Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Komputerowe modelowanie zjawisk związanych z odprowadzaniem ścieków deszczowych z obszarów miejskich staje się obecnie standardem w projektowaniu, planowaniu i analizie działania systemów kanalizacyjnych. Zarówno wcześniejsze, jak i obecne metody obliczeniowe wymagają odpowiedniej liczby i jakości d[...]
EN Computerized runoff modelling has became a standard method of planning, design and analysis of stormwater systems operating in many cities. Both manual and computerized methods of calculations require suitable data. Nowadays data collection and management is improved by use of Geographic Information[...]
2
100%
Engineering Transactions
EN In the paper we propose a method of detecting and removing a hidden content which could be sent through the HTML code of WWW pages. We start from the overview of known methods of inserting hidden data to the mark-up languages (HTML or XML)-written texts. Next we propose a method of detecting suspic[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 19 359-364
PL W artykule przedstawiono porównanie różnych zasobów organizacji. Zasoby podzielono na cztery grupy: informacyjne, finansowe, techniczne i ludzkie, dla których przedstawiono cechy wspólne i różnice. Na podstawie tego zestawienia zaproponowano taką organizację danych, aby różne zasoby opisać w jednoli[...]
EN The article presents a comparison of different organizations' resources. Resources are divided into four groups: information, financial, technical and human resources, which provides for common features and differences. Based on such division of data, various resources can be described in a uniform [...]
4
75%
Studia Informatica
PL Dane, informacja i wiedza są podstawowymi pojęciami w nauce o informacji i informatyce. Odwieczna dyskusja na temat tego, czy wiedza jest obiektywna czy konstruowana, jest pasjonującym zajęciem filozoficznym. W artykule zaproponowano własne definicje danych, informacji i wiedzy w sposób, który omija[...]
EN Data, information and knowledge are fundamental notions of information and computer science. The eternal discussion on whether knowledge is objective, as adherers of Plato claim, or it is constructed is a thrilling philosophical exercise. We present our approach to defining data and information, and[...]
5
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 6 714-716
PL Rozważono pewien problem z dziedziny eksploracji danych - grupowanie danych z tzw. koszyka sklepowego. Dane takie są najczęściej przedstawiane jako macierz, gdzie wiersze reprezentują poszczególne transakcje, natomiast kolumny reprezentują produkty. Macierz ta jest niemal zawsze macierzą bardzo rzad[...]
EN In this paper we explore the problem of market-basket data clustering. Market-basket schemes are characterized by very large dimensionality and sparsity. They are organized as a matrix of transactions and items. This matrix is usually sparse because the number of totally available items is very big [...]
6
75%
Drogownictwo
2007 nr 1 12-18
PL Ciągłość danych o drogach, zmianach na drogach i zdarzeniach drogowych zapewniają systemy referencyjne umożliwiające trwałe gromadzenie danych. Drogowy system referencyjny składa się z odpowiednio opisanych węzłów sieci i odcinków międzywęzłowych. Dane przypisywane są poszczególnym punktom odcinków,[...]
EN Continuity of data on roads, on changes of the roads and on road incidents assure reference systems which make possible to durable data collection. Road reference system is composed of properly described nodes and links. Data are assigned to particular points of links which may be identified even af[...]
7
75%
Recykling
2006 nr 4 14-15
PL W trakcie współpracy prowadzonej pomiędzy przedsiębiorcami dochodzi do wymiany różnego rodzaju informacji, dotyczących poszczególnych kontrahentów. Część z nich ma charakter poufny. Podmioty trzecie moga tego rodzaju dane wykorzystać chociażby w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej nad podmiotem, [...]
8
75%
Drogownictwo
2006 nr 5 167-171
PL Dane o zdarzeniach na drogach mają istotne znaczenie do zarządzania drogami. Zmiany w numeracji dróg i kilometrażu powodują utratę ciągłości statystyki. Prace wykonywane w Politechnice Świętokrzyskiej doprowadziły do powstania algorytmu przetwarzającego dane do nowych numerów i kilometrów dróg.
EN Data on road incidents are important for road management. Changes in road numbering and kilometrage cause loss of continuity of road incident data. Works made at Owietokrzyska Technical University have led to creation of algorithm performing data for new road numbering and kilometrage.
9
75%
Przegląd Geodezyjny
10
75%
Informatyka
1999 Nr 7-8 12-18
PL Współczesne narzędzia do tworzenia aplikacji sprzyjają budowaniu oprogramowania bogatego funkcjonalnie zarówno na poziomie organizacji danych, jak i w sferze interfejsu użytkownika. Dziwi nieraz fakt, że oprogramowanie w wersji handlowej okazuje się mimo wszystko niedoskonałe. Nieraz niedoskonałość [...]
