Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metodę wyznaczania strategii rozwoju miejskiej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN oraz przykładowe wyniki obliczeń dla stacji eksploatowanej w sieci warszawskiej.
EN The paper presents a method for determination of development strategy of urban 110 kV/MV transformer distribution station; example results of calculations for the station operated in Warsaw network are also presented.
2
100%
Polityka Energetyczna
PL Wartykule przedstawiono główne kierunki rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie w perspektywie roku 2030. Do kluczowych zagadnień należą m.in. wzrost roli węgla w bilansie paliwowo-energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej kraju, zabezpieczenie potrzeb ludnoś[...]
EN Main directions of Ukrainian coal mining development to the year 2030 is presented in the paper. The key problems—among other things—are: increasing role of coal in fuel and energy balance, improvement of energy safety and independence of the country, security of energy needs ofpopulation and the co[...]
3
100%
Mining Science
2015 Vol. 22 101--114
EN Integration strategy is one option in the development of mining companies and is implemented through a connection of either processes or economic entities which operate or may operate separately. Usually this strategy is carried out by companies that occupy a very strong competitive position. Consid[...]
4
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The beginning of the twenty-first century is characterized by an unprecedented technological progress in every field of human existence, the newest technologies have wide application not only in the military sphere but also in nonmilitary areas. A clear example of dynamic development of intelligent [...]
5
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2015 No 259 57--79
EN This paper describes the main aspects of methodology of creating and implementation the Development Strategy for the Poznań Agglomeration. Metropolis Poznań 2020. After 25 years of municipal autonomy in strongly urbanised areas, Polish metropolitan areas now face the start of an integration process [...]
6
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 268 150--166
EN The new development policy paradigm has significantly redefined its territorial dimension towards the perception of internal diversity of regions, multi-level management, creating integrated programs dedicated to the strategic intervention areas (National Strategy for Regional Development, p. 15)[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 19 213-225
PL Celem prezentowanego artykułu jest próba opracowania zarysu modelowego planu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gminy, który dałby gwarancję uwzględnienia warunków przyrodniczych i społecznych danej gminy, a także umożliwiłby ochronę zasobów przyrodniczych i istniejącycyh ekosystemów na dany[...]
EN Literature study shows that resolved by local government balanced development commune strategies have different problem domain and different formal and methodical basis. It is not true that their titles always are suitable to their contents. Sometimes it is only the intentions declaration, sometimes[...]
8
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2005 z. 24 237--246
PL W referacie przeanalizowano możliwości wykorzystania nowych rozwiązań technicznych po stronie wytwórczej systemu ciepłowniczego, obejmujących m.in. w źródłach systemowych zastępowanie istniejących urządzeń nowymi jednostkami na inny rodzaj paliwa, w szczególności na gaz ziemny. Przedsięwzięcia te ba[...]
EN The analysis of use of new technologies on the supply side of a large district heating system is presented. Technological options of the modernized units in the big CHP plants include, among other things, replacements of the existing installations by new units based on other kinds of fuel, especiall[...]
9
88%
Archives of Electrical Engineering
PL Przedstawiono niedeterministyczne metody wyznaczania optymalnego rozmieszczenia stacji transformatorowo-rozdzielczych 110kV/SN, zwanych GPZ-ami lub RPZ-ami, na terenie aglomeracji miejskiej. Omówiono kryteria techniczne i ekonomiczne doboru i wymiany transformatorów pracujących w stacjach elektroene[...]
EN Non deterministic methods of determining optimal location of 110 kV to medium voltage transformer distribution substations, (called GPZ or RPZ), on the area of urban agglomeration have been presented. Technical and economical criteria regarding selection and replacement of transformers, have been di[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W niniejszej publikacji autorzy przybliżają istotę strategii oraz etapy jej kształtowania w kontekście odniesienia do poglądów uznanych teoretyków nauki o organizacji i zarządzaniu.
EN In this publictaion the authors show the essential point of the strategy and stages of its creating in relation to the opinions of well-known theorists of the organisation and management science.
