Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dławiki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono optymalizację wymiarów geometrycznych niskonapięciowych i niskoczęstotliwościowych dławików stosowanych w układach przekształtnikowych. Optymalizację przeprowadzono z punktu widzenia minimalizacji masy i kosztów materiałów czynnych, tzn. miedzi uzwojeń i żelaza rdzenia. Wyzn[...]
EN The paper presents an optimization of geometric dimensions of low-voltage and low-frequency network chokes (BSS), smoothing chokes (NSS) and interphase transformers (SSS) applied in converter sets. The optimization concerns the minimum mass, minimum cost of active materials (copper and magnetic shee[...]
2
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 9 515-522
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 83-87
EN The paper deals with three different configurations of connection between the electric drive composed of an asynchronous motor with frequency converter type DTC, PWM and the electric grid with frequency 50Hz. The main difference between three investigated connection configurations is the way in whic[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 1 (121) 49--54
PL W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cen[...]
EN In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of th[...]
5
70%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono optymalizację wymiarów geometrycznych dwuzwojnych dławików kojarzących (SSS) stosowanych w układach przekształtnikowych. Optymalizacja dotyczy minimalizacji kosztów, masy i objętości materiałów czynnych dławika (miedzi uzwojeń i żelaza rdzenia). Jako zmienne decyzyjne przyję[...]
EN The paper presents optimal geometric design of two turns reactors (interphase transformers) applied to converter sets. The optimization concerns minimum of cost, mass and volume of active materials (copper of the winding and iron of the core). The following coefficients were accepted as decision var[...]
6
70%
Elektroinstalator
2017 nr 4 46--51
PL Przy wyborze osprzętu kablowego powinno się uwzględnić przynajmniej kilka czynników. W przypadku elementów przewodzących prąd, ważne pozostaje napięcie i obciążenie prądowe. Z kolei elementy nie przewodzące prądu powinny cechować się odpornością na warunki otoczenia. Dla zapewnienia maksymalnego poz[...]
7
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaproponowano elektrotermiczny model dławika dla programu SPICE. Model ten uwzględnia nieliniowość charakterystyk rdzenia dławika, straty energii w rdzeniu i w uzwojeniach, pojemność uzwojeń, samonagrzewanie w rdzeniu i w uzwojeniach, wzajemne sprzężenia termiczne między rdzeniem a uzwojenia[...]
EN In the paper the electrothermal model of the choking-coil dedicated for SPICE is proposed. This model takes into account nonlinearity of the core of the choking-coil, loss of the energy in the core and in the winding, capacity of the winding, selfheating in the core and in the winding and mutual the[...]
8
61%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2011 z. 2 33-46
PL W sieci trakcyjnej tramwajowej w Polsce napięcie znamionowe jest napięciem stałym, uzyskiwanym poprzez transformację i prostowanie napięcia sieci przemysłowej za pomocą wielofazowych transformatorów i niesterowanych mostków prostownikowych. W takich układach prostowniczych otrzymuje się napięcie wyp[...]
EN Tram traction in Poland uses dc voltage obtained by transforming and rectifying ac power grid voltage with the help of multi-phase transformers and uncontrolled diode bridges. This voltage always contains higher harmonics. These harmonics are "transferred" to the supply current as well. Using multi[...]
9
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono układy pomiarowe dedykowane do wyznaczania wybranych parametrów i charakterystyk materiałów magnetycznych oraz dławików. Zamieszczono wyniki pomiarów charakterystyk wybranych materiałów magnetycznych ferrytowych, nanokrystalicznych oraz proszkowych, a także wyniki pomiarów char[...]
EN In the paper measuring circuits dedicated for the measure of selected parameters and characteristics of magnetic materials and inductors are presented. Some results of selected measured characteristics of selected magnetic cores fabricated from ferrites, nanoperm and powder cores are shown. Addition[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2006 z. 107 25-31
PL W artykule wyprowadzono uogólnioną postać funkcji optymalizacyjnej vykorzystywanej przy projektowaniu dławików o konstrukcji płaszczowej. Zaproponowano zastąpienie trzech funkcji optymalizacyjnych θ s, θ p i θ k, które występują w literaturze [1], za pomocą pojedynczej funkcji θ col. Wyniki przeprow[...]
EN In this paper a new form of optimising function for the design of reactors with shell form magnetic circuit was derived. Three optimization functions θ s, θ p and θ k, described in reference [1] were replaced by one function θ col. The results of numerical tests confirmed the correctness of the new [...]
11
61%
Napędy i Sterowanie
PL Elementy indukcyjne pracujące w urządzeniach energoelektronicznych obecnie budowane są najczęściej z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów magnetycznych. Magnetyki amorficzne i nanokrystaliczne pozwalają skutecznie ograniczyć straty powstające w transformatorach i dławikach pracujących w zakresie ś[...]
