Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demolition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2006 nr 2 22-23
PL Rozwój gospodarczy kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz względy ekonomiczne wymuszają na przemyśle poszukiwanie sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych. Badania składu odpadów prowadzono w dużych aglomeracjach miejskich wykazały, że rocznie wytwarzanych jest 3,5 mln ton odp[...]
2
88%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 297--302
EN The main objective of this work is the design of a model for the technical, economic and environmental evaluation in the rehabilitation and renovation of buildings versus their demolition. A first analysis is performed on the rehabilitation and renovation of buildings versus their demolition in the [...]
3
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Stalowe obiekty gónicze w niektórych przypadkach z powodzeniem mogą być likwidowane w sposób nie wymagający stosowania ładunków kumulacyjnych. Przedstawiona metoda jest alternatywą wobec metody opartej na stosowaniu tych ładunków. Została ona z powodzeniem zastosowana przy wyburzaniu zbiornika produ[...]
EN In some cases steel mining constructions may be successfully demolished without using cumulative charges. The paper presents a method that is an alternative to the one assuming the usage of such charges. The method was successfully applied in the demolition of the end-products bunker (the "Morcinek"[...]
4
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Strzelania dla likwidacji obiektów budowlanych zasadniczo różnią się od strzelań prowadzonych w górnictwie. Strzelania wyburzeniowe w budownictwie prowadzone są w terenach gęsto zabudowanych, każde ze strzelań jest inne i wymaga zastosowania oryginalnych rozwiązań z indywidualną oceną skutków strzel[...]
EN Demolition blasting in constructions differs significantly from the one carried out in mining. Such blasting usually happens in the areas of dense building, and each blasting requires individual solutions and individual estimation of the blasting sequel. Among the most severe threats which should be[...]
5
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule podano zasady bezpiecznego prowadzenia robót wyburzeniowych metodą wybuchową, sposoby likwidacji obiektów prostych, wysokich (wieże różnego rodzaju, kominy), skomplikowanych lub znajdujących się w trudnej sytuacji terenowej (floatacje, płuczki, zakłady przeróbcze, wieże węglowe itp.), met[...]
EN The safety principles in blasting works carried out in demolition of constructions are given. The lecture enumerates methods for demolition of undemanding plants, tall ones (various towers, chimneys), compound or lying in tough environments (flotation or sluice facilities, dressing plants, coal towe[...]
6
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Obalanie obiektów żelbetowych metodą wybuchową jest najbardziej efektywnym sposobem ich likwidacji. Metoda ta wymaga precyzji, dokładnych obliczeń i prognozowania skutków upadku. Bywają jednak takie przypadki, że stosunek wielkości obiektu do jego średnicy (podstawy) jest niekorzystny lub występuje [...]
EN Overthrowing reinforced concrete structures by blasting is the most effective way to pull them down. Exceptional precision and accurate calculation are required in this method and the expected sequel of falling down must be predicted precisely. However, there are cases in which the structure's heig[...]
7
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wielkoprzestrzenne obiekty gónicze (budynki flotacji, płuczki, zakłady przeróbcze) posiadają na ogół konstrukcję mieszaną (żelbetowo-stalową), rzadziej wyłącznie stalową lub wyłącznie żelbetową. Budowle te zlokalizowane są w pobliżu różnych czynnych obiektów. Ich wysokość jest znaczna (do 45 m), kub[...]
EN Spacious mining structures (like flotation or sluice facilities and dressing plants) most often feature mixed types of construction (steel and reinforced concrete) rather than exclusive steel or exclusive reinforced concrete. Such structures are usually found close to other still working ones. They [...]
8
75%
Instal
2014 nr 11 34--37
PL W artykule dokonano analizy zasadniczych metod prowadzenia prac rozbiórkowo – wyburzeniowych kominów murowanych i żelbetowych, oraz określono wpływ oddziaływania na środowisko negatywnych czynników związanych z zastosowaniem materiałów wybuchowych (MW): powietrznej fali uderzeniowej (PFU) oraz rozrz[...]
EN The article analyzes the basic methods of work of demolition – demolition of chimneys of brick and reinforced concrete, and the influence of the environmental impact of negative factors associated with the use of explosives: air shock wave and scattering debris.
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 10586--10595
PL W pracy przedstawiono zasady postępowania w przypadku projektowanych wyburzeń w szczególności obiektów budowlanych o dużych wysokościach oraz tego realizacją wyburzenia i rozbiórki. W fazie pierwszej przeprowadzono poligonowe pomiary intensywności drgań wzbudzanych w czasie upadku demontowanych elem[...]
EN The paper presents the principles of dealing with the planned demolition of buildings in particular for high altitudes, and the realization of demolition. The first phase was conducted polygonal induced vibration intensity measurements during the fall of removable structural elements or components o[...]
10
75%
Builder
2016 R.20, nr 2 84--87
PL W artykule omówiono podstawowe metody prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów budowlanych. Podano ogólne zasady dotyczące poszczególnych metod. W rzeczywistych sytuacjach nie stosuje się zwykle jednej metody, lecz używa się ich zamiennie, w zależności od potrzeb i możliwości rozbiórki.
EN Basic methods of leading demolition works of buildings have been described in the article. General principles regarding respective methods have been presented. In actual situations it is very rare to use only one method. They are used interchangeably, depending on the requirements and possibilities [...]
