Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka drganiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 53-63
PL W pracy omówiono możliwości diagnozowania stanu opartego na drganiach przekładni zębatych stosowanych w napędach przenośników taśmowych. Omówiono szeroko- i wąskopasmową analizę pomiarów drgań służących do oceny stanu przekładni oraz możliwość zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania do wsp[...]
EN The paper deals with gearbox conditions vibration diagnostic possibilities, different methods are considered. Wide and narrow band signal analysis of gearbox diagnostic signal is given. The paper exemplifies the use of convenient wide band vibration measurements for gearbox evaluation and possibilit[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 429-439
PL W referacie omówiono zagadnienia dotyczące pomiarów drgań i hałasów istotne przy diagnozowaniu maszyn i urządzeń przeróbczych. Przedstawiono pewne ogólne informacje wynikające z doświadczeń nabytych podczas prowadzonych badań przemysłowych maszyn i urządzeń górniczych i przeróbczych.
EN Problems concerning measurements of vibration an noise important in diagnosing of the processing machines and equipment were discussed in the paper. Some general information resulting from the experience gained from an industrial testing of the processing machines and mining equipment ware given.
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 4 177-182
PL Przedstawiono doświadczenia z diagnostyki drganiowej generatorów synchronicznych eksploatowanych w Elektrowni "Opole". Rozpatrzono strefy stanu dynamicznego i wartości graniczne poziomu drgań generatora. Omówiono charakterystyki procesowe i amplitudowe drgań generatora.
EN Experiments with vibration-based diagnosis of synchronous generators operated in ,,0pole" Power Plant. Investigated were the zones of dynamic state and boundary values of the generator vibration level. Discussion of process and amplitude characteristics of the generator vibration.
4
100%
Polish Hyperbaric Research
2015 nr 3(52) 17--28
PL W artykule przedstawiono problemy związane z diagnostyką drganiową sprężarek tłokowych napędzanych silnikami o mocach poniżej 100 kW. Żadne z obowiązujących obecnie norm dotyczących zagadnień diagnostyki drganiowej nie poruszają tej problematyki, w związku z czym diagności nie mają poziomu odniesien[...]
EN The article presents problems related to the diagnostics of vibrations in reciprocating compressors driven by motors of less than 100 kW. None of the currently applicable norms concerning the issues of vibration diagnostics broach this subject, and therefore diagnosticians have no reference levels f[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2008 Nr 8 51-56
EN Universal gear reducers certainly belong to the group of the most utilized mechanisms in mechanical engineering. Therefore special attention is dedicated to their testing, development, manufacturing, examination, checking, conservation, packaging, transport, storaging, opening, deconservation, mount[...]
6
88%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 75--80
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wspomagania doboru optymalnej klasy lepkościowej oleju smarującego do walcowej przekładni zębatej poprzez zastosowanie analizy drganiowej. Dla pracującej w elektrociepłowni w układzie napędowym przenośnika taśmowego przekładni smarowanej olejem maszynowym o zbyt [...]
EN The paper presents problem of supporting the selection of optimum viscosity grade lubricating oil to the cylindrical gear by using vibration analysis. For power plants operating in the conveyor belt drive system with machine oil lubricated gearbox with too low viscosity grade (ISO VG 46) were made a[...]
7
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN This article contains information about issues relating to vibration diagnostic of electrical machines. Author presents the results of a research on the bearing wear of induction motor. It describes the effect of bearing damage on the individual parameters of vibration. The purpose of the tests, mac[...]
8
75%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 2 21-31
PL W artykule uzasadniono przydatność i wykazano możliwość budowania relacji diagnostycznych w formie układ sił - obraz symptomów drganiowych. Zaproponowano wprowadzenie klasyfikacji relacji ze względu na typ układu sił wymuszających. Zbudowano modele rzeczywiste dwóch typów układu sił i przeprowadzono[...]
EN The links between the technical condition of machines and the forces that generate the vibrating signals are highlighted. The sum and the product of two sinusoidal signals are presented, and the amplitude modulation is distinguished. The usefulness and capability of the construction of the diagnosti[...]
9
75%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 73-78
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania analizy falkowej sygnałów przyspieszeń drgań zarejestrowanych na kadłubie i głowicy silnika ZI w celu wykrycia symulowanych uszkodzeń. Obiektem badań był 4-ro cylindrowy silnik spalinowy zasilany alternatywnie benzyną i LPG. W ostatnich latach opracowa[...]
EN In this paper, the wavelet transforms of vibration acceleration signals which were acquired from the cylinder head and engine block for various faulty and healthy conditions of IC engine was used to fault detection. The engine which has been tested is 4-cylinder 4-stroke with eight valves fed with p[...]
10
75%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 97-101
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy falkowej sygnałów przyspieszeń drgań zarejestrowanych na głowicy silnika ZI z symulowanymi uszkodzeniami zaworów. Badania przeprowadzono na silniku sprawnym oraz na silniku z uszkodzonym zaworem wylotowym pierwszego cylindra. Uszkodzenie zaworu wylotowego, pow[...]
EN In this paper, the wavelet transform of vibration acceleration signals which were acquired from the cylinder head in two different states of valve train were analyzed. The valve works under two different conditions: the normal condition and the gasleakage fault conditions. The gasleakage fault was s[...]
