Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czyste technologie węglowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Z wydobyciem, przeróbką i spalaniem węgla wiąże się powstawanie dużych ilości odpadów stałych, które można zagospodarować na wiele różnych sposobów, pod warunkiem, że spełniają stosowne normy. Rozwój czystych technologii węglowych, poza spektakularnymi działaniami w zakresie CCS (sekwestracja CO2) z[...]
EN Mining, coal processing and coal combustion entail production of large quantities of solid waste that can be used in a number of different ways, provided that they meet the relevant standards. The development of clean coal technologies, apart from spectacular actions in the field of CCS (Carbon Capt[...]
2
100%
Energetyka
2010 nr 8 559-560
PL Opisano udział PKE w pracach Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych mających na celu wdrożenie przez polskie firmy energetyczne zadań wynikających z pakietu energetyczno–klimatycznego Unii Europejskiej.
EN The article presents PKE participation in the works of the Polish Platform of Clean Coal Technologies aiming at implementation of tasks resulting from the EU energy and climate package to be carried out by Polish power companies.
3
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono pierwszy etap technologii czystego węgla - oczyszczanie węgla przed spalaniem. Opisano procesy klasycznego wzbogacania oraz procesy głębokiego wzbogacania. Zwrócono uwagę na problem produktów pośrednich i odpadowych wydzielanych w procesie przeróbki węgla surowego. Stwierdzono, ż[...]
EN The first stage of the clean coal technology - coal cleaning before burning - is discussed. The processes of classic coal cleaning are described as well as deep coal cleaning processes. Attention is drawn to the problem of middlings and refuse products separated in the process of raw coal preparatio[...]
4
100%
Polityka Energetyczna
PL Spalanie węgla w procesach energetycznych ma przede wszystkim na celu wytworzenie wysokotemperaturowego ciepła, które stosowane może być efektywnie do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odpowiednich czynników roboczych, takich jak: para wodna w siłowniach kondensacyjnych czy bezpoś[...]
EN Combustion of coal in energy systems has first of all in view production of high-temperature heat that can be effectively used for the generation of electric energy in condensing power-plants or directly high-pressure combustible gases used in combined cycles. Carbon is a basic component of solid fu[...]
5
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 4 123--136
PL Procesy czystych technologii węglowych w zdecydowanej większości wiążą się z produkcją odpadów, które należy zagospodarować lub zutylizować. Technologiczny postęp i rozwój procesów CTW sprawia, że przedmiotowe odpady zaczynają być traktowane jak produkty. Prezentowany artykuł ma charakter przeglądow[...]
EN Processes of clean coal technologies are in most cases related to the production of waste to be disposed of or managed. Technological progress and the development of CCT processes make the waste begin to be treated as products. The present article has a review character and concerns the ways of mana[...]
6
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 2 80--90
PL W pracy zbadano wpływ trzech różnych konfiguracji kanałów ogniowych na wydajność i skład produktów gazowych powstałych podczas podziemnego zgazowania węgla kamiennego. Każdy eksperyment został przeprowadzony przy użyciu różnego rodzaju węgla. Stwierdzono, że niezależnie od rodzaju konfiguracji kanał[...]
EN This article presents the impact of three different configurations of a fire channel on the efficiency and composition of gas products from coal gasification. Each experiment was performed by use of a different type of coal. Regardless of the type of fire channel configuration, the measured temperat[...]
7
84%
Przegląd Górniczy
PL Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest znany od końca XIX wieku. Do tej pory na całym świecie przeprowadzono ponad pięćdziesiąt eksperymentów PZW w różnej skali. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd wybranych prac eksperymentalnych PZW. Wybrane eksperymenty PZW przedstawiają dwie metody ud[...]
EN The idea of underground coal gasification (UCG) has been known since the end of 19th century. So far almost 50 UCG experiments have been carried out worldwide and on a different scale. This paper presents a review of the selected ones. These exemplary experiments present two methods of first working[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono sytuację w Polsce przed zmianami, jaka może nastąpić w związku z aktualną sytuacją na rynku energii - wyczerpywania zasobów oraz monokultury węgla kamiennego. Europejska Platforma Technologiczna stwarza ogromne możliwości zmian w sektorze węglowym i opracowanie nowych czystych [...]
9
84%
Przegląd Górniczy
PL Przeprowadzono serię sześciu symulacji eksperymentalnych procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w warunkach powierzchniowych (ex-situ), których celem było określenie typu geometrii kanału ogniowego oraz warunków prowadzenia procesu pozwalających na uzyskanie gazu o możliwie najwyższej wartości o[...]
EN A series of six experimental simulations of the underground coal gasification process (UCG) in the surface conditions (ex situ) was conducted. The main aim was to determine the influence of gasification channel geometry and process conditions on the calorific value of gas. Five gasification tests we[...]
10
84%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 1107–1118
PL Przedsiębiorstwo Sokolovska uhelna jest największym producentem gazu miejskiego w Republice Czeskiej. Po jego zastąpieniu przez gaz ziemny, technologia gazyfikacji stała się podstawą do produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia g[...]
EN The company Sokolovská uhelná, was the largest producer of city gas in the Czech Republic. After its substitution by natural gas the gasification technology became the basis of the production of electricity in the combine cycle power plant with total output 400 MW. For the possibility of gasificatio[...]
