Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy wastewater
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Na terenie województwa podlaskiego działa 9 zakładów mleczarskich korzystających z własnych oczyszczalni ścieków. W większooeci są to obiekty z lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to w kraju dominowała technologia „Promlecz” oparta na komorach osadu wysoko- i niskoobciążonego. Ilość odprowadzanych ściekó[...]
EN There are 9 dairy facilities having their own wastewater treatment plants in Podlasie province. In majority, they were built in 70’s of the 20th century, when “Promlecz” technology based on high and low-loaded sludge activated chambers dominated. According to data from 2008, the amount of disposed w[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 4 185--191
EN The aim of this study was to determinate seasonal changes in industrial wastewater treatment effectiveness. Studies were carried out in mechanical-biological wastewater treatment plant in Bystre near Giżycko to which inflows mixture of domestic and dairy wastewater. Laboratory studies were carried o[...]
3
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 823--834
EN The paper presents author's experience related to reject water produced during aerobic sludge treatment in dairy waste water treatment plant. Problem of reject water relates to almost every biological sewage treatment plant that applies aerobic or anaerobic stabilization of sewage sludge. Reject wat[...]
4
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 2015-2032
PL Północno-wschodnia Polska jest regionem z największym pogłowiem krów mlecznych. Problem powstających tam ścieków mleczarskich i ich oczyszczania nadal nie jest do końca rozwiązany. Dlatego celowym wydało się podjęcie badań nad intensyfikacją procesu oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem [...]
EN Development of our civilization has caused that urban centres have been deprived of natural retention system especially referring to rainwater. Present sewage systems, in most cases is not able to carry away a great intensity of sewage flow. Therefore, different technical interventions are undertake[...]
5
75%
Forum Eksploatatora
2005 Nr 1 (18) 36-39
6
75%
Technologia Wody
2014 Nr 4 (36) 34--37
PL Celem pracy była charakterystyka składu ścieków mleczarskich oraz właściwości osadu czynnego pochodzącego z sekwencyjnego bioreaktora porcjowego (SBR), w którym te ścieki były oczyszczane. Skład surowych ścieków mleczarskich był zróżnicowany pod względem zawartości związków węgla, azotu i fosforu. C[...]
EN The aim of this work was to describe the composition of the influent and effluent of the SBR system treating dairy wastewater and characterize the activated sludge coming from this system. The composition of the influent differed with respect to the content of carbon, nitrogen and phosphorus. The to[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 43 68--74
PL Oprócz bardzo skutecznego oczyszczania ścieków mleczarskich, wymagane jest małe zużycie energii w celu obniżenia kosztów procesu. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów procesu oczyszczania ścieków jak: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawartość azotu oraz zawartość fosforu. Określo[...]
EN Apart from highly efficient treatment of dairy wastewater, a low energy consumption is required in order to lower its costs. During the research period, parameters of raw and treated sewage were tested (BOD, COD, Ntotal, Ptotal). Also, the energy consumption from selected processes as well as the to[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2750--2766
EN Used in wastewater treatment anaerobic dairy use modern methods of anaerobic reactors. Improvements are still sought methods that will enable faster and more efficient dairy wastewater. One of these improvements can be applied to microwave radiation. The solution presented in the article RBMC microw[...]
9
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy zaprezentowano doświadczenia różnych badaczy w oczyszczaniu ścieków przemysłu spożywczego w sekwencyjnych reaktorach porcjowych (SBR). Przegląd literatury obejmuje takie zagadnienia, jak: 1) biologiczne oczyszczanie w reaktorach SBR ścieków zawierających melasę o stężeniu ChZT rzędu 100 000 [...]
EN This paper presents experiments conducted by various researchers on the purification of food industry wastewater in sequential batch reactors (SBR). The literature review covers such issues as 1) biological purification in SBR of wastewater containing molasses with a chemical oxygen demand (COD) of [...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 3 76--77
PL Zbadano wpływ wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskich za pomocą filtra przegrodowego oraz dwóch zintegrowanych układów obejmującego mikro- lub ultrafiltrację poprzedzoną filtracją za pomocą filtrów przegrodowych. Stwierdzono, że racjonalnym rozwiązaniem wstępnego oczyszczania ścieków mleczarskic[...]
EN The effect of dairy wastewater pretreatment using a bag filter and two integrated micro- or ultrafiltration systems preceded by filtration with bag filters was investigated. It was found that a rational solution for the pretreatment of dairy wastewater prior to nanofiltration is the use of system co[...]
