Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 457-465
EN The contemporary discourse on personal and structural security problem should take into consideration threats resulting from demographic changes and phenomena. Such problems as aging population, social welfare, changing family model, social isolation or migration affect a general perception of conte[...]
2
100%
Polish Journal of Ecology
EN Multi-annual dynamics and population structure of the bank vole in three localities of southern West Siberia is analyzed. Relative abundance of voles tended to decrease towards the perphery of the range. The summer abundance correlated significantly with certain weather parameters of previous winter[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe AON
2016 nr 4(105) 208--226
EN This study analyses the relationship between war and population, and the impact of the growth and decline of population on important types of warfare – armed conflicts and classic war. At its root, the importance of the link between demography and war is the relative capacity of a given political un[...]
4
88%
Problemy Ekorozwoju
PL Artykuł przedstawia refleksje nad sposobami rozstrzygnięcia narastającego przeludnienia Ziemi. Ukazuje on zagrożenia przeludnieniem dla całej ekosfery. Przedstawia różnie konstruowane modele optimum zaludnienia Ziemi, jako drogi wyjścia z demograficznej pułapki grożącej człowiekowi najbliższej przys[...]
EN The article is a reflection on possible solutions for the growing problem of Earth’s overpopulation. This is a threat to the whole ecosphere and must be considered as a problem of the immediate future. Attempts to avoid a demographic trap are presented in the form of various models concerning the op[...]
5
88%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper reviews the basic mathematical methodology of modeling neutral genetic evolution, including the statistics of the Fisher-Wright process, models of mutation and the coalescence method under various demographic scenarios. The basic approach is the use of maximum likelihood techniques. Howeve[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 2(87) 254-265
EN The content presented in the article refer to local job markets. The paper contains analysis results of job markets in 30 communes located in different regions of Poland where military units of selected armed forces’ branches are stationed. The analyses were conducted in the context of employing the[...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 6 2-8
PL Zmiany demograficzne a zachowania transportowe. Polityka taryfowa względem osób starszych. Dojazdy do szkół. Bariery techniczne korzystania z tramwajów przez inwalidów.
EN The demographic changes and the transportation behaviours. The tariff policy towards senior citizens. The access to schools. The technical barriers for disabled people to travel by tram.
8
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN We have evaluated probability distributions of estimates of parameters of population growth, based on data on frequencies of alleles of unlinked SNP sites in DNA, modeled with the use of time dependent coalescence process acting together with mutation of a very low intensity. Probability distributio[...]
9
75%
Polish Journal of Ecology
EN Industrial factors exert considerably influence on the level of bank vole abundance and dynamics in numbers of the bank vole by decreasing habitat quality and disturbing the balance of reproduction, mortality and migration. As a result of industrial degradation and fragmentation of habitats, accompa[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 112 35--46
PL Artykuł dotyczy procesów demograficznych zachodzących w rodzinach w Polsce w odniesieniu do krajów Europy, szczególnie procesów związanych z dzietnością. Przedstawione zostały zjawiska opóźnionego zakładania rodziny, późniejszego rodzicielstwa, a także podjęta została próba wskazania ich przyczyny i[...]
EN This article is about demographic process in polish families concernig to European countries, especially process attributable to fertility. Apperances of late parenthood and attempt to cause and consequences for sociality are in this document.
11
75%
Polish Journal of Management Studies
PL Celem przeprowadzonych badań jest analiza zdolności do zmian wzmacniających lub osłabiających wpływ orientacji na klienta, orientacji na konkurencję w kierunku innowacji i konkurencyjnej doskonałości pośredniczącej lub niepośredniczącej w orientacji na klienta oraz konkurencyjnej orientacji na wydaj[...]
EN The purpose of this research is to analyze the role of the organization of change capacity strengthens or weakens the influence of customer orientation, competitor orientation on innovation orientation, and competitive excellence mediates or does not mediate customer orientation, competitive orienta[...]
12
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W publikacjach na temat analizy rynku nieruchomości można znaleźć stwierdzenie, że demografia ma istotny wpływ na rynek nieruchomości tylko w dłuższej perspektywie czasowej. Stwierdzenie takie zazwyczaj powoduje pomijanie demografii, jako zmiennej niezależnej w analizie rynku nieruchomości wykonywan[...]
