Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dampness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 1 16--22
PL Zawartość wilgoci, nasiąkliwość i szybkość wysychania decydują o jakości materiału budowlanego. Ważne jest to, aby materiał ten w czasie eksploatacji nie wchłaniał pary wodnej z otoczenia, a przy ewentualnym niewielkim nasiąknięciu szybko wysychał. W niniejszej pracy zostaną przedstawione trzy sposo[...]
EN Dampness contents, absorbability and dry rapidity determine the quality of the building materials. It is important that the material during its exploitation would not absorb a water vapour from the environment and after its conceivable minor absorption it would dry in a very short period of time. In[...]
2
100%
Recykling
2014 nr 5 35--37
PL Wilgotność jest istotnym czynnikiem, mającym często decydujący wpływ na możliwość zagospodarowania danego odpadu z poszanowaniem środowiska. Na wilgotność całkowitą odpadów składa się wilgotność przemijająca (możliwa do usunięcia w trakcie suszenia odpadów w temperaturze pokojowej) i higroskopijna ([...]
3
100%
Ceramika Budowlana
4
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2009 nr 136 (16) 116-125
PL W pracy badano zmiany zwięzłości utworów glebowych na zrekultywowanych terenach poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego przy pomocy penetrometru Eijkelkampa. Równocześnie badano też zmiany wilgotności w gruntach. Uzyskane wyniki wykazały duży wpływ wilgotności na zwięzłość. Uwilgotnienie mas gruntów[...]
EN The paper presents research into the firmness of soil formations in former building aggregate extraction areas carried out by means of an Eijkelkamp penetrometer. At the same time changes in the dampness of soil were researched. The results showed a considerable influence of dampness on firmness. Th[...]
5
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W niniejszym artykule przedstawiono nieniszczące metody badania wilgotności materiałów budowlanych, metodykę badań wilgotności masowej oraz podano podstawy, nowej, tomograficznej metody badania wilgotności murów, opracowywanej obecnie w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy [...]
EN A classification of nondestructive methods of investigating damp in building materials, the mass moisture testing methodology and the assumptions of a new tomographic method of assessing the dampness of masonry, under development in Wrocław University of Technology.s Institute of Building Engineerin[...]
6
84%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 4 188-192
PL Przedstawiono wyniki badania przydatności niektórych mierników elektrycznych do pomiaru wilgotności cegieł ceramicznych. Charakterystyki przyrządów określono na specjalnie wykonanych, odsolonych próbkach cegieł pobranych z obiektów historycznych. Próby określenia krzywych skalowania na naturalnych p[...]
EN The paper presents an extensive study of the usefulness of some electric moisture meters to the measure dampness of the ceramic bricks. The profiles of instruments were qualified on samples of unsalted bricks taken from historical buildings. The qualification testing proved that crooked calibrating [...]
7
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 1 105--113
EN Purpose: About 70% injury of gymnasts happened during landing – an interaction between gymnast and landing mat. The most injured joint is the ankle. The current study examined the effect of mechanical properties of landing mat on ankle loading with aims to identify means of decreasing the risk of an[...]
8
84%
Diagnostyka
PL W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej obiektów sakralnych. Przedstawiono optymalne warunki mikroklimatu pomieszczeń przeznaczonych do ekspozycji obiektów zabytkowych. Poddano analizie metody diagnostyki zawilgocenia murów metodami nieinwazyjnymi. Przeprowadzono[...]
EN The article contains a description of sacral buildings wall dampness causes. It shows the optimal condition of internal microclimate regarding rooms designed to exhibit historical items. Analysed methods are diagnostic of wall moisture by non-invasive methods. The thermal image examination with the [...]
9
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na próbkach z betonu komórkowego o gęstości 400 kg/m3. W pierwszej kolejności próbki poddano działaniu ciekłej wody, która wprowadzana była do ich wnętrza siłami podciągania kapilarnego. Następnie przystąpiono do po[...]
EN This paper presents the results of experimental studies which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 400 kg/m3. First, the samples were exposed to a strong effect of liquid water which was introduced into their interior by capillary forces. Next, basic thermal [...]
10
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 151-156
PL W pracy opisano możliwości zastosowania sprzężonego modelu transportu ciepła i masy w przegrodach budowlanych dla potrzeb oceny cieplno-wilgotnościowej zabytkowych ścian murowanych. Przeanalizowano ściany jednowarstwowe o budowie niejednorodnej (cegła lub spoina) pozbawionych warstwy tynków wykończ[...]
