Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deceleration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The most important aspect of constructions of vehicles is safety. In motorcycles, in contrast to cars is not common to use elements of passive safety which minimalize consequences of collision. Therefore the most important is to ensure the proper possibility to avoid crash that is the adequate level[...]
2
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 171--175
EN In this article, there is resumed the accomplished impact analysis of biodegradable tractor oil HYDROS UNI application in gear - hydraulic circuit of the tractor Zetor Proxima 7441. This analysis was performed by comparative testing with standard mineral oil PP 80 on the basis of decelometric trials[...]
3
88%
Transport Problems
2011 T. 6, z. 4 119-126
EN In this paper a modern method for determination of stopping distance is represented. Application of the non-contact VBOX 3i 100Hz GPS Data Logger speed and distance measurement system is represented. A description of the total stopping distance of vehicle main components - driver reaction time, vehi[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 154--157
PL Przeprowadzono szereg prób ekstremalnego hamowania samochodu osobowego ze sprawnym i uszkodzonym układem hamulcowym oraz z działającym i niedziałającym układem ABS. Próby przeprowadzono przy prostoliniowym torze jazdy na płycie poślizgowej Autodromu Pomorze. W artykule przedstawiono wyniki osiągnięt[...]
EN A number of attempts of extreme braking was performed using cars with an efficient and damaged brakes and with a functional and not functional ABS. Trials were carried out on the driving track at Autodrom Pomorze. The article shows the results of the achieved values of an average full deceleration.
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 10319--10325
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych wykonanych w celu porównania metod pomiarów opóźnienia hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Wyniki pomiarów opóźnienia wykonanych w warunkach drogowych przy zastosowaniu przetworników inercyjnych mogą być obarczone błędami wynikającymi z odd[...]
EN The results of an experimental work carried out to comparison between different methods for car brake deceleration measurements are presented in this paper. Result of measurement inertia mass sensor for linear acceleration measurement can by confounded by the inclusion of gravity in the measured val[...]
6
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W trakcie urabiania surowców skalnych metodą długich otworów jednym z podstawowych elementów jest właściwy dobór czasów opóźnień odpalania. W oparciu o geologiczno-górnicze uwarunkowania przedstawiono główne parametry wpływające na wielkość interwałów opóźnieniowych. Określono podstawowe parametry i[...]
EN An appriopriate selection of shooting time delay is the basic element in the long holes rock mining method. Main parameters influencing the interval of delay have been presented on the strength of geologic and mining conditions. Basic parameters have been defined and analytical dependences on delay [...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 5 1273--1280
PL Konstrukcja oraz charakterystyka układu zawieszenia ma znaczący wpływ na rozkład jednostkowych nacisków na poszczególne koła pojazdu. W zależności od charakterystyki oraz sztywności układu zawieszenia można zauważyć zmienność zachowania samochodu podczas ruchu. Sztywne zawieszenie, dedykowane do poj[...]
EN The structure and characteristics of the suspension system has a significant impact on the distribution of individual pressure on each wheel of the vehicle. Depending on the characteristics of the suspension system and the stiffness variation can be observed during the movement behavior of the car. [...]
8
63%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 309--316
PL Statystyki wypadków wskazują, że spośród wszystkich wypadków drogowych do zdecydowanej ich większości (ponad 70%) dochodzi w terenie zabudowanym, gdzie szczególnie niebezpiecznymi miejscami są obszary skrzyżowań drogowych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz częściej projektuje się s[...]
EN Driving speed is one of the most important factors in road safety as it not only affects the severity of a crash but it is also related to the risk of being involved in a crash. One of the solutions for improving safety in cities is to design new and replace already existing crossroads by roundabout[...]
