Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 110 115-124
EN The paper presents functional and exploitation characteristics of hydraulic system elements of working machines orientated on fault detection. Identification of diagnostic model of hydraulic system orientated on the fault detection models has been carried out.
2
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 137--145
EN The article presents an analysis of the technical condition of the two blades with different technical conditions (for medium and low wear). It is shown that the evaluation of the blades basis only on the endoscopic research does not provide full information about the technical condition (known only[...]
3
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN This paper shows an application of multi-layer statement networks to condition monitoring of the sealless magnetic drive pump. In this case, statement networks are computed based on the use of Bayesian probabilities. Moreover, the tool called REx which allows implementing such networks is described.[...]
4
100%
Polish Maritime Research
2017 S 1 203--212
EN This paper presents possible use of results of exhaust gas composition testing of self - ignition engine for technical state assessment of its charge exchange system under assumption that there is strong correlation between considered structure parameters and output signals in the form of concentrat[...]
5
100%
Polish Maritime Research
2018 S 1 234--242
EN Changing selected engine structure parameters, especially fuel system parameters, affects the emission of harmful compounds in the exhaust gas. Changes in harmful compound emission are frequently ambiguous, as they highly depend on parameters controlling the combustion process. An additional problem[...]
6
88%
Journal of Polish CIMAC
EN This article presents tests results of monitoring technical condition of turbomachine blades. The method is based on a diagnostic model fi T12,T01 that utilizes the difference of phase shift of signals that are the result of blade operation y(t) and a signal x(t) of its environment described with ap[...]
7
75%
Silniki Spalinowe
PL Istotą przeprowadzonych badań było opracowanie metody diagnozowania części przepływowej okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie stopnia rozwarstwienia jej charakterystyki energetycznej. Przyjęty w artykule model diagnozowania przewiduje sformułowanie oceny stanu technicznego na podst[...]
EN The aim of the performed research was to develop of a diagnostic method of the flow section of a marine turbine combustion engine based on the level of delamination of its energy characteristics. The here adopted diagnostic model provides for a formulation of the evaluation of the technical conditio[...]
8
75%
Diagnostyka
2010 nr 4(56) 9-15
PL Artykuł przedstawia przykład zastosowania wieloaspektowego modelu diagnostycznego, który składa się z co najmniej dwóch stosowanych łącznie modeli składowych, przy czym modele te identyfikowane są oddzielnie najczęściej za pomocą różnych metod i kryteriów. W prezentowanym przykładzie każdy model skł[...]
EN The paper shows an application example of a multiaspect diagnostic model, i.e. a special kind of a model that consists of at least two submodels which are applied together but they can be identified separately most often by means of the different methods and criteria. In the presented example each s[...]
9
75%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 23-26
PL Sygnał drgań silnika spalinowego może być opisywany na wiele różnych sposobów w zależności od diagnozowanego podzespołu lub procesu. W celu obserwacji nierównomiernej pracy cylindrów, na przykład, monitorowanych jest kilka harmonicznych, czyli niskie częstotliwości sygnału. W takim przypadku sygnał [...]
EN Vibration signal of the reciprocating engine may be described in several ways depend on the diagnostic purpose. For detecting non-uniform cylinder operation, for instance, lower harmonics of shaft vibration are interested. Then the signal can be assumed as stationary, ergodic and harmonic and may be[...]
10
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule przedstawiono propozycje modelowania sygnału drgań zespołu napędowego pojazdu w taki sposób, aby był skutecznym narzędziem diagnozowania uszkodzeń mechanicznych. Aby model spełniał takie wymagania, musi być łatwo identyfikowalny. Dla nowego silnika tworzony jest model bazowy i jego miary,[...]
EN Propositions of modelling vibrations signals of a vehicle drive system in such a way that it will become an efficient tool of diagnostic mechanical defects are presented in the paper. In order to fulfil such requirements the model must be easily identifiable. The base model and its measures are esta[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 19--29
PL W artykule scharakteryzowano kluczowe obszary organizacji sektora TSL (transport – spedycja – logistyka) podlegające diagnozowaniu w celu określenia stopnia gotowości do wdrożenia systemu zarządzania transportem. Sformułowano model diagnostyczny dla wybranych kryteriów oceny oraz algorytm pozwalając[...]
EN This article characterizes the key areas in the organization that usually require change management prior to Transport Management System (TMS) deployment. Proposed diagnostic process enables assessment of organization's level of readiness to implement new system. Based on the selected assessment cri[...]
12
75%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 3 35--43
PL Wiedza dotycząca eksploatacji obiektów pochodzi z różnych dziedzin. Celem pracy jest wskazanie możliwości gromadzenia tej różnorodnej wiedzy we wspólnej, sformalizowanej postaci. Opracowanie dotyczy systemów wspomagających wnioskowanie o stanie obiektu oraz o ryzyku związanym z jego eksploatacją. Om[...]