11
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich po wstępnym oczyszczaniu beztlenowym do produkcji biomasy mikroglonów z gatunku Platymonas subcordiformis. Proces hodowli i namnażania testowanej kultury glonów prowadzono w fotobioreaktorach rurowych o orie[...]
EN The study aimed to determine the possibility of using dairy sewage after the initial treatment anaerobic biomass production of microalgae species Platymonas subcordiformis. The process of growing and propagation of algae culture test was carried out in fotobioreaktorach piping vertical orientation. [...]
12
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 633--650
PL Celem pracy było opracowanie modelu sztucznej sieci neuronowej aproksymującej zmiany w stężeniach i wartościach podstawowych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych. Badania prowadzone były w latach 2014 i 2015 w oczyszczalni ścieków w Bystrym koło Giżycka. Obiekt ten oczyszcza zmieszane ściek[...]
EN Aim of this study was to develop a model of artificial neural network for changes approximation in concentration and values of basic quality parameters of treated wastewater. Studies were carried out in years 2014 and 2015 in Bystre wastewater treatment plant, located near Giżycko. To Bystre sewage [...]
13
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 130-144
PL Celem pracy było określenie wpływu ścieków mleczarskich na skład ścieków komunal-nych dopływających do oczyszczalni ścieków. Porównano skład i podatność na mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich oraz ścieków komunalnych bez znaczącego udziału ś[...]
EN The aim of the paper was to determine the effect of dairy wastewater on the composition of municipal wastewater flowing into WWTP. A comparison was conducted of the composition and susceptibility to mechanical-biological treatment of wastewater with substantial dairy wastewater participation and wit[...]
14
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 236-244
PL Ścieki mleczarskie charakteryzują się znacznie wyższymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń w stosunku do ścieków komunalnych, jak również wahaniem ładunku. Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni wymaga monitorowania parametrów procesu oczyszczania, jak i efektywności poszczególnych jego etapów. Prz[...]
EN The quality of dairy wastewater can be characterized by higher pollutants concentration due to typical municipal wastewater. Also daily changes of sewage discharge from dairy plants can be observed. Proper exploitation of waste water treatment plant is strictly connected with monitoring of basic par[...]
15
63%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 22 97-105
PL Prezentowane badania dotyczyły oceny sprawności usuwania zanieczyszczeń z syntetycznych ścieków mleczarskich za pomocą hybrydowego reaktora o przepływie pionowym. W trakcie badań udowodniono, iż eksploatacja reaktora beztlenowego o przepływie pionowym ze wzrastającym obciążeniem reaktora ładunkiem z[...]
EN Described experiment related to researches on the evaluation of the efficiency of removing contaminations from synthetic dairy waste water using a hybrid reactor with vertical flow. During the tests proved that the operation of the anaerobic reactor with vertical flow with the increasing organic loa[...]
16
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 735-745
PL Prawidłowa eksploatacja nowoczesnych systemów oczyszczania umożliwiających intensywne usuwanie związków węgla, azotu i fosforuwymaga kontroli szeregu parametrów i wskaźników. W celu scharakteryzowania zawartości substancji organicznej w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych bądź przemysłowych, st[...]
EN In Podlaskie province there are nine dairy processing plants that use individual wastewater treatment plants based on the method of activated sludge, the largest facility in the region is characterized with PE value 250,000 at flow rate of approximately 5,500 m 3 of wastewater per day. Detailed char[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 2 143-148
18
63%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 48 45--51
PL Celem prac badawczych było określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich oczyszczanych w zintegrowanym układzie osadu czynnego i systemu hydrofitowego w procesie namnażania biomasy mikroglonów Platymonas subcordiformis. Prace badawcze nad produkcją biomasy mikroglonów przeprowadzono w waru[...]
EN The aim of the research was to determine the possibility of treated dairy wastewater using in the process of microalgae Platymonas subcordiformis biomass production. Researches were conducted in the laboratory scale with vertical photobioreactors using. Experiment was divided on the three variants b[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 3 141-144
20
63%
Logistyka
2015 nr 4 8920--8931, CD3
PL Technologie wykorzystujące proces fermentacji metanowej są w tej chwili najbardziej popularnymi metodami oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego, ze względu na szereg zalet, jakimi się charakteryzują. Zastosowanie reaktorów beztlenowych pozwala na oczyszczanie ścieków o wysokiej zawartości zwią[...]
EN Technologies, which use methane fermentation process, are currently the most popular methods of treatment of wastewater from food industry, due to a number of advantages, which are characterized. The use of anaerobic reactors allows for treatment of wastewater with a high content of organic compound[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last