Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas reakcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Czas reakcji jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących kierowcę, bardzo istotnym w analizach sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym. W pracy opisano badania dotyczące oceny czasu reakcji, przeprowadzone w trzech środowiskach: na typowym urządzeniu stosowanym w pracowniach psychologii t[...]
EN Reaction time is one of the basic parameters that characterize the driver and very important in the analysis of accident situations in road traffic. This paper describes research studies on the reaction time evaluation as conducted in three environments: on a typical device used in the transport psy[...]
2
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 2 457--464
EN In this paper three simplified forms of the fractional-order (FO) backward difference (BD) are proposed and analysed. Due to time and frequency characteristics criteria parameters of simplified forms of the FOBDs are chosen. Applications of the simplified forms of the FOBDs diminish a number of mult[...]
3
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Measuring saccadic reaction time distributions is an increasingly popular technique, making it possible to obtain a large amount of data non-invasively in a short period of time. Such distributions can often be encapsulated with just two parameters, representing the mean and variance of the rate of [...]
4
75%
Karbo
2001 Nr 1 6-11
PL Prowadzono badania nad oksydacyjnym odsiarczaniem węgli ukraińskich z Zagłębia Donieckiego i Lwowsko-Wołyńskiego. Oceniono wpływ temperatury (573-748 K) i czasu reakcji (5-90 min) na stopień eliminacji siarki, wydajność produktów oraz skład gazów z odsiarczania. Stopień odsiarczania zależy od rodzaj[...]
EN The investigations have been conducted on oxidising desulphurisation of Ukrainian coals from Donietzk and Lvov - Volyn Coal Basins. The influence of temperature (573-748 K) and reaction time (5-90 min) upon the degree of sulphur elimination was determined, yield of products and composition of gases [...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 5 1131--1139
PL W artykule opisano specyficzne badanie czasu reakcji człowieka. Stymulanty stanowią bodźce świetle, generowane przez diodę elektroluminescencyjną. Zastosowanie takiego źródła jest kompatybilne z technologia wytwarzania znaków o zmiennej treści i innych nowoczesnych sygnalizatorów. Przedstawiono fizj[...]
EN The article describes the specific examination of the human simple reaction time. Stimulants are being generated by the electroluminescent diode. The use of this kind of the stimulus source is fully compatible with VMS technology and other modern indications. The physiological basis of color informa[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 434--439
PL W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierującego otrzymane na stanowisku badawczym opracowanym i wykonanym w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Cechą charakterystyczną stanowiska jest to, że pozwala ono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, przy użyciu p[...]
EN The research results of the driver's reaction time are discussed in the article. All of them have been received on the test stand worked out and made in Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design of Technical University of Lodz. The characteristic feature of this stand is that it allo[...]
7
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono wpływ parametrów konstrukcyjnych na właściwości dynamiczne układów hydrostatycznych sterowanych dławieniowo. Zdefiniowano pojęcie czasu reakcji, to jest czasu zawartego pomiędzy wymuszeniem a początkiem ruchu elementu wykonawczego. Podano zależności analityczne i przebadano[...]
EN In the paper the influence of constructions parameters on dynamics properties of hydrostatic systems throttle controlled was described. The difinition of response time was presented: period of time included between input signal and starling actuator. Analitical relations were presented. Moreover res[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2015 Nr 67 55--68
PL Niniejsza praca dotyczy programu komputerowego do pomiaru sprawności psychomotorycznej, który działa na zasadzie aparatu krzyżowego. W artykule zawarto opis aplikacji, porównanie jej funkcji ze standardową aparaturą pomiarową, przebieg przeprowadzonego eksperymentu oraz analizę wyników badań testowy[...]
EN This paper is concerned with a computer program to measure psychomotor performance, which works on the principle of cross-camera. The article includes a description of the application, comparing its functions to the standard measurement apparatus, the operation of the experiment and the analysis of [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 225-230
PL Celem pracy była ocena zależności wybranych parametrów dynamicznych różnych rodzajów wyskoków pionowych i czasu reakcji uderzeń nożnych u zawodników taekwondo WTF. Badaniami objęto 10-u zawodników taekwondo WTF w wieku 19 + lub - 1,6 lat, wysokości ciała 180 + lub - 7 cm oraz masie ciała 75 + lub - [...]
EN The aim of the study was an estimation of relationships among selected dynamics parameters of different land of vertical jumps and reaction time of leg kicks in taekwondo WTF. Ten men attended the research (aged – 19 + or - l,6years old, body height – 180 + or - 7 cm, body weight – 75 + or - 7 kg). [...]
