Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dangerous waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2011 nr 4 20-22
PL Odpady niebezpieczne w Polsce stanowią ilościowo niewielką część odpadów komunalnych, ale wpływają na nie toksycznie, a tym samym zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt oraz skażają środowisko przyrodnicze. Dlatego, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, należy jak najszybciej upo­rządkować system gosp[...]
2
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Odpady farmakologiczne, szczególnie te, które są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, powodują znaczne obciążenie dla środowiska i problemy w oczyszczalni ścieków. Artykuł został poświęcony badaniom w dziedzinie oceny wpływu toksyczności stałych produktów farmaceutycznych. Do dyskusji wykorzystano na[...]
EN Pharmacological waste, particularly dangerous for human and animals, makes considerable environmental stress after it gets in treatment facilities. The given article is devoted to the research in the sphere of evaluation of the toxical effect of waste pharmaceutical products having the solid form. F[...]
3
75%
Recykling
2011 nr 5 34--37
PL W Polsce aktualnie odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych są wybiórczo zbierane. W większości dużych miast i w niektórych gminach funkcjonuje już zorganizowana przez gminy zbiórka przeterminowanych i niezużytych leków.
4
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 963--970
PL Pojęciem azbest określa się grupę naturalnych materiałów włóknistych o dużej wytrzymałości cieplnej, dobrych właściwościach elektroizolacyjnych oraz odporności chemicznej. Z tych względów azbest był w przeszłości szeroko stosowany w przemyśle chemicznym i maszynowym, górnictwie i hutnictwie jako skł[...]
EN A review, with 8 refs., of methods and procedures used for removal of asbestos-contg. wastes (vitrification, encapsulation, solidification) at min. risk related to exposure to asbestos during its disposal.
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 464-470
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z energetyką jądrową i jej bezpieczeństwem. Przeanalizowano m.in. podstawowe warunki bezpiecznego składowania i przechowywania substancji i odpadów promieniotwórczych, oraz ich bezpiecznego transportu. Analizowane zagadnienie zilustrowano na wykresa[...]
EN This article presents some aspects connected with atomic power engineering and its safety. The authors have e.g. analyzed the basic conditions of safe storing and storage of radioactive substances and radioactive waste and their safe transportation. The article also encompasses diagrams and figures [...]
6
75%
Recykling
2011 nr 6 34--36
PL Na gminach spoczywa obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców. W artykule zawarto wskazówki, które mogą być pomocne i przyspieszyć realizację gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON).
7
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 1 72-74
PL Termiczne przekształcanie metodą mineralizacji to innowacyjna technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych . stałych i płynnych - o charakterze organicznym oraz odpadów komunalnych z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. Pomysłodawcą i właścicielem technologii jest firma Pyro-Kat Polsk[...]
8
75%
Recykling
2003 nr 6 12-13
PL Jednoznaczne stwierdzenie, czy dany odpad jest odpadem niebezpiecznym czy nie, ma zasadnicze znaczenie dla określenia zakresu obowiązków posiadacza takich odpadów. Także w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne występują znaczne różnice. Poniżej omówiono warunki, określaj[...]
9
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 5 220--221
PL Ochrona środowiska potrzebuje efektywnych metod i rozwiązań w gospodarowaniu odpadami, ponieważ staje się to jednym z istotnych aspektów rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Eco- Protect Base - to nazwa unikalnej nowej technologii stabilizacji/zestalania w branży gospodarki odpadami, a w szczególnośc[...]
EN The environment need to efectively cope with the waste streams of modern society and cities is now becoming paramount and in time will have an impact on the framework of entire society. Eco- Protect Base - is the name given to unique new stabilization/solidification technology for the waste manageme[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 1 16-19
PL Wraz ze wzrostem poziomu życia poważnym problemem stają się odpady powstające w wyniku działalności bytowej i przemysłowej człowieka. Szczególne zagrożenie stwarzają odpady, które w swoim składzie zawierają metale (w tym metale ciężkie) i ich związki. W artykule scharakteryzowano odpady komunalne i [...]
EN With an increase in the standard of life municipal and industrial waste has become a serious problem. Waste that includes metals (including heavy metals) and their compounds are especially hazardous. This paper characterizes municipal and industrial waste, the principles of waste management and the [...]
11
63%
Szkło i Ceramika
PL Witryfikacja to obecnie najbardziej efektywna metoda immobilizacji substancji szkodliwych. Pierwiastki toksyczne wbudowywane są w strukturę szkła. Obiecującym także sposobem unieszkodliwiania odpadów w postaci soli jest kapsułowanie, polegające na ich spiekaniu ze sproszkowanym szkłem. Dodatkowo prz[...]
