Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 366
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN We present how the conceptually and numerically simple concept of a fuzzy linguistic database summary can be a very powerful tool for gaining much insight into the essence of data that may be relevant for a business activity. The use of linguistic summaries provides tools for the verbalization of da[...]
2
100%
Journal of Applied Computer Science Methods
EN Finding out the widely used URL’s from online shopping sites for any particular category is a difficult task as there are many heterogeneous and multi-dimensional data set which depends on various factors. Traditional data mining methods are limited to homogenous data source, so they fail to suffici[...]
3
99%
Studia Informatica
PL Obecnie w sieci WWW występuje tak wielka ilość informacji, że coraz bardziej potrzebne staje się oprogramowanie, które pomogłoby nad nią zapanować. Serwisy webowe również potrzebują oprogramowania wspomagającego odpowiednie jej prezentowanie. Dokument ten ma przybliżyć pewne rozwiązania dotyczące [...]
EN Nowadays is difficult to find right piece of information on World Wide Web. There is need to build application which can help user to obtain significant and proper information. Web services also need software, which effective assist presentation of information.This paper approaches some solutions, w[...]
4
99%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 12, z. 2 287-293
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie inteligencji biznesowej przy wykorzystaniu SQL Server 2005 i zaprezentowano prognozowanie z użyciem Microsoft Decision Trees. Przedstawiono zadania i techniki data mining oraz wskazano obszary wykorzystania scharakteryzowanych technologii informatycznych. W drugiej [...]
EN This work is intended to give a view on alternative application of data mining techniques. Paper shortly presents business intelligence (BI) solution based on SQL Server 2005 and some data mining tasks and techniques are discussed. The next part of the work focuses on prediction example using Micros[...]
5
85%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także ekonomicznych i ekologicznych stanowi dla odlewni jeden z głównych aspektów konkurencyjności na rynku produktów odlewów. Doskonałym wsparciem dla procesów technologicznych są rozwiązania informatyczne. W artykule zaprezentowano sieci neur[...]
EN Application of modern technological solutions, as well as the economic and ecological solutions, is for foundries one of the main aspects of the competitiveness on the market for castings. IT solutions can significantly support technological processes. This article presents neural networks with diff[...]
6
85%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zaprezentowano problem wyboru miejsca lokalizacji inwestycji – budynku mieszkalnego. Potencjalne miejsca lokalizacji zostały zawężone do miasta Poznania i najbliżej leżących miejscowości. Z analizą przypadku związane jest przedsiębiorstwo, które dotychczas działając w branży budowlanej – budownictw[...]
EN The paper presents the issue of choosing the location of the investment – a residential building. The potential locations were reduced to the city of Poznan and towns situated nearby. The case study is connected with an enterprise which was operating in the field of building trade – industrial buil[...]
7
85%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 26--32
PL Stosowanie przemysłowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i innych gromadzących dane daje możliwość wydobycia z nich wartościowej wiedzy i informacji niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególnie w kontekście optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych czy też logistyki in[...]
EN Measuring systems, diagnostic systems and many other collecting industrial data allow for knowledge extracting from databases. Knowledge, which is extremely important in industrial management, or necessary for optimal use of resources, production efficiency improvement of production engineering logi[...]
8
85%
Studia Informatica
PL Analiza danych z wykorzystaniem metod i narzędzi data miningowych jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach. Artykuł omawia możliwości wykorzystania data miningu na potrzeby analizy funkcjonowania podsystemu komunikacyjnego Internetu.
EN Data mining is used in various application areas and now Internet research meets data mining. Data analysis based on statistical characteristics of collected data has exhaused its capabilities. It is proposed to apply different data mining methods and algorithms to gain our knowledge about the Inter[...]
9
85%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 2 24-30
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje opisujące procedury data mining - nowego pojęcia dotyczącego przetwarzania danych pojawiającego się w zagranicznej literaturze anglojęzycznej. Artykuł zawiera między innymi definicję data mining, zakres procedur oraz ich podstawowe techniki i algorytmy.[...]
EN The paper presents some basic information about data mining - a new concept in data processing, which very often appears in English language foreign publications. In the paper are presented: definition, main scopes, techniques and algorithms of data mining procedures. There are also described some r[...]
10
85%
Roczniki Geomatyki
2012 T. 10, z. 3 55--66
PL Wyzwaniem jakie niesie w sobie efekt powszechnej dostępności danych staje się problem twórczego ich przetworzenia, pozwalającego na uzyskanie użytecznej wiedzy na podstawie wnikliwej analizy informacji źródłowej. Prawidłowość ta powszechna w czasach rozwoju sieci globalnej, dotyczy także danych o ch[...]
EN In the face of ubiquitous data availability, it becomes a challenge to process data in such a way that allows to gain useful knowledge based on the analysis of source information. The aim of the authors was to discuss the use of advanced spatial data mining techniques to data collected by the Centra[...]
