Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detonacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 125-147
PL Rozwiązano w zamkniętej postaci zagadnienie początkowej fazy rozwoju przeciwbieżnego napędzania mas skupionych M1 i M2 za pomocą skomprymowanych produktów detonacji ładunku wysokoenergetycznego materiału wybuchowego. Stwierdzono, że stosowanie wzorów Gurneya do szacowania początkowej prędkości napęd[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 10 131-147
PL W pracy dokonano merytorycznego przeglądu danych Iiteraturowych, związanych z charakterystyką krusznoścI skondensowanych materiałów wybuchowych (MW). Stwierdzono, że podawane w dostępnym piśmiennictwie naukowym wzory do szacowania kruszności MW bazują na daleko idących uproszczeniach, które są sprze[...]
3
80%
Engineering Transactions
EN The deflection angle of a metal plate launched by the products of detonation grazing along the surface of the plate has been estimated theoretically. The influence of parameters characterising the plate and an explosive charge on quantitative characteristics of the launching process has been analyse[...]
4
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań prędkości detonacji zdolności do wykonania pracy saletroli zawierających dwie saletry amonowe charakteryzujące się wysoką chłonnością oleju oraz pyły aluminiowe płatkowany lub rozpylany. Przedstawiono również wyniki obliczeń termochemicznych prowa[...]
EN The experimental part presents results of the studies of detonation velocity and the capability of ANFO containing two ammonium nitrates characterized by high oil absorption and aluminium dusts, plated or diffused. The paper presents also the results of termochemical calculations done with the assum[...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W niniejszej pracy, która rozpoczyna cykl artykułów dotyczących parametrów detonacyjnych i procesu detonacji górniczych materiałów wybuchowych przedstawiono równania rozkładu azotanu oraz jego właściwości wybuchowe.
EN The paper, which starts a series of articles concerning the detonation parameters and the process of detonation of mining explosives, presents equations of the decomposition of ammonium nitrate and its explosive properties.
6
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pierwszej części pracy przedstawiono analizę literatury naukowej dotyczącej materiałów wybuchowych zawiesinowych uczulanych trotylem (MWZ-TNT). Natomiast w części eksperymentalnej zestawiono wyniki badań prędkości detonacji i zdolności do wykonania pracy MWZ-TNT zawierających trotyl rozdrobniony,[...]
EN The article presents the analysis of scientific literature concerning suspended explosives sensitised with trinitrotoluene (MWZ-TNT). The empirical part presents results of the research on detonation velocity and the ability of performance of MWZ-TNT containing grinded, granulated and flaky TNT.
7
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2009 R. 38, z. 111 105--111
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu otoczki wodnej na prędkość detonacji wybranych materiałów wybuchowych (MW). Zamieszczone wyniki dotyczą materiałów wybuchowych o różnej prędkości detonacji: saletrolu, emulinitu i plastycznego materiału wybuchowego (MWP SW). W wyniku przeprowadzonych badań s[...]
EN Influence of layer’s water for detonation velocity of some explosives was studied. Results are concerned to explosives with different detonation velocity. From the study resulted that detonation velocity of some explosives is bigger in water than in air. Ivestigated system, after optimalisation, wil[...]
8
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W niniejszej pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących parametrów detonacyjnych i właściwości użytkowych saletroli. W podsumowaniu wypunktowano zalety i wady saletroli.
EN The work contains the literature review concerning detonation parameters and application properties of saltpetroles. The conclusions enumerate advantages and drawbacks of saltpetroles.
9
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 53--59
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej koaksjalnego magnetokumulacyjnego generatora prądu (MGP). Badania symulacyjne przeprowadzono dla różnych wartości średnicy wewnętrznej, długości i prędkości odkształcania elementu MGP.
EN The results of computer simulation of the coaxial magnetocumulative current generator (MGP) were presented in this paper. The simulation tests were carried out for different values of internal diameter, length and speed of the deformation of an MGP element.
10
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Z quasistatycznego cyklu dla detonacji wyprowadzono wzory na pracę ekspansji i energię detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych. Następnie zaproponowano nową, półempiryczną metodę wyznaczania zdolności miotających produktów detonacji oraz energii detonacji. Podstawą metody są wyniki tzw. tes[...]
EN In the work the expressions for expansion work and detonation energy of condensed explosives are established from a quasistatic cycle for detonation. New semiempirical methods of determination of metal acceleration abilities of detonation products and the detonation energy are proposed. Results of s[...]
11
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaproponowano półempiryczną metodę wyznacznia współczyńńików izentropy JWL (Jones-Wilkins-Lee) dla produktów detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych. Danymi eksperymentalnymi wykorzystywanymi w metodzie są wyniki pomiaru ciepła, ciśnienia i prędkości detonacji oraz dane z tzw. testu[...]
EN In the present work a semi-empirical method for determining coefficients of the JWL (Jones-Wilkins-Lee) isentrope for detonation products of condensed explosives is proposed. The experimental data used in the method are the results of measurements of the detonation wave velocity, the detonation pres[...]