11
75%
Polski Przegląd Kartograficzny
2009 T. 41, nr 3 209-220
PL W artykule krytycznie podsumowano dorobek kartografii w zakresie stosowanych podziałów sposobów ujęcia danych, przedstawiono propozycję typologii danych uwzględniającą najczęściej stosowane przez kartografów kryteria i na jej tle oceniono poglądy kartografów na poprawność kartogramów w zależności od[...]
EN Choropleth is currently one of the most commonly used methods of cartographic presentation. However, the rules of application of this method have not been clearly established yet. One of the controversial issues is the character of data. Using the criterion of presentation data can be divided into '[...]
12
75%
Transport Samochodowy
2014 z. 3 5--10
PL W artykule zaprezentowano semiparametryczną modyfikację metody obwiedni danych (Data Envelopment Analysis, DEA), służącą pomiarowi efektywności funkcjonowania tych sektorów gospodarki, których produkcja zależy od wielkości produkcji globalnej. Metoda ta, w przypadku jej zastosowania do danych przekr[...]
EN The paper presents a semiparametric modification of the Data Envelopment Analysis for measuring the effectiveness of a sector, whose production depends on the size of its global output. This method applied to cross-sectional data from different economies can be used to estimate the shape of the worl[...]
13
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The results of research, development and creation of the computer-aided information system for gathering, systematization and processing the great amount of data, taken from the results of the well research are shown in this article. The features of the modern software technical tools usage on all l[...]
14
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN An important aspect in a lot of physics and biology experiments is the access and the processing of the data from a different places and in the shortest possible time. We implemented a data files moving system, based on GRID tools and services, to automatically transfer the files from a site that ge[...]
15
75%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL Niniejszy artykuł wskazuje na kluczową rolę, którą odgrywa informacja w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autorzy dokonali przeglądu definicji zgodnie z hierarchią DIKW, w skład której wchodzą następujące pojęcia: dane, informacje, wiedza, mądrość. Opracowana została tabela zestawiająca różne ujęcia[...]
EN This article indicates the key role played by information in manufacturing companies. The authors reviewed the definitions according to the DIKW hierarchy, which includes the following terms: data, information, knowledge, wisdom. A table summarizing the various spin of terms was developed. Based of [...]
16
75%
Management Systems in Production Engineering
2014 nr 4 (16) 157--161
PL W artykule przedstawiono znaczenie analizy danych w kontekście zarządzania ryzykiem. Osoby zarządzające często nie zauważają potrzeby dogłębnych analiz, próbując podejmować decyzje w sposób niesystemowy. Autorka zwraca uwagę na proces zarządzania ryzykiem, który ma ułatwiać funkcjonowanie organizacj[...]
EN The article presents the meaning of the data analysis in the context of risk management. Managers often do not notice the need of making deep analyses and they try to make decisions in a nonsystem way. The author pays attention to the process of risk management that is aimed at facilitating the func[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 25-32
PL Zarządzanie w sytuacji kryzysowej jest systematycznym i przemyślanym działaniem zapobiegającym i zmniejszającym konsekwencje wynikające z wystąpienia destrukcyjnego narażenia. Skuteczność postępowań antykryzysowych zależy od metod kierowania pracą ludzi i zarządzania funkcjonowaniem urządzeń telekom[...]
EN Management in a critical situation is a systematic and well-thought-out task with the aim of prevention and mitigation of the consequences of a crisis. The effectiveness depends on the methods of the management and functioning telecommunication devices in the Crisis Management System. Telecommunicat[...]
18
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie metod bootstrapowych do oceny danych pomiarowych. Dane te, tworzone w procesie symulacji jako dane odniesienia, są przeznaczone do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ważnym zagadnieniem jest prewalidacja danych, w której ocenia się[...]
EN The paper describes some problems involving the analysis of the reference data generated for software validation. To solve any of them the bootstrap method can be applicable especially when a little is known about statistical distribution of the generated data and the size of data set is small. The [...]
19
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 6 711-713
PL Pokazano możliwość analizy zbioru danych numerycznych w aspekcie odkrywania niewidocznych związków pomiędzy tymi danymi. Posłużono się metodą analizy składowych głównych oraz wybranymi metodami grupowania danych. W pierwszym przykładzie przeanalizowano podobieństwo wybranych krajów UE w dziedzinie p[...]
EN In this paper we analyze some numerical data sets in order to uncover unknown or hidden relationships between them. We use principal component analysis approach as well as the hierarchical clustering method. In the first example we analyze similarities of EU countries in the field of production of e[...]
20
63%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Referat obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju systemów liniowych na kolejach polskich, z uwzględnieniem komputerowych systemów blokad liniowych, takich jak: FELB, SHL-1, ESBL2000 stanowiących aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych. Przedstawiono strukturę tych systemów i ich funkcjonowanie[...]
EN The paper includes issues referring to development of linear systems on Polish time, with taking computer systems of linear locks into consideration, so how: posing FELB, SHL-1, ESBL 2000 applications of telematics for goods transport. The structure of these systems and them were introduced function[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last