Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 343
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  degradacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Teoria degradacji maszyn zakłada, że całkowity stopień degradacji wywierają wpływ nakładające się na siebie zjawiska zmęczenia, pękania zużycia ściernego i odkształceniowego oraz korozji i zmian mikrostruktury tworzyw w wyniku starzenia. W pracy wykazano, że materiał konstrukcyjny i zmiany zachodząc[...]
EN Is it assumed in the degradation theory that the total degradation rate depends in the superposition of the effect of fatigue, cracking, abrasive wear, starn wear corrosion and changes in the micro-structure of materials as a result of ageing. It is pointed out in the paper that the construction mat[...]
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 10 38-40
3
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 277-280
EN Preliminary laboratory tests verified the fact that chemical changes, which were sporadically shown by colour changes of polymers, took place at very small gamma radiation doses, even though these were only slightly increased as compared to the permanent Earth radiation. These changes take place in [...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 216--217
5
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 927-934
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 51-53
EN This article describes test of turn to turn insulation. Shows new diagnostic method to determinate condition of this insulation. Suggested method can be used in any kind of induction machine and it is easy to use. This method is based on breaking passage of current in the circuit with tested coil or[...]
7
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Praca przedstawia definicje degradacji gleb, podawane przez różnych autorów. W pracy przeanalizowano przyczyny i formy degradacji gleb terenów rolniczych. Opracowanie wyjaśnia rolę czynników przyrodniczych i antropogenicznych, wpływających na procesy degradacji gleb. Podkreślono także rolę niewłaści[...]
EN The paper presents set of soil degradation definitions according to some authors. The reasons and the forms of soil degradation of agricultural lands were under analysis. The paper was focusing on a natural and anthropogenic factors, influencing soil degradation processes. The role of inappropriatel[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 107-117
PL W pracy przedstawiono potrzebę stworzenia formalnych zasad teorii degradacji maszyn. Przeanalizowano niektóre założenia, przy jakich możliwe jest sformułowanie tych zasad. Przykładowym obiektem rozważań są tu maszyny robocze pracujące w górnictwie odkrywkowym o trwałości eksploatacyjnej szacowanej n[...]
EN In the paper a necessity of creating formal rules of degradation machines theory has been presented. A selected demanded assumptions for expression those rules have been analysed. An exemplary objects of considerations are the machines working in surface mining with operating constancy estimated for[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono degradację środowiskową polimerów na przykładzie naturalnego kopolimeru poli(kwasu 3-hydroksymasłowego) z poli(kwasem 3-hydroksywalerianowym). Degradację przeprowadzono w dwóch rodzajach środowiska naturalnego: w kompoście z udziałem osadu czynnego i w wodzie morskiej. W obu wypadkach[...]
EN Environmental degradation of polymers has been presented on example of a natural copolymer of poly(3-hydroxybutyric acid) and poly(3-hydroxyvalerianic acid). Degradation was performed in two kinds of natural environment: in compost with an active deposit and in sea water. In both a degradation of co[...]
10
100%
Drogownictwo
2004 nr 3 86-88
PL Konieczność dostosowania głównych dróg do wymagań Unii Europejskiej, tj. dopuszczenia obciążeń 115 kN/oś pojazdu, wymaga wdrożenia systemów automatycznych pomiarów nacisków, gabarytów i ciężarów pojazdów.
11
100%
Problemy Ekologii
PL Omówiono podstawowe kierunki rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej stosowanych polimerów. Zwrócono uwagę na problemy związane z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Unii Europejskiej 94/62/EC dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych. Pokazano możliwość[...]
EN The article presents a survey of the most important biodegradable plastics and their application in various branches of industry. A characteristic of the bio-dispersible and biodegradable polymers was discussed. Mechanisms of these materials degradation in the environment were presented. Special att[...]
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań testu starzeniowego dwóch typów gum silikonowych oraz porównano proces odzysku hydrofobowości powierzchniowej próbek czystych i zabrudzanych. Stwierdzono, że regeneracja właściwości hydrofobowych zależy od rodzaju gumy i jej grubości, a także od zanieczyszczenia powierzchn[...]
EN Two types of samples made of two different materials, i.e. a HTV silicone rubber and a RTV coating were tested. The samples had different thickness and were divided into three groups. Samples of the first group were clean, samples of the second group covered with artificial contaminant (kaolin with [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1998 Z. 18 111-122
PL Podjęto badania dotyczace degradacji kwasu moczowego w wodzie metodą pomiaru zaniku badanej substancji. Zbadano również rozkład badanego kwasu w wodach naturalnych oraz wykazano możliwość wykorzystania nadtlenku wodoru i wody chlorowej do usuwania go z wód.
EN We try to determine degradation of uric acid in water by substance foding method. We also determined useability of hydrogen peroxide and chlorine water for removing uric acid from water.
14
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Sformułowano model matematyczny ozonowania związków organicznych w przeciwprądowych kolumnach barbotażowych. Model odnosi się do tłokowego przepływu gazu oraz idealnego wymieszania, przepływu tłokowego i dyspersyjnego cieczy. Uwzględnia zarówno opór ruchu masy ozonu w fazie gazowej, jak i dyfuzję oz[...]
EN A mathematical. model of the ozonation of solution of organic compounds in bubble columns is formulated in the paper. The model refers to the plug flow of gas and liquid for which ideal mixing, plug flow or dispersion flow was assumed. It reflects both the effect of mass transfer resistance in the g[...]
15
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 5 77--80
PL Odpady, obok ścieków i nawozów mineralnych, są jednym z głównych czynników degradacji zasobów wodnych. Ich ilość systematycznie rośnie, a stosowana utylizacja - tworząc zagrożenie dla różnych elementów środowiska - jest najbardziej uciążliwa dla wód podziemnych. W ujęciu podanym przez Europejską Kom[...]
16
100%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 184--186
PL Celem badań była ocena trwałości kompozytów ceramika - polimer stosowanych jako stałe wypełnienia stomatologiczne. Do badań wykorzystano materiały wytworzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Instytutem Szkła[...]
EN The objective of the research was an evaluation of durability of ceramic - polymer composites used for dental fillings. In the investigations, materials fabricated at the Faculty of Materials Science and Engineering of Warsaw University of Technology in cooperation with the Faculty of Chemistry of W[...]
17
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL Procesy regeneracji tkanek miękkich w obecności implantów biomateriałów węglowych trzech typów badano przy użyciu metod histochemicznych. Biomateriały w postaci proszku, wszczepione do tkanki mięśniowej szczura nie powodowały upośledzenia czynności komórek wyrażających się aktywnością enzymów główne[...]
EN The regeneration processes of soft tissue in the presence of carbon biomaterials implants of three types were investigated using histochemical methods. Biomaterials in the form of powder, implanted into the rat muscle did not cause a disadvantage of cells functions expressed by the activity of main [...]
18
100%
Inżynieria Biomateriałów
19
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji w warunkach in vitro i in vivo resorbowalnego kopolimeru glikolidu z L-laktydem (PGLA). Badaniom poddano polimer w postaci folii i gąbek, które otrzymano stosując porogen o ściśle zdefiniowanej wielkości ziaren. Przeprowadzono analizę mikrostruktury otrz[...]
EN This study presents the results of in vitro and in vivo degradation of resorbable copolymer of glycolide and L-lactide. The copolymer was manufactured in two forms: i) foils and ii) foams, obtained by solvent casting/particulate leaching method. The resulting two forms of copolymer were submitted to[...]
20
100%
Inżynieria Biomateriałów
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last