10
63%
Analityka : nauka i praktyka
2007 nr 4 4-10
11
63%
Polimery
PL Przedstawiono nową metodę syntezy wielkocząsteczkowych żywic epoksydowych o pożądanej wartości liczby epoksydowej (LE = EV) na drodze reakcji poliaddycji bisfenolu A do małocząs-teczkowej żywicy epoksydowej (eter diglicydylowy bisfenolu A, LE = 0,57 mol/100 g), przebiegających pod wpływem promieniow[...]
EN A new method of synthesis of elevated-molecular-weight (E-M) epoxy resins with desired epoxy-groups content, based on polyaddition of bisphenol A to a lower-molecular-weight (L-M) epoxy resin (epoxy value EV = 0.57 mol/100 g) under microwave irradiation in the presence of 2-methylimidazole, as a cat[...]
12
63%
Image Processing & Communications
2002 Vol. 8, no 2 121-127
EN This study describes an experimental investigation where cardiovascular response was measured for a range of stimuli. The aim was to obtain relationships between stimuli and physiological variables that could be implemented in a general control system where the appropriate stimulus is selected for a[...]
13
63%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2014 Vol. 13, no. 4 309--320
PL W artykule przedstawiono przeprowadzone badanie z zakresu reakcji kierowców na znaki zmiennej treści. Na potrzeby eksperymentu skonstruowane zostało stanowisko pomiarowe złożone ze znaku zmiennej treści oraz wyposażonego w czujniki pomiarowe urządzenia, składającego się z fotela samochodowego, kiero[...]
EN The article presents a study carried out in the field of drivers' reaction on variable message signs. For the purpose of the experiment a measuring station has been constructed consisting of a variable message sign and a device equipped with sensors containing a vehicle seat, steering wheel and peda[...]
14
63%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 2 72-76
PL W artykule przedstawiono wyniki zastosowania zbiorów rozmytych i logiki wielowartościowej w modelowaniu oddziaływania maszynisty na wybrane urządzenia sterownicze. Jako parametr charakteryzujący sprawność działania maszynisty przyjęto czas reakcji. Wyniki badań symulacyjnych uzyskano z zastosowania [...]
EN This paper presents the results of my research concerning the use of fuzzy sets and multiple-valued logic in modelling the driver's impact on selected driving controls. In this research, the parameter assumed to characterise the driver's performance is the reaction time, including tlie information r[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 21--29
PL Artykuł przybliża istotne czynniki wpływające na czas reakcji kierowcy z punktu widzenia psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Psychologia transportu jest tą dziedziną profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, która skupia się na sprawności i właściwych zachowaniach kierowców. [...]
EN Article presents important factors affecting the driver's reaction time from the point of view of transport psychology and road traffic safety. Transport psychology is the area of road traffic safety prevention that focuses on efficiency and proper behavior of drivers. Transport psychologists conduc[...]
16
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 3 173--183
PL Cel: Celem pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy wybranymi elementami wpływającymi na czas reakcji systemu ratowniczego a możliwością udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Wprowadzenie: Wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach wysokorozw[...]
EN Aim: The purpose of this study is to reveal the relationship between selected elements, which influence the response time of the rescue system, and the possibility of administering aid to the injured in traffic accidents. Introduction: Traffic accidents are one of the leading causes of death in deve[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 369--377
PL Podano metodę badania czasu reakcji kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w sytuacji zagrożenia kolizją z pieszym z zastosowaniem symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego. Podano rozkład wartości czasów reakcji 20 kierowców wózków uczestników badań. Omówiono znaczenie czasu reakcj[...]
EN This paper presents a method of testing the reaction time of fork-lift truck operators exposed to the hazard of a collision with a pedestrian using a fork-lift truck simulator. The paper also presents the distribution of the reaction time values of 20 fork-lift truck drivers test participants. The s[...]
18
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2004 Vol. 10, No. 4 333--348
EN The effect of organismic variable age on human cognitive performance was studied under the impact of vibration in different automobile driving environments, namely city streets, rural roads and highways. Reaction time was measured in milliseconds through a human response measurement system specifica[...]
19
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2017 Vol. 8, nr 3-4 135--143
PL W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i eksperymentów symulacyjnych wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interf[...]
EN The article presents the results of a simulation study of the augmented reality system and its influence on the user’s perception. The automotive head-up display was chosen as a subject of both the research and the simulation. It was assumed that the configuration of the GUI influences the perceptio[...]
20
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Sterowany przez kierowcę pojazd może być rozpatrywany jako system regulacji, w którym kierowca jest regulatorem a maszyna rolnicza obiektem regulowanym. Źródłem sił zewnętrznych docierających do kierującego i wywierających wpływ na dynamikę samochodu jest zmieniające się otoczenie pojazdu. Efekt[...]
EN Vehicle driven by driver may be considered as control system with driver as a controller and vehicle as controlled system. Changeable vehicle environment is the source of outer forces reaching driver and having effect on vehicle dynamics. Driver efficiency depends on situation on the road, vehicle c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last