Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Detekcja jest istotną funkcją układów automatyki - "jej zmysłami percepcji". Schneider Electric prezentuje w niniejszym artykule nowa ideę, której zadaniem jest optymalne uproszczenie doboru aplikacyjnego, magazynowania, instalowania, nastawiania oraz użytkowania.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 123-126
EN The production of (CO2)n clusters (n=2-22) is studied by using the adiabatic nozzle expansion of CO2 and the electron impact ionization. The cluster cations are analyzed in a double focussed sector field mass spectrometer. The threshold values of stagnation pressure and stagnation temperature for pr[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Detekcja jest istotną funkcją układów automatyki - "jej zmysłami percepcji". Schneider Electric pod marką Telemecanique prezentuje nową, opatentowaną ideę, której zadaniem jest optymalne uproszczenie doboru aplikacyjnego, magazynowania, instalacji, nastawy oraz użytkowania.
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
5
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Na przestrzeni ostatnich lat zagadnienia wojny minowej oraz obrony przeciwminowej nie wiele straciły na ważności. Obydwu zagadnieniom wiele uwagi poświęcają wszystkie liczące się marynarki wojenne na świecie a do osiągnięcia długoterminowych celów, przejawiających się w odkrywaniu i demonstrowaniu n[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
7
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 388-397
PL Kaliks[4]pirole stanowią grupę makrocyklicznych pochodnych pirolu budzących w ostatnich latach zainteresowanie zarówno chemików syntetyków, jak i analityków. W naszym laboratorium zastosowaliśmy je do modyfikacji polimerycznych membran stanowiących podstawę do konstrukcji potencjometrycznych sensoró[...]
EN This work presents a study on the generation of an "anionic" potentometric response of liquid polymeric membrane based on calix[4]pyrrole towards neutral nitro-, chloro- and fluorophenol isomers. The results show that a calix[4]pyrrole membrane is able to recognize chloro and fluoro derivatives of p[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 399-405
PL Lipofilowe makrocykliczne poliaminy zastosowano jako jonofory w elektrodach z ciekłą membraną przeznaczonych do detekcji anionów organicznych. Cechą charakterystyczną poliamin jest zdolność do wiązania jonów wodorowych na atomach azotu. Zatem polimerowa membrana zawierająca tego typu jonofor, będąc [...]
EN The lipophilic macrocyclic polyamines have been applied as the sensory elements in liquid membrane electrodes destined for anionic analytes recognition. These compounds are characterized by strong affinity to protons uptake. Thus, the PVC membranes incorporated with this type of ionophore beeing in [...]
9
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2000 Nr 107 85-94
PL Zastosowanie luminescencji do detekcji bombardowania powierzchni przez cząstki obojętne i ich reakcji z filmem polimerowym. Autorzy badali możliwość detekcji i pomiaru bombardowania powierzchni przez obojętne cząstki za pomocą technik luminescencyjnych. Zakres badań obejmował detekcję cząstek bombar[...]
EN The authors have been studied on the detection and measure the bombarding phenomena by electrically neutral and nonradiative particles applying the luminescence. One point of the paper is the detection of bombarding particle and the second is the detection of reacted surface. The work has been done[...]
10
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 2/41 47-54
PL Jedną z wielkości wykorzystywanych do sterowania zapłonu silnika jest informacja o występowaniu spalania stukowego. Informację tę wykorzystuje się do sterowania zapłonu w celu uniknięcia nieuzasadnionej pracy silnika ze spalaniem stukowym oraz w celu maksymalizacji właściwości energetycznych (np. mo[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 142-151
PL W referacie krótko scharakteryzowano system DIAG przeznaczony do diagnostyki procesów przemysłowych, opracowany w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono zastosowane w nim metody detekcji uszkodzeń bazujace na modelach rozmytych i neuronowych. Omówiono wyniki badań [...]
