Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper is focusing on increasing both operators' safety and devices' availability under operation. Each process supported by any composition of the man-devices set it is possible to present and described by selected operation (exploitation) parameters, which can be a subject of monitoring. With u[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 165-171
PL Konieczność określenia stopnia zużycia fizycznego środków trwałych ruchomych czy ich deprecjacji - zużycia funkcjonalnego lub ekonomicznego występuje bardzo często i to zarówno w ich użytkowaniu i eksploatacji jak i analizach ekonomicznych. Do tej pory nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny dot[...]
EN The paper is an introduction to disscuse about method of wear and depreciation of machines and devices. The article proposes how to take advantage of formulas used to describe wear of buildings, to describe wear of machines and devices.
3
88%
Applied Mechanics and Engineering
EN The paper is an attempt to generalize the results of studies concerned with the "intelligent" fluids. Regularities of variation of mechanical (viscosity, elasticity, plasticity) properties of a class of liquid-disperse suspensions sensitive to an external electric field which are known as electrorhe[...]
4
88%
Chemical and Process Engineering
2017 Vol. 38, nr 2 195--207
EN Filtering nonwovens produced with melt-blown technology are one of the most basic materials used in the construction of respiratory protective equipment (RPE) against harmful aerosols, including bio- and nanoaerosols. The improvement of their filtering properties can be achieved by the development o[...]
5
75%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 245--248
EN Infrared thermography is used for the diagnosis purposes of various machines and devices. Despite the huge potential of thermography as a diagnostic tool, beginning thermographers are not always able to correctly assess and classify condition of the investigated object. The article presents an overv[...]
6
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2005 T. 10, nr 3 210--217
PL Ustalenie wartości maszyn i urządzeń technicznych, do których zalicza się między innymi aparaturę badawczą i dydaktyczną, w ścisłym związku z jakością, jest problemem bardzo złożonym. Dostępne dane literaturowe, problem ten opisują najczęściej bardzo ogólnikowo — bez podawania danych parametrycznych[...]
EN Defining the real value of machines and technical devices included teaching and scientific ones in close connection with quality can be a complex task. The available data gives usually a rough description and without parameter figures. However, those figures are crucial for machines and devices valu[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 5 33--39, CD1
PL Zastosowanie zaproponowanego sposobu dokumentowania spełnienia wymagań minimalnych może wpłynąć na poprawę nadzoru nad stanem bezpieczeństwa produkowanych, odbudowywanych, przerabianych czy też użytkowanych maszyn i urządzeń. Praktyka wykazuje, że każde te go rodzaju opracowanie wspomagające osoby, [...]
EN Machinery Directive describes, inter alia requirements related to the placing in service technical objects. In the case of new equipment manufactured by specialized producers, reinsurance CE mark and declaration of conformity does not cause any problem. They appear in the "home made" machines, old, [...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 5 14--17
PL Przedstawiono najnowsze rozwiązania urządzeń do kompensacji mocy biernej stosowanych na napięciu niskim i średnim.
EN The latest solutions for reactive power compensation devices used on low and medium voltage are presented in the article.
9
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 8-9 801--806, CD
PL W artykule zaproponowano zastosowanie minimalistycznego systemu czasu rzeczywistego do budowy urządzenia działającego w Internecie Rzeczy. W artykule przedstawiono projekt serwera dostępowego, który umożliwia zdalnąobsługę 16 portów szeregowych oraz steruje 16 liniami zasilania za pośrednictwemsieci[...]
EN In the article application of minimalistic Real Time Operating System (RTOS) for construction devices that are working in Internet of Things was proposed. The paper presents the design of the access server, which allows for remote operation 16 serial ports and controls 16 power lines via Ethernet. B[...]
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Nowe normy europejskie w odniesieniu do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określają w większości przypadków parametry dynamiczno - funkcjonalne, których spełnienie należy wykazać w czasie różnego rodzaju testów czy badań przeprowadzonych dla danego wyrobu. Niniejszy referat odwołuje się do trz[...]
