Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformacja plastyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań mechanizmu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź - fazy międzymetaliczne w temperaturze pokojowej i temperaturach podwyższonych. Stwierdzono, że mikrotwardość warstw kompozytu zbudowanych z faz międzymetalicznych jest około siedem razy więk[...]
EN In the paper are presented results of plastic deformations researches of the layered copper-intermetallic phases composite, which have been conducted at the room and high temperatures. The results show that the hardness of the intermetallic layers in composite is about seven times higher than hardne[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaproponowano własny model analityczny opisu plastycznej deformacji membran sprzęgieł wielkogabarytowych. Omówiono badania doświadczalne zrealizowane na kołowej koparce wielonaczyniowej, które były podstawą budowy modelu. Przedstawiono algorytm analizy zebranych danych w celu identyfikacj[...]
EN This paper presents the great clutches diaphragms plastic deformation model. The model was created on the experimental way through the research on the wheel excavator. Presented analysis algorithm is a basis for the identification of the causes and the area of the plastic deformation maxima in the g[...]
3
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zdolność magazynowania energii des/dwp (es - energia zmagazynowana, wp - praca odkształcenia plastycznego) jest wielkością makroskopową, odzwierciedlającą wpływ wielu mechanizmów mikroskopowych. Zależność des/dwp (epsilom P ), w początkowym stadium odkształcenia plastycznego, ma maksimum. Postawiono[...]
EN The energy storage rate des/dwp (es is the stored energy, wp is the work of plastic deformation) is a macroscopic quantity that is influenced by many microscopic mechanisms. At the initial stage of plastic deformation the dependence of des/dwp on e has a maximum. The hypothesis has been made that th[...]
4
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The main objective of the paper is the investigation of the interaction and reflection of elastic-viscoplastic waves which can lead to localization phenomena in solids. The rate type constitutive structure for an elastic-viscoplastic material with thermomechanical coupling is used. An adiabatic inel[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 51-57
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badan zjawiska elektroluminescencji anodowej towarzyszacej elektrolitycznemu utlenianiu niedeformowanych i deformowanych płytek kadmowych przy stalym napięciu U=45 V zasilającym komórkę elektrolityczną. Proces utleniania przeprowadzono w wodnym roztworze KOH/K2[...]
EN Results of experimental investigation of the anodic electroluminescence accompanying the electrolytic oxidation of undeformed and plastically deformed cadmium plates at a constant voltage Ug=45 V supplying the electrolytic cell have been presented. The registered spectra of anodic electroluminescenc[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 405-413
PL Artykuł dotyczy umocnienia stopu aluminium EN AW 6060 poddanego plastycznej deformacji w procesie kątowego wyciskania w kanale walcowym o stałej średnicy (KWSK). Stan początkowy stopu został wytworzony w procesie prasowania na zimno. Artykuł przedstawia wyniki pomiaru zmian mikrostruktury pod mikros[...]
EN The paper deals with the age-hardening aluminium alloy EN AW 6060 that has been subjected to severe plastic deformation by equal channel angular extrusion (ECAE). The initial state of the alloy was produced by cold pressing. This paper reports the results of the microstructure evaluation by light mi[...]
7
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Rosnący popyt na materiały z lepszymi funkcjonalnymi własnościami oraz na wydajniejsze technologie inspiruje naukowców do poszukiwania nowych metod kształtowania plastycznego. Metody, które wykorzystują zmianę drogi deformacji, wydają się być najbardziej obiecujące. Artykuł przedstawia urządzenia la[...]
EN The growing demand for materials with better functional properties and improved manufacturing technologies inspires researches to search for new forming methods. Those, which involve deformation path change seem to be promising. The paper presents the laboratory equipment for research of effect of d[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 9 15-20
PL Przedstawiono podstawowe wiadomości o ukrytej energii deformacji plastycznej gromadzonej w metalach i stopach w procesach ich plastycznego odkształcania oraz skrótowo metody badań doświadczalnych i sposoby analitycznego opisu za pomocą odpowiednich wyrażeń i makroskopowych parametrów oraz odpowiedni[...]
EN Basic information on the latent energy of plastic deformation accumulated in metals and alloys while being plastically deformes. Methods of experimental tests and analystical description by means of suitable expressions and macroscopic parameters. Expressions for analytical determination of the den[...]
9
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 9 24-26
PL Przedstawiono wyniki badań jednoczesnego wpływu wstępnej deformacji plastycznej stali 00H17N14M2A przeznaczonej na czasowe implanty chirurgiczne i parametrów jej obróbki w procesie wiercenia i frezowania frezami palcowymi na wielkość sił skrawania, ustalono, że można doprowadzić do takiej sytuacji, [...]
EN Results od examining the simultaneous influence of an initial plastic deformation of the steel 00H17N14M2 designed for temporary surgical implants and of parameters of its machining i.e. drilling and milling with slotting mills upon the cutting forces. It has been found that it is possible to reach [...]
10
75%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 2 83-86
PL Badania własności materiałów obrabianych plastycznie prowadzone metodą emisji niskoenergetycznych elektronów wykazały istnienie korelacji pomiędzy natężeniem emisji elektronów, rejestrowanym z metali rozciąganych jednoosiowo i krzywą naprężenie - odkształcenie. Potwierdziły ponadto gwałtowny wzrost [...]
