Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  danger
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2012 T. 7 179--200
PL Artykuł poświęcony jest uzasadnieniu terminu "niebezpieczeństwo". Za pomocą logicznych i filozoficznych koncepcji, została podana nowa definicja tego pojęcia. Podstawowym założeniem było, że niebezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo, to subiektywne odczucia, które mogą się zmieniać w wyniku praktycznej[...]
RU Статья посвящена обоснованию термина «опасность». Существующие сегодня многочисленные определения этого термина существенно различаются по смыслу и не являются общими. В статье, используя логические и философские подходы, сформулировано новое определение этого термина. Основной предпосылкой было то,[...]
2
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 383--390
EN Operation and maintenance factors and the destructive processes of the technical object elements cause unfavourable changes in the values of the significant functional features, leading to a damage. A damage has been defined as exceeding admissible boundary values of these features. In this paper it[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 5 48--50
PL Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogący[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł porusza zagadnienie ruchu przeciwbieżnego, który może wystąpić podczas ewakuacji ludzi ze statków pasażerskich. Podane są przyczyny i metody szacowania wpływu ruchu przeciwbieżnego na przebieg ewakuacji oraz sposoby uwzględniania tego ruchu w modelach ewakuacji. Przedstawione są teoretyczne [...]
EN This article analyzes the problem of opposite flow that may occur during the evacuation of people from passenger ships. The causes of evacuation opposite flow and methods of its investigation are given. Besides, the methods of taking account of opposite flow in evacuation models are analyzed. It is [...]
5
75%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 6 295-302
PL Na liście 100 najbardziej stresogennych zawodów w Polsce lekarz znajduje się na dziewiątej pozycji. W pracy lekarza występują zagrożenia związane z czynnikami niebezpiecznymi (urazowe, wypadkowe), szkodliwymi (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne) i uciążliwymi. Przeprowadzono badania a[...]
EN A medical doctor is situated at the ninth position among one hundred most stressful professions in Poland. In this profession serious threats connected with various dangerous (traumatic, accidental); harmful (physical, chemical, biological and psychophysical) and burdensome factors occur. A survey a[...]
6
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 1 25--34
PL Artykuł przedstawia badania dotyczące określania niebezpieczeństwa zapłonu gazowo-powietrznej mieszanki paliwowej na skutek iskrzenia frykcyjnego.
7
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 11 42-44
PL Pomimo zaawansowanych technologii, wciąż zdarza się niewłaściwe zabezpieczanie drzew na placach budów, co nie tylko zmienia warunki siedliskowe, ale uszkadza drzewa, które często nie mają już szans na prawidłowy rozwój. Dlatego tym bardziej warto zastanowić się, po jakie metody ochrony sięgać, aby z[...]
8
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 1 83--94
PL W artykule przedstawiono charakterystykę deformacji rozwijających się w korpusie zbocza stałego południowego, wyprofilowanego w skałach podłoża mezozoicznego w rejonie prowadzenia eksploatacji w najgłębszej części złoża węgla brunatnego Bełchatów, Pole Bełchatów, w tzw. rowie II rzędu. Zbocze stałe [...]
EN The article presents the characteristics of developing deformities in the body of the southern slopes of the solid substrate profiled in Mesozoic rocks in the area of extraction in the deepest part of “Bełchatów” Lignite Mine, Bełchatów field, called ditch the second-row. Solid southern slope is bui[...]
9
75%
Dozór Techniczny
2009 z. 2 43--46
10
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2017 nr 3 13--18
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z użyciem podczas wykonywania robót wiertniczych urządzenia Top Drive (górnego napędu przewodu wiertniczego), w aspekcie korzyści i zalet wynikających z jego stosowania, a także wpływ na polepszenie warunków pracy wiertaczy, co skutkuje w konsekw[...]
EN The general principles of the article is to reveal the main advantages of modern mechanical device, used in drilling operations, as compared to the conventional Kelly drive system. Advantages of Top Drive system become apparent in the field of safer operations as well as improved time saving drillin[...]
11
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Pojawiające się coraz częściej anomalie pogodowe na całym globie ziemskim uwidaczniają się, między innymi w postaci wielodniowych wysokich temperatur. W Polsce, w trzeciej dekadzie czerwca temperatury dochodzą do 35[stopni]C, w lipcu zaś przekraczają nawet 36[stopni]C. Według przewidywań meteorologó[...]
12
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 489--491, CD
PL W artykule podjęto się klasyfikacji BSP - bezzałogowych statków powietrznych (dronów) biorąc pod uwagę zagrożenia jakie generują i możliwości ich detekcji w obszarach chronionych. W artykule przedstawiono najbardziej istotne zagrożenia związane z użytkowaniem BSP a następnie poddano je analizie z wy[...]