11
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Niniejszy artykuł dotyczy zawartości stadium dokumentacji projektowej o nazwie Studium Wykonalności (SW). Tego typu dokumentacja stanowi w dalszym ciągu nowy element dokumentacji projektowej. Pierwsze studia wykonalności pojawiły się w Polsce koło połowy lat 90-tych XX w. Do zakresu analiz i składu [...]
EN The article has been written in order to present the stage of design documentation called Feasibility Study (FS). Such documentation is still a new element of design papers series. For the first time feasibility studies appeared about mid-90s of last century. In the scope of analysis and formal comp[...]
12
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metody wyznaczania obciążeń elektroenergetycznych stacji 110 kV/SN oraz metodę analizy strategii jej rozwoju.
EN The paper presents methods of determining the loading of 110 kV/MV electric power stations and a method of analysis of their future development.
13
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metody wyznaczania obciążeń elektroenergetycznych stacji 110 kV/SN oraz metodę analizy strategii jej rozwoju.
EN The paper presents methods of determining the loading of 110 kV/MV power stations and their application in determining future development of distribution network.
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 11 171-180
PL W artykule przedstawiono proces budowy optymalnej strategii rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Naftobudowa, działającego w branży budowlanej. Budując strategię bazowano między innymi na przeprowadzonej analizie porównawczej potencjału rozwojowego przedsiębiorstw branży budowlanej. Rzeczyw[...]
EN The article presents setting the optimal development strategy of a company with the example of the building company Naftobudowa. The setting of the strategy is based on, inter alia, the comparative analysis of potential for development of building enterprises. The real model (benchmark) of developme[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 234--237
PL W artykule przedstawia się metodę wyznaczania strategii rozwoju RPZ-ów w miastach. Omawia się model zadania rozwoju stacji 110 kV/SN w warunkach ryzyka związanego z obciążeniem stacji. Jako funkcję celu przyjmuje się sumę zdyskontowanych kosztów rocznych RPZ w okresie T lat. Przedstawia się przykład[...]
EN The method of determination of PCC development strategy in towns has been presented in the paper. The model of 110kV/MV substations development task in the conditions connected with substation loading has been discussed. As the cost function the sum of discounted annual costs of PCC’s in the period [...]
16
75%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 2 (6) 4--5
17
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 63--71
PL [...]Reforma administracyjno-samorządowa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, gruntownie przebudowała ustrój administracji publicznej i podział terytorialny Polski. Powstało szesnaście województw, w tym województwo zachodniopomorskie, o dualnym charakterze rządowo-samorządowym1. Województwa s[...]
EN The Westpomeranian Province Strategy up to 2015 is the main tool of the intra- regional policy in Westpomeranian region. The elements of the mentioned strategy are connected with the transport, for example SWOT analysis and strategic goals. The article presents selected transport aspects of the West[...]
18
75%
Problemy Jakości
EN The article presents basic informations about the Europe 2020 Strategy. It is a successor of the Lisbon Strategy. Europe 2020 is a new Strategy for the EU which aim is to tum EU into a smart knowledge based, green economy with high levels of employment, productivity and social cohesion. This paper c[...]
19
75%
Wiadomości Górnicze
PL Kompania Węglowa SA prowadzi działania dostosowawcze w celu utrzymania mocnej i stabilnej pozycji, by produkować taniej i bez szkody dla środowiska. Przyjęta strategia jest wynikiem poszukiwania najbardziej efektywnych form integracji kopalń oraz prac nad formowaniem wewnętrznych struktur organizacy[...]
EN Kompania Węglowa SA carries out adjustment activities in order to preserve a strong and stable position on the market and produced cheaply and without damages to the environment. The accepted strategy is the result of searching for the most effective forms of mines integration and works on formation[...]
20
75%
Production Engineering Archives
EN This chapter presents the theoretical, methodological and practical aspects of creating a pro-innovative strategy of development. It points out the need to choose between investing in the transfer of innovative products and the enterprise's own innovative activity. The author presents an algorithm o[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last