Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas reakcji kierowcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 127--138
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników badań dotyczących oceny czasu reakcji kierowców pojazdów samochodowych wykonanych 4 różnymi metodami eksperymentalnymi. Są to wyniki testów na typowym urządzeniu do pomiaru czasu reakcji stosowanym w pracowniach psychologicznych, testów na prototypowym sta[...]
EN In the paper driver reaction times obtained by 4 different methods are compared. Results of research of drivers on typical device for psychological studies, research in prototype device for testing of driver reaction autoPW-T, research in autoPW driving simulator as well as research of real car driv[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 69, no. 3 19--30, 137--147
PL W artykule przedstawione są wyniki badań własnych oceny czasu reakcji, wykonanych na prototypowym stanowisku autoPW-T, zbudowanym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Na stanowisku tym można z jednej strony stosować testy znane z typowych laboratoryjnych „badań psychotechnicznych” (pomi[...]
EN Results of author’s research work on the determining of driver reaction time, carried out on a prototype test machine “autoPW T”, have been presented. The machine was built at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology and it can be used for performing tests known from typical l[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 4 1811--1820, CD2
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące czasu reakcji kierującego pojazdem w kontekście oceny jego zachowania w analizie przebiegu wypadku drogowego oraz wnioskowania w zakresie skutków zderzenia. Zagadnienie dotyczące wartości czasu reakcji kierującego pojawia się w toku obliczeń ora[...]
EN Conducted analysis and calculations explicitly show the response times adequate for the need to apply directing for the correct evaluation of taken manoeuvres and the possibility of avoiding an accident. Accepting the response time in isolation from the circumstance of the existing road situation ca[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 349-359
PL Publikacja jest prezentacją wyników pracy badawczej uzyskanych podczas realizacji w latach 2007-2010, na Politechnice Świętokrzyskiej, obszernej pracy badawczej. Badania na torze dotyczyły zarówno czasu reakcji 100 kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych jak i czasu narastania siły na pedale[...]
EN The paper presents gathered results of a large scale research project conducted between 2007 and 2010 at Kielce University of Technology. The experimental testing involved also a research team from Cracow University of Technology. Experimental trials were conducted on Kielce Racing Track with a pred[...]
5
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W pracy opisano badania dotyczące analizy zachowania kierowców w sytuacji symulowanego zagrożenia wypadkowego. Badania przeprowadzono w dwóch środowiskach: na Torze Samochodowym Kielce oraz w symulatorze jazdy autoPW Politechniki Warszawskiej. W obu środowiskach realizowane były te same 3 (różne) sc[...]
EN This paper describes research studies analysing the behaviour of drivers in the simulated accident risk situation. The study was conducted in two environments: on the Kielce Car Test Track and in the driving simulator autoPW of Warsaw University of Technology. The same 3 (different) situational scen[...]
6
100%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 66, nr 4 69--82, 179--192
PL W pracy przeprowadzona została analiza sposobu reagowania kierowców w sytuacjach drogowych, w których dla uniknięcia wypadku możliwe jest jednoczesne podejmowanie zarówno manewru hamowania, jak i omijania. Pokazano trzy scenariusze symulowanych sytuacji wypadkowych, dla których przeprowadzono badani[...]
EN The way how vehicle drivers react to the road situations where the manoeuvres of braking and driving around an obstacle can be simultaneously carried out has been analysed. Three scenarios of simulated accident situations have been shown for which experiments were carried out on a motor vehicle test[...]
7
100%
Archiwum Motoryzacji
2014 Vol. 65, nr 3 19--28, 97--106
PL W artykule przedstawiono wyniki badań czasu reakcji kierowców. W badaniach tych wykorzystano typowe stanowisko stosowane w testach prowadzonych w pracowniach psychologii transportu – tzw. refleksometr. Czas reakcji oceniany jest na manipulatorach (przyciskach) stanowiska na bodźce w postaci sygnałów[...]
EN In the paper, results of some driver reaction time research are presented. In the research, typical device for psychological studies of drivers was used - so named reflexometer MCR. The reaction time of the driver, using controllers (keypads) of the panel, is assessed in response to stimuli in the f[...]
8
100%
Logistyka
2014 nr 6 5003-5014
PL Artykuł zawiera krótki opis symulatora Oktal użytego w badaniach zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych. Znajduje się on na wyposażeniu Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechniki Świętokrzyskiej. Badania zrealizowane z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem dotyczyły badania[...]
EN The article contains a brief description of the Octal simulator used in research of driver behavior in case of emergency situations. It is used in researches in the Department Of Motor Vehicles and Transport Kielce University of Technology. Researches carried out on the driving simulator concerned t[...]
9
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 3 84-91
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem czasu reakcji kierowcy. Przeprowadzono krótki przegląd metod wyznaczania czasu reakcji kierowców. Zaprezentowano wyniki własnych badań dotyczących czasu reakcji kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Omówiono scenariusz sytuacji wypadkow[...]
