Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformation modulus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 3 22-24
PL W pracy przedstawiono założenia, model i procedurę inteligentnego rozdrabniania przez quasi-ścinanie ziaren biologicznych, granulatów tworzyw polimerowych i aglomeratów włóknistych według teorii zintegrowanej optymalizacji przestrzeni inżynierii rozdrabniania. Przedstawiono matematyczne uwarunkowani[...]
EN The paper describes assumptions, model and procedure of intelligent grinding by means of quasi-cutting of special biomatcrials, plastics and fibre grains/granules according to the theory of integrated optimization of grinding engineering. Mathematical foundations of analysis and a special system of [...]
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2018 Vol. 40, nr 3 188--201
EN Ground improvement with granular piles increases the load-carrying capacity, reduces the settlement of foundations built on the reinforced ground and is also a good alternative to concrete pile. Granular piles or stone columns are composed of granular material, such as crushed stone or coarse dense [...]
3
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Wycinek kolumny żwirowej o długości I m i średnicy 0,53 m modelowano w komorze kalibracyjnej. Uformowaną i zagęszczoną próbkę konsolidowano w komorze przy zadanym naprężeniu, a następnie zwiększano naprężenia pionowe, mierząc zmiany objętości w membranach górnej i dolnej oraz komorze wewnętrznej apa[...]
EN A segment of a gravel column, I m high and 0.53 m in diameter, was modelled in a calibration chamber. The reconstituted sample was consolidated at a given confining pressure and then subjected to wdalload exerted by the upper and lower membranes. Volumetric changes in both membranes and in internal [...]
4
84%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2015 Vol. 14, no. 2 143--157
PL Aktualne wymagania normowe oraz specyfikacje ogólne nie precyzują jednoznacznie, jak skonstruować przeciwwagę podczas pomiarów płytą statyczną VSS. Brak jest przede wszystkim szczegółowych wymagań dotyczących np. ciężaru pojazdu stanowiącego przeciwwagę w badaniu VSS. Autorzy na podstawie pomiarów t[...]
EN The requirements of the current standards and specifications do not give clear guidance as to the design of counterweight during the static plate load test. For example, there are nodetailed requirements concerning the weight of vehicle used as the counterweight. On the basis of field test results t[...]
5
84%
Archives of Transport
EN The deformation modulus and permissible stress are two independent parameters that depict the carrying capacity of foundations, including earthworks and ballast layer. Nevertheless, while designing the track superstructure or controlling its state, they are considered separate to each other, even th[...]
6
67%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 630-632
PL Opisano globalną procedurę szacowania modułu odkształcenia, zmiennego na głębokości, wykorzystującą analizę wsteczną wyników inklinometrycznych pomiarów poziomego przemieszczenia konstrukcji oporowej i metodę elementów skończonych.
EN The subject of the paper is the adaptation of the concept of layered elastic-perfectly plastic soil model with the Coulomb-Mohr plasticity criterion and the procedure of estimating its parameters. The back analysis of the inclinometer measurements of horizontal displacements of retaining structure -[...]
7
67%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL We współczesnym wykonawstwie drogowym bardzo częstym problemem jest uzyskanie wymaganej nośności podłoża koryta drogowego podczas pomiarów płytą statyczną VSS. Wynika to z faktu, że w badaniu tym nie analizuje się lepko-plastycznych cech materiału. W powszechnej praktyce pomiarowej analizowane są wy[...]
EN Achieving the required bearing capacity of a road subgrade during VSS static plate measurements is very often problematic in the contemporary road engineering execution. The problems arise during the test due to passing over a viscous-plastic characteristics of material. The fact remains that only e[...]
8
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2009 nr 76 45-63
PL Praca omawia wyniki pomiarów terenowych modułu deformacji utworów fliszu karpackiego na trasie tunelu "Emilia" w miejscowości Laliki w Beskidzie Żywieckim. Pomiary modułu deformacji wykonano na etapie projektowania i realizacji tunelu. Pomiary te przeprowadzono różnymi metodami: dylatometryczną, pre[...]
EN The work describes the results of deformation modulus tests in Carpathian flysch in the route of Emilia tunnel in Laliki located in Beskid Żywiecki mountains. Deformation modulus tests were completed in the stage of planning and constructing of the tunnel. Tests were carried on by different methods:[...]
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tyl[...]
EN Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last