Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  damages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2012 nr 11 706-710
PL Przedstawiono wybrane miary uszkodzenia stosowane do opisu degradacji materiałów konstrukcyjnych poddawanych warunkom wywołującym zmęczenie. Obok miar powszechnie znanych omówiono nowe koncepcje opisu uszkodzenia zmęczeniowego przy pomocy znanych mechanizmów cyklicznej plastyczności i ratchetingu.
EN Selected damage measures applied for degradation description of engineering materials subjected to fatigue loading conditions are presented. In addition to well-known measures the new concepts of fatigue damage development are discussed using known mechanisms of cyclic plasticity and ratcheting.
2
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The normal acting of an oil processing installation is determined also by the proper working of the centrifugal pumps. The preventive control process modernization has shown that a range of various frequencies damages can appear in centrifugal pumps working. The mechanical face seal is an ensemble c[...]
3
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 5 192-196
PL W pracy przeanalizowano nadzwyczajne zagrożenia środowiska, które miały miejsce w Polsce szczególnie w latach 1997-2001, na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska. Stwierdzono, ze rozmieszczenie zdarzeń na obszarze kraju było nierównomierne. Najwięcej ich było w województwach mazowieckim i po[...]
EN In the work on the base of reports of the Inspection of Environment Protection the extraordinary environment threats were analyzed. Those threats took place in Poland, especially since 1997 till 2001 year. It was found the location of those events were unequal on the whole of country of area. Most o[...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono informacje na temat konstrukcji wybranej turbosprężarki Garrett model GT 1749V. Opisano i omówiono uszkodzenie oraz następstwa przedostania się na wirnik sprężarki ciała obcego. Bazowano na obserwacjach mikroskopowych o niewielkich powiększeniach (do 50x), wykonanych przy ws[...]
EN The article presents information on the construction Garrett GT 1749V turbocharger. Describes and discusses the damage and the consequences of entering the compressor rotor of a foreign body. Based on the microscopic observations of small magnifications (up to 50x), made in cooperation with the firm[...]
5
88%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 1 169-176
EN Technical systems are more complex every day as their electronics and mechanics. Technological advances tend to be autonomous in its performance and perform an auto-diagnosis that allows determining an abnormality existence in a component or subsystem and deciding if the system has to be stopped or [...]
6
75%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 69-78
PL Scharakteryzowano wybrane metody badań niezawodności siłowni okrętowych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Podkreślono istnienie stałych i zmiennych struktur funkcjonalnych i niezawodnościowych. Zaznaczono stosowanie w badaniach niezawodności: tablic funkcji algebry logiki; metody minimalny[...]
EN Selected methods of power plant service reliability tests in the actual vessel operating conditions are characterized. The existence of fixed and variable structures, functional and reliability-based, is highlighted. The use of the following methods in reliability studies is indicated: algebra of l[...]
7
75%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono przypadek wejścia na minę statku m/s "Józef Wybicki". Na skutek wybuchu nie kontaktowego wystąpiły rozliczne uszkodzenia zarówno w siłowni, jak i urządzeń pokładowych. Pomimo braku uszkodzeń kadłuba jednostka nie była zdolna do kontynuowania rejsu. Przedstawione w pracy wybr[...]
EN The article describes the case of m/s "Józef Wybicki" coming across a mine. The result of explosion was numerous damages of deck devices as well as in the power station. Despite the lack of damages in the hull the unit was not capable of continuing the cruise. The photographs presented in the articl[...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono sposoby rekonstrukcji wirników klatkowych silników indukcyjnych dużej mocy w trudnych warunkach.
EN The paper presents methods of reconstruction of rotors of high power induction motors in rugged conditions.
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 313-320
PL W referacie, na kilku przykładach z praktyki inżynierskiej, omówiono uszkodzenia starych budynków, usytuowanych w bezpośrednim sąsiędztwie głębokich wykopów, wykonywanych dla potrzeb charakterystycznych przedsięwzięć budowlanych.
EN In the paper some examples of practical engeneering are presented. Damages of old buildings, situated in the neighbourhood of deep excavations, which are designed for characteristic building projects are described.
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 44 255-267
PL Na przykładzie wybranych wodociągów zasilających obszary o różnej wielkości przeprowadzono analizę materiałów zastosowanych do budowy sieci. Na podstawie analizy awarii porównano wskaźniki uszkodzeń dla poszczególnych rodzajów materiałów. Przy ocenie strat wody podjęta została próba wyznaczenia wska[...]
EN On the base of chosen water nets supplying different size areas, type of materials used for building those nets was searched. On the base of comparison of damages, damage intensity for different types of materials was compared. While comparing water losses there was a probe of finding coefficients s[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 149--154
PL Artykuł zawiera informacje dotyczące zagadnienia uszkadzalności (usterkowości) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizacje zajmujące się badaniem uszkadzalności pojazdów samochodowych. Na wybranym przykładzie przeprowadzono analizę wyników badań prowadzonych i opublikowanych przez wybr[...]
