Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dangerous materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Safety & Defense
2018 1 37--42
EN The paper is an introduction into the area of hazardous materials transportation. It includes the description of hazardous materials, classification of hazardous materials, and the list of documents necessary for organizing transport of such materials, as well as the advantages and disadvantages of[...]
2
100%
Logistyka
PL W dobie współczesnego świata transport towarów i usług, a także wiedza z tego zakresu ma dla ludzi, przemysłu, handlu ogromne znaczenie. Organizacja transportu zgodnie z przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje nie tylko zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów [...]
EN The contemporary world transportation of goods and of services, and the knowledge THE MOTOR TRAFFIC in this scope Has a great influence on people, industry and trade. Organization of the transport according to regulations and norms within the scope of the safety, guaranties not only minimizing threa[...]
3
100%
Logistyka
PL Przewóz towarów wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej składu, właściwości chemicznych i fizycznych, a także specjalistycznych opakowań i środków transportowych. Przy transporcie tego typu towarów obowiązują bardzo precyzyjne międzynarodowe przepisy i zasady postępowania. Ujednolicenie przepisów [...]
EN The goods service requires the knowledge concerning composition, chemical physical properties and, as well as specialist packaging and means of transport. The transport of such goods t apply very accurate international regulations and rules of conduct. Making uniform regulations of the transport of [...]
4
100%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 183 113--119
EN Safety is one of the most important aspects of the railway sector. The issue is of particular significance in the transportation of hazardous goods that pose a threat to human health and life and have a damaging effect on the natural environment. Modern structures of freight wagons meet the requirem[...]
5
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 9-10 72--74
PL Wymagania stawiane bezpiecznej pracy laboratoryjnej wyznaczane są na podstawie indywidualnych potrzeb i okoliczności. Wiedza na temat specyfikacji technicznej szaf bezpieczeństwa jest istotna podczas planowania laboratorium.
6
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1818--1827, CD
PL W artykule omówiono infrastrukturę transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Wiedza z tego zakresu ma dla ludzi, przemysłu, handlu ogromne znaczenie. Jest wiedzą wartą poznania i stosowania, a szczególnie gdy głównym czynnikiem efektywnego biznesu jest stałe ograniczanie kosztów. Infrastruktu[...]
EN The main purpose of the article was to discuss an infrastructure of the road transport of hazardous materials. The knowledge in this scope has a great importance for people, industry, trade, and is a worth getting to know and applying, particularly when permanent limiting costs is a main factor of t[...]
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Duża część przewozów materiałów niebezpiecznych prowadzona jest koleją. W związku z tym bezpieczeństwo tych przewozów nabiera coraz większego znaczenia. Każda katastrofa z udziałem materiałów niebezpiecznych ma negatywny wpływ na uczestników tego zdarzenia oraz na otaczające środowisko, bowiem jej z[...]
EN A large part of the transport of hazardous materials is carried out by rail. Therefore, the security of these transports is becoming increasingly important. Every catastrophe involving dangerous materials has a negative impact on the participants of the incident and the surrounding environment, beca[...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 39--48
PL Opracowanie stanowi charakterystykę podstawowych informacji na temat transportu materiałów niebezpiecznych różnymi gałęziami transportu. Na początku przedstawiono pojęcie transportu i jego klasyfikację. Następnie scharakteryzowane zostały regulacje prawne w obszarze transportu materiałów niebezpiecz[...]
EN A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous materials by different branches of transport. At the beginning of it description of transport’s mean and its classification have been done. Further, author characterized rules of law in area of transport of danger[...]
9
75%
Problemy Jakości
PL W artykule omówiono specyficzną grupę opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym i wymagania co do ich jakości. Przedstawiono podział tych opakowań, a także metody ich konstruowania i doboru materiałów. W zakresie metod konstruowania opakowań przedstawiono postępowanie kla[...]
