Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  definicja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule jest omówiony problem ścisłości, dokładności i jednoznaczności definicji technicznych na przykładzie definicji "skrawanie materiałów".
2
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 42-43
PL Projekt nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów rozbudowuje system definicji związanych z gospodarowaniem odpadami, uwzględniając także doświadczenia płynące z praktyki. Wprowadzono np. rozróżnienie między pojęciami "wstępne magazynowanie odpadów, poprzedzające ich zbieranie", "zbieranie odpadów" [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2007 Z. 20 25-31
PL Złożoność pojęcia "architektura" wynika nie tylko z faktu, że obejmuje ona różnorodne obszary twórczości czy przejawy kultury człowieka, w których sztuka i zasoby umiejętności wyrażają się w realnych formach, ale przede wszystkim z faktu, że architektura wypełnia różnorodne zadania. Ta złożoność po[...]
EN Is it possible to define a work of architecture? The complexity of the notion of "architecture" is caused not only by the fact that it encompasses various areas of creative endeavour or manifestations of human culture, in which art and skill resources are expressed in real forms, but primarily by t[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
EN Activity area definitions, functions and assignments of building industry. Building industry as: economy division, technics division, branch of science, direction of building industry personnel education.
5
100%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 3 5-15
PL W artykule dokonano próby ustalenia zakresu i struktury nauk o eksploatacji. Podano definicję pojęcia "eksploatacja" i "proces eksploatacji". Scharakteryzowano oraz podano cel nauk o eksploatacji. Wnioski końcowe mogą być wykorzystane do modernizacji istniejących programów kształcenia, wprowadzania [...]
EN Scope and structure of maintenance science were presented and described in the paper. "Maintenance" and "maintenance process" concepts were defined, as well. Aim of maintenance science was presented and characterised by the author. Final results can be used for higher education curriculum modificati[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 1(30) 29-38
EN The term „strategy” was at first used in the field of war and the military. Recently it has become popular and can be met to define almost every activity of the greatest importance in the area under discussion. Except for the most often used definitions by C. von Clausewitz, B.L. Hart and A. Baufrea[...]
7
100%
Problemy Ekologii
PL W artykule przedstawiono rozwój jako kategorię podstawową, ważną dla każdego środowiska naukowego, a także kluczową w praktyce życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Wysunięto i zweryfikowano tezę, że jest uzasadnione pozytywne rozumienie rozwoju, a pozytywność zmian jest cechą konstytutyw[...]
EN The article presents development as the basic category, important for any research environment, but also the key one in the practice of social, economic and political life. There was put forward and verified a thesis, that positive understanding of development is justified and positive changes becom[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy zaproponowano ogólną definicję terminu orientacja sieci przestrzennej kryształu (w skrócie orientacja), równanie (3). Definicja klasyczna - równanie (1) - jest przypadkiem szczególnym zaproponowanej definicji. Proponowana definicja umożliwia w łatwy sposób opis orientacji kryształów o dowoln[...]
EN A new, more general, definition of the crystallographic lattice orientation (shortly orientation) was proposed, equation (3). In a particular situation, the proposed definition and the classical one, equation (1), are identical. Using of the proposed definition facilitates the description of the ori[...]
9
100%
Logistyka
2008 nr 5 33-37
PL Celem pracy jest przedstawienie definicji ryzyka oraz jego podstawowych odmian. Zdefiniowano również zarządzanie ryzykiem. W pracy przedstawiono wybrane metody radzenia sobie z ryzykiem, takie jak: transfer ryzyka poprzez ubezpieczenia, system kontroli wewnętrznej oraz audyt wewnętrzny. Autor chcia[...]
EN Performance of defmition of risk as well as his basie changes is the aim of work. Risk management was defined also. It me in work was introduced was the chosen methods of advice with risk, such how: the transfer of risk across insurance, the system of interna! control as well as internal audit. Au[...]
10
100%
Logistyka
2008 nr 3 16-20
11
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 12 28-29
12
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2006 z. 42 73-84
PL Definiowanie pojęcia wysokich technologii czy też przemysłu zaawansowanych technologii jest zagadnieniem złożonym i wielowątkowym. Brak jest jednolitej i ogólnie przyjętej definicji zaawansowanych technologii czy też przemysłu zaawansowanego technologicznie. Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacj[...]
EN The issue of defining the term high-tech or high-tech industry is complex and multidimensional. There is no generally accepted definition of high technology or high technology industry. The article presented is an attempt to identify and characterize the various methods and concepts of defining the [...]
13
88%
Problemy Ekologii
PL Określono: 1) relacje zachodzące między globalnością a procesem globalizacji, 2) dokonano przeglądu wybranych definicji procesu globalizacji i rozwoju zrównoważonego, 3) określono relacje między procesem globalizacji a rozwojem zrównoważonym i trwałym, 4) określono zagadnienia budzące kontrowersje ([...]
EN The article: 1) determines relations between globality and globalisation process; 2) presents a survey of selected definitions of the processes of globalisation and sustainable development; 3) presents controversial problems (relation of sustainable development and globalisation to economy, value de[...]
14
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 8 96-99
15
88%
Wiadomości Elektrotechniczne
16
88%
Budownictwo i Prawo
2005 R. 9, nr 3 V--VIII
17
75%
Przegląd Budowlany
18
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 84-85
19
75%
Problemy Ekologii
2005 R. 9, nr 4 177-180
PL W artykule ukazano relatywizm rozwoju jaki ujawia się przy definiowaniu tej kategorii przy użyciu kryterium oceny pozytywności systemu aksjologicznego. Udowodniono, że istotę rozwoju można wyrażać zarówno jako zbiór cech, zasad, celów lub w języku ładów. Przyjęto, że głównym nośnikiem informacji o p[...]
EN The article presents relative nature of development, which manifests itself in defining this category by means of a criterion related to positively oriented evaluation of an axiological system. It was proved that the concept of development may be expressed both as a set of attributes, principles, ob[...]
20
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 6 42-47
PL Odpady w języku potocznym są bardziej precyzyjnym pojęciem niż w ujęciu prawnym. Nierzadko pojawiają się przypadki nieświadomego wytwarzania przez przedsiębiorców odpadów, co oznacza, że wytwarzając określone substancje nie wiedzą oni, że powinni zakwalifikować je jako odpady. O tym, jak prawidłowe [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last