EN This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similari[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 351--358
EN The work presents analysis of vibrations of turbomachine blading with damages. 3D models and finite elements method are used. The influence of the different depth and locations of cracks on the natural frequencies, displacement forms and stress intensity is analyzed. The real turbomachine blading wi[...]
13
75%
Problemy Kolejnictwa
2008 Z. 146 81-94
PL Przedstawiono najczęściej występujące uszkodzenia zestawu kołowego, powodujące zdarzenia wypadkowe oraz określone . na podstawie badań . przyczyny uszkodzeń zestawów. Pokazano na zdjęciach wady poszczególnych elementów zestawu kołowego. Omówiono również sposoby zapobiegania podobnym przypadkom uszko[...]
EN The most frequently occurring damages of wheelsets resulting in accidents as well as, determined on the ground of tests, causes of those damages are presented. The photographs show damages of particular components of wheelsets. Measures to prevent such damages are also described.
14
75%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 71--78
PL Artykuł zawiera informacje dotyczące zagadnienia uszkadzalności (usterkowości) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizację zajmujące się badaniem uszkadzalności pojazdów samochodowych. Na wybranym przykładzie przeprowadzono analizę wyników badań prowadzonych i opublikowanych przez wybr[...]
EN This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similari[...]
15
75%
Instal
2017 nr 7/8 46--49
PL W pracy przedstawiono opis charakterystycznych rodzajów uszkodzeń wodomierzy oraz dokonano szacowania ryzyka ich wystąpienia i opracowano matrycę ryzyka. Przeprowadzono analizę różnic w jakości wody w poszczególnych obszarach zasilania w celu identyfikacji czynników wpływających na podwyższone ryzyk[...]
EN The paper describes specific kinds of damages of water meters, were analized parameters of water quality at the areas supllied from different sources in order to find out the factors which increases risk of damages of water meters. All potential factors have been identified which may cause incease o[...]
16
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 8 144--148
PL Pełne zabezpieczenie starych murowych obiektów sakralnych na wpływy deformacji terenu, związane z intensywną eksploatacją górniczą, nie jest praktyczne możliwe. W referacie przedstawiono uszkodzenia, wcześniej zabezpieczanego i wielokrotnie remontowanego, budynku kościoła, narażonego na kolejne oddz[...]
EN Complete protection of old masonry church buildings from the influence of ground deformation associated with intensive mining exploitation is practically impossible. This paper presents the damages of previously reinforced and repeatedly repaired church building. The building is exposed to successiv[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 68, t. 1 73--82
PL W pracy zawarto opis badań procesu rozwoju uszkodzeń dwuprzęsłowych belek żelbetowych poddanych obciążeniom statycznym a następnie harmonicznym wymuszeniom kinematycznym. Doświadczenia prowadzono aż do zniszczenia belek. W trakcie trwania badań rejestrowano historię deformacji, rozwój uszkodzeń oraz[...]
EN In the paper the process of damage growth in two-span reinforced concrete (RC) beams subjected to static and kinetic excitation is studied. The experimental investigations were carried out till total collapse of the beams, while the deflections, damage and its limiting states were recorded. This all[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 68, t. 1 261--268
PL W pracy przedstawiono metodę obliczeń wytrzymałościowych z uwzględnieniem wpływu wtrąceń niemetalicznych i wydzieleń. Opisano równania konstytutywne (Gursona, Tvergaarda-Needlemana) obowiązujące dla materiału z mikrostrukturą. Wykonano obliczenia dla modelu obciążonego różnymi przestrzennymi stanami[...]
EN In this paper a plastic deformation and a damage evolution in a material with inclusions under triaxial state of stress is analysed. The analysis has been performed using two constitutive relations: Huber-Mises (HM) yield criterion and Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) plastic potential which takes i[...]
19
75%
Journal of KONES
EN The presented article is devoted to the problem of detection and localization of damages occurring in components of structures, which are made of hybrid composite materials. The subject of the work is a square plate consisting of a single layer made of aluminum alloy and several layers made of glass[...]
20
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 9 1185-1190
PL Badania nad szkodami powodowanymi przez ptaki w uprawach rolniczy przeprowadzono w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie. Ptaki występowały najliczniej na poletkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego sektora składowiska. Ze składowiska przelatywały na poletka ze ws[...]
EN Analyses of damage caused by birds in arable crops were conducted in the neighbourhood of the municipal waste landfill site in Tarnów. Birds were the most numerous on plots in the immediate neighbourhood of the active landfill sector. They were flying to the plots with sprouting horse bean plants ca[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last