11
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem pracy jest analiza koncepcji projektowych dotyczących fragmentu centrum Poznania gdzie znajduje się Teatr Polski. Zakup działki i budowa Teatru są wynikiem poświęcenia, dobrej organizacji i przezorności polskiego społeczeństwa, które w warunkach niesprzyjających przepisów administracji pruskie[...]
EN The aim of this paper is to analyze design concepts for a part of Poznan city centre, where Polish Theatre is located. Acquisition of the plot and erection of the Theatre are a result of good organization and foresight of the Polish community, which in an oppressive situation, under Prussian adminis[...]
12
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 3 91--96
PL W artykule przedstawiono konstrukcję, charakterystykę techniczną oraz sterowanie mobilnego samozaładowczego urządzenia do recyklingu gruzu i elementów betonowych, przeznaczonego do zastosowania w pobliżu rozbiórek większych obiektów budowlanych lub drogowych, bez źródeł zasilania i urządzeń przeładu[...]
EN This paper presents construction, technical characteristics and control of the mobile self-loading machine for recycling of debris and concrete elements. The machine is applied in the vicinity of demolition of buildings and roads without any source of feed and reloading equipment.
13
63%
Przegląd Budowlany
PL Przedstawiono budowę i zasady działania trzech rodzajów platform, które są zaprojektowane do rozbiórki wysokich kominów żelbetowych istniejących w elektrowniach, elektrociepłowniach i hutach. Wykonawcą rozbiórek jest Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane "SAVEX" Sp. z o. o. w Zgorzelcu. Za pomo[...]
EN The paper describes the construction and principles of operation of three types of platforms designed for the demolition of tall reinforced-concrete chimneys existing at power plants, power and heat plants and metallurgy works. The contractor for the demolitions is the Specialist Building Company SA[...]
14
63%
Recykling
2006 nr 3 20-22
PL Prowadzone likwidacje obiektów budowlanych są źródłem surowca do produkcji kruszyw betonowych i betonowo-ceglanych. Konstrukcja urządzeń do produkcji kruszyw typu "recykling" oparta jest całkowicie na urządzeniach przeróbczych produkowanych dla kopalń surowców skalnych.
15
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wyburzanie chłodni kominowych posiadających zarówno znaczne średnice, jak i wysokości, polega na wybuchowym rozcięciu płaszcza oraz wybuchowej, skoordynowanej w czasie, likwidacji strunobetonowych słupów podporowych. W takim przypadku detonuje się nawet ponad 3 tysiące ładunków, a masa użytego MW pr[...]
EN Demolition of cooling towers of considerable diameter and/or height consists in slitting their mantles by blasting and then removing the supporting pre-stressed pillars of reinforced concrete by time-coordinated blasting. In such cases sometimes as many as over 3.000 charges are detonated, whereas t[...]
16
63%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 3 25--28
PL Wymagania bezpieczeństwa dotyczą sposobu i warunków przeprowadzania oraz trybu postępowania w sprawach robót budowlanych wykonywanych przy rozbiórce obiektu budowlanego z użyciem materiałów wybuchowych, zwanych „robotami strzałowymi”. Roboty strzałowe nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów osób [...]
EN Safety requirements apply to the methods and conditions of conducting and handling in cases of demolition of a building object with the use of explosives, called "shooting works". Shooting works cannot pose a threat to the interest of third parties. Detrimental effects of detonations have to be cons[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego wiele materiałów, z których są wykonane, staje się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Jest to związane z procesem akumulacji w drugiej fazie LCA substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w osta[...]
EN The properties of ceramic construction materials used in industrial facilities are constantly changing during the second Life Cycle Assessment (LCA) phase which relates to the accumulation of harmful substances. These materials are scrapped during subsequent maintenance, upgrade or demolition of the[...]
18
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2017 T. 22, nr 3 139--145
PL Obiekty budowlane można budować, remontować i modernizować, niektóre trzeba też rozebrać. Rozbiórka, zgodnie z prawem budowlanym, to rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego obiektu budowlanego lub jego części. Rozbiórkę należy wykonać w sposób bezpie[...]
EN Buildings can be built, repaired and upgraded, some have to be demolished. Demolition, in accordance with construction law, is a type of construction work involving the dismantling and removal from a space of a particular building or part thereof. Demolition should be carried out in a safe manner an[...]
19
63%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu procesu rozbiórki na oddziaływania środowiskowe konstrukcji żelbetowej, do wykonania której zastosowano kruszywo z recyklingu betonu. Przyjęto dwa scenariusze produkcji kruszywa zróżnicowane pod względem zakresu i ustalono udział kruszywa w oddziaływaniach cał[...]
EN The article presents an analysis of the influence of the demolition process on the environmental impact of a reinforced concrete structure, based on recycled concrete aggregate (RCA). Two aggregate production scenarios, varied in terms of the scope, were adopted and the contribution of RCA to the to[...]
20
63%
Budownictwo i Architektura
PL Rozbiórka może stanowić samodzielne przedsięwzięcie budowlane lub jego etap początkowy. Jak każde przedsięwzięcie składa się z wielu etapów – w tym zaplanowania i przygotowania robót rozbiórkowych. W artykule przeprowadzono analizę działań w fazie przygotowawczej rozbiórki, bazując na wymaganiach ak[...]
EN Demolition can be a stand-alone construction project or its initial phase. As ach project consists of several stages, including the planning and preparation of demolition. In the paper the analysis of activities in the preparatory phase of the demolition, based on the requirements of legal acts, inc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last