Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czerwony spągowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 17--26
PL Budowa geologiczna basenu Poznania, stanowiącego część polskiego permskiego basenu czerwonego spągowca, stwarza bardzo korzystne warunki do wielkoskalowej sekwestracji CO2. Znacznej miąższości utwory o korzystnych parametrach petrofizycznych, których przestrzeń porowa jest wypełniona solanką, tworzą[...]
EN Rotliegend geology of the Poznań Basin, being part of the Polish Permian Basin, provides favourable conditions for large-scale CO2 storage. The Rotliegend deposits of significant thickness and advantageous petrophysical parameters, where the pore space is filled by brine, form a mega-structure seale[...]
2
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 543-551
PL Przedstawiono wyniki badań utworów czerwonego spągowca wykonanych metodą NMR. Przeprowadzono grupowanie danych charakteryzujących się jednakowymi parametrami opisującymi przestrzeń porową. Pozwoliło to na uporządkowanie zbioru 226 prób, poprzez systemowy podział, na mniejsze grupy. Zastosowana anali[...]
EN The paper presents results of rotleigendes formations examinations accomplished with use of NMR method. The data, characterised by the same parameters describing porous space have been grouped, which enabled arranging of 226 samples collection by means of systematic division on smaller groups. Appli[...]
3
75%
Nafta-Gaz
2006 R. 62, nr 11 559-564
PL Po północnej i południowej części monokliny przedsudeckiej odnotowuje się całkowicie odmienne właściwości zbiornikowe. Zróżnicowanie właściwości zbiornikowych w niecce zielonogórskiej i niecce poznańskiej wynika z odmiennego rozwoju depozycji na obydwu terenach, oraz w późniejszym czasie, odmiennego[...]
EN The northern and southern parts of the Fore-Sudetic Monocline are characterised by completely different reservoir properties. In the Zielona Góra and Poznań troughs this variability results from the different depositional histories in both areas and different diagenetic processes taking there place [...]
4
75%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 11 757--764
PL Analiza pomiarów NMR wykonanych dla skał czerwonego spągowca pochodzących z rejonu SW części niecki poznańskiej pozwoliła, w powiązaniu z badaniami porozymetrycznymi i mineralogicznymi, na wydzielenie czterech grup skał o odmiennych własnościach petrofizycznych. W przestrzeni porowej skał o najsłabs[...]
EN Four groups of rocks from the southwestern part of the Poznań basin displaying different petrophysical properties were distinguished on the basis of the NMR measurements, mercury porosimetry and microscopic observations. The pore space of rocks representing the poorest reservoir and filtration prope[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
6
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 444 135--147
PL Artykuł przedstawia wyniki badań skał czerwonego spągowca z czterech otworów wiertniczych, usytuowanych w zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Do badań zastosowano standardową analizę petrograficzną (analizę mikroskopową, analizę planimetryczną), poszerzoną o analizę katodoluminescencyjną, ba[...]
EN The paper presents the results of studies of Rotliegend rocks from four boreholes located in the western part of the Fore-Sudetic Monocline. Standard petrographic (microscopic and planimetric) analysis accompanied by cathodoluminescence, SEM and XRD studies has been applied. The rocks are represente[...]
7
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN The paper presents results of estimation of natural gas prognostic resources in the Polish part of the Rotliegend basin and indicates zones of possible accumulation. Generation potential of Carboniferous source rocks was estimated using the genetic method. Quantity of the free gas introduced into th[...]
8
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 65--74
PL Poster ilustruje wyniki analizy, której celem było wyjaśnienie genetycznego związku strefy dyslokacyjnej Poznań—Kalisz (SDP-K) ze złożami gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Szczegółowa interpretacja dańych sejsmicznych, głównie 3D, wykazała o wiele bardziej złożoną, niż dotychczas sądzono[...]
EN The poster presents results of analysis, the purpose of which was to explain genetic relation between Poznań — Kalisz Tectonic Zone (P-KTZ) and the gas fields in the Rotliegendes formation. Detailed interpretation of seismic data, mainly 3D, proved much more complicated geometry of inesozoic fault s[...]
9
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Zdecydowana większość złóż gazu ziemnego w piaskowcach czerwonego spągowca odkrytych na obszarze monokliny przedsudeckiej uformowała się w typowych pułapkach strukturalnych. Do nielicznych wyjątków należą złoża strukturalno-litologiczne Paproć i Ujazd. Ich pułapki sąkombinacją linii zasięgu piaskowc[...]
EN Several gas fields in Rotliegendes sandstones have been discovered within the area of Fore-Sudetic Monocline. Most of the fields were formed in typical structural traps, where reservoir rocks belong to aeolian sandstones composing the uppermost part of Rotliegendes deposits. The few exceptions are s[...]
10
63%
Przegląd Geologiczny
EN The Rotliegend Basin is filled with terrigenic complex over 1200 m in thickness. The complex comprises sediments of eolian, fluvial and playa depositional systems (Fig. 1). Reservoir volume of the pore space accessible for the reservoir media is ca. 830-990 km3. Gas exploration in this stratigraphic[...]
