Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demontaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 209-217
PL Demontaż jest procesem rozłożenia wyrobu na pojedyncze elementy lub podzespoły. Celem demontażu może być wymiana uszkodzonego elementu, odzyskanie wartościowych części i materiałów z wyrobów przeznaczonych do likwidacji lub wydobycie części czy materiałów szkodliwych dla środowiska. W niniejszym art[...]
EN Disassembly is a process of breaking up a product to single elements or subassemblies. The purpose of disassembly may be replacement of a defected element, regaining valuable parts and materials from products designed for liquidation, or extraction of parts or materials hazardous to the environment.[...]
2
100%
Logistyka
PL Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i postulaty poprawy stanu środowiska naturalnego wymagają od projektantów oraz producentów środków transportu uwzględniania wymagań ekologicznych. W artykule przedstawiono podstawowe założenia, procedury realizacji, zalety i ograniczenia procesu demontaż[...]
EN The growth of ecological awareness of people and the demand for the improving natural environment needs from designers and producers of means transportation, to take into consideration some ecological requirements. In the paper there is introduced the fundamental assumption, procedures of execution,[...]
3
80%
Mechanik
PL Proces demontażu produktów znajdujących się na rynku coraz bardziej absorbuje ze względu na stosowane techniki heurystyczne, a także na coraz to większą rolę w procesach produkcyjnych (odzyskiwanie elementów i surowców). Autor artykułu zwraca uwagę na różnice pomiędzy montażem i demontażem – w szcze[...]
EN Disassembly process of products becomes very important last decade because of new heuristic techniques and because of recycling and remanufacturing (recycling of raw materials and elements). Differences between assembly and disassembly process are shown. Some difficulties in remanufacturing of disas[...]
4
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 2 25-26
5
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
EN The process of assembly of the hydromechanical transmission consist of assembling the separate units and systems (oil pumps, hydraulic retarder, double friction clutch, front friction clutch, reactors, etc.), assembly of the orque converter, gearbox, oil supply and control system elements.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem demontażu może być wymiana uszkodzonego elementu, odzyskanie wartościowych części i materiałów z wyrobów przeznaczonych do likwidacji lub wydobycie części czy materiałów szkodliwych dla środowiska. W artykule przedstawiony zostanie dwupoziomowy model planowania opłacalnego ekonomicznie demonta[...]
EN The purpose of disassembly may be replacement of a defected element, regaining valuable parts and materials from products designed for liquidation, or extraction of parts or materials hazardous to the environment. In this paper. I'II propose a two-level model of planning profitable disassembly. At t[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 97-105
PL Klasyczna metoda określania parametrów roboczych sprzętu montażowego nie może być stosowana w pracach związanych z demontażem obiektów budowlanych, które uległy awarii lub katastrofie. W metodzie tej przyjmuje się, że wielkości określanych parametrów mają charakter deterministyczny. Założenia powyżs[...]
EN The paper presents the unconventional method of determination of working parameters, e. g.: lifting height and capacity or crane radius of assembling equipment in objects over disaster or failure conditions. In undamaged buildings most of structural units are in the unstable equilibrium so classical[...]
8
80%
Mechanik
2004 R. 77, nr 11 773-774
9
80%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono problemy demontażu pojazdów samochodowych w Polsce. Przedstawiono metody komputerowego wspomagania wymiany informacji o częściach, metodach demontażu, rozbiórki pojazdów. W dalszej części przedstawiono założenia projektowe małej stacji demontażu pojazdów.
EN In the paper there are presented problems with dismantling of end life vehicles in Poland. The new solutions are website based database environment for gaining information about materials used in vehicles and methods of dismantling. There is a project of small size dismantling station presented in t[...]
10
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienie problematyki modelowania struktury zbioru elementów do odzyskania z wycofanych z eksploatacji środków transportu.
EN In the paper selected topic of problems modelling structure set of elements to recovery from end of life means transportation.
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono asortyment stosowanych płyt azbestowo-cementowych oraz wielkość produkcji w latach powojennych. Omówiono szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie i choroby z nim związane. Przedstawiono metody ograniczania pylenia uwalniającego się azbestu (demontaż, odizolowanie elementów, pokrycie [...]
