Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka pokładowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Techniczna złożoność pojazdów szynowych nowych generacji, spowodowała zastosowanie systemów komputerowych do sterowania i diagnostyki pokładowej pojazdów. Artykuł omawia istotę komputerowego sterowania i procesu diagnostyki pokładowej pojazdów szynowych.
EN Technical complexity of rail vehicles of new generation have caused using computer systems to control and deck diagnostics of vehicles. The paper presents in short form the essence of application of computer technology to deck diagnostics and rail vehicles control.
2
80%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 117-141
PL Jednym z zadań samodiagnostyki jest zminimalizowanie wydzielania przez silnik spalinowy substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Jednocześnie stanowi ons podstawę do stworzenia najlepszych warunków do najsprawniejszego działania silnika. Przez wiele lat dyrektywa dotycząca zasad funkcjon[...]
EN Self-diagnostic is to minimise the volume of substances generated by the combustion engines polluting the natural environment. Self-diagnostic is the basis for creating the best conditions for the most effective operation of the engine. The first rules of on board diagnostic were published in 1981. [...]
3
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przewodnictwa płynu hamulcowego w funkcji temperatury i zawodnienia. Badania wykonywano w pełnym zakresie temperatur, aż do zagotowania się płynu, a zatem znacznie przekraczających te, przy których określa się zawodnienie płynu metodą pomiaru przewodności właściwej[...]
EN The paper presents the research results of fluid conductivity as a function of temperature and inflow. The study was performed in the full temperature range up to boiling the liquid, exceeding the temperature of testing inflow by using the electrical conductivity method. Due to the maximum of the cu[...]
4
70%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 21--32
PL Celem artykułu jest przedstawienie typowych problemów występujących przy diagnozowaniu pojazdów wyposażonych w pokładowy system diagnostyczny OBD II/EOBD, z punktu widzenia przyczyn, miejsca powstawania problemów i ewentualnych możliwości ich rozwiązania. Z problemami tymi zmagają się producenci poj[...]
5
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ocena parametrów energetycznych ciągnika JOHN DEERE 6820 z wykorzystaniem systemu diagnostyki pokładowej. Parametry energetyczne ciągnika (silnika) uzyskane w wyniku tego typu badań pozwalają na ocenę stanu energetycznego ciągnika. Głównie do jego energochłonności oraz przystosowani[...]
EN The purpose of this work was to evaluate energy parameters of JOHN DEERE 6820 farm tractor using an on-board diagnostics system. Farm tractor (engine) energy parameters obtained during research of this type allow to evaluate tractor energy state. This mainly applies to its power consumption and adju[...]
6
61%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 54--61
PL W trakcie prac nad systemem zdalnej diagnostyki pojazdów samochodowych wykorzystano techniczne możliwości wprowadzenia do motoryzacji standardu OBD II. W artykule przedstawiono możliwości implementacji systemu diagnostyki pokładowej trzeciej generacji. Zaprojektowano, a następnie stworzono wielomodu[...]
EN The article presents how in the course of work on a remote diagnostic system for motor vehicles technical capabilities enabled by the introduction of the OBD II standard to motor industry were used. The paper reports a third generation diagnostic system, designed and implemented as a multi-module sy[...]
7
61%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 213-223
EN The aim of the present study is to present the testing methods for the engine operation control system and supplemental restrain system. DeltaScan diagnostic program which has been designed for servicing of VW group vehicles was used for this purpose. The methods used to establish the connection bet[...]
8
61%
Pojazdy Szynowe
2002 nr 4 30-40
PL W pracy przedstawiono rodzaje lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce z uwzględnieniem ich parametrów technicznych. Zaprezentowano też wptyw zjawiska wypadania zaplonów na parametry ekologiczne silników spalinowych. Poruszono zagadnienie diagnostyki pokładowej silników o zapłonie samoczynnym [...]
EN Some kinds of diesel locomotives operated in Poland with taking into consideration their technical parameters are presented in thrs work. The influence of phenomenon of missing the ignitions on ecological parameters of the diesel engines is also presented. The problem of board diagnosis of the engin[...]
9
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2000 nr 2(5) 15-26
PL W artykule przedstawiono główne postanowienia normy OBD określającej wymagania stawiane współczesnym układom diagnostyki pokładowej samochodów kategorii Ml i N l, jak również ich związek z obecnymi i przyszłymi limitami emisji spalin z silników spalinowych tych pojazdów.
EN The paper describes the main decisions of the norm OBD defining requirements satisfying modem vehicles on-board diagnostic systems. The article summaries medium and long term developments and trends in emission regulation. At the end of the article, some technological and legislative results of intr[...]
10
61%
Transport Samochodowy
2004 z. 1 89--107
PL W artykule przedstawiono stan obecny implementacji w Polsce systemu EOBD w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, napędzanych silnikami ZS. Analizy dokonano w oparciu o przeprowadzone badania na hamowni podwoziowej oraz w eksploatacji. Przedstawiono poziom emisji związ[...]
EN The paper introduces present state of implementation in Poland of system EOBD in automotive vehicles about admissible total mass to 3.5 tones, driven engines with CI. Introduction was executed in support about investigations on chassis dynamometer and in-service. Level of emission of pollutant subst[...]
11
61%
Transport Samochodowy
2004 z. 2 57--67
PL W artykule przedstawiono najważniejsze dane dotyczące systemu diagnostyki pokładowej OBD II (On-Board Diagnostic), stosowanej w Stanach Zjednoczonych oraz jego europejskiej modyfikacji EOBD (European On-Board Diagnostic). Dokonano porównania systemów pod względem: kryteriów decydujących o niesprawno[...]
