCC i klasyfikator roz[...]
EN The article features a method to diagnose pre-damage states of a synchronous motor. The method is based on the tests of acoustic signals generated by a synchronous motor. The sound recognition system is based on data processing algorithms, such as the MFCC algorithm and fuzzy classifier with a trian[...]
4
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu wtrysku i rozpylania paliwa na krople w silniku PERKINS-1100 pracującym wg. zewnętrznej charakterystyki prędkościowej, zasilanego: mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: MECHEE oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKOD[...]
EN In the article research were introduced findings of the course of the process of injection and of spraying fuel to drops in the engine PERKINS-1100 working per external velocity characteristic, powered: with mixture of mikroemulsive: MECHEE and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL[...]
5
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania procesu wtrysku paliwa silnika o ZS zasilanego paliwem mineralnym ekodiesel plus 50b oraz porównawczo paliwami roślinnymi: estrem metylowym fame i etylowym faee. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych dosilników wyso[...]
EN The paper presents results of examinations concerning stream spray and ignition delay angles of AD 3.152 engine fuelled with mineral fuel ekodiesel plus 50B and comparatively fuelled with vegetable fuels like methyl ester FAME and ethyl ester FAEE. Using fuels of different physicochemical properties[...]
6
80%
Elektroinstalator
2019 nr 9 29--31
PL Wykorzystywane w technice napędowej przetwornice częstotliwości ze względu na swój charakter pracy są wyzwaniem z punktu widzenia pomiarów, które wykonuje się w celu dokonania diagnostyki przetwornicy, silnika i urządzeń z nimi skojarzonych. Niejednokrotnie wykorzystanie multimetru nie wystarcza i k[...]
7
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 73--82
PL W artykule przedstawiono budowę układu turbodoładowania silników spalinowych. Szczególną uwagę zwrócono na opis budowy turbosprężarki. Opisano najważniejsze czujniki (czujnik ciśnienia doładowania oraz przepływomierz powietrza) i elementy wykonawcze sterujące kierownicami spalin w turbosprężarce. Ws[...]
EN The article presents the construction of a turbo engines. Particular attention was paid to the description of the construction of the turbocharger. Describes the most important sensors (sensor boost pressure and air flow) and actuators control series of movable vanes exhaust gas turbocharger. It ind[...]
8
70%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań hamownianych silnika PERKINS 1100 zasilanego ekologicznym paliwem węglowodorowym oraz porównawczo mieszaninami (v/v) paliwa węglowodorowo z alkoholem etylowym. Zastosowanie alkoholu etylowego powodowało zmiany różnych właściwości fizykochemicznych badany[...]
EN In the article chosen research findings were introduced test bench equipped of engine Perkins 1100 fed with eco-friendly hydrocarbon fuel and comparatively with mixtures (v/v) hydrocarbon fuels the ethyl alcohol. Using the ethyl alcohol caused changes in all sorts properties physicochemical of exami[...]
9
70%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Zastosowanie tych paliw wymaga dużych dokładności pomiarów celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku, rozpadu strugi paliwa i spal[...]
EN In the paper problems concerning using fuels about different properties were presented physicochemical for powering engines about the self-ignition. Using these fuels requires the big accuracies of the measurements in order to get to know appearing differences in processes of injection, the disinteg[...]
10
70%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru emisji cząstek stałych z silnika o ZS typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem węglowodorowym oraz jego mieszaninami z etanolem. Pomiary emisji cząstek stałych wykonano na stanowisku hamownianym wyposażonym w system AV[...]
EN In this page there are presented issues concerning measurements of PM (particulate matter) from Perkins 1104-44 direct injection diesel engine, feuded with standard, HC-based, diesel oil and its mixtures with ethanol. Measurements of PM emissions were made on a test bench equipped with AVL- 415 anal[...]
11
70%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru emisji spalin z silnika o ZS typu Perkins 1104C-44 z wtryskiem bezpośrednim, zasilanego paliwem roślinnym Estrem Metylowym Kwasów Oleju Rzepakowego FAME BIODIESEL-B100 oraz jego mieszaninami z etanolem. Pomiary emisji spalin wykonano na stanowi[...]
EN In the paper problems concerning the measurement were presented to emission of the exhaust fumes from the engine about ZS of the type 1104C-44 Perkins with direct injection, fed with plant fuel with Methylic Ester of Acids of the FAME BIODIESEL-B100 rape oil and its mixtures with the ethanol. Measur[...]
