Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  degradacja polimerów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 1 14-17
PL W pracy omówiono wyniki badań wybranych organicznych powłok ochronnych stosowanych do ochrony betonu przed karbonatyzacją, poddanych procesom naturalnego i przyspieszonego starzenia. Badaniami objęto powłoki poliuretanowe i epoksydowe starzone w atmosferze miejsko-przemysłowej (Kraków) i górskiej (T[...]
EN The paper deals with test results of organic coatings used as concrete protection against carbonation. Coatings were subjected to natural and artificial weathering. Polyurethane and epoxy coatings were weathered in municipal-industrial atmosphere (Cracow), mountain one (Tatranska Strba, Slovakia) an[...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 1213-1224
PL Od wielu lat stosowane są w przemyśle naftowym liczne polimery, które służą przede wszystkim do obniżenia filtracji płuczki wiertniczej, a także spełniają inne funkcje jak np., zwiększenie lub zmniejszenie lepkości, flokulacja zwiercin, ograniczenie hydratacji przewiercanych skał ilastych i inne. Po[...]
EN Various polymer compounds are widely used in oil industry. Synthetic and semi-synthetic polymers are components of drilling fluids. Microbial degradation of these compounds is the subject of special interest. There is a demand for degradation of drilling wastes. The ability of bacteria isolated from[...]
3
100%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 2 114-118
PL Celem pracy było wytworzenie materiałów kompozytowych, które służyć mają jako porowate podłoża przeznaczane dla inżynierii tkankowej. Do konstrukcji tych materiałów zastosowano biopolimer alginian sodu (NaAlg), który w pierwszym etapie poddawano obróbce chemicznej (kąpiele żelujące w roztworze CaCl2[...]
EN The aim of this study was to form composite materials which can be use as porous scaffolds for tissue engineering. The sodium alginate (powder form) was used as a biopolymer. In the first stage of the experiment alginate powder was chemically formed in bath gelation (CaCl2 solution). During the form[...]
4
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL Badano proces degradacji kwasu poli(L-mlekowego) w obecności makrofagów (Mf) oraz biozgodność układu PLLA+Mf. Postęp degradacji oceniano na podstawie pomiarów lepkości polimeru, analizy widm w zakresie podczerwieni oraz oznaczenia ilości uwalnianego kwasu mlekowego. Porównano żywotność makrofagów or[...]
EN The process of degradation of poly(L-lactic acid) (PLLA) in the presence of macrophages (Mf) and the biocompatibility of the system PLLA+Mf was studies. The progress of the degradation was monitored by the measurements of polymer viscosity and IR spectra of the films as well as the concentration of [...]
5
100%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy były wstępne badania nad wytworzeniem i scharakteryzowaniem biopolimerowego materiału, który stanowiłby jedną z faz modyfikujących resorbowalną osnowę. Tak wytworzony materiał wykorzystany został do otrzymania kompozytowych materiałów gradientowych różniących się trwałością w środowisku [...]
EN The aim of his study was estimation of production a new biopolymeric material, which could be use as a modification phase for resorbable matrix. Such material was used to fabricate graded composites with various durability in in vitro conditions. An initial material was sodium alginate (NaAlg), whic[...]
6
84%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 5 371--383
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad doborem środków chemicznych do degradacji polimerów i koloidów ochronnych w płuczkach wiertniczych, określenia optymalnych ich stężeń oraz wpływu tych środków na parametry płuczek wiertniczych i na właściwości osadów filtracyjnych. W wyniku p[...]
EN This publication presents laboratory test results, which were conducted with the purpose to select chemical reagents that will degrade polymers and protective colloids in drilling muds, to define optimum oxidizer concentration and their effect on drilling mud parameters as well as filtration cake pa[...]
7
84%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 8 459-464
8
84%
Engineering of Biomaterials
PL Głównym celem prezentowanej pracy było zbadanie przebiegu degradacji hydrolitycznej porowatych rusztowań komórkowych wykonanych z bioresorbowalnych terpolimerów z pamięcią kształtu; L-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu, oraz L-laktydu, glikolidu i ε-kaprolaktonu. W trakcie prowadzonej hydroliz[...]
EN The main aim of this work was to check the degradation course of polymeric scaffolds in medium with and without of enzyme - pancreatic lipase. Based on the conducted degradation studies the usefulness of the formed scaffolds was confirmed. Scaffolds have been prepared using two types of terpolymers [...]
9
84%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy zbadano: wpływ fazy włóknistej na osnowę resorbowalnego polimeru i biozgodność tak otrzymanego materiału kompozytowego. Oceniono zmiany fizykochemiczne powierzchni wywołane wprowadzonym materiałem włóknistym oraz szybkość degradacji kompozytu w warunkach in vitro. Fazę włóknistą stanowiły wł[...]
EN The aim of the work was investigation of the influence of a fibrous phase on a resorbable polymer matrix and biocompatibility of such manufactured composite. Physiochemical changes of the surface induced by the introduced fibrous material and the degradation rate of the composite in in vivo conditio[...]
10
84%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem pracy były wstępne badania nad degradacją materiału kompozytowego wytworzonego z dwóch resorbowalnych materiałów wyjściowych: osnowy polimerowej PL(D/DL)A modyfikowanej biopolimerową fazą włóknistą z nanododatkiem HAp. W pracy zbadano zachowanie się trzech włóknistych materiałów kompozytowych:[...]
EN The aim of this work was preliminary studies of degradation of a composite material produced from two resorbable materials: polymer matrix PL(D/DL)A modified with a biopolymer fibrous phase with nano-addition of HAp (n-HAp). Three composite fibrous materials were tested using various immersing metho[...]
11
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Zbadano skuteczność systemu CSB do komputerowej symulacji procesów degradacji polistyrenu w różnych środowiskach. Stwierdzono konieczność rozszerzenia bazy wiedzy o nowe transformacje ukierunkowane na symulację produktów jego przemian.
EN A effectiveness of the CSB system was examined for the computer simulation of degradation processes of the polystyrene in various environments. A need for the extension of the knowledge base was stated for new transformations directed at the simulation of products of his transformations.
12
67%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbadano wpływ starzenia w przemiennym polu elektrycznym na charakterystyki zespolonej stałej dielektrycznej od częstotliwości dla folii izolacyjnej PET. Stwierdzono zmiany w zjawiskach polaryzacyjnych i przewodnictwie stałoprądowym spowodowane reakcjami chemicznymi zachodzącymi prawdopodobnie na sku[...]
EN The effect of alternating electric field aging on complex dielectric constant of poly(ethylene terephthalate) films was investigated. Changes in electric relaxation and dc conduction phenomena were found, which were caused by chemical reactions probably due to partial discharge and electrical treei[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last