Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delaminacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 429-434
PL W pracy przedstawiono model ciągły wielowarstwowej belki kompozytowej z delaminacją. Opracowany model umożliwia analizę charakterystyk dynamicznych belek kompozytowych z pojedynczą delaminacją dla rozmaitych warunków brzegowych . Przeprowadzono obliczenia numeryczne ilustrujące wpływ delaminacji war[...]
EN In the paper a continuos and analytical model of a multilayer composite beam with delamination i s presented . The elaborated model can be used to analyse dynamic characteristics of composite beams with a single delamiriated for various boundary conditions. Numerical calculations for the influence o[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 147-153
PL W pracy analizowano możliwości rozwoju rozwarstwień w laminatach węglowo-epoksydowych, poddanych jednoosiowemu obciążeniu mechanicznemu i obciążeniu cieplnemu, wynikającemu z różnic między temperaturą utwardzania a użytkowania . Jako kryterium przyjęto wartości Współczynnika Uwalniania Energii(WUE).[...]
EN A tendency of delamination for growth depending on the reinforcement directions and thermo-mechanical loading was investigated.
3
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 2 167-172
PL Temat pracy stanowi analiza kołowych delaminacji umiejscowionych między warstwami kompozytu, różniącymi się grubością i kierunkiem zbrojenia. Rozkład energii pękania wyznaczono posługując się metodą pracy zamknięcia szczeliny. We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono, że jednoosiowe obci[...]
4
88%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 85-88
PL W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z budową stanowiska do delaminacji materiałów kompozytowych. Stanowisko to wykonano w ramach projektu badawczo rozwojowego o numerze PBR-8/RMT-2/2009, realizowanego w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwar[...]
EN In this article the course of work connected with test unit creation assigned to composite materials delamination was presented. This test unit has been conducted as a part of research project PBR-8/RMT-2/2009, which was realized in The Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Ma[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 43-45
6
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 61-64
PL Autorzy przedstawiają wyniki prac badawczych z użyciem opracowanych przez nich systemów defektoskopii ultradźwiękowej. Nacisk został położony na metody wizualizacji wyników diagnostyki. Badaniom poddawano próbki kompozytowe stanowiące obiekty badań zmęczeniowych lub udarowych. Zamieszczone przykłady[...]
EN Authors present results of their investigations into diagnostic applicability of the ultrasonic NDT systems developed by them for composites inspection. The attention was focused on the methods of visualization of the defectoscopy results. There were tested composite specimens, subjected earlier to [...]
7
75%
Mechanik
PL Materiały kompozytowe, a w szczególności laminaty, z uwagi na wiele zalet, są wykorzystywane jako materiały konstrukcyjne w wielu dziedzinach przemysłu. Złożona struktura tych materiałów powoduje jednak trudności w analizie elementów złożonych z kompozytów. Bardzo ważne jest odwzorowanie mechanizmów[...]
EN Composite materials, especially laminates, thanks to many advantages are commonly used in many branch of industry. However complex structure of this materials results in troubles with analysis of composite elements. An important matter is to model a failure of composite fiber and matrix, especially [...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 6 24-31
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie tzw. elementów kohezyjnych do modelowania rozwoju rozwarstwień w laminatach polimerowych. Elementy kohezyjne są stosunkowo nowym narzędziem komercyjnych programów MES (np. ABAQUS) i wygodnym do numerycznego modelowania propagacji rozwarstwień. Zagadnienie to je[...]
EN Until recently, cohesive zone elements (CZE) have been offered by commercial finite element codes, e.g. ABAQUS. CZE are very convenient for simulation of the interlaminar fracture process in polymeric laminates. This is an important issue since delaminations are one of the most common fabrication de[...]
9
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Rozpoczęte badania nad zastosowaniem materiałów kompozytowych, a w szczególności laminatów wytworzonych na bazie włókien szklanych, węglowych oraz aramidowych, pociągnęło za sobą konieczność skonstruowania stanowiska do badań utworzonych na ich bazie komponentów. Opisane stanowisko umożliwia analizę[...]
EN Started research on the use of composite materials, particularly laminates manufactured on the basis of glass fiber, carbon and aramid, entailing the need to construct a position to set up their research-based components. Described the position allows the analysis of structural elements in the form [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 285-290
PL W pracy przedstawiono model wielowarstwowej płyty kompozytowej z elementami piezoelektrycznymi (PZT) i delaminacją. Model zbudowano wykorzystując do tego celu metodę elementów skończonych (MES). Przeprowadzono badania nad możliwościami usuwania z konstrukcji niekorzystnych skutków [...]
EN In this work a model (FEM) of a composite, multi-layer plati with piezoelectric elements (PZT) and delamination has been presented. The model has been build up by the use of the finite element method (FEM). The possibility ofremoval of disadvantageous effect, which come from delamination has been in[...]
