Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  depositional environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Landform Analysis
2015 Vol. 29 35--40
EN In order to compare the results of the reconstructions of depositional environment of sediments performed using the C/M diagram (Passega, Byramjee 1969) and the cumulative curve analysis (Visher 1969), 49 samples of overbank sediment were collected in the valley of the Dunajec River. The samples wer[...]
2
100%
Oceanologia
2006 No. 48 (1) 87-102
EN Grain size studies of sediments from beaches in the region from Mandapam to Kanyakumari, divided into 5 sectors, indicate that sediments are unimodal to polymodal in nature, coarse to fine grained, moderately to poorly sorted, and positively-negatively skewed in character. The inference to be drawn [...]
3
88%
Acta Geologica Polonica
EN Stromatoporoid skeletons from polished slabs of stromatoporoid- and coral-bearing limestones of the Upper Devonian Kowala Formation from the Holy Cross Mountains in Central Poland have been measured using a classic parameterization method, introduced by KERSHAW & RIDING (1978) and improved by KERSHA[...]
4
88%
Oceanologia
EN The sediments of the beaches along the central coast of Tamil Nadu from Pondicherry to Vedaranyam were studied for their textural variation. 108 sediment samples collected from the low-, mid-, and high-tidal zones, as well as the berms and dunes of different beach morpho-units were analysed. The stu[...]
5
75%
Geological Quarterly
EN The depositional environment of the southern part of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic was studied in two boreholes using sedimentological and palaeontological methods. Eight lithofacies were recognised within cores of the early Badenian deposits, comprising two facies associations, name[...]
6
75%
Geological Quarterly
EN The results of GC-MS investigations of biomarkers in organic matter from the epicontinental Permian and Triassic strata of the Holy Cross Mts. indicate generally suboxic (Permian) and oxic (Triassic, except for the Middle Muschelkalk) depositional environments with accompanying intensive bacterial r[...]
7
75%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 11 857--863
PL Niniejsza praca wskazuje na użyteczność arylowych izoprenoidów jako wskaźników do uszczegółowienia występowania stref fotycznych w środowisku sedymentacji osadów. Dokonano przeglądu 50 próbek bituminów wyizolowanych przez ekstrakcję próbek skał, zróżnicowanych stratygraficznie i litologicznie, pod w[...]
EN The aim of this work is to show the method of identification of compounds from the aryl isoprenoids group, for elaborating the information about photic zones during sedimentation. Several dozen bitumen extracts (from different geological settings) were used for this purpose. The presence of aryl iso[...]
8
63%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 33, z. 3 281-288
PL Charakterystykę petrograficzną i facjalną węgla przeprowadzono na podstawie opisu litotypów i ich charakterystyki petrograficznej. Za główny czynnik warunkujący proces sedymentacji torfu przyjęto poziom zwierciadła wody w torfowisku, za którym podążała sukcesja roślin zasiedlających torfowisko, a de[...]
EN The composition of coal and deposition environment characterization were made based on lithotype and maceral analyses. The proposed facies are based on an assumption that oscillations of water table in a peat-bog affect the petrographic composition of coal, while stronger influxes of water table int[...]
9
63%
Acta Geologica Polonica
EN The Upper Turonian Grossberg Formation of the Regensburg area (Danubian Cretaceous Group, Bavaria, southern Germany) has a mean thickness of 20-25 m and consists of sandy bioclastic calcarenites and calcareous sandstones which are rich in bryozoans, serpulids and bivalves (oysters, rudists, inoceram[...]
10
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2015 nr 462 83--123
PL W artykule przedstawiono najnowszą propozycję podziału litostratygraficznego utworów triasu północnej części niecki Nidy nawiązującego do jednostek wyróżnianych na Niżu Polskim oraz w północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Podano charakterystykę petrograficzną skał tworzących zaproponowa[...]
EN The latest lithostratigraphical scheme of Triassic deposits from the northern part of the Nida Basin (southern Poland) is presented. It refers to the units distinguished in the Polish Lowlands and NW margin of the Holy Cross Mountains. Petrographic characteristics of the proposed lithostratigraphic [...]