9
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 4 562--573
EN A correctly estimated component of fetal heart rate signal (FHR) – so called baseline – is a precondition for proper recognition of acceleration and deceleration patterns. A number of various algorithms for estimating the FHR baseline was proposed so far. However, there is no reference standard enab[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 440--444, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym). Pojazd wyko[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables . Testing was performed on an asphalt road with different levels of moisture (ie . on the dry and wet asphalt ). The vehicle used in the test[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1351--1356, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polegających na pomiarze opóźnienia hamowania rowerów. Badaniu poddano trzy rowery tego samego typu wyposażone w różne rozwiązania w zakresie konstrukcji układu hamulcowego: mechaniczne hamulce szczękowe typu „V”, mechaniczne hamulce tarczowe oraz hydrauliczne hamu[...]
EN The paper presents the results of the research on the measurement of braking delay of bicycles. Three bicycles of the same type were fitted with different braking system designs: mechanical V-brakes, mechanical disc brakes and hydraulic disc brakes. The results of the tests are com-pared to the requ[...]
12
63%
Diagnostyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku modelowym układu wirującego. Celem badań było zidentyfikowanie wpływu podkładek tłumiących na częstotliwość rezonansową systemu. W pierwszej część pracy zaprezentowano wyniki uzyskane podczas pomiarów parametrów drganiowych w czasi[...]
EN The paper presents results of dynamic researches conducted on test bed of rotor system. The aim of research was to identify the impact of damping washers to natural frequency of the system. The first part of paper treats with measurements of rotor system in non-stationary states and the second one i[...]
13
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2015 Vol. 24 231--238
EN A number of algorithms for estimating the so called fetal heart rate baseline was proposed so far. However, there is no reference pattern enabling their objective evaluation, and thus no methodology of comparing the competing algorithms still exists. In this paper we propose a method for evaluation [...]
14
63%
Transport Problems
PL W artykule przedstawiono podstawowe kryteria pozwalające na ocenę powypadkowej naprawy nadwozia pojazdu. Odniesiono się do wartości opóźnienia podczas zderzenia, deformacji nadwozia w wyniku zderzenia i wartości współczynnika restytucji, opisującego zderzenie.
EN The paper presents the basic criteria for estimation of the post-accident reparation of a vehicle body. The article made reference to deceleration during an impact, to deformation of the vehicle body (as a result of a collision) and to the coefficient of restitution that describes such a collision.
15
63%
Archiwum Motoryzacji
2016 Vol. 73, nr 3 119--132
PL W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań przyspieszenia i opóźnienia hamowania pojazdów typu ATV podczas manewrów wykonywanych w ruchu prostoliniowym. Podczas pomiarów opóźnienia uwzględniana była technika wykonywania manewru hamowania. Manewr ten wykonywano stosując trzy różne kombi[...]
EN This article presents the results of the acceleration and deceleration testing of ATV vehicles under maneuvers in linear motion. When measuring lags the braking technique was taken into consideration. The maneuver was performed using three different combinations of the brake use. The first combinati[...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 438--441
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym), przy zmienn[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables. Testing was per-formed on an asphalt road with different levels of moisture (ie. on the dry and wet asphalt), the variable load of the vehic[...]
17
51%
Control and Cybernetics
2017 Vol. 46, no. 4 305--324
EN This paper provides an analysis of the time optimal control problem for a material point moving along a straight line in the presence of strength of resistance to movement (friction) and subject to constraint on the velocity. The point is controlled by a limited traction or braking force. The analys[...]
18
51%
Archives of Transport
EN The paper introduces implementation of highways' stopping sight distance (SSD) and decision sight distance (DSD) based on AASHTO modeling assumptions. SSD characterizes the necessary distance for highway vehicles to stop safely in front from an obstacle. SSD is a function of vehicle speed, perceptio[...]
19
51%
Archives of Transport System Telematics
EN Experimental studies on kinematic characteristics of the vehicle are usually performed using passenger cars, which is related to their availability and the ability to conduct tests on public roads. Road tests using trucks, due to the increased need for security, are performed less frequently and usu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last