11
85%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2012 nr 7 143--161
PL W artykule dokonano opisu metod pozyskiwania wiedzy w modelach Data Mining stosowanych do wspo-magania procesu podejmowania decyzji. Głównym założeniem jest próba wykorzystania do tego celu sys-temów klasy OLAP, jako systemów wielowymiarowych i wieloaspektowych drążeń informacji. Proces modelowania [...]
EN The present paper describes methods of knowledge absorption in the Data Mining models in order to support decision making processes. The main assumption is an effort to employ the OLAP systems as multidimensional and multiaspect data in drill down systems. The process of modelling such solutions req[...]
12
85%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 2 26-229
PL Wykrywanie błędów w bazie testowej może oznaczać znaczące oszczędności kosztów i koniecznego do ich przeprowadzenia czasu. Zarówno koszta zgodności jak i braku zgodności odgrywają ważną rolę w doborze koniecznych testów. Jedną z metod pozwalających na rutynową kontrolę testów jest zbiór metryk sprzę[...]
EN Detection of problems within a test base can save much effort and associated cost as time progresses. One method of performing routine assessment for tests is to collect software metrics associated with functionality and complexity. One way of potentially increasing empirical analysis activity is to[...]
13
85%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 58--61
PL Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie szczytowego obciążenia dobowego KSE. Testy ex-post dotyczyły 10 zbiorów zmiennych objaśniających dla metod statystycznych klasycznych i typu Data Mining. Uzyskana macierz w[...]
EN The paper presents the possibility of using the statistical methods automating the selection of explicatory variables for the daily peak demand of the National Power Grid in Poland. Predictions in ex-post were conducted for 10 predictors’ set and both for classical and Data Mining methods. The obtai[...]
14
85%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 2 365-373
PL W pracy rozważany jest problem poszukiwania informacji o charakterze technologicznym z sieci Internet. Przedstawiono wyniki wstępnych eksperymentów dotyczących eksploracji wiedzy o technologiach odlewniczych ze stron WWW. Zaprezentowano również schemat funkcjonalny oraz niektóre procedury obliczeni[...]
EN The paper considers problems related with searching for technological information in Internet. The results of initial experiments in data mining about casting technologies from WWW pages are presented. A functional diagram and some numerical procedures (algorithms) of computer system for automatic c[...]
15
85%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule pokazano przykłady zastosowania wybranych metod data mining do diagnozowania uszkodzeń kombajnu ścianowego, na podstawie relacji diagnostycznych odkrywanych automatycznie. W pewnym zakresie, możliwe jest diagnozowanie stanu urządzenia tylko na podstawie danych dostarczanych przez system m[...]
EN The article shows examples of the use of selected data mining methods for diagnosing of failures of longwall shearer, based on the diagnostic reports discovered automatically. To some extent, it is possible to diagnose the condition of a device only on the basis of data provided by the monitoring sy[...]
16
85%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Praca poświęcona jest analizie danych z badań ekspresji genów prowadzonych za pomocą mikromacierzy DNA. Mikromacierze DNA są nową techniką wykorzystywaną przez biologów, a coraz powszechniej również przez lekarzy, umożliwiającą równoczesny pomiar poziomu ekspresji wielu (np. kilkudziesięciu tysięcy)[...]
EN The purpose of the work is to present application of data mining techniques for analysis of results from DNA microarray experiments. A challenging problem of finding groups of genes with similar expression patterns and groups of samples with similarly expressed genes is discussed in greater detail. [...]
17
85%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 1 53--57
PL Rozwój systemów monitorowania stanu parku maszynowego, a także powszechna komputeryzacja obszaru produkcji, dały przedsiębiorstwom szeroki wachlarz narzędzi pozwalających rejestrować dane dotyczące funkcjonowania posiadanych maszyn. Znaczna część przedsiębiorstw jedynie gromadzi obszerne zbiory dany[...]
EN The development of both control systems for machine fleets and computer-controlled production systems have provided companies with a wide spectrum of tools for collecting data about the operation of their machinery stocks. A vast number of companies only store historic data; however, they do not use[...]
18
85%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Metody Data Mining dostarczają nową jakość i zakres analiz danych w systemach geoinformacyjnych, poprzez odkrywanie dodatkowej wiedzy zawartej w zintegrowanych danych przestrzennych i nie przestrzennych. Stosowane są do tego celu coraz popularniejsze metody i techniki oparte na sieciach neuronowych,[...]
EN Data Mining approach can provide new set of data analysis techniques based on statistical analysis, artificial neural network or fuzzy logic that can be used both for spatial and non-spatial data in GIS. The main purpose is to get unknown knowledge that is hidden in data. Discovered knowledge can be[...]
19
85%
Information Systems in Management
2013 Vol. 2, No. 3 182--193
EN The paper describes details concerning systems used for analysis and the result of data gathered from two various HoneyPot systems, implemented at Institute of Computer Science. The first system uses data mining techniques for the automatic discovery of interesting patterns in connections directed t[...]
20
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 4 81-87
EN Today many different software tools for decision support exist; the same is true for data mining which can be seen as a particularly challenging sub-area of decision support. Choosing the most suitable tool for a particular industrial data mining application is becoming difficult, especially for ind[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last