11
63%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 343-343, 349
EN Fluid inclusions - tiny portions of palaeofluids trapped in minerals filling pore space in sedimentary rocks - were analysed. The studies covered carbonate, quartz and anhydrite cements in the Rotliegend rocks from several boreholes in north, north-western, central and south-west parts of the Polish[...]
12
63%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 322-322, 332
EN Diagenetic illite tends to crystallize most often as fibres and it forms net-like textures reducing filtration abilities of sandstones. Rocks containing this type of illite show a very low permeability or may even be impermeable. K-Ar datings of crystallization of these fibres define the time when p[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 8 497-504
PL Celem opracowania było określenie zależności pomiędzy wartościami wymiaru fraktalnego (pudełkowego) badanych prób piaskowców czerwonego spągowca a ich właściwościami zbiornikowymi. Badane próbki pochodziły z 3 rejonów (Czarna Wieś-Parzęczewo, Środa Wielkopolska-Kromolice oraz Siekierki-Miłosław), kt[...]
EN The aim of this study was to determine the relation between values of fractal dimension (box counting dimension) of pore structure and reservoir properties of tested Rotliegend sandstone samples. The samples represent three regions (Czarna Wieś-Parzęczewo, Środa Wielkopolska-Kromolice and Siekierki-[...]
14
63%
Nafta-Gaz
PL Celem badań było opracowanie efektywnej metody wyznaczania przepuszczalności w jednostkach skalnych o jednakowych zdolnościach przepływu mediów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Technika SSN pozwoliła na obliczenie przepuszczalności w interwałach lub otworach, w których laboratory[...]
EN The aim of the studies, was to construct an effective permeability model in rocks, of similar ability to media flow, using artificial neural networks (ANN). This methodology enables calculating permeability in uncored intervals and wells. At first a representative dataset was selected for training p[...]
15
63%
Przegląd Geologiczny
PL Spośród osadów z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki śródsudeckiej (z rejonu Uniemyśl-Chelmsko, Mieroszów i Radków-Wambierzyce), wśród których dominują zlepieńce i fanglomeraty oraz skaty dolomityczne wyróżniono 9 wydzieleń litologicznych. Średnia zawartość złota waha się od 0,8 do 21[...]
EN Transitional sediments between Rotliegend and Zechstein from Intra-Sudetic Trough (Uniemyśl-Chełmsko, Mieroszów and Radków-Wambierzyce study areas) may be subdivided into 9 lithological units consisting principaly of conglomerates and fanglomerates, and dolomitic rocks. The average gold content vari[...]
16
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 159--167
PL System naftowy karbon–czerwony spągowiec w niemiecko-holenderskiej części basenu wykazuje szereg podobieństw i różnic w stosunku do polskiej części basenu. Głębokości występowania złóż gazu w niemiecko-holenderskiej części basenu są większe (1000–5300 m) niż w polskiej (1000–3700 m) i do 4000 m w st[...]
EN Carboniferous-Rotliegend Petroleum System in the German-Dutch part of the South Permian basin shows a number of similarities and differences in relation to the Polish part of the basin. Depth of occurrence of gas deposits in the German-Dutch part of the basin are larger (~1000–5300 m) than in Poland[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2012 nr 190 1--231
PL Celem pracy było przedstawienie szerokich możliwości scharakteryzowania geometrii przestrzeni porowej skał zbiornikowych dla ropy naftowej i gazu ziemnego poprzez wykorzystanie w badaniach laboratoryjnych dwóch nowoczesnych metod: jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) oraz mikrotomografii rentgeno[...]
EN The objective of the study was presentation of broad capabilities of reservoir rocks pore space geometry characterization for oil and natural gas, through use of two advanced methods, Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and X-ray computer microtomography (micro-CT) in laboratory experiments. The first [...]
18
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 6 393--402
PL Geologiczne poziomy wodonośne stanowią obecnie największy znany potencjał sekwestracyjny ditlenku węgla. W przeciwieństwie do wgłębnych struktur naftowych stopień geologicznego rozpoznania poziomów solankowych jest znacznie mniejszy. Typując przyszłe poziomy geologiczne dla podziemnego składowania C[...]
EN Deep saline aquifers have the largest long-term CO2 storage potential, but there are many problems with their exploration and qualification, due to the lack of tightness confirmation. It is very important to reduce the cost of their exploration done mainly by expensive drilling. In existi[...]
19
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 502--512
PL Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych. Współcześnie obszar występowania tych utworów (dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi) budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalnych (an[...]
EN Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is paid to Rotligend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. This paper presents the results o[...]
20
63%
Nafta-Gaz
PL Skład mineralny skał jest jednym z istotnych czynników wpływających na ocenę parametrów wykorzystywanych w interpretacji profilowań geofizycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań piaskowców mioceńskich, karbońskich i piaskowców czerwonego spągowca oraz przeprowadzono wstępną analizę zmienności sk[...]
EN The mineralogical content of rocks is an important parameter used in the interpretation of well logs. In the presented paper the results of the X-ray quantitative analysis of the Miocene, the Rotliegend and the Carboniferous sandstones are discussed. The internal standard method (Środoń et al. 2001)[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last