EN The Building Physics problems in some parts and elements of revitalized historical buildings plays the significant role in their future energy-efficiency and maintenance. The results presented here show the hygrothermal processes happened in renovated brick masonry walls. Presented method will be us[...]
11
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 3/II 225--234
PL Wykonanie bariery przecinającej kapilarne podciąganie wilgoci w istniejącym murze, czyli wtórnej hydroizolacji poziomej, ocenia się jako jedno najtrudniejszych, z technicznego punktu widzenia, zadań z zakresu ochrony budynku przed wodą i wilgocią. Tak zwane metody mechaniczne, choć (pod warunkiem pr[...]
EN From technical point of view, the execution of a barrier against capillary action in an existing wall, i.e. installing a secondary horizontal waterproofing is one of the most difficult tasks in the area of building protection against water and moisture. The so-called “mechanical” methods, provided t[...]
12
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Rynek jako wizytówka miast jest miejscem o istotnych walorach kulturowych, a jego stan jest odzwierciedleniem potencjału i rangi ośrodków. W związku z tym faktem, niebywałą uwagę przykłada się do estetyki, najczęściej historycznej zabudowy okalającej płytę główną. Główny wpływ na stan techniczny fro[...]
EN The market is a place with significant cultural advantages and his state is a proff of potential and the rank of city or town. Due to that fact, attenition is being put to aesthetics of frontal elevation of tenement houses located around the historical square. Quality od performed work and materials[...]
13
84%
Izolacje
PL Badania mikroklimatu i komfortu cieplnego ludzi w pomieszczeniach prowadzono w latach siedem dziesiątych w ponad czterystu eksploatowanych mieszkaniach w typowych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W latach osiemdziesiątych prowadzono badania mikroklimatu i komfortu cieplnego ludzi w pomieszcze[...]
14
84%
Izolacje
1998 Nr 3 15-17
15
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedmiotem badania były trzy kościoły, których przegrody zostały porażone przez grzyby pleśniowe. Przedstawiono analizę składu jakościowego i ilościowego pleśni zidentyfikowanych na przegrodach w zależności od rodzaju źródła zawilgocenia (woda kondensacyjna, opadowa lub z gruntu).
EN The subject of the research were three churches, the walls of which were infected by the moulds. In the article the quantity and quality content analysis of the moulds identified on the walls depending on the cause of moisture (condensing water, rainfall or from the soil) was presented.
16
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 177--178
PL W artykule przedstawiono najczęściej występujące miejsca przecieków wody do wnętrza części podziemnych budynków spowodowane opadami atmosferycznymi oraz wysokim poziomem wód gruntowych. Dokonano analizy przyczyn powstania tych przecieków, wskazując na błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne.
EN The paper presents the most common places of water leakage into the interior underground parts of buildings caused by precipitation and high ground water level. The causes of these leakages have been analysed. Moreover, the mistakes made in the phases of design, construction and maintanance have bee[...]
17
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 179--180
PL W artykule zaprezentowano metody naprawy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z bloczków betonowych, które są powszechnie stosowane jako tańsze rozwiązanie tradycyjnych betonowych ścian fundamentowych w piwnicach. Scharakteryzowano metody naprawy w zależności od dostępności ścian fundame[...]
EN The article presents a method of repairing damp proof foundation walls made of concrete blocks, which are widely used as a cheaper alternative to traditional concrete basement foundation walls. The authors propose various methods of repair depending on the availability of foundation walls from the i[...]
18
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 118--119
PL W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemn[...]
EN This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
19
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 60--61
PL W artykule ukazano wpływ rozwiązań projektowych, przyjętych w ramach prac konserwatorskich, na obecny stan techniczny obiektów zabytkowych. Jako pierwszy ocenie poddano Zamek Ligęzów w Przecławiu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono poprawność wykonanych prac konserwatorskich. Drugim [...]
EN The article shows influence of historical design premise on future technical condition of historical building. The first of examined objects is Ligeza Castle in Przeclaw. According to result of studies technical condition was stated as good. Second building, which was taken under consideration is Be[...]
20
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 72--74
PL W artykule omówiono część badań realizowanych w ramach programu dotyczącego opracowania nowej metody pozwalającej ocenić skuteczność preparatów oraz technologii ich aplikacji służących do odtwarzania strukturalnych blokad przeciwwilgociowych. Prezentowane wyniki dotyczą pomiaru i rejestracji podciąg[...]
EN The article presents a part of the research carried out under the broad program for the development of a new test method for evaluating the effectiveness of preparations and methods of application for reconstructing structural damp proof courses. Presented results concern the measurement and recordi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last