EN The diagnostic software tools have been pointed out as one of the most important parts in the modern control systems. Diagnostic system DIAG has been presented. The DIAG system was implemented in the Institute of Automatic Control and Robotics and is used for early fault detection and isolation in c[...]
12
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2014 z. 3 15--18
13
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2014 Nr 1 93--105
PL Cel: Celem artykułu jest prezentacja budowy oraz wyników działania detektora do wykrywania skażeń chemicznych zainstalowanego na bezzałogowej platformie lądowej (BPL) „Strażak”, którą zaprezentowano w artykule przeglądowym BiTP Vol. 30, Issue 2, 2013, pp. 81-90. Wprowadzenie: Obecny stan zaawansowan[...]
EN Objective: The aim of the article is to present the structure and performance of the detector for the chemical contamination detection, installed on the unmanned mobile platform “Strażak” (Fireman) presented in the review article BiTP Vol. 30 Issue 2, 2013, pp. 81-90. Introduction: The current advan[...]
14
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 9 42
PL Panasonic opracował „Pump Down System”, czyli rozwiązanie do ograniczania strat w obiegu czynnika chłodniczego w systemach VRF. Oprócz możliwości wczesnej detekcji, oferuje on funkcje odpompowania wyciekającego czynnika, gwarantując bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku.
15
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2014 nr 2 31--41
PL W artykule opisano zadania efektywnego systemu informatycznego oraz złożonego systemu monitoringu strukturalnego w zapewnieniu odpowiedniego programu zarządzania ryzykiem. Ryzyko związane z prowadzeniem prac konstrukcyjnych w gęstej tkance miejskiej i przy złożonych warunkach geologicznych powinno b[...]
EN The article describes the tasks of effective information system and a complex structural monitoring system to ensure proper risk management program. The risk associated with conducting of construction works in the dense urban fabric and the complex geological conditions should be taken into account [...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 7-8 70--74
PL W artykule opisano wymagania jakie muszą spełniać detektory gazów w procesach wentylacji garaży.
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 45 41-56
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania jezyka opisu sprzetu VHDL do specyfikacji i projektowania cyfrowych układów automatycznej detekcji pojazdów w ruchu drogowym. Opracowano algorytmy samoczynnego dostrajania się punktu odniesienia pomiaru do aktualnych warunków oraz automatycznej identy[...]
EN The article describes the possibility of using the hardware description language VHDL for the specification and design of digital circuits for traffic vehicle detection. New algorithms are introduced for the automatic self-adjustment of the measure level applied in accordance with the current condit[...]
18
80%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 3-4 74--75
PL Detekcja UV/VIS jest jedną z najbardziej czułych technik detekcji stosowanych w chromatografii przy oznaczaniu śladowych ilości substancji. Zdarza się, że bezpośrednia detekcja spektrofotometryczna nie spełnia wymagań odnośnie do czułości, selektywności oraz powtarzalności i wówczas pomocna staje si[...]
EN UV/VIS detection is one of the most sensitive detection techniques in trace-level chromatography. Sometimes, however, spectrophotometric detection lacks sensitivity, selectivity or reproducibility and chemical derivatizations are required. The flexibility of the reactor is demonstrated by optimizing[...]
19
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 3 (40) 15-19
PL Tematyka generacji roaproszonej znalazła swoje stale miejsce na łamach AEE. Jej kontynuacją jest niniejszy artykuł, w ktorym omówiono zagadnienia dotyczące zabezpieczeń układów tejże generacji. Szczególną uwagę zwrócono na fakt utraty połączenia tych układów z siecią elektroenergetyczną oraz zagroże[...]
20
70%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 547--558
PL Opracowanie przedstawia syntetyczne omówienie głównych kierunków i zakresu działalności w latach 2004-2008 Komisji Technicznej V „Detekcja bliskiego zasięgu: Analizy i aplikacje” Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). W artykule przedstawiono tematykę badań oraz rozwiązań[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last