12
70%
Logistyka
2015 nr 4 5135--5144, CD 2
PL Bardzo często zdarza się, że silniki rolnicze podczas prac rolnych pracują pod różnymi obciążeniami i ma to duży wpływ na operacyjne wskaźniki ich pracy. Zamierzeniem autorów było przeprowadzenie badań eksperymentalnych, dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynny[...]
EN Very often it happens that the engines during agricultural work agricultural work under different loads and has a great impact on the operational indicators of their work. The intention of the authors was to conduct experimental studies on the use of agricultural engines to power the ignition of fue[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 129-136
PL W pracy przedstawiono badania, których celem jest diagnozowanie zwiększonego luzu zaworowego silnika spalinowego, spowodowanego uszkodzeniem hydraulicznych, automatycznych kasowników luzu zaworowego lub nadmiernym zużyciem elementów głowicy silnika. W badaniach prowadzono pomiary przyśpieszeń drgań [...]
EN The paper presents a research, whose aim is the diagnosing of increased valve clearance of the internal combustion engine, that is caused by damage of valve hydraulic compensation system of clearance or excessive wear of cylinder head elements. In the study, there is measured acceleration of vibrati[...]
14
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 3 50-55
PL W artykule przedstawiono informacje z badań dotyczące kąta opóźnienia samozaplonu silnika AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim zasilanego węglowodorowym paliwem ONM City 50 oraz porównawczo paliwem roślinnym RosBioDiesel "RBD", olejem rzepakowym OR 100% oraz olejem słonecznikowym OSŁ 100%. Badania wykon[...]
EN Some information are presented in the paper concerning examination of self-ignation delay angle ofAD3.152 engine with direct injection fuelled with hydrocarbon fuel ONM City 50 and comparable vegetable fuel RosBioDiesel "RBD", rape oil OR 100% and sunflower oil OSl 100%. Speed external characteristi[...]
15
61%
Diagnostyka
EN Fault diagnosis of an internal combustion engine is proposed herein by means of vibration analysis and a comparative analysis of normal operation and induced misfire scenarios. In order to validate previous works on misfire with pure gasoline, measurements also included tests performed with ethanol-[...]
16
61%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 403--409
EN Initially, electronic components replaced the mechanical ones to make various systems more reliable. Mechanical control systems, due to the wear of movable parts and imprecise adjustment, were affected by large errors, which are not shown by electronic circuits operating according to constant set-po[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 137-142
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania sterownika silnika pojazdu samochodowego. Badanie sprawności sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem stanu sterownika silnika jest jego badanie na podstawie wykreślonych "map roboczych" – sygnałów st[...]
EN The article presents the problem of investigation of motor vehicle driver. Study efficiency motor driver is a difficult diagnostic projects. Faith-worthy examination of the engine controller is based on his examination of the traces, "working maps" – signals, fuel injection and ignition. The study s[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 2 91--95
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki badań diagnostycznych wykonanych na silniku reluktancyjnym. Polegały one na zadawaniu na stanowisku badawczym uszkodzeń niewyważenia wirnika i ekscentryczności dynamicznej w silniku. Sygnałem mierzonym było przyspieszenie (drgania) obiektu oraz prąd fazowy. Wyznacz[...]
EN This work presents the results of diagnostic studies carried out on the switched reluctance motor (SRM). Their main task was to apply rotor imbalance and its dynamic eccentricity on the test bench. The measured signals were acceleration (vibration), and phase current. There were analyzed spectra of [...]
19
61%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 9 100--110
PL Silniki stanowią ważny element systemu produkcyjnego, a brak ich dostępności może wiązać się z poważnymi stratami dla przedsiębiorstwa. W ostatnim stuleciu widoczne jest przesunięcie strategii Utrzymania Ruchu z oczekiwania na awarię silnika (strategia reaktywna – początek XX wieku) na proaktywną. O[...]
20
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł przedstawia wyniki badań diagnostycznych świec zapłonowych BKR6E firmy NGK, które eksploatowano w pojeździe Deawoo Nubira o przebiegu 40 000 km. Oceniano wpływ tego przebiegu na zmiany wartości wybranych parametrów wyładowania elektrycznego badanych świec oraz intensywności zużywania ich ele[...]
EN This paper presents diagnostic research results of NGK BKR6E type spark plugs, which were operated in Deawoo Nubira at a distance 40 000 km. Its influence on values variations of selected, electric discharge parameters has been estimated. Spark plugs electrodes durability was tested as well
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last