EN This paper presents an assortment of used asbestos-cement plates and scale of their production at post-war years. The damaging influence of the asbestos on health is discussed. The paper describes also the recommendations for disassembling the a-c elements and the executive practice. The methods of [...]
12
70%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 48-48
PL Kluczową rolę w systemie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odgrywają zakłady przetwarzania, w których następuje jego demontaż, w tym w szczególności wydzielenie elementów i substancji niebezpiecznych.
13
61%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 151-158
EN The Paper presents the disassembly module. The module is an integral part of expert system that is partial implementation of the Technical Mean Recirculation Method (TMRM). The Disassembly module is divided to two separate sub-modules like: Structure and Sequence. The Structure sub-module is used to[...]
14
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 2 59-71
PL Artykuł zawiera rozwinięcie koncepcji analizy wpływu na środowisko obiektów technicznych w postaci środków transportu. Podano w nim przykład analizy środowiskowej ostatniego etapu cyklu życia, którym jest etap wycofanie z eksploatacji zużytego środka transportu. W celu przeprowadzenia szczegółowej a[...]
EN The present article includes a development of the concepts of the environmental impact of technical objects in the form of means of transport. It includes an example of an environmental analysis of the final stage of the life cycle, i.e. end-of life transport means. For the purpose of a detailed ana[...]
15
61%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, nr 2 117-127
PL Prowadzone badania cyklu życia obiektów technicznych stanowią punkt wyjścia podczas ich projektowania i doskonalenia. Otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ekobilansowej silnika spalinowego wskazały, że celowe jest prowadzenie i doskonalenie prac nad zagadnieniem doboru materiałów konstrukcyjnych[...]
EN The examinations of a product life cycle constitute a starting point in their design and improvement. The received results of environmental analysis carried out on a combustion engine showed both improving works on the problem of the selection of structural materials and the process of a disassembly[...]
16
61%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 247-252
PL Uszkodzenia awaryjne są szczególnie groźne w maszynach rolniczych, pracujących w bardzo niestabilnych i trudnych warunkach atmosferycznych i glebowych. Mogą mieć one różną postać i przyczyny je wywołujące. Celem pracy jest przeprowadzenie badań uszkodzeń awaryjnych nowoczesnych ciągników rolniczych,[...]
EN Breakdown damage is particularly dangerous in farm machines, working in highly unstable and difficult weather and soil conditions. This damage may have various forms and may be induced by different reasons. The purpose of this work is to carry out the research on breakdown damage cases in modern far[...]
17
61%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 259-264
PL Praca przedstawia badania wartości momentu odkręcania połączeń gwintowych zabezpieczonych środkami czasowej ochrony antykorozyjnej i umieszczonych w charakterystycznych środowiskach pracy maszyn rolniczych. Przeprowadzono również ocenę i analizę statystyczną jakości zabezpieczenia dla poszczególnych[...]
EN The paper presents examination of unscrewing moment values for screw joints protected with temporary anticorrosive agents, and located in characteristic work environments for farm machines. Moreover, the research involved assessment and statistic analysis of protection quality for individual agents,[...]
18
61%
Foundations of Control and Management Sciences
2009 No. 13 51-60
EN The progresses of technology and introduction of new materials produce new generations of appliances, which in turn push the older ones off the market. The fast pace of technological advancement causes massive pileups of white goods on refuse dumps, even though the materials they are made of constit[...]
19
61%
Inżynieria Maszyn
PL Na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie powstaje szereg metod przeprowadzania procesu demontażu w środowisku zakładu demontażowego, w ramach Specjalnego Programu Badań dla Zakładów Demontażowych. Jeden ze zrealizowanych projektów dotyczy wsparcia procesu adaptacji elektronicznymi mikrosystemami. Opr[...]
EN Within the Special Research Program for Disassembly Factories conducted at the TU Berlin, a variety of methods are being developed to perform the disassembly process inside the environment of a disassembly factory. One of the projects carried out, deals with the support of the adaptation process by [...]
20
61%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 40-40
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last