Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule rozpatrywane są kwestie zamiany funkcji w budynkach - zarówno tych łatwo, jak i trudno przekształcalnych. Poddano analizie zjawiska wpływające na prędkość zmian budowlanych.
EN In the paper are consider the issues of conversion functions in the buildings - both: easy and difficult to transform. There are analyzed the phenomena affecting on the speed of construction changes.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Żyjemy w czasach wielkich dylematów. Z jednej strony pragniemy, aby miasto zapewniało nam komfortowe warunki życia, z drugiej mamy świadomość, że odbywa się to kosztem narastającej degradacji otaczającego nas środowiska oraz deprecjacji naszych zdolności doświadczania czasu i przestrzeni. Współczesn[...]
EN We live in the times of great dilemmas. On one hand, we would like the city to provide for comfortable living conditions; on the other hand, we are fully aware of the fact that it proceeds at the expense of the increasing degradation of the surrounding environment and the depreciation of our abiliti[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W referacie przedstawiono wpływ czynnika czasu, wyrażonego w nawarstwianiu się artefaktów przestrzennych, ich przenikaniu się i dojrzewaniu, na śródmiejskie środowisko estetyczne człowieka. Autor wychodzi z założenia przyjmowanego tu a priori, że świadomość wpływu czynnika czasu na materię jest jedn[...]
EN The article touches the problem of specific esthetical consequences of passage of time, upon urban tissue. The problem is defined against a background of important, intrinsic human needs, i.e. the consciousness of time. The importance of this factor is It is proved, that omitting time factor results[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W poniższym artykule autorzy wskazują na współczesną problematykę badania czasu w przedsiębiorczych organizacjach. Wychodząc od wprowadzenia do koncepcji czasu, poprzez wskazanie wyróżników tworzenia i utrzymywania przewagi strategicznej autorzy nakreślają metodologiczne problemy na drodze badania o[...]
EN In presented article authors pointed out contemporary issues of time research in entrepreneurial organizations. Based on literature conceptions of time, features of strategic advantages are presented. From methodological perspective following problems are discussed: survey types, optimal question's [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2013 Z. 29 71--78
PL Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące metropolii i jej współ¬czesnych konotacji. Opisano w nim aspekt czasu, który staje się jednym z tworzyw metropolii, równie istotnym jak materia. Przypisano duże znaczenie koncentracji atrakcyjności jako czynnika budującego metropolitalno[...]
EN This article is an attempt to answer questions regarding the metropolis and its modern connotations. It points towards time, which becomes one of the materials of the metropolis, equally important to matter. Great importance is attached to concentrations of attractiveness of space as an element whic[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 365-373
PL Referat rozpatruje proces akumulacji elementów transporty z brakiem stacjonarności wzorców przyjazdów. Przyjazdy okresowo ulegają zmianie w sposób cykliczny. Zasugerowano metodę podzielenia cyklu na okresy akumulacji w odniesieniu do pewnych kryteriów optymalizacji.
EN An accumulation process of transport elements with nonstationarity in arrival patterns is studied in the paper. Arrival rates vary periodically in time within a cycle. A method to divide the cycle into accumulation periods is suggested with respect to some optimisation criteria.
7
88%
Postępy Fizyki
2000 T. 51, z. 4 215-215
PL Recenzja książki: Robert Gilmore: Współczesna opowieść wigilijna - Energia, czas i natura kwantów, z jęz. angielskiego przełożyła Ewa Maydell, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 217.
8
88%
Postępy Fizyki
2003 T. 54, z. 3 134-134
PL Recenzja książki: Paul Davies - Czas. Niedokończona rewolucja Einsteina, przekład z jęz. angielskiego Leszek Kallas; Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 336.
9
88%
Problemy Ekologii
PL Artykuł jest filozoficzną refleksją nad pojęciami szybkości i czasu - ich wyobrażeń i wartości na przestrzeni dziejów. Zwrócono uwagę na bezradność człowieka wobec współczesnej techniki, która z szybkości uczyniła fetysz zniekształcając dotychczasowy porządek. Szybkość decyduje nie tylko o kształcie[...]
EN A philosophical reflection on the terms of speed and time: their images and values over the span of centuries. The article focuses on the helplessness of humans against modern technique, which has made a fetish out of speed deforming the up-to-date order. Speed decides not only about the shape of ou[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Trwanie to problem szeroko dziś dyskutowanej długotrwałości współczesnej architektury, która w swojej większości jest budowana jako twór niedługotrwały. Każda rzecz niedługotrwała ma swój okres powstawania, okres trwania i okres rozpadu. Miedzy trwaniem a przemijaniem leży czas percepcji, czas przeż[...]