11
75%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki obserwacji poudarowej próbek laminatów zszywanych z różnymi kombinacjami długości ściegu oraz odległości między liniami szwów. Badania miały na celu wykazanie wpływu tychże parametrów szycia na kształt delaminacji w laminacie zszywanym. Próbom udarowym poddano laminaty żywica po[...]
EN The paper presents the results of an after-impact observation of stitched laminates with various combination of stitch length and stitch spacing. The aim of the investigations was to show an influence of these stitching parameters on delamination shape in stitched laminate. 10-layer polyester resin [...]
12
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 12 (221) 189-193
PL Przedstawiono uproszczoną procedurę numerycznego symulowania rozwoju delaminacji z wykorzystaniem MES, w warunkach 1 sposobu pękania, pod działaniem obciążenia cyklicznego. Uproszczenie polegało na ograniczeniu procesu degradacji zmęczeniowej materiału do jednego elementu, bezpośrednio sąsiadującego[...]
EN Simplified procedure taking advantage of FEM for simulation of delamination growth due to Mode I cycling loading is presented. The simplification consisted in restricting effect of fatigue load to one element that was next to the dealmination front only. The discrepancy between the numerical and exp[...]
13
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
14
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: High carbon steel wires have been widely used in industrial products such as bridge cables and steel cords for automotive tires due to their high mechanical strength and high fatigue characteristics. The wires are expected to have higher strength and smaller diameter in the future. Wire dra[...]
15
75%
Acta Mechanica et Automatica
2015 Vol. 9, no. 3 173--177
EN A laminate made with the Vacuum Bag Only (VBO) prepregs can be cured out of autoclave. Because of low curing pressure such a process can result in deterioration of laminate mechanical properties. They can be significantly lower than those displayed by the autoclave cured ones. The resistance against[...]
16
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 2 (243) 170--186
PL Przeglądowy artykuł zawiera stan wiedzy dotyczący modelowania delaminacji z wykorzystaniem elementów kohezyjnych w kompozytach o spoiwie polimerowym, dostępnych w komercyjnym oprogramowaniu MES (np. w programie Abaąus). W artykule opisano działanie elementów kohezyjnych w warunkach pojedynczego i mi[...]
EN This review article contain description of cohesive zone modeling before delamination front in composite materials with polymer matrix. For this purpose the cohesive elements are proposed. Work of these elements were characterized in pure and mix mode loading. Different shapes of cohesive law, their[...]
17
75%
Composites Theory and Practice
2017 R. 17, nr 3 156--161
PL Przedstawiono wyniki badań fraktograficznych pęknięć międzywarstwowych (delaminacji) laminatu szklano/epoksydowego, wzmocnionego tkaniną o splocie diagonalnym. Badane pęknięcia powstały w wyniku obciążania próbek belkowych w konfiguracji zdwojonej belki wysięgnikowej, powodującej I sposób pękania (I[...]
EN Fractographic examination of laminates reinforced with 2x2 twill fabric were carried out. Two reinforcement configurations relative to the global direction of delamination growth (GDDG) were considered: warp/weft tows parallel to the GDDG and warp and weft tows aligned at 45° with it. It was found t[...]
18
75%
Mechanik
2017 R. 90, nr 12 1113--1115
PL Rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi determinuje prowadzenie badań nad niwelowaniem negatywnych efektów procesu obróbki mechanicznej. Przedstawiono analizę wpływu parametrów technologicznych i rodzaju wierteł na jakość otworów wierconych w węglowych kompozytach włóknistych.
EN The increasing interest in composite materials determines to conduct the research allowing to neutralize the negative effects of the machining process. The paper presents an analysis of the influence of technological parameters and the type of drill bits on the quality of drilled holes in carbon fib[...]
19
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 205-220
PL W pracy przedstawiono problematykę związaną z obróbką skrawaniem wybranych materiałów kompozytowych, powszechnie wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. Przedmiotem badań były kompozyty polimerowe wzmacniane włóknem ciągłym (włóknami szklanymi, włóknami węglowymi, włóknami aramidowymi). Dokonano oce[...]
EN This paper presents selected problems of composite materials cutting, commonly used in the aerospace industry. In this paper were studied polymer composites reinforced with continuous fibers (glass fibers, carbon fibers, aramid fibers). In this paper an evaluation of surface roughness after milling [...]
20
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W pracy przedstawiono analizę MES zachowania laminowanych płyt piezokompozytowych obciążonych polem elektrycznym. Pokazano wpływ delaminacji krawędziowej oraz jej rozmieszczenia wzdłuż krawędzi na statyczne i dynamiczne zachowanie się badanych płyt. W obliczeniach MES obszar delaminacji modelowan[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last