Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development of transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 2 315--321
PL Wyzwania rozwoju gospodarki wyznaczają drogi rozwoju transportu, eksponując szczególną rolę w tym względzie jego organizatorów. Realizacja ich roli na rynku usług transportowych wydaje się być najwyraźniej możliwa w warunkach integracji działalności. Integracja taka ma prowadzić do stworzenia jednol[...]
EN The challenges of economic development shall designate road transport development, emphasizing a special role in this respect, its organizers. The implementation of their role in the transport market seems to be apparently possible in terms of integration. Such integration has lead to the creation o[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 4 3639--3648
PL W artykule ukazano znaczenie kosztów transportu jako bariery w handlu i wpływ obniżania jego kosztów na postęp w rozwoju procesów globalizacji i regionalizacji. Zaprezentowano metody określania zakresu geograficznego sektora/rynku zaproponowane przez Portera, Yipa, Lasssere’a i jednego z autorów art[...]
EN The article shown the role of transport as one of the driving forces of globalization and regionalization of the economy. Presented methods for determining the geographic scope of the sector / market proposed by Porter, Yip, Lasssere and one of the authors of the article. In all these concepts, appe[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 4 3760--3773
PL Artykuł prezentuję sytuację na rynku transportowym Polski, która mimo wielu zmian staje się coraz trudniejsza ze względu na powstawanie nowych przepisów, opłat oraz proekologiczny charakter systemów. Przedsiębiorstwa transportowe poszukają nowych oraz innowacyjnych rozwiązań na osiągnięcie przewagi [...]
EN I present the article the situation on forwarding market of the Poland which despite many changes becomes more more and more difficult with regard on formation new recipes, payments as well as the eco-friendly character of systems. The forwarding enterprises will seek new the as well as innovative s[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 63--71
PL [...]Reforma administracyjno-samorządowa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, gruntownie przebudowała ustrój administracji publicznej i podział terytorialny Polski. Powstało szesnaście województw, w tym województwo zachodniopomorskie, o dualnym charakterze rządowo-samorządowym1. Województwa s[...]
EN The Westpomeranian Province Strategy up to 2015 is the main tool of the intra- regional policy in Westpomeranian region. The elements of the mentioned strategy are connected with the transport, for example SWOT analysis and strategic goals. The article presents selected transport aspects of the West[...]
5
100%
Logistyka
2016 nr 1 8--12
PL W artykule omówiono działania operatorów transportu kombinowanego/intermodalnego kolej - droga, zmierzające do wzrostu przewozów i udziału przedsiębiorstw kolejowych na europejskim rynku transportowym w badanym okresie. Przeprowadzone badania wskazują na rosnącą dynamikę przewozów w technologii inte[...]
EN The article discusses the actions of combined/intermodal road-rail transport operators aimed at increasing freight and share of railway undertakings and on the European transport market in the period considered. The study indicates a growing dynamics in the intermodal freight technology. The size an[...]
6
100%
Logistyka
2016 nr 6 7--9
PL Artykuł poświęcono analizie i ocenie zasadniczych regulacji w Polsce dotyczących promowania rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych. Szczegółowa analiza zapisów w dokumentach wskazała, że większość z nich ma charakter ogólny i nie określa źródeł, sposobów i termi[...]
EN This article was intended to make an analysis and estimation of a basic regulation existing in Poland and relating to promotion of the development for intelligent, balanced and effective transportation systems. The detailed analysis of records in the documents has shown that the majority of them is [...]
7
100%
Logistyka
2015 nr 1 13--17
PL Specyficzne cechy infrastruktury transportu powodują, że w procesie jej rozwoju muszą być przestrzegane pewne zasady, które warunkują harmonijny rozwój systemów transportowych. W artykule przeanalizowano proces dotychczasowego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle wspomnianyc[...]
EN Specific features of the transport infrastructure caused, that in the process of its development must be respected certain rules, that determine the harmonious development of transport systems. The article analyzes the current process of development of transport infrastructure in Poland in the li[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1426--1430
PL W artykule omówione zostały perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw transportowych, które obecnie funkcjonują na rynku. Przedstawione zostały szanse rozwojowe związane z sytuacją polskiej gospodarki jak i gospodarki Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo transportowe oznacza osobę fizyczną, osobę prawną [...]
EN In the article developmental prospects of transport enterprises which at present are functional on the market were discussed. The developmental chances associated with the situation of the Polish economy as well as the economy were presented to the European Union. A transport enterprise means the na[...]
9
100%
Logistyka
2016 nr 6 19--22
PL Infrastruktura transportu stanowi podstawowy i konieczny warunek rozwoju gospodarczego danego regionu. Sprawny system transportowy, spedycyjny i logistyczny jest czynnikiem stymulującym rozwój przemysłu. Dobre zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w Regionie przemyskim, zwłaszcza modernizacja infr[...]
EN Transport infrastructure is an essential and necessary condition for economic development of the region. Efficient transport system, freight forwarding and logistics are factors stimulating the development of the industry. Good changes that have occurred in recent years in the Przemyśl Region (Polan[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 13 399--410
PL W artykule omówiono kwestie złożoności decyzji podejmowanych w transporcie w warunkach braku stabilności sytuacji gospodarczej i środowiskowej. Autorki wskazują na nowe czynniki, jakie muszą być brane pod uwagę przy formułowaniu i realizacji polityki transportowej. W treści omówiono przykładowe dyle[...]
EN The article discusses the issues concerning the decisions complexity in transport in conditions of instability, economic and environmental situation. The authors suggest new factors that must be taken into account when formulating and implementing transport policies. The chosen dilemmas are discusse[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 31--41
PL [...]Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa ruchu w transporcie pasażerskim, a także wskazanie na problem bezpieczeństwa jako czynnika ograniczającego rozwój gospodarczy regionów.[...]
EN Safety is becoming the more and more frequently analyzed issue connected with widely considered transport. Passenger transport safety is one of the key argument appealing for transport development in economy. The progress of infrastructure stimulates the social-economical development as well as inte[...]
12
84%
Logistyka
2016 nr 6 13--18
PL W części pierwszej artykułu omówiono sytuację na rynku transportu intermodalnego w Europie oraz układ powiązań między głównymi jego uczestnikami. Część druga poświęcona została zaprezentowaniu sposobów wspierania transportu kombinowanego/ intermodalnego przez Komisję Europejską. Część trzecia to ana[...]
EN In the first of them there is discussed the situation existing on the market of intermodal transport in Europe as well as a system of connections between the main its participants. The second part has been intended to the presentation of the ways to supporting the combined/intermodal transport by th[...]
13
67%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozwój transportu miejskiego jest zjawiskiem o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczególnego znaczenia nabiera on na obszarach silnie zurbanizowanych, na których następuje istotna ewolucja charakteru relacji występujących pomiędzy powiązanymi ze sobą strefami. Specyfika tych obszarów wynika z d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last