EN Properties measurement of plastically deformed materials by low-energy electron emission method shows correlation between intensity of electron emission recorded from unaxial tension and stress-strain curve. It confirmed rapid increase of surface concentration of emission centers corresponding to th[...]
11
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2003 Z. 22 25-36
PL Zjawiska przebicia elementów maszynowych poddanych obciążeniom udarowym zależą nie tylko od własności materiałów, ale także od warunków ich zamocowania. Ponadto quasi statyczne badania eksperymentalne materiałów wykazują istotny wpływ nie tylko wartości siły, ale także prędkości przebijania na efekt[...]
EN Phenomena of puncture of serfs' machine elements do not depend on properties of materials only, but also on conditions of fastening. Speed of piercing but not the value of strength solely have the essential influence on effect of destruction according to the quasistatic experimental tests. This enab[...]
12
75%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 5 9-14
PL W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki prób pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu w temperaturach 423K i 473K stopu aluminium PA6 w stanie dostawy i po wstępnej deformacji plastycznej. Historię deformacji wywoływano drogą jednoosiowego rozciągania lub czystego skręcania w temperaturze pokoj[...]
EN The effect of prior plastic deformation on the basic creep parameters of PA6 aluminium alloy is analysed for creep due to uniaxial tension at 423 K and 473 K. Prior plastic prestrain was realised by means of uniaxial tension or pure tension, both at room temperature. It has been shown that the secon[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2585--2592
PL Dynamiczny rozwój technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem (FSW) jest podstawą do projektowania wytrzymałych połączeń między innymi w przemyśle lotniczym. Technologia ta, szczególnie dla stopów aluminium, ma perspektywiczne zastosowanie. Nadaje się do wykonywania szerokiego spektrum połączeń n[...]
EN The dynamic development of the friction stir welding (FSW) technology is the basis for the design of durabe joints inter alia in the aviation industry. This technology has a prospective application, especially for the aluminum alloys. It is suitable for a broad spectrum of permanent joints. The join[...]
14
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących prawidłowości mechanizmu formowania się tekstury krystalograficznej czystej miedzi podczas wyciskania w kanale kątowym (ECAP). Parametrem zmiennym był współczynnik tarcia. Badania wsparto symulacją komputerową. Za pomoca metody wariacyjno-ró[...]
EN The current paper represents the results of recent investigations, aimed at revealing of regularities and establishing of crystallographic texture evolution mechanisms during equal-channel angular pressing (ECAP). Pure Cu was used as material for investigation. The investigations were conducted with[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 127-130
EN Some experimental results describing microstructural evolution in commercially pure cooper during several plastic deformations by equal channel angular pressing (ECAP) are present. The die angle used in ECAP determines both the shear plane orientation and the strain per pas. It is interesting to stu[...]
16
75%
Dozór Techniczny
2001 z. 6 137--140
17
75%
Przegląd Spawalnictwa
2013 R. 85, nr 12 130--135
PL Celem badań była analiza możliwości identyfikacji obszarów odkształconych plastycznie oraz ilościowej oceny stopnia deformacji plastycznej stali austenitycznych na podstawie pomiarów własnego magnetycznego pola rozproszenia WMPR standardowymi przyrządami stosowanymi w metodzie MPM. Przedstawiono wyn[...]
EN The aim of the research was to analyze the possibility of identification of areas featuring plastic strain and quantitative evaluation of the degree of plastic deformation of austenitic steels based on measurements of the residual magnetic field (RMF) with standard tools used in the metal magnetic m[...]
18
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2019 Vol. 19, no. 1 268--273
EN The paper presents the results of research on the rheological properties of the Zr–1%Nb alloy, obtained for the strain parameters corresponding to the cold rolling tube process in a pilger mill. The studies were carried out under conditions of continuous, discontinuous and variable load in the GLEEB[...]
19
63%
Polimery
PL Badano wpływ sterylizacji metodą napromieniania strumieniem elektronów oraz deformacji plastycznej (zgniatania, rys. 1) polietylenu ultrawielkocząsteczkowego (UHMW-PE), stosowanego do wytwarzania panewek endoprotez stawu biodrowego, na masę molową polimeru. Stwierdzono, że sterylizacja wpływa na utl[...]
EN Separated and combined electron beam irradiation (as a sterilization procedure) and plastic deformation effects on the average molar mass of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMW-PE) were studied. It was found, that both irradiation and deformation have a different impact on the polymer str[...]
20
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 9 627-636
PL Opisano stan wiedzy na temat zjawiska kawitacji, obserwowanego podczas deformacji jednoosiowej polimerów częściowo krystalicznych (rys. 1). Do kawitacji dochodzi wówczas, gdy naprężenie, pod wpływem którego rozerwaniu ulega faza amorficzna, ma mniejszą wartość niż naprężenie powodujące rozpoczęcie d[...]
EN The article presents the state of knowledge on the phenomenon of cavitation observed during uniaxial stretching of semicrystalline polymers. Cavitation occurs when the stress at which the amorphous phase breaks is lower than the stress initiating plastic deformation of crystals. The text presents th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last