11
84%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 580--591
PL Wskazano na techniczno-procesowe aspekty technologii wynikające z podziemnego zgazowania węgla in situ oraz technologii biogazowych. Dokonano przeglądu wybranych technik oraz scharakteryzowano ich technologiczne aspekty. Przeanalizowano warunki termicznego zgazowania węgla in situ w strefie georeakt[...]
EN A review, with 45 refs. of processes for manufacturing fuel gas from coal and biomass.
12
84%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Firma TAURON Wytwarzanie dostosowuje się do coraz bardziej zaostrzonej polityki klimatycznej, inwestuje w nowe technologie, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, zmierza w stronę czystych technologii węglowych. W artykule opisano postępy prac przy realizacji budowy bloku węglowego o mocy 910 MW w Elekt[...]
EN The TAURON Generation inc. adapts to the increasingly sharpening climate policy, invests in the new technologies, conducts research and development projects and moves towards the clean coal technologies. The paper presents the progress in the construction of coal-fired generation unit with the capac[...]
13
84%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono krajowe zasoby węgli, omówiono pochodzenie pierwiastków śladowych w węglu i ich zachowanie w procesie spalania. Omówiono zanieczyszczenia towarzyszące złożom węgla i procesy zgazowania węgla. Przedstawiono celowość zgazowania węgla i możliwość zastosowania metod przeróbki ko[...]
EN The paper discuss the national coal resources and origin of trace elements in coal and their characteristics. The pollution associating coal deposits and coal gasification processes were discussed. Furthermore, the purpose of coal gasification and possibility of application of mineral processing met[...]
14
84%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 2 603-616
PL Podstawowymi surowcami energetycznymi Polski są węgiel kamienny oraz brunatny i według prognoz kształtowania się zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej do 2030 roku będą nimi nadal. Stanowią one niewątpliwie gwarancję polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Już dzisiaj sprawą kluczową jest t[...]
EN Bituminous coal and lignite are the main energy carriers in Poland and according to primary energy consumption forecasts they will remain the basic energy carriers at least until 2030. It goes beyond any question that bituminous coal and lignite form the foundation of energy security in Poland. Curr[...]
15
84%
Logistyka
2015 nr 2 60--64, CD1
PL W artykule przedstawiono istotę koncepcji ekoefektywności w zarządzaniu innowacjami na przykładzie czystych technologii węglowych. Ekoinnowacyjność określono jako wyznacznik innowacyjności. Integrowanie rezultatów analiz aspektów środowiskowych z aspektami ekonomicznymi jest jednym z nowych trend[...]
EN The article presents the significance of the concept of eco - efficiency in innovation management on the example of clean coal technologies. Eco - innovation was defined as the determinant of innovation. Integrating the results of environmental aspects analysis with the economic aspects is one of[...]
16
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2013 z. 1 (3) 196--203
PL System wspomagania decyzji (SWD) jest narzędziem komputerowym, który może pomóc menadżerom z różnych dyscyplin, przedstawicielom środowisk samorządowych i innym zainteresowanym stronom w przeprowadzeniu symulacji, ocenie i/lub optymalizacji procesu zarządzania. Prowadzone badania mają na celu opraco[...]
EN Decision Support Systems (DSS) are computer-based tools which can assist managers of different disciplines, local governments, investors and other stakeholders to simulate, evaluate, and/or optimize management alternatives. This study aims to elaborate and develop a concept design of a DSS and explo[...]
17
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 169--179
18
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 105-118
PL W artykule przedstawiono rolę węgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata, wskazując, że w związku z dużymi zasobami oraz ich w miarę równomiernym rozłożeniem może w dalszym ciągu stanowić ważne źródło energii, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Istniejąca dostępność techniczna[...]
EN The role of hard coal in fulfilling energy needs of the world is presented in the paper. It is stated that due to a huge reserves and their relatively equal dispersion around the world coal can continue to be an important source of energy, especially in developing countries. Existing availability an[...]
19
84%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 149-165
PL Podstawą zawansowanych technologii wykorzystania węgla jest jego zgazowanie, które obecnie stosowane jest dość powszechnie w chemii oraz ciągle demonstracyjnie w energetyce. Rozważając kierunki rozwoju systemów wytwarzających "czystą" energię obydwa kierunki są często integrowane i rozważa się konce[...]
EN Gasification is regarded as a basic process for advanced concepts of future coal conversion technologies. At present the process is widely used in chemical industry mainly for petrochemical by-products conversion but only occasionally for power generation as demonstration plants. Considering differe[...]
20
84%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 2 43--59
PL Artykuł skupia się na problematyce związanej z oceną efektywności technologii energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Zaprezentowano w nim metodę oceny opierającą się na modelach Data Envelopment Analysis, należącą do nieparametrycznych metod oceny efektywności. Modele DEA na przestrzeni ost[...]
EN The article focuses on the issue related to the efficiency assessment of the energy technologies using fossil fuels. It presents the evaluation method which is based on Data Envelopment Analysis models, belonging to non-parametric methods of efficiency evaluation. DEA models, in recent years, gained[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last