EN In publications regarding real estate market analysis, one can find a statement that demography has a crucial impact on the real estate market only over the long term. Such a conclusion usually results in disregarding demography as an independent variable of real estate market analysis conducted to [...]
13
75%
Polish Journal of Ecology
EN I tested the hypothesis that habitat heterogeneity increases with increasing amounts of coarse woody debris (CWD) by comparing Peromyscus maniculatus populations in sites with high and low amounts of CWD. Sherman live-trapping technique was applied to monitor population fluctuation and to measure de[...]
14
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2012 No. 9 19--29
PL Artykuł dotyka problematyki możliwości kształtowania programów rewitalizacji osiedli i poszczególnych obiektów mieszkaniowych z lat 1946-1974 w oparciu o zrozumienie zmian społeczno demograficznych, jakie zachodzą we współczesnym społeczeństwie. W akapitach 3 i 4 opisano ogólnie czynniki społeczne i[...]
EN The paper refers to the issues of forming the revitalisation programs of settlements in particular houses built in 1946-1974 in terms of the understanding of social – demographic changes which have been taking place in a modern society. Paragraphs 3 and 4 contain the description of general social an[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2008 z. 47 27-35
PL Główną ideą artykułu jest zaprezentowanie architektom kulturowych źródeł i społecznych konsekwencji wzorców użytkowania przez seniorów przestrzeni zbudowanej. Autor uzasadnia konieczność uwzględniania w projektowaniu modernizacji przestrzeni mieszkaniowej zarówno potrzeb funkcjonalnych, wynikających[...]
EN The main idea in this article is to show to the architects the cultural sources and social consequences of models of the use of space built by the senior citizens. The author justifies the necessity to take into consideration when designing the modernization of the housing space both functional need[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 319-324
PL Artykuł przedstawia krótką analizę negatywnych cech procesów demograficznych, gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych, jakie obserwuje się w ostatnich latach w miastach śląskich. Jednym z przedsięwzięć ratujących miasta przed upadkiem jest przywrócenie funkcji mieszkaniowych w śródmieściu, co um[...]
EN Short analysis of negative features of demographic, economic and functionally-spatial processes which has been observed in Silesian in last few years are presented in this article. One of ventures that save these cities from crash is restoration of housing function in downtown which cause balanced u[...]
17
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 1(100) 223--233
PL Przez wiele lat parkowanie było postrzegane jako relatywnie niezależne zjawisko, związane głównie z ruchem pojazdów i polityką transportową. Polityka parkingowa była rozwijana mając na względzie oczekiwań związanych z przyszłym rozwojem wykorzystania i posiadania samochodów. Ruch pojazdów (i parkowa[...]
EN For a long time parking has been seen as a relatively independent subject, mainly connected to traffic- and transport policies. Parking policy was developed against the background of expectations regarding the future developments of car-use and car-ownership. Traffic (and parking) however do not ori[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 106 255--263
PL Usługi opieki zdrowotnej stają w obliczu ogromnej ilości skumulowanej wiedzy, rosnącej liczby nowych procesów, zastosowanych technologii i urządzeń, a wraz z rosnącym procesem administracyjnym, procesualnym i entropii legislacyjnej w systemach opieki zdrowotnej zwiększa się liczba i znaczenie etyczn[...]
EN Healthcare services are facing continuously enormous amount of cumulative knowledge, increasing number of new processes, technologies and devices applied, and altogether with growing administrative, processual and legislative entropy within healthcare systems increases number and importance of ethic[...]
19
51%
Polish Journal of Ecology
EN Effects of heavy seed crop (mainly oak mast) in year 2003 and 2004 (no seed crops) on small mammal communities in three isolated stands of broad leaved lowland forests (area 60-280 ha) with different management were studied in southern Moravia in three sites: (1) close-to-nature not managed floodpla[...]
20
51%
Archives of Civil Engineering
PL Niniejszy artykuł porusza zagadnienie procesu starzenie się społeczeństwa i wpływu tego zjawiska na projektowanie i wykonywanie obiektów budowlanych w Polsce oraz adaptacje obecnie istniejących budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.
EN This paper brings up the issue of population aging and its influence on designing and construction of buildings in Poland. It also touches the problem of adaptation of existing facilities to the needs of the elderly and the disabled. Moreover, current trends in Polish demographics and possible outlo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last