Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  destrukt asfaltowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2003 nr 2 35-39
PL Wykorzystanie destruktu asfaltowego do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w otoczarkach jest w Polsce bardzo małe i wynika z niespójnych przepisów technicznych, słabego przygotowania technicznego kadr i niewielkiego zainteresowania zleceniodawców. Ten stan powinien być zmieniony, gdyż jest [...]
2
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2012 Nr 1(8) 52-64
PL W czasie remontów dróg powstaje destrukt asfaltowy, który jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny dla środowiska. Destrukt asfaltowy może być ponownie wykorzystywany do budowy nowych dróg, zastępując określoną masę nowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanka mineralno-asfaltowa w około 90% s[...]
EN During the repair of roads reclaimed asphalt is created, which is classified as a hazardous waste for the environment. Reclaimed asphalt can be reused for building new roads, replacing a certain weight of the new asphalt. Mixture mineral-asphalt consists of natural aggregate in about 90%. Aim of thi[...]
3
75%
Drogownictwo
2014 nr 11 373--379
4
75%
Drogownictwo
2013 nr 4 105-109
PL W artykule przedstawiono metodę określania modułu sprężystości w aparacie Nottingham Asphalt Tester (NAT). Sprawdzone zostały właściwości mieszanki mce oraz warunki w jakich traci ona sztywność i przy jakim obciążeniu. Wykazano, że na zmianę właściwości mieszanek ma wpływ temperatura oraz zawartość [...]
EN The article presents the method for determination of modulus of elasticity in Nottingham Asphalt Tester (NAT). The properties of mce mixture, the conditions in what it loses stiffness and at what loading were measured. It was shown that the change of mixture properties is influenced by the temperatu[...]
5
75%
Drogownictwo
2013 nr 9 277--282
PL W artykule przedstawiono badania porównawcze modułów sztywności mieszanek mce wykonywanych dwiema metodami: na belce prostopadłościennej, czteropunktowo zginanej oraz w aparacie NAT (Nottingham Asphalt Tester). Porównane zostały wyniki określające właściwości mieszanki mce oraz warunki, w jakich tra[...]
EN The article presents comparative tests of mce mixtures stiffness modulus carried out using two methods: the method for determination of stiffness modulus on a cuboidal four-point-bended beam and in Nottingham Asphalt Tester. The results determining the properties of mce mixture as well as the condit[...]
6
75%
Drogownictwo
2011 nr 5 159-165
PL Recykling staje się częścią procesu produkcyjnego w wielu gałęziach przemysłu i sektor produkcji mieszanek asfaltowych nie jest wyjątkiem. Zalety przetwarzania odzyskanego destruktu asfaltowego oceniać należy nie tylko w kategoriach czysto ekonomicznych w sytuacji wzrastających cen kruszyw naturalny[...]
EN Recycling is becoming part of the production process in many industries and the asphalt sector is no exception. The advantages of reprocessing reclaimed asphalt are not just economic in an increasingly price sensitive market, the process also preserves a valuable natural resources. Several million t[...]
7
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 68
PL Guma w różnych formach i zastosowaniach, badania i praktyka w recyklingu destruktu asfaltowego - to tylko niektóre tematy poruszane podczas II Międzynarodowej Konferencji Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe.
8
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 79-81
PL Materiały geosyntetyczne są powszechnie stosowane jako zbrojenie warstw bitumicznych. Wskutek wprowadzenia tych materiałów uzyskuje się m.in. wzrost nośności i trwałości nawierzchni, ograniczenie jej destrukcji czy koleinowania. Poprzez zbrojenie chroni się również nawierzchnię przed propagacją spęk[...]
9
63%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 31--42
PL Asfalt jest materiałem, który można poddać recyklingowi. W szczegól-ności destrukt asfaltowy (RA) zawiera stare spoiwo, które ogranicza ponowne wy-korzystanie RA. W badaniu wskaźnik recyklingowy asfaltu zwiększono przez dodanie substancji odmładzających zawierających parafinę. Autorzy badali wpływ s[...]
EN Asphalt is material that can be recycled. In particular reclaimed asphalt (RA) contains aged binder, which limits the reuse of RA. In this study the rate of recycled asphalt was increased by adding a rejuvenator containing paraffin. The authors investigated the effect of the rejuvenator in laborator[...]
10
63%
Logistyka
2015 nr 4 8972--8979, CD3
PL W celu ochrony środowiska, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych a zawłaszcza CO2 oraz poprawy energooszczędności procesu wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych stosuje się nowe technologie. Jedną z nich jest technologia Half Warm Mix Asphalt (HWMA), w której wykorzystuje się asfalt spienion[...]
EN In order to protect the environment, reduce greenhouse gas emission and improve the energy efficiency of the asphalt mixtures manufacturing process new technologies have been used. One of them is the Half Warm Mix Asphalt (HWMA) technology, wherein the foamed bitumen is used. The use of reclaimed as[...]
11
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 243--250
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu zwiększonej ilości dodatku destruktu asfaltowego na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody. Badaniom poddano mieszanki o ciągłym uziarnieniu typu betonowego i nieciągłym uziarnieniu typu SMA. Zbadano betony asfaltowe o zawartości destr[...]
EN Paper discusses issues related to influence of increased RAP content in the asphalt mixtures on their freeze-thaw resistance. Asphalt mixtures with continues aggregate blend (asphalt concrete: AC-type) and non-continuous blend (stone mastic asphalt: SMA-type) were tested. RAP content in tested mixtu[...]
12
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 259--266
PL Wykorzystanie destruktu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wiąże się często z koniecznością poprawy właściwości zestarzonego lepiszcza zawartego w destrukcie. Metody projektowania mieszanek mineralnoasfaltowych zakładają idealne wymieszanie lepiszcza otaczającego ziarna destruk[...]
EN The use of reclaimed asphalt pavement to produce asphalt mixtures require the refresh of the aged binder properties. Asphalt mixtures designing methods assume the total mixing of the binder from RAP and the added fresh binder. Research of many scientific institutes show that blending between both bi[...]
13
63%
Drogownictwo
2017 nr 9 281--284
PL W roku 2016 została wprowadzona nowelizacja normy EN 13108-8, odnoszącej się do destruktu asfaltowego. Wprowadza ona nowy termin oraz istotne zmiany w dotąd stosowanych definicjach i opisie mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczonej do powtórnego wykorzystania. Autor omówił zakres zmian i zwrócił[...]
EN In 2016 EN 13108-8 standard, referring to reclaimed asphalt, was amended. A new term and important changes in the definitions which were used up till now to describe a reclaimed asphalt mixture has been introduced. The author presented scope of the changes and drew attention to their possible implic[...]
14
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 26
PL W dniach od 22 do 24 września 2010 r. w Ożarowie Mazowieckim, w Mazurkas Conference Center, odbyła się konferencja Zastosowanie destruktu asfaltowego, zorganizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskiego Kongresu Drogowego, Pol[...]
15
38%
Materiały Budowlane
2017 nr 4 77--79
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last