EN Duration is the problem of the widely discussed lengthiness of contemporary architecture which is mostly built as a short-term product. Every short-term thing has got its period of appearance, its period of duration and its period of disappearance. Between durability and fleetingness lies the time o[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przeszłość zapisana w pamięci, w słowach, w obrazach, w przestrzeni ulega zacieraniu. Teraźniejszość jest oczywista. Przyszłość nie istnieje, ale jej zapowiedź nęci i wyzywa. Użytkowy aspekt budynku po początkowym okresie wysokiej wartości stale maleje. Wartość emocjonalna w niektórych przypadkach z[...]
EN The past written in memory, words, images undergoes the process of deteriorating. The present is obvious. The future does not exist, but its announcement tempts and challenges. Utilitarian aspect of a building after a time of high value constantly decreases. Emotional value in some cases constantly [...]
12
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 121-123
PL Na przestrzeni wieków obserwuje się łączność dwóch dziedzin sztuki: architektury i muzyki. Artykuł opiera się na idei Schellinga ,,architektura jest muzyką w przestrzeni". W tekście omówiono przykłady gotyckich katedr w Kolonii i Wrocławiu, stanowiących inspirację muzyki Schumanna, następnie pałacu [...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Krajobraz nie jest naturą, jest wizją natury. W pojęciu krajobrazu kryje się idea pewnej wizji, pewnej percepcji. Krajobraz nie ma racji bytu jeśli zabraknie człowieka, który by go obserwował, kontemplował, który wreszcie żyłby w jego przestrzeni, w czasie.
EN The landscape is not a nature, it is a vison of nature. There is a concept of vision, of perception, implicit in the word landscape. The landscape has no sense if there is no man who observs and contemplates it, who finally lives in its space, in time.
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 105-111
PL Migracja ludności miast końca XX wieku, opuszczającej zatłoczone, uciążliwe pod względem ekologii i niewydolne komunikacyjnie centra, jest nakierowana na ich obszary obrzeżne oraz strefy ościenne wobec granic administracyjnych, zwane podmiejskimi. To tereny zazwyczaj słabiej zabudowane, lub wymagają[...]
EN Current, final of XX c. - migration population of the town, witch leave that towns: crowded, drudging ecological and inefficient of communication, is direct to border space of the city and bordering zone before of the administrative town border line. This are zones of the historic established suburb[...]
15
75%
Mechanik
PL Opisano metodykę i wyniki badań prowadzących do zaprojektowania architektury sieci neuronowej oraz zbudowania zbioru uczącego, a w szczególności sprecyzowania cech, które pozwolą określić czasy przygotowawczo-zakończeniowe operacji technologicznych.
EN A description with the research results back up is provided to explain development of the neuron system architecture and creation of a learning set and in particular, to specify the features, which would provide the grounds for estimation of the process setup times.
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono aktualny, dominujący pogląd na temat ewolucji Wszechświata. Opierając się na pracach G. Veneziano przyjęto, że tzw. osobliwość w postaci Wielkiego Wybuchu, jako konsekwencja ogólnej teorii względności Einsteina nie musi być, jak do niedawna powszechnie sądzono, nie tylko początkiem Wsz[...]
EN The current predominant view on the issue of the Universe evolution is presented. It has been assumed, based on G. Veneziano works, that the so-called Big Bang oddity (as a consequence of Einstein's Theory of Relativity) does not have to relate to only the origin of the Universe (as has been suppose[...]
17
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiona zostanie informacja o zasobach węgla brunatnego w KWB "Konin" obecnie i w perspektywie długookresowej. Autorzy szacują zdolności wydobywcze poszczególnych odkrywek kopalni oraz omawiają czynnik czasu determinujący rozwój kopalni.
EN The article presents information about lignite resources in Lignite Mine "Konin". Authors, also compare work of open pits in the past and tries to show perspectives of their development in the future.
18
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki pomiarów czasu mieszania i wydajności pompowania w krystalizatorze z wewnętrzną cyrkulacją wymuszaną mieszadłem helikoidalnym zainstalowanym w cylindrycznej rurze cyrkulacyjnej. Określono wpływ gęstości i lepkości cieczy na intensywność cyrkulacji. Stwierdzono, że mieszadło heli[...]
EN The results of measurements of mixing time and pumping capacity for the crystallizer with internal circulation forced by helicoidal agitator placed inside a cylindrical draft tube are presented. The influence of liquid density and viscosity on the circulation intensity was determined. It was found t[...]
19
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 10 399-402
PL W pracy zaproponowano szereg kryteriów pozwalających na automatyczne tworzenie modeli sygnałów czasowych, Możliwość utworzenia modelu sygnału w oparciu o krótki fragment przebiegu w dziedzinie czasu i uzyskanie na jego podstawie odpowiedzi układu w dziedzinie częstotliwości pozwoliło na znaczne przy[...]
EN The work introduces several techniques, which allow one to create high quality models of time domain signals produced by the finite-difference time-domain method. Guidelines for automated selection of key model parameters such as the length of training sequence for model building and the model order[...]
20
75%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last