11
75%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 149-152
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością detekcji oraz stopniem odwzorowania procesu wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono genezą tematu i metodykę badań realizowanych na jednocylindrowym silniku badawczym. Wyniki badań laboratoryjnych zweryfikowano na wielocyli[...]
EN The article presents some results of the research on possibilities of use a vibration signal of diesel engine in order to detect and describe a fuel injection process. This paper includes a genesis of this problem and a methodology of performed tests, which were executed on one-piston laboratory tes[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2005 Nr 59 107-112
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących identyfikacji procesów zachodzących w silniku spalinowym za pomocą sygnału drganiowego rejestrowanego na głowicy silnika o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono możliwości detekcji poszczególnych procesów silnikowych oraz efekty zastosowania uśredniani[...]
EN The article includes results of research of identification engine's processes in diesel engine's head vibration signal. It is shown possibilities detection particular engine's process and effects of using of synchronized addition for obtain an objective combustion signal.
13
75%
Tribologia
2011 nr 5 205-211
PL W opracowaniu przedstawiono zagadnienie wspomagania doboru optymalnej klasy lepkościowej oleju smarującego do walcowej przekładni zębatej poprzez zastosowanie analizy drganiowej. Dla pracującej w elektrociepłowni w układzie napędowym przenośnika taśmowego przekładni smarowanej olejem maszynowym o zb[...]
EN The paper presents the problem of supporting the selection of optimum viscosity grade lubricating oil to the cylindrical gear by using vibration analysis. For power plants operating with a conveyor belt drive system with a hine oil lubricated gearbox with too low viscosity grade (ISO VG 46) casing v[...]
14
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 1 123--126
PL W artykule przedstawiono istotę wykorzystania diagnostyki wibroakustycznej do oceny pro-cesu spalania w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym. W pracy przedstawiono wyniki badań związku pomiędzy jakością procesu spalania odwzorowywanym zmianami ciśnienia w cylindrze a sygnałem drganiowy[...]
EN Article includes an essence of using vibrations' parameters for assessment of combustion proc-ess in Diesel engine. The paper shows results of research a connection between changes combus-tion pressure inside cylinder and vibration of engine's head.
15
63%
Diagnostyka
2012 nr 1(61) 13-18
PL Artykuł prezentuje praktyczne zagadnienia związane z implementacją systemów monitoringu drgań dedykowanych dla maszyn górnictwa podziemnego. Zaprezentowane są aspekty techniczne związane z budową i funkcjonalnością wraz z czynnikami związanymi z eksploatacją i monitoringiem stanu samego systemu. Prz[...]
EN The paper presents practical considerations connected with implementation of vibration monitoring systems for the underground mining machinery. Technical aspects together with system scheme and functionality are presented. Factors influencing on maintenance and monitoring of the diagnostic system it[...]
16
63%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 13-18
PL Silniki spalinowe są klasycznymi maszynami wirującymi pracującymi w zmiennych warunkach obciążenia i prędkości obrotowych. Drgania i hałas silnika spalinowego są nośnikiem informacji o stanie jego podzespołów mechanicznych. Podczas prezentowanych badań, których obiektem był silnik samochodu osoboweg[...]
EN Internal combustion (IC) engine is classical rotating machine that must be operated under various conditions. Sound and vibration signal of IC engine often give much dynamic information of mechanical system condition. Vibration and angular velocity of crankshaft signal on Ford Fiesta engine 1,3 dm3 [...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 2 9-19
PL Praca wskazuje na zasadność diagnostyki drganiowej turbodoładowarek silników spalinowych na tle współczesnych wymagań nadzoru technicznego. Zadanie sformułowano na potrzeby diagnostyki praktycznej jako dokonanie klasyfikacyjnej oceny stanu dynamicznego na podstawie zmierzonych i zarejestrowanych syg[...]
EN The work shows the property of applying the combustion engine's vibratory diagnostics in relation to the contemporary engineering supervision requirements. The task has been formulated for the needs of practical diagnostics as the clasifying appraisal of the dynamic state and it has been based on th[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1087--1089
PL W artykule zaprezentowano zestawienie dostępnych na rynku systemów monitoringu drgań maszyn przeznaczonych dla górnictwa podziemnego węgla kamiennego. Na podstawie dostępnych informacji przedstawiono zarówno parametry techniczne opisywanych systemów jak również ich możliwości pomiarowe. Dodatkowo w [...]
EN Vibration based monitoring systems start to play increasingly important role in underground mining machinery diagnostics. Authors describe current situation on the market in area of systems available to use in underground coal mine. Technical aspects with the systems scheme and functionality are pre[...]
19
63%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 229--234
EN This work is devoted to the further researches and development a new on-board multilevel vibration control system of aviation gas-turbine engines (GTE). We propose to introduce new diagnosis level (subsystem) into development multilevel vibration control system for detection of the initial crack-lik[...]
20
63%
Diagnostyka
PL W ostatnich latach zagadnieniu diagnostyki okrętowych tłokowych silników spalinowych poświęca się coraz więcej uwagi. Zasadniczo wszystkie metody diagnostyczne dotyczące tych urządzeń można podzielić na bazujące na pomiarach procesów roboczych (głownie zmian ciśnienia wewnątrz cylindrowego) oraz na [...]
EN In recent years, diagnostics of marine reciprocating engines devote more and more attention. In principle, all methods for the diagnostics of marine engines can be divided into based on the measurement of work parameters (mostly changes in internal cylinder pressure), and measuring the residual ener[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last