EN New European standards with regard to devices of road traffic safety define in most cases dynamic and functional parameters that should be fulfilled while various tests and materials testing. The paper refers to three standards dedicated for road equipment like road signs, supporting structures and [...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 3 190-193
PL W artykule skoncentrowano się na urządzeniach i maszynach elektrycznych z rdzeniem magnetycznym. Praca tych urządzeń wykazuje się magnetyczną nieliniowością. W nieliniowych magnetycznie dynamicznych modelach tych urządzeń uwzględnia się fakt nieliniowości poprzez wstawianie zależności strumienia mag[...]
EN This paper focuses on electromagnetic devices and electric machines with magnetic cores. Their behavior is magnetically nonlinear. In magnetically nonlinear dynamic models of these devices, the magnetically nonlinear behavior can be accounted for by the characteristics flux linkages versus magneto[...]
12
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Praca dotyczy modelowania fundamentowych złączy śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń posadawianych w sposób „sztywny” na fundamencie oraz analizy występujących w nich odkształceń i naprężeń. W szczególności zaś przedmiotem badań są odkształcenia i naprężenia występujące w pojedynczych złączach śrubo[...]
EN Deformation and stress analysis of foundation bolted joints Part I. A bolted joint with a chock made of steel Summary The paper concerns the modeling of foundation bolted joints of heavy machines and devices seated in a “stiff” manner on foundations. The stress and deformation analysis are also prov[...]
13
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono opis i wyniki doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia konstrukcyjnego, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w „sposób sztywny” na fundamentach. Mocowanie sztywne tych urządzeń do fundamentów, we[...]
EN This paper presents a description and results of experimental studies of deformations, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machines and devices rigidly seated on foundations. The rigid mounting of these devices to the foundations, according to the accepted pr[...]
14
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Praca przedstawia część II opisu i wyników doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w sposób sztywny na fundamentach. W tej części pracy przedstawiono opis i wyniki badań doświadc[...]
EN This paper presents Part II of the description and results of the experimental studies of deformations, displacements, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machinery seated in a rigid manner on the foundations. In Part I, it has been shown that the term "rigid[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono genezę, założenia, cele do osiągnięcia oraz tematykę zgłoszonego przez KEiT PAN do ustanowienia przez KBN Projektu Badawczego Zamawianego
EN In this article selected topics of the Commanded R/D Project aiming the development of basie components for the industry of optoelectronic Instruments designed for medical, industrial, environmental and military applications. The areas of development of optoelectronics in Poland were selected on the[...]
16
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 4 181--186
PL W artykule przedstawiono dyrektywę gazową Unii Europejskiej. Dokonano analizy ogólnych problemów związanych z harmonizacją uregulowań krajowych z przepisami Unii Europejskiej w zakresie oceny zgodności oraz omówiono prace związane z wprowadzeniem dyrektywy gazowej do prawa polskiego.
EN The paper presents the EU Gas Directive and general problems related to its adoption in Polish conditions. Compatibility of domestic regulations v those of EU is evaluated. Further works towards introducing of the Directive into Polish lawsystem have been outlined.
17
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 406--409, CD
PL W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań nor[...]
EN The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance elec-trical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory [...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2017 z. 127 99--106
PL Jedną z nowszych technologii, a zarazem i dostosowywania urządzeń do jej realizacji, jest technika azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego. Ze względu na długie czasy realizacji tej technologii szczególnemu rozwojowi podlegały piece budowane w oparciu o komory próżnioszczelne oraz ukła[...]
EN The modern and advanced technique for nitriding of steel is utility of glow discharge. Due to relatively long time required for the process, evolution of vacuum chamber furnaces and specialized DC and impulse power sources were major factors required for implementation and popularization of this tec[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 1074--1077
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
20
63%
Acta Innovations
2014 no. 12 48--53
EN Transmission line easement was enforced into Polish law in 2008. It is a limited property right. consisting of the fact that an entrepreneur may use an encumbered real estate in the designated scope. The parties in transmission line easement are the transmission operator and the property owner. Tran[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last