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 6 193-197
PL W artykule przedstawiono wpływ indukcji i częstotliwości na straty w żelazie w blachach elektrotechnicznych wykorzystywanych w dławikach pracujących w filtrach wyższych harmonicznych. Podano uogólnioną zależność pozwalającą na obliczenie strat histerezowych i wiroprądowych z uwzględnieniem zastępcze[...]
EN The paper deals with a problem of the influence of frequency and flux density on power losses in magnetic laminations used in reactors working in higher frequency filters. The proposed complex formula for hysteresis and eddy current losses which takes into account equivalent elliptical hysteresis lo[...]
13
61%
Napędy i Sterowanie
PL Transformatory i dławiki to maszyny elektryczne, w których podczas pracy powstają straty energii wydzielające się w postaci ciepła. Głównym źródłem strat jest zarówno przepływ prądu przez uzwojenia, jak i ciągłe przemagnesowywanie rdzenia ferromagnetycznego. Straty te powodują nagrzewanie się poszcz[...]
14
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 6 5-8
PL Przedstawiono wyniki badań czterech dławików stałych przeznaczonych dla łożysk hydrostatycznych, o małych wymiarach zewnętrznych, zapewniających przepływ laminarny. Omówiono teoretyczne i doświadczalne zależności natężenia przepływu od spadku ciśnienia na dławiku.
EN Research results of four restrictors with fixed geometry designed for hydrostatic bearings are presented. The restrictors of small dimensions guaranteed the laminar flow. Theoretical and experimental dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor are discussed.
15
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 105 97-103
PL W artykule wyprowadzono uogólnioną postać funkcji optymalizacyjnej wykorzystywanej przy projektowaniu dławików o konstrukcji kolumnowej. Zaproponowano zastąpienie trzech funkcji optymalizacyjnych Θ s, Θ p i Θ k, które występują w literaturze [1], za pomocą pojedynczej funkcji Θ col. Wyniki przeprowa[...]
EN In the paper a new form of an optimising function used in design of reactors with core form magnetic circuit was derived. Three optimising functions Θ s, Θ p and Θ k, described in references [1] were replaced by one function Θ col. The results of numerical tests confirmed the correctness of the new [...]
16
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 73--77
PL Zmiany dotyczące infrastruktury energetycznej coraz częściej wymagają, bądź też wręcz wymuszają zastosowanie urządzeń dobieranych indywidualnie. W znaczącej skali występują urządzenia energetyki rozproszonej, dużo więcej jest odbiorów przekształtnikowych o różnym charakterze składowych harmonicznych[...]
EN The changes of electrical infrastructure require the individual adjustment of electrical equipment. In a big scale there are devices of local generation, there are more and more convertor loads of different character of higher harmonics. The cost competition leads to material saving designs what mea[...]
17
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Dławiki są niezbędnym komponentem układów impulsowego przetwarzania energii elektrycznej. Jak wynika z literatury, temperatura w istotny sposób wpływa na charakterystyki i parametry eksploatacyjne elementów i urządzeń elektronicznych oraz na czas ich pracy do uszkodzenia. Temperatura dławika rośnie [...]
EN Choking-coils are a requisite components of the switching converters of the electrical energy. As it is known from literature, the temperature influences in the essential manner to the characteristics and exploitive parameters of components and electronic equipment, as well as it determines the life[...]
18
61%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 65--66
PL W Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki opracowano ponad 140 typów dławików i blisko 30 typów transformatorów. Pracują one zazwyczaj przy częstotliwości wielokrotnie większej od 50 Hz, prądach i napięciach niesinusoidalnych. Stwarza to szczególne wymagania wobec rdzeni magnetyczny[...]
EN Over 140 types of inductors and nearly 30 types of transformers were developed at the Department of Electric Traction of the Electrotechnical Institute. They usually operate at frequencies many times higher than 50 Hz, at non-sinusoidal currents and voltages. This creates particular requirements ver[...]
19
61%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 57--58
PL Względnie proste odwzorowanie matematyczne charakterystyk materiałów magnetycznych bywa przydatne w nie których obliczeniach projektowych i symulacyjnych. Odnosi się to do prac Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nad przekształtnikami mocy i stosowanymi w nich elementami elektromagnetycznymi. W re[...]
EN A relatively simple mathematical projection of characteristics of magnetic materials is useful in some simulation design computations. The paper discusses trials mode to obtain formulae determining static and dynamic characteristics of magnetising, losiness and magnetic permeability of wound up core[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaproponowano nowy elektrotermiczny model cewki z rdzeniem ferrytowym przeznaczony do analizy przetwornic dc-dc w programie SPICE. Przedstawiono postać modelu, sposób jego implementacji w programie SPICE oraz wyniki jego weryfikacji doświadczalnej. Przedstawiono również wyniki analiz przetwornicy bo[...]
EN In the paper the new electrothermal model of the inductor with the ferrite core, dedicated for the analysis of dc-dc converters in SPICE, is proposed. The method of the implementation of the model in SPICE is shown and some results of the experimental verification of the presented model are presente[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last