Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2001 Nr 39 77-94
EN Object present article is examining powers and of direction of influence of quality of products on demand. New thinking about quality in circumstances of market system shoulded to take into account fact, that quality of products has to be shaped according to needs of future user. This customer defin[...]
2
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 3 811--819
PL W pracy rozważa się uogólnienie tradycyjnego modelu Cobweba dla przypadku, gdy aktualny poziom podaży zależy od cen z wielu wcześniejszych okresów. Przeanalizowano procesy dojścia ceny do równowagi oraz jej stabilność.
EN This study generalizes traditional Cobweb model to the case of many time lags in market supply function. Next the process of reaching equilibrium and its stability is discussed.
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej, stosowanie odnawialnych źródeł energii stanowi stosunkowo mały procent w porównaniu do energii konwencjonalnych. W ostatnich latach nastąpił wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. W artykule przedstawio[...]
4
100%
Information Systems in Management
EN Is considered a transport company, which operates a uniform in the sense of destination, means of transport for example tankers, with random exploitation characteristics. The company's transport potential is measured by the number of transportable means of transport for a sufficiently long period of[...]
5
100%
Information Systems in Management
2018 Vol. 7, No. 2 120--132
EN Will be considered transport company exploiting the uniform in the sense of destination, means of transport such as tankers, with a total transport potential equal to a loading units (e.g. tones). The company operates in the transport market, where demand for transport services is random. The proble[...]
6
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 4 97-103
EN Some lessons learned from the EU project "Broadband e-Services and Access to the Home" (2005-2007) are presented concerning the broadband development in rural ar- eas. In particular, the paper discusses the common problems of broadband deployment in the rural environment, various aspects of stimulat[...]
7
88%
Problemy Jakości
2001 nr 1 34-38
PL W warunkach systemu rynkowego jakość produktów musi być kształtowana według potrzeb przyszłego użytkownika (klienta). Każde odchylenie od sformułowanych wymagań prowadzi do spadku popytu, a tym samym utargu i zysku.
8
88%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN This research develops an urban travel demand model for 19 directional O-D city-pair from Owerri Urban. Using revealed preference data from the period of 2014 to 2016 operated by sixteen transport companies in Owerri, Imo State. Other empirical findings include that; overall fares elasticities are l[...]
9
88%
Management and Production Engineering Review
2019 Vol. 10, No. 2 50–-59
EN Industry 4.0 will affect the complexity of supply chain networks. It will be necessary to adapt more and more to the customer and respond within a time interval that is willing to accept the product waiting. From these considerations, there is a need for a different way of managing the supply chain.[...]
10
75%
Polityka Energetyczna
PL W Polsce wzrasta znaczenie ropy naftowej w bilansie wykorzystania energii pierwotnej. Należy podkreślić, że obecnie potrzeby paliwowe w ograniczonym stopniu podlegaj ą regulacji, gdyż wynikają bezpośrednio z długookresowych zmian zachodzących w otoczeniu. Ponadto barierą dla prawidłowego funkcjonowa[...]
EN In Poland the importance of petroleum in the balance of the exploitation of primary energy has been considerably increasing. It needs to be emphasized that the present petroleum demand can only be regulated in a limited degree as it results from the long-term changes in the environment. Moreover, po[...]
11
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 2 27-31
PL Ciepłownictwo w Polsce może liczyć co najwyżej na utrzymanie swego stanu posiadania. Na dynamiczny rozwój tej branży jest już za późno.
12
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 117-126
PL W artykule opisano zastosowanie algorytmu genetycznego do prognozowanie popytu. Dotycłiczas istniały metody analityczne pozwalające na takie prognozowanie, jednak były z góry ograniczone do kilku typów funkcji. Algorytm genetyczny dostarcza rozwiąznie nie tylko pozbawione tego ograniczenia, ale równ[...]
EN This article describes the application of genetic algorithm to demand forecasting. So far, analytical methods exist for such foresight, but they were limited to only several types of mathematical functions. Genetic algorithm provides a solution not only free from this restriction, but it may also be[...]
13
75%
Rynek Energii
2010 nr 6 33-37
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodykę zastosowania zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego do prognozowania dostaw energii elektrycznej i różnicy bilansowej. Opracowane podejście pozwala na tworzenie prognoz z uwzględnieniem: różnych horyzontów czasowych prognoz, warunków na dostępność [...]
EN In this article we present a methodology of application of advanced machine learning algorithms to predict the electricity demand and the electrical energy balance differences. Our approach allows for creation of accurate forecasts, taking into account the factors of different time horizons, the ava[...]
14
75%
Elektro Info
2011 nr 10 56-60
PL Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami po[...]
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizowano ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych [...]
EN The relationship between demand for crushed rock and its price is a complicated one, since the demand depends also on prices of other components of the road-building companies' operational costs. First, we study historical price changes, taking into account transportation costs of aggregates, and we[...]
16
75%
Elektro Info
2011 nr 9 138-145
17
75%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 211-219
EN Situation that is appearing in the global sector of shipyard industry is conditioned by many different factors, which are, among other things, determinants of a new tonnage's demand and supply. Some of them are global factors because of their, so called, frame-factors creating role in world wide shi[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 189--201
PL Artykuł przedstawia zagadnienie prognozowania popytu w ogniwach sieci dystrybucyjnej przeprowadzanego na podstawie archiwalnych danych dokumentów sprzedaży wybranej firmy. Celem analizy była budowa rozwiązania umożliwiającego zautomatyzowanie procesu identyfikacji popytu w punktach sprzedaży detalic[...]
EN The paper presents the problem of forecasting the demand in the cells of the distribution network carried out on the basis of archival data chosen company sales documents. The aim of the analysis was to build a solution to automate the identification of demand in retail stores and streamlining the o[...]
19
75%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 6 311--312
PL Do tej pory tak rok 2015, jak i miniony, były bardzo dobrym okresem dla producentów celulozy, pomimo niskich cen na celulozę z drewna liściastego przez większość ostatniego roku. Jednakże pojawiają się oznaki, że nadwyżka podaży celulozy z drewna liściastego w nadchodzących miesiącach zrównoważy się[...]
20
75%
Rynek Energii
2003 nr 3 31-33
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące handlu energią w strukturze rynkowej zwanej monopolem dystrybutora. Scharakteryzowano wzajemne zależności pomiędzy podażą a popytem na dany produkt oraz strukturę lokalnego rynku energii. Przedstawiono wyniki obliczeń zysku możliwego do osiągnięcia prze[...]
EN The article presents questions concerning energy trade within a structure called suppleir's monopoly. Supply-demand relations have been charakterized and a share of heat producers in a local energy market has been discussed. Calculation results of an additional profit that is possible to obtain by a[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last