EN The article presents the classification of UAVs - unmanned aerial vehicles (drones), taking into account the risks they generate and the possibility of their detection in protected areas. The article presents also the most significant risks associated with the BSP and result of risk analysis with us[...]
13
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 424--431
PL Występowanie zagrożeń zakażenia się czynnikami pochodzenia biologicznego jest obecnie realnym i często pojawiającym się problemem w skali ogólnoświatowej. Rosnące prawdopodobieństwo zakażenia wynika głównie ze zwiększonych możliwości podróżowania do krajów szczególnie niebezpiecznych pod względem wy[...]
EN The danger of infection with agents of biological origin is now a real and often appearing worldwide problem. The likelihood of infection is growing mainly due to the increased ability to travel to the countries particularly dangerous in terms of prevalence of infectious and parasitic diseases. Arap[...]
14
75%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL W artykule przedstawiono specyfikę i problemy ewakuacji zwierząt w sytuacji zagrożenia. Autor skupił się na podstawowym przedsięwzięciu, jakim jest planowanie ewakuacji zwierząt, głównie z dużych obiektów, takich jak: ZOO, fermy czy stadniny. W artykule zostały przedstawione propozycje dotyczące org[...]
EN The article addresses the specificity and issues related to the evacuation of animals in an emergency situation. The author focused on the basic undertaking which is planning the evacuation of animals, mainly from large objects such as ZOOs, farms or studs. The article presents proposals for structu[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy określono potencjał produkcji biogazu z buraka cukrowego, a dokładnie z jego odpadów (przetwórstwa z przemysłu cukrowniczego). Oprócz wykazania, że burak cukrowy to dobrze fermentujący substrat, wskazano także problemy jakie mogą wyniknąć w związku z jego zastosowaniem w instalacji biogazowe[...]
EN The potential of sugar beet biogas production was determined in the study, particularly its food processing waste from the sugar industry. Apart from indicating that sugar beet constitutes a well fermenting substrate, problems which may result from using this source in the biogas installation were a[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 97-104
PL Statek jest przykładem miejsca, w którym ochrona człowieka narzuca szczególne wymagania. Wiąże się ona z relacjami przestrzennymi między rozwiązaniami technicznymi statku, gdzie stosowanie nowych rozwiązań wspomaganych elektroniką powoduje, że statki stają się coraz szybsze, bezpieczniejsze, zdolne [...]
EN Ship is a sample of object where there are special demands with reference to man.s protection. It is connected with spatial relations between technical solutions used on the vessels (where using of modern electronically aided tools result in production of ships which are quicker, safer, useful for t[...]
17
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 2 157-162
PL Artykuł opisuje jak można zabezpieczyć dom przed chylącym się drzewem w oczekiwaniu na podnośnik przy użyciu standardowego wyposażenia wozu pierwszego rzutu.
EN The article describes now to secure a house before a sloping tree using standard equipment before the lift will come.
18
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 3 17--23
PL Badania bezpieczeństwa trwają od lat. Dyskusje dotyczące bezpieczeństwa mieszczą się w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują nauki społeczne, a w nich nauki o bezpieczeństwie. Wskazuje to na interdyscyplinarność tej problematyki, a tym samym na ogromne zna[...]
EN Security research has been done for years. Discussion about security is present in many science fields especially in social science, particularly security science. That is why security research is interdisciplinary and has great importance for human, society, state and international organizations. S[...]
19
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 41--47
PL W niniejszym artykule przedstawiono organizacyjne aspekty sprawnego ostrzegania oraz konstruowania ostrzeżeń. Ze względu na obszerność zagadnienia (konstruowania) pominięto kwestie dotyczące stylu pisania i siły oddziaływania a skoncentrowano uwagę na zawartości (treści) ostrzeżeń.
EN In this article there are presented organizational aspects of efficient warning and constructing of the warnings. Considering the issue wideness (constructing), the matters regarding style of writing and impact forces are passed over and the article is focused on subject of the warning.
20
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Rozwój systemów kanalizacyjnych, a szczególnie głównego ich elementu . sieci kanalizacyjnych, zaliczanych do infrastruktury krytycznej na obszarach zurbanizowanych, wymaga często oceny niezawodności bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Awarie sieci kanalizacyjnych mogą powodować sytuacje niebezpieczne[...]
EN Intensive the development of sewage systems, and especially their main element being the sewage networks, which are placed amongst the critical infrastructure in urban areas, often demands an evaluation of the reliability of their operation. Sewage network failures may bring about dangerous situatio[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last