Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2
100%
Budownictwo i Architektura
EN Interlaminar fracture specimens like Double Cantilever Beam (DCB), End Notched Flexural (ENF), Single Leg Bending (SLB) etc. are widely used for studying the interlaminar toughness of composite laminates. The aim of this paper is to analysis delamination specimens within the framework of a meso-leve[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 4 937--947
EN An approximate analytical model is developed for the evaluation of the interfacial shear and peeling stresses in a bi-material element composed of two elastic plates bonded together by an interface zero thickness material and subjected to monotonically increasing thermal loading. Thermal peeling str[...]
4
100%
Advances in Materials Science
EN Detection of delamination defect in glass fiber reinforced plastics (GFRP) by using ultrasonic testing has been a challenging task in industry. The properties of the constituent materials, fiber orientation and the stacking sequence of laminated composite materials could cause high attenuation of ul[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 429-434
PL W pracy przedstawiono model ciągły wielowarstwowej belki kompozytowej z delaminacją. Opracowany model umożliwia analizę charakterystyk dynamicznych belek kompozytowych z pojedynczą delaminacją dla rozmaitych warunków brzegowych . Przeprowadzono obliczenia numeryczne ilustrujące wpływ delaminacji war[...]
EN In the paper a continuos and analytical model of a multilayer composite beam with delamination i s presented . The elaborated model can be used to analyse dynamic characteristics of composite beams with a single delamiriated for various boundary conditions. Numerical calculations for the influence o[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 147-153
PL W pracy analizowano możliwości rozwoju rozwarstwień w laminatach węglowo-epoksydowych, poddanych jednoosiowemu obciążeniu mechanicznemu i obciążeniu cieplnemu, wynikającemu z różnic między temperaturą utwardzania a użytkowania . Jako kryterium przyjęto wartości Współczynnika Uwalniania Energii(WUE).[...]
EN A tendency of delamination for growth depending on the reinforcement directions and thermo-mechanical loading was investigated.
7
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The article presents issues associated with an analysis of the process of delamination of fibrous composite using the Finite Element Method. Research encompassed three computer modelling sessions for delamination of the material for three different values of distance between the test force applicati[...]
8
100%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 2 509--519
EN The aim of this work was to numerically investigate the dynamic debonding of a thin composite laminate from a rigid substrate. The laminate is elastic and the separation surface behaviour is governed by a cohesive softening law. By way of simplification, the bending dominated deflection of the free [...]
9
88%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 85-88
PL W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z budową stanowiska do delaminacji materiałów kompozytowych. Stanowisko to wykonano w ramach projektu badawczo rozwojowego o numerze PBR-8/RMT-2/2009, realizowanego w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwar[...]
EN In this article the course of work connected with test unit creation assigned to composite materials delamination was presented. This test unit has been conducted as a part of research project PBR-8/RMT-2/2009, which was realized in The Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Ma[...]
10
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2009 Vol. 14, no 4 1053-1071
EN A mathematical model is constructed with the goal of providing criteria to determine the critical internal pressure at which an elastic membrane bonded to a plate (the substrate) separates from the plate; this critical pressure corresponds physically to the internal pressure at which the glue bond w[...]
11
88%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 1 283-294
EN Detection of delamination cracks in laminated composite structures is significant to improve reliability of these structures. For the detection of delamination cracks, real-time delamination monitoring is required. The composite laminates reinforced with graphite fiber can use the reinforcement grap[...]
12
88%
Advances in Materials Science
EN The effect of the fiber orientation in a laminate is investigated experimentally when subjected repeated quasistatic indentation. All the laminates with different fiber orientation are subjected to indentation with a stainless steel spherical indenter of diameter 8.0mm on a universal testing machine[...]
13
88%
Engineering Transactions
EN An analytical study of delamination fracture in a two-dimensional functionally graded multilayered beam exhibiting material non-linearity is carried-out. The beam is made of adhesively bonded horizontal layers. The material is two-dimensional functionally graded in the cross-section of each layer. A[...]
14
88%
Fatigue of Aircraft Structures
2017 Iss. 9 5--16
EN Damage detection and identification is one of the most important tasks of proper operation of technical objects and structures. It is, therefore, essential to develop efficient and sensitive methods of early damage detection. Delamination is the type of damage occurring in laminated composites that [...]
15
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 61-64
PL Autorzy przedstawiają wyniki prac badawczych z użyciem opracowanych przez nich systemów defektoskopii ultradźwiękowej. Nacisk został położony na metody wizualizacji wyników diagnostyki. Badaniom poddawano próbki kompozytowe stanowiące obiekty badań zmęczeniowych lub udarowych. Zamieszczone przykłady[...]
EN Authors present results of their investigations into diagnostic applicability of the ultrasonic NDT systems developed by them for composites inspection. The attention was focused on the methods of visualization of the defectoscopy results. There were tested composite specimens, subjected earlier to [...]
16
75%
Mechanik
PL Materiały kompozytowe, a w szczególności laminaty, z uwagi na wiele zalet, są wykorzystywane jako materiały konstrukcyjne w wielu dziedzinach przemysłu. Złożona struktura tych materiałów powoduje jednak trudności w analizie elementów złożonych z kompozytów. Bardzo ważne jest odwzorowanie mechanizmów[...]
EN Composite materials, especially laminates, thanks to many advantages are commonly used in many branch of industry. However complex structure of this materials results in troubles with analysis of composite elements. An important matter is to model a failure of composite fiber and matrix, especially [...]
17
75%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 3 687--700
EN Technical development and practical evaluation of a simple digital speckle pattern interferometer (DSPI) for the non-invasive, non-contact detection and characterization of early-stage damage of painted objects of art, like fracturing and layer separation, are reported. One of the most important fea[...]
18
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 6 24-31
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie tzw. elementów kohezyjnych do modelowania rozwoju rozwarstwień w laminatach polimerowych. Elementy kohezyjne są stosunkowo nowym narzędziem komercyjnych programów MES (np. ABAQUS) i wygodnym do numerycznego modelowania propagacji rozwarstwień. Zagadnienie to je[...]
EN Until recently, cohesive zone elements (CZE) have been offered by commercial finite element codes, e.g. ABAQUS. CZE are very convenient for simulation of the interlaminar fracture process in polymeric laminates. This is an important issue since delaminations are one of the most common fabrication de[...]
19
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Rozpoczęte badania nad zastosowaniem materiałów kompozytowych, a w szczególności laminatów wytworzonych na bazie włókien szklanych, węglowych oraz aramidowych, pociągnęło za sobą konieczność skonstruowania stanowiska do badań utworzonych na ich bazie komponentów. Opisane stanowisko umożliwia analizę[...]
EN Started research on the use of composite materials, particularly laminates manufactured on the basis of glass fiber, carbon and aramid, entailing the need to construct a position to set up their research-based components. Described the position allows the analysis of structural elements in the form [...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 285-290
PL W pracy przedstawiono model wielowarstwowej płyty kompozytowej z elementami piezoelektrycznymi (PZT) i delaminacją. Model zbudowano wykorzystując do tego celu metodę elementów skończonych (MES). Przeprowadzono badania nad możliwościami usuwania z konstrukcji niekorzystnych skutków [...]
EN In this work a model (FEM) of a composite, multi-layer plati with piezoelectric elements (PZT) and delamination has been presented. The model has been build up by the use of the finite element method (FEM). The possibility ofremoval of disadvantageous effect, which come from delamination has been in[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last