12
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono metodykę wyznacznia wartości parametrów normalnych fal detonacyjnych opartą na wykorzystaniu równania stanu produktów detonacji Jonesa-Wilkinsa-Lee oraz znajomości własności adiabaty detonacyjnej. Dla określenia parametrów czoła fali detonacyjnej w materiale wybuchowym o gęstości począ[...]
EN A method of designation of parameters of normal detonation wave based on the knowledge of Jones - Wilkins - Lee equation of state of detonation products and properties of adiabatic curve has been presented. To designation parameters of detonation wave front in the explosive having density po (smalle[...]
13
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zbadano właściwości detonacyjne nowych kompozycji wybuchowych zawierających NTO (3-nitro- 1,2,4-triazol-5-on), trotyl i heksogen. Wyznaczono dla nich prędkość i ciśnienie detonacji, zdolności miotające, energię detonacji oraz równanie stanu produktów detonacji. Określono wrażliwość nowych mi[...]
EN The detonation properties of new explosive compositions containing NTO (3-Nitro-, 2, 4-triazol 5-on), TNT and hexogen were examined. A detonation velocity and pressure, the throwing abilities, detonation energy as well as the equation of state for detonation products were determined. The sensitivity[...]
14
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy badano w sposób doświadczalny zmianę przyśpieszenia i przemieszczenia (ugięcia) płyt laminatowych i stalowych po odbiciu się od nich fali podmuchowej generowanej detonacją ładunku materiału wybuchowego. Do ciągłego pomiaru przyśpieszenia zastosowano akcelerometry, przemieszczenia zaś mierzon[...]
EN Experimental examination was carried out on a variation of acceleration and displacement (deflection) of laminated and steel boards after reflection from them a burst wave generated by detonation of an explosive. For the continuos measurement of the acceleration the accelerometers were used and the [...]
15
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaproponowano półempiryczną metodę wyznaczania ciśnienia detonacji stałych materiałów wybuchowych z tzw. testu wodnego. Podstawą metody są zdjęcia rentgenowskie i wyniki modelowania procesu detonacji ładunku materiału wybuchowego w cylindrycznej warstwie wody. Określenia ciśnienia detonacj[...]
EN In the work, a semi-empirical method is proposed for determining a detonation pressure of explosives. X-ray photographs and results of numerical modelling of the process of detonation of explosive charge located inside a cylindrical layer of water are a base of the method. The pressure is estimated [...]
16
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zbadano przydatność opisanej w literaturze metody rentgenograficznej rejestracji przemieszczeń płytek metalowych do wyznaczania parametrów detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych. Testowano ładunki trotylu i oktogenu flegmatyzowanego o różnej średnicy. Wykazano, że proponowana techn[...]
EN In this work is examized, usefulness of the method, described in literature, of X-ray registration of displacements of metal plates for determining detonation parameters of condensed explosives. Charge of TNT and phlegmatized HMX of different diameters were tested. It was proved that measurement met[...]
17
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Podjęto próbę optymalizacji metody reklystalizacji nowego materiału wybuchowego FOX-7 pod kątem uzyskania produktu o obniżonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Zbadano wrażliwość oraz charakterystyki użytkowe otrzymanego materiału wybuchowego. Wyznaczono m. in. wrażliwość na tarcie i uderzenie, prę[...]
EN An attempt has been undertaken to optimize the reclystalization method of the new FOX-7 explosive in order to obtain a product of lowered sensitivity at the external stimulus's. The sensitivity and the utilizing characteristics of the obtained explosive have been investigated. Among others the sensi[...]
18
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy otrzymano i zbadano właściwości detonacyjne nowych kompozycji wybuchowych zawierających NTO (3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) i oktogen. Wyznaczono dla nich prędkość i ciśnienie detonacji, zdolności miotające, energię detonacji oraz równanie stanu produktów detonacji. Określono wrażliwość nowych [...]
EN Detonating performances of new explosive compositions containing NTO and HMX have been investigated in this work. The detonation velocity, pressure and energy of the mixtures tested and the acceleration ability and equation of state of their detonation products have been determined. The shock and i[...]
19
71%
Problemy Techniki Uzbrojenia
EN The closed-form solution of the Darboux boundary value problem, which occurs at the backward driving solids by the condensed explosive, was obtained in this paper. The constructed solution may be used, among other things, for estimate of the explosively driven elements velocity of the casing and lin[...]
20
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 6 11-19
PL W artykule przedstawiono wyniki obserwacji dotyczących detonowania kolumn materiału wybuchowego w długich otworach strzałowych stosowanych w górnictwie dla zwalczania zagrożeń naturalnych. Scharakteryzowano rezultaty testowych odstrzałów mających potwierdzić możliwość niecałkowitego detonowania każd[...]
EN Presented in the article are the results of observations made in the course of detonating columns of explosives in long blast holes applied in mining in combating natural hazards. Characterized have been the results obtained in test blasting that are to confirm a possibility of non-complete detonati[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last