EN The most important information regarding the On-Board Diagnostic System (OBD II) applied in the U.S. and its European modification (EOBD) has been presented in the paper. The two systems have been compared in regard of the criteria for emission subsystem malfunctions, diagnostic procedures (monitors[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 437--441
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów elektrycznych na proces spalania mieszanki w silniku z zapłonem iskrowym. Tematyka została wybrana ze względu na powtórne zwiększone zapotrzebowanie rynku samochodowego na silniki ZI, pod kątem małej emisji cząstek stałych w stosunku do silników z [...]
EN The influence of chosen of electric parameters in article was introduced on process the burning in engine the mixture with sparkle ignition. The the subject matter was chosen with regard on second enlarged demand of car market on engines, under angle of small emission of solid particles in relation [...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 89--98
PL Niniejsza praca przedstawia projekt aplikacji komunikującej się z diagnostycznym systemem pokładowym samochodu (OBD-II) i pełniącej funkcje czytnika danych diagnostycznych. Aplikacja została wykonana w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Wykorzystuje również interfejs sieci CAN dedykowany[...]
EN This paper presents the application communicating with the vehicle on-board diagnostic system (OBD-II) and performing the functions of the diagnostic data reader. The system was developed in LabVIEW from National Instruments. It also uses the CAN interface dedicated to work in LabVIEW. This paper pr[...]
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 718--722, CD
PL W artykule omówiony został projekt i realizacja płytki drukowanej oraz modyfikacji oprogramowania, które może poprawić oryginalne ustawiania silnika spalinowego względem mocy oraz momentu obrotowego. Opisany układ może zawrzeć oryginalny i zmodyfikowany program do obsługi sterownika silnika, które m[...]
EN In the present work there are two solutions which are connected to improve performance and efficiency of car engine. First of them is a special program project, which allow to statically grow up power and torque generating by engine. This modification is the simplest because the is no need of interf[...]
15
61%
Logistyka
2014 nr 6 2806--2811
PL Zaprezentowano metodykę postępowania przy wprowadzeniu nastaw podstawowych skrzyni biegów DSG. Przedstawiono znaczenie i procedury adaptacji programowych sterownika skrzyni biegów a także etapy procesu adaptacyjnego wg testu trakcyjnego samochodu. Procedury te mają charakter uniwersalny i mogą być w[...]
EN Presents the methodology followed for the introduction of the basic setpoints DSG gearbox. Shows the importance and procedures for program adaptation of the gearbox and the adaptive process steps according to test the traction of the car. The method is so versatile that it can be used for all unconv[...]
16
61%
Transport Samochodowy
2005 z. 3 71--86
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia norm diagnostyki pokładowej. Omówiono także wyniki badań związanych z wypadaniem zapłonów, które prowadzi do zwiększenia emisji z układu wylotowego i może powodować nieodwracalne uszkodzenia reaktora katalitycznego w wyniku przegrzania. Pojazd z uszkodzo[...]
EN This paper present basic rules of On Board Diagnostic system. Additional in this paper the authors present results of testing misfire which it aim to increase of emission from exhaust pipe and will be able to cause irreversible destruction of catalytical converter in consequence overheating it. Vehi[...]
17
61%
Transport Samochodowy
2005 z. 4 45--63
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia norm diagnostyki pokładowej, w szczególności informacje dotyczące procedur diagnostycznych (zwanych monitorami), zarówno monitorów bezwarunkowych (ciągłych), jak i warunkowych (nieciągłych). W artykule zebrano także wyniki badań samochodów dostępnych na [...]
EN The paper includs basic rules of on-board diagnostic systems principal diagnostic procedures - monitors, diagnostic link connector and his localizations. There are present percentage share of diagnostic (continuous and uncontinuous) sub procedures in tested vehicles in this paper. IT was describe te[...]
18
61%
Archives of Transport
PL W wyniku prac nad systemem zdalnej diagnostyki pojazdów samochodowych wykorzystano techniczne możliwości wprowadzenia do motoryzacji standardu OBD II. W artykule przedstawiono możliwości implementacji systemu diagnostyki pokładowej trzeciej generacji - OBD Ill. Zaprojektowano, a następnie stworzono [...]
EN As a result of works on a third generation on board diagnostic system for automotive vehicles, the technical possibilities of the OBO II (On Board Diagnostic) standard application in the automotive industry were used. The paper presents possibilities of the remote on-board diagnostic system implemen[...]
19
51%
Diagnostyka
2011 nr 3(59) 35-40
PL Współczesne pojazdy samochodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowo wyposażane są w elektroniczne systemy diagnostyki pokładowej zgodne z normą EOBD. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań pojawiły się nowe możliwości samodiagnostyki większości układów pojazdu poprzez monitory diagnostyczne [...]
EN In line with legal regulations, contemporary vehicles have to be equipped with electronic onboard diagnostic systems that conform to EOBD requirements. Those solutions feature diagnostic monitors that support self-testing of most systems in a vehicle. Technological progress and the uniformization of[...]
20
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 12 117-120
PL Mimo dużego rozwoju technologicznego, tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Aktualnie stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym mechatronicznym systemie diagnostycz[...]
EN An application of computer controlled fuel injection systems in vehicle engines and growing demands concerning toxic substances emission and fuel consumption was a main reason for OBD (On Board Diagnosis) development. In spite of a great technological development, only some tractors are equipped in [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last