EN Vitrification is the most effective method of the hazardous waste immobilization. Toxic elements are incorporated into glass structure. Encapsulation of waste in glassy matrix by sintering waste with grinded glass mixture is one of the effective method of salt waste immobilization. Mechanical treatm[...]
12
63%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 6 250-254
PL Wyniki badań ostatnich lat, odkrycia i dane toksykologiczne oraz epidemiologiczne wskazują, że chemiczne środki ochrony roślin mogą być przykładem związków, które wprowadzane bezpośrednio do środowiska rozprzestrzeniają się we wszystkich jego elementach i stanowią jego zagrożenie. Dlatego wymagają e[...]
EN Results from studies, discoveries as well as toxicological and epidemiological data indicate that chemical means for plant protection are the compounds that, when introduced directly into the environment, spread within its all elements making a serious hazard. Thus, they have to be eliminated to pos[...]
13
63%
Recykling
2004 nr 4 10-11
PL Nawiązując do tematyki wydania, przedstawiamy kolejny raport prezentujący firmy zajmujące się odbiorem i utylizacją odpadowych związków i substancji chemicznych, a także dostarczających technologie oraz urządzenia do tego typu działalności. Temat, choć nietypowy dla naszego miesięcznika (trudno jest[...]
14
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 7 689-697
PL Zwrócono uwagę na zagadnienia utylizacji zużytych impregnantów, będących odpadem niebezpiecznym, składających się z węgla aktywnego i naniesionych na jego powierzchnię związków metali ciężkich. Wykazano, że drogą ługowania wybranymi roztworami nieorganicznymi można usunąć metale z powierzchni nośnik[...]
EN Attention has been given to the utilization of used impregnants being dangerous wastes and consisting of active carbon and compounds of heavy metals deposited on its surface. It has been shown that while leaching with selected inorganic solutions, metals can be removed from the surface of a carbon c[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL Dotychczas opracowano wiele technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i ograniczających ich negatywny wpływ na środowisko. Jedną z takich metod jest stabilizacja odpadów zawierających metale ciężkie w matrycach opartych na spoiwach mieszanych. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili wiel[...]
EN Various technologies have been developed which support to render a non-toxic waste or to reduce the potential release of toxic species into the environment. Stabilization of the waste materials containing heavy metals in matrices based on the mixed binders is one of methods. The authors of this pape[...]
16
63%
Recykling
2017 nr 1 52--54
PL W Europie wzrosły koszty produkcji wtórnych stopów aluminium z powodu zaostrzonych regulacji prawnych, gdyż czarne zgary aluminiowe i żużle solne uznano za odpady niebezpieczny. Konieczność recyklingu tych odpadów jest więc wymuszona przez ustawodawstwo unijne. Obecnie ok. 30% globalnej produkcji al[...]
17
63%
Recykling
2006 nr 5 30-31
PL Sprzęt elektryczny lub elektroniczny składa sie z kilku modułów elektronicznych, w których zawarte są m.in. ołów, rtęć, kadm i chrom, czyli najgroźniejsze dla ludzi i środowiska pierwiastki. Stąd tez dyrektywa RoHS zakazuje stosowania po 1 lipca 2006 r. tych metali ciężkich w sprzęcie elektrycznym i[...]
18
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 11 1129-1136
PL Zaprezentowano możliwość utylizacji zużytych katalizatorów stososwanych w sprzęcie ochronnym dróg oddechowych. Do usuwania metali zastososwano uproszczoną ekstrakcję sekwencyjną oraz ługowanie roztworami kwasów i zasad. W wyniku usuwania metali odzyskuje się nośnik węglowy o dużej powierzchni właści[...]
EN The possibility of utilizing catalysts used in the respiratory-tract-protection equipment was presented. A simplified extraction and leaching with solutions of acids and bases have been used to remove metals. A carbon carrier of high specific surface is recovered as a result of removing of the metal[...]
19
63%
Recykling
2003 nr 10 16-17
PL Ze względu na zasadnicze różnice w procedurach postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, podział na te dwie podstawowe grupy odpadów jest istotnym elementem systemu gospodarowania odpadami.
20
63%
Recykling
2002 nr 12 17-17
PL Azbest jako minerał znany jest od kilku tysięcy lat. W okresie ostatnich 100 lat z uwagi na swoje właściwości (odporność na wysokie i niskie temperatury, odporność na działanie kwasów i małe przewodnictwo cieplne), znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle, głównie w budownictwie do produkcji m.in. [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last