EN The task of building diagnostic systems for complex objects, consisting of numerous cooperating units, which are maintained in varying conditions, is difficult. A particularly complicated part of this task is to adopt a proper, general form of knowledge representation. Knowledge concerning the maint[...]
13
63%
Diagnostyka
2010 nr 1(53) 19-22
PL W artykule opisano wielostopniowy model diagnostyczny bazujący na sieci przekonań. Przedstawiono ogólną strukturę modelu oraz omówiono problemy związane z jego identyfikacją oraz strojeniem. Szczególną zaletą proponowanego modelu jest to, że pozwala on na stosowanie wiedzy pozyskanej zarówno z danyc[...]
EN This paper presents a multi-stage diagnostic Belief Network Based Model (BNBM). Proposed model allows for application of acquired knowledge from data training, domain experts and domain literature. This feature is its special advantage. A general model structure, selected issues with its identificat[...]
14
63%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 117-120
PL W referacie przedstawiono podejście wieloaspektowe do modelowania w diagnostyce technicznej. Pojęcie "aspekt" rozumiane jest najczęściej jako punkt widzenia, z którego dany obiekt, zjawisko itp. są rozpatrywane, a zatem w odniesieniu do diagnostyki technicznej aspekt może być traktowany jako "widok"[...]
EN The paper presents a multiaspect approach to the modelling in technical diagnostics. The term "an aspect" is most often understood as a point of view which a thing, a phenomenon etc. are considered. Thus in relation to the technical diagnostics, an aspect may be understood as "a view" of a technical[...]
15
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 2 137-144
PL Wyróżniono pięć kategorii przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych w Polsce: o warunkach glebowo-siedliskowych spełniających wymagania uprawowe roślin energetycznych, z ograniczeniem czynnika wodnego oraz celowością stosowania nawodnień, z priorytetem zachowania ochronnych funkcji terenu[...]
EN Paper presented the methodological principles and rules of land classification for cultivation of energy crops in Poland as well as the diagnostic model that enables to develop the algorithms of spatial data processing and to generate the computer maps. Five categories of land usefulness were assume[...]
16
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 2 145-152
PL Przedstawiono model diagnostyczny wiążący parametry wybranych warunków siedliskowych (głównie edaficznych) z wymaganiami uprawowymi (glebowymi, wodnymi, klimatycznymi i lokalizacyjnymi) dziewięciu rozpatrywanych roślin energetycznych. Doboru tego dokonywano spośród układów parametrów identyfikującyc[...]
EN Paper presents a diagnostic model joining the parameters of selected habitat conditions (mainly edaphic) with cultivation requirements (concerning soil, water, climate and location) for nine considered energy plants. The model in form of relational table contains diagnostic configurations identifyin[...]
17
63%
Diagnostyka
2001 Vol. 24 5-12
PL Praca dotyczy problemu zastosowania modeli w diagnostyce. Określenie zależności między własnościami modelu a stanem technicznym jest podstawą do lokalizacji uszkodzeń, co zwiększa zakres formułowanej diagnozy. Autorzy zaproponowali wykorzystanie eksperymentalnego modelu modalnego do diagnozowania st[...]
EN This paper deals with application of models for diagnostic purposes. The relationship between the technical state and the model properties is the base of fault (damage) localization, what enhances the scope of formulated diagnosis. The authors proposed application of experimental modal model for dia[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami drganiowymi przekładni zębatej. Głównym zagadnieniem jest próba opracowania oryginalnego modelu przekładni zębatej na podstawie modeli już istniejących. Szczególny nacisk położono na merytoryczną poprawność modelu tak aby odzwierciedlał zało[...]
EN Growing larger application on methods and centres of technical diagnostics, being with tool of modern manner of creating "qualities" of machines. Rational usage diagnoses makes possible undertaking of relating decision qualities and further conducts with machine. Can this to be decision about furthe[...]
19
63%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 4 21-26
PL W artykule przedstawiono analizę teoretyczną oddziaływań zewnętrznych występujących w wirującym wirniku wytwornicy spalin silnika LM 2500. Rozpatrywane relacje są efektem analizy rzeczywistych niesprawności powstałych w trakcie użytkowania silników turbinowych. Proponowany opis oddziaływań służy do [...]
EN Theoretical analyses of external interactions occurring in rotating impeller of combustion generator of engine type LM 2500 were presented. Interactions description proposed in the paper was used to simulation of forces and moments on the right side of Lagrange quadratic equations. These equations r[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 97-102
PL Artykuł prezentuje technikę modelowania, która może znaleźć zastosowanie w diagnostyce bezpilotowych aparatów latających. Wychodząc od technik modelowania stosowanych w zadaniach analizy i syntezy systemów sterowania aparatami latającymi przedstawiono metodykę umożliwiającą dokonanie analizy struk[...]
EN This paper presents a new method of modelling which is used in diagnostics of unmanned aircraft vehicles. First of all, modelling applied in problems of analysis and synthesis of unmanned aircraft vehicles has been presented and its usage in problems of diagnostics. Special attention is paid to the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last