EN The paper presents issues related to determination of the driver's reaction time. A brief review of methods for determining the reaction time of drivers has been conducted. The results of own researches on the reaction time of drivers in pre-accident situations have been presented. The scenario of a[...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 191--199
PL W pracy przedstawiono wyniki dotyczące oceny czasu reakcji kierowców uzyskanych na podstawie pomiarów na stanowisku MCR, typowym dla standardowych testów prowadzonych w pracowniach badań psychologicznych. Są one jednym z efektów prac wykonywanych w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Przeds[...]
EN In the paper results of some driver reaction time research are presented. In the research, typical device for psychological studies of drivers was used – so named refexometer MCR. The results are one of the effects of research project no N509 016 31/1251. Results of measurement for above 100 drivers[...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 151--160
PL W pracy przedstawiono zbudowane prototypowe stanowisko do badań reakcji kierowców autoPW-T. Opisano jego budowę oraz możliwe zastosowania w badaniach kierowców. Przedstawiono przykłady testów wykonanych za jego pomocą. Dotyczą one oceny czasu reakcji kierowcy na pedale hamulca oraz kole kierownicy o[...]
EN In the paper prototype of autoPW-T device for testing of driver reaction is presented. Its construction as well as possible application is described. Examples of performed tests are placed. They concern evaluation of driver reaction time on brake pedal and on steering wheel. Also other parameters, w[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 2/106 45--60
PL W artykule przedstawiono przegląd badań zachowań kierowców. Jednym z głównych celów w jakich są prowadzone jest określenie wpływu różnych czynników na zachowanie się kierowcy. W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierowcy w symulowanych sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Formułując koncepc[...]
EN This paper gives an overview of the driver behaviour in simulated emergency situations. Driver testing can be conducted for many different purposes. One of the major objectives is to determine the effect of various factors on the driver behaviour in emergency situations and, accordingly, on the traf[...]
13
84%
Logistyka
2015 nr 4 2637--2648, CD2
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań mających na celu określenie różnic w zakresie parametrów opisujących reakcję kierowcy w sytuacji wypadkowej pomiędzy kierowcami zawodowymi i amatorami. Badania prowadzone były z wykorzystaniem dynamicznego symulatora jazdy samochodem. W badaniach symulow[...]
EN The paper presents the preliminary results of a study aimed at determining differences in the parameters describing the reaction of the driver in the accident situation between professional and amateur drivers. The study was conducted using a dynamic driving simulator. In the accident scenario pedes[...]
14
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania czasów reakcji kierowców w symulowanych sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Przedstawiono zbudowany układ umożliwiający sterowanie niezależnym ruchem dwóch makiet pieszych, symulujących wtargnięcie na jezdnię. Układ sterowania zbudowano przy[...]
EN This paper presents the results of the determination of reaction times of drivers in simulated situations with accident risk. Authors presented a built system capable of control of independent movement of two pedestrian mock-ups, which simulate the intrusion onto the road. The control system was bui[...]
15
84%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące czasu reakcji kierowców pojazdów samochodowych w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Badania te zostały wykonane w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. W zainscenizowanej sytuacji przedwypadkowej, badany k[...]
EN The paper presents results of research on the reaction time of drivers of motor vehicles in case of accident risk. These studies have been conducted in an autoPW driving simulator - research project N509 016 31/1251. During a simulated pre-accident situation, a test driver, as he was trying to avoid[...]
16
67%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 3 53--59
EN In the work we performed a review of studies of foreign scholars on changing the reaction time of the driver depending on various road conditions, namely the change in the response time when using the traffic light regulation. Earlier by the authors of this article have already been carried out rese[...]
RU В работе выполнен обзор исследований зарубежных ученых по изменению времени реакции водителя в зависимости от различных дорожных условий, а именно изменение времени реакции при использовании светофорного регулирования. Ранее авторами данной статьи уже были проведены исследования в области пропускной[...]
17
67%
Eksploatacja i Niezawodność
2017 Vol. 19, no. 1 142--148
PL Ruch drogowy należy do najbardziej niebezpiecznych rodzajów działalności człowieka. Główne przyczyny wypadków drogowych to zmęczenie kierowców, zły stan psychofizyczny kierujących oraz przecenianie swoich umiejętności podczas prowadzenia pojazdu. W niniejszej pracy skupiono uwagę na estymacji czasu [...]
EN Road traffic is among the most dangerous types of human activity. The main causes of road accidents are driver fatigue, poor physical and mental condition of drivers and overestimating one’s skills while driving. This study focuses on the estimation of driver response time, as the basis of a hypothe[...]
18
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 129-139
PL Referat przedstawia wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. W symulatorze przeprowadzono badania zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last