EN This article presents selected topics related to the issues of air transport of packaging intended for dangerous goods and packaging quality requirements. The division of these packages as well as the methods of their construction and selection of materials are presented. The classical methods and r[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 10 1517--1521
11
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 4 39-43
PL W artykule scharakteryzowano współczesne systemy monitorowania antyterrorystycznego. Zaprezentowano systemy monitoringu jako integralny element zapobiegania atakom terrorystycznym. Udokumentowano konieczność rozwoju działań badawczych i rozwojowych systemów monitorowania osób, przedmiotów oraz środo[...]
EN The article presents contemporary anti-terrorist monitoring systems as integral elements of a complex anti-terrorist systems. Monitoring systems are of great importance to national safety and thus R&D activity aiming at their development and improvement should be of priority in the research policy o[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2008 Nr 63 91-96
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania przyczyn pierwotnych powstawania zagrożeń w transporcie materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono sytuację krajowych przewozów materiałów niebezpiecznych oraz prognozy na najbliższą przyszłość. Opisano rolę człowieka w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu tran[...]
EN The paper presents some attempts of idenlification of the primary causes of threals in carriage of dangerous goods. Usually the direct reasons of any events in transportation systems arę generally well-known recognized. Definilely less attenlion has been given lo primary causes. However usually Ihis[...]
13
63%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 5 219--227
PL Przedstawiono skalę zagrożenia środowiska na terenie Polski poważnymi awariami i zdarzeniami o znamionach poważnych awarii, wynikającymi z funkcjonowania transportu materiałów niebezpiecznych w oparciu o dane Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W okresie lat 2008-2010 i 2012 r. liczba zdarzeń w [...]
EN A scale of potential environmental hazards in Poland caused by major hazards and similar events arislng from dangerous materials transport is presented taking into consideration data from Chief Inspectorate of Environmental Protection. In the period of 2008-2010 and 2012, the number of accidents in [...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 146--155
PL W artykule omówiona została problematyka wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
EN Since 2005, the transport of dangerous goods can be distinguished as a special group of goods called “large risk goods”. There are goods which can be used for terrorist purposes or contrary to their intended use, demonstrating a high risk of danger to people, propertyor the environment, eg. explosi[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 186--191, CD
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem badań ankietowych wśród pracowników oraz żołnierzy zawodowych baz lotnictwa wojskowego (BLW). Charakterystyczną cechą przeprowadzonych badań jest fakt, iż zostały one przeprowadzone w kontekście występujących zagrożeń związanych z logistyką[...]
EN Paper discussed a issues related with realizing a questionnaire survey for a civil workers and soldiers from military aviation bases. Characteristic feature of realized survey is a fact that research was realized in a threats context related with a dangerous materials logistics (explosives - fightin[...]
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 1 16--21
PL Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym ora[...]
EN The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influe[...]
17
63%
Dozór Techniczny
1998 z. 1 13--14
18
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 7 1--12, CD
PL Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym ora[...]
EN The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influe[...]
19
51%
Recykling
2005 nr 3 16-18
PL Sprzęt elektroniczny nowej generacji musi być zgodny z obowiązującymi wymaganiami rynkowymi i prawnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Do najważniejszych wyzwań związanych z problemami ochrony środowiska, które muszą być brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji techniczno-produkcyjnych należą: gospod[...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 275--283, CD
PL W artykule przedstawiono model bezzałogowego pojazdu do zwalczania par substancji niebezpiecznych. Pojazd składa się z platformy przystosowanej do montażu specjalistycznego wyposażenia. Pary substancji niebezpiecznych są likwidowane za pomocą kurtyny wodnej wytwarzanej przez działko wodno-pianowe. Z[...]
EN The article presents the model of the unmanned vehicle for fighting the fumes of the dangerous materials. The vehicle consists of the platform intended for fixing the specialised equipment. The fumes of the dangerous materials are eliminated with use of the water curtain produced by the waterfoam gu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last