11
63%
Przegląd Geologiczny
PL Dla lubelsko-podlaskiego, górnoneoproterozoiczno-dolnopaleozoicznego basenu sedymentacyjnego przeprowadzono analizę subsydencji (backstripping) oraz analizę facjalną jego osadowego wypełnienia. Wydzielono cztery główne, częściowo współwystępujące, etapy tektonicznej ewolucji basenu, o odmiennych mec[...]
EN For the Neoproterozoic to Lower Palaeozoic Lublin-Podlasie sedimentary basin 1-D subsidence analysis was conducted by means ofbackstripping. This was performed for 14 boreholes, representative for the basin, and additionally was compared with the results of similar analysis applied further to the NW[...]
12
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2019 T. 35, z. 4 85--96
PL Nowe odwierty w latach 2009–2012 rozpoznały szczegółowo profil utworów krakowskiej serii piaskowcowej w rejonie miejscowość Dąb pomiędzy granicami zakładów górniczych Sobieski i Janina, GZW. Z nawierconych pokładów węgla do dalszych badań pobrano rdzeń pokładu węgla Kamiennego 111. W pokładzie o mią[...]
EN The new boreholes drilled between 2009 and 2012 enabled a detailed exploration of the profile of the Kraków sandstone series in the Dąb area between the “Sobieski” and “Janina” mining plants, USCB (Upper Silesian Coal Basin). The core from the No. 111. bituminous coal seam was selected for further a[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 9 546--554
PL Niniejsza praca miała na celu identyfikację związków z grupy arylowych izoprenoidów, w tym wyższych homologów, a także identyfikację siarki elementarnej. Na tej podstawie określono: środowisko sedymentacji materii organicznej, występowanie fotycznej strefy anoksycznej, a także szacunkowo okres jej t[...]
EN This work aimed to identify compounds from the group of aryl isoprenoids, including higher homologues, as well as to identify elemental sulfur. On this basis, the environment of sedimentation of organic matter, the occurrence of the photic anoxic zone were determined. 18 bitumen extracts from sample[...]
14
51%
Archives of Mining Sciences
PL Dokonano geochemicznej charakterystyki nieorganicznych i organicznych frakcji hiszpańskiego węgla leonardite (basen kredowy Torrelapaja, należący do facji Utrillas) i ich kwasów humusowych (humic acids). Analizy pierwiastków śladowych dokonano za pomocą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzęż[...]
EN Geochemical characterization of the inorganic and organic fractions of a Spanish leonardite coal (Torrelapaja, Cretaceous basin belonging to the Utrillas facies) and their humic acids were accomplished. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) was used to analyze trace elements with the[...]
15
51%
Geologos
2016 Vol. 22, No. 3 191--200
EN Often analyses of depositional environments from sparse data result in poor interpretation, especially in multipartite depositional settings such as the Niger Delta. For instance, differentiating channel sandstones, heteroliths and mudstones within proximal environments from those of distal facies i[...]
16
51%
Volumina Jurassica
2015 Vol. 13, no. 2 101--139
EN The Middle to Late Jurassic succession of the Jhura Dome (Jhurio and Jumara formations) of the Mainland Kachchh, western India, comprises a ~500 m thick succession of clastic carbonates and mixed siliciclastic-carbonates, intercalated with shales. The sequence, as based on sedimentological character[...]
17
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 1 123--140
PL Duża liczba wyników badań laboratoryjnych parametrów zbiornikowych dolomitu głównego na obszarze platformy węglanowej, w rejonie wschodniej części platformy Gorzowa, w zatoce Noteci wraz z mikroplatformą Krobielewka, na półwyspie Grotowa, oraz na fragmencie platformy wielkopolskiej, sięgającym rejon[...]
EN Reliable statistical analysis was carried out for the Main Dolomite reservoir parameters on the area of carbonate platform in the vicinity of the east part of Gorzów Platform, in the Noteć Bay, together with Krobielewko Microplatform, on the Grotów Peninsula and on the part of Wielkopolska Platform,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last