Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 199-200
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 44 31-41
PL W artykule przedstawiono metodę gospodarowania czasem pracy, dzięki której możliwe jest pełne wykorzystanie własnych możliwości, jak również ich zwiększenie. Sięgając do działań organizatorskich z przełomu XIX i XX w., przeanalizowano początki usprawniania pracy i zwiększania w ten sposób jej efekty[...]
EN The paper presents the method of working time planning, thanks to the rich utilization of own potentiality is possible, as well its increasing. Looking on working organising with breakthrough XIX and XX century, there was analysed the beginnings of work improving and its efficiency increasing. Under[...]
3
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 43-46
4
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 73-81
PL Tematem pracy jest zadanie minimalizacji wariancji czasu pracy układu szeregowo-równoległego przy ograniczeniach na średni czas jego pracy i funkcję kosztu. Rozważone zostały dwa przypadki, gdy intensywność awarii elementów jest stała oraz gdy jest ona losowa. W obu przypadkach do obliczeń numerycz[...]
EN This paper presents the solution of minimizing the variance on series-parallel system lifetime within expected life and economic constraints. Two cases are considered - where constituent units have constant failure rates and where failure rates are random variables. In numerical examples exact expre[...]
5
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2014 nr 2 136--143
PL W pracy została przedstawiona walidacja zaproponowanej przez autora metody normowania czasu pracy dla dwóch procesów technologicznych montażu zaczerpniętych z przemysłu: 1) suportu tokarki CTX 210 oraz 2) komponentu tokarki CTX ALPHA 300. Na podstawie badań własnych dokonano porównania zaproponowane[...]
EN The article focuses on a validation of a standardizing working time method which was proposed by the author and is used in studies concerning two industrial assembly processes: the construction of an apron for a CTX 210 lathe, and the production of a component for a CTX ALPHA 300 lathe. Taking into [...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 169--175
PL Artykuł opisuje istotę i znaczenie badania czasu pracy pracowników budowlanych dla doskonalenia technologii i organizacji robót budowlanych. Autor odnosi się do podstawowych metod badawczych czasu pracy oraz omawia czynniki składające się na wykonywanie poszczególnych robót w budownictwie. Następnie[...]
EN The article describes the nature and the significance of research on working time of workers in the construction sector for the improvement of technology and organization of works. The author refers to the basic research methods and discusses the factors contributing to the performance of various wo[...]
7
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W dzisiejszych czasach, kiedy wskutek bezrobocia, o pracę nie jest łatwo, pracoholizm stał się zjawiskiem bardziej zauważalnym. Jest to zrozumiałe, jeżeli przyjmiemy, że zjawisko to ma podłoże lękowe, podobnie jak utrata pracy. Ze zrozumiałych względów, wymiar pracy zawodowej w transporcie jest ogra[...]
EN In our time, when unemployment makes the work difficult to get, workakolizm [1] Is the phenomenon very easy to observe. It is clear, that both situations: Unemployment and workakolism base on a fear. The worktime in transportation could be strictly control (by special record equipment). Police and R[...]
8
100%
Logistyka
PL Elastyczne godziny pracy, a także elastyczne formy zatrudnienia nabierają we współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia. Bardziej elastyczne formy organizacji przedsiębiorstw wykazują wyraźną tendencję do wprowadzania rozwiązań doraźnych. Ciągły rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce [...]
EN Flexible working hours and flexible forms of employment come into prominence in contemporary economy. More flexible form of work in companies show tendency to introduce casual solution. Permanent progress of flexible forms of employment in Poland is unquestionable because progress of global economy [...]
9
100%
Logistyka
PL Dla wielu przedsiębiorstw realizowanie zamówień klientów zmieniających się w cią-gu roku, prowadzi do zróżnicowanego zapotrzebowania na zdolności produkcyjne. Jeżeli kierownictwo zakładu będzie się kierować wartością średnią, to w okresach nadmiernego zapotrzebowania zaistnieje konieczność pracy w n[...]
10
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 5-13
PL W artykule przedstawiono stosowaną z powodzeniem przez autorkę artykułu technikę formułowania ocen wydajności i efektywności pracy stanowisk roboczych oraz wykorzystania ich do podnoszenia poziomu organizacji i procesów pracy. Scharakteryzowano najczęściej stosowane metody. Zaprezentowano analizę cz[...]
EN The author presents the method of creating the evaluation of work-stands' productivity and efficiency as well as the technique of making use of them to increase the level of the work's processes' organization. The most popular methods which the author of this article uses in practice are described. [...]
11
88%
Pneumatyka
2002 nr 3 26-29
PL W przeprowadzonej w pierwszej części artykułu analizie wykazaliśmy, iż dla przedsiębiorstw, w których czas pracy sprężarek wynosi minimum 4000 godzin rocznie, podstawowym kryterium w ich doborze powinien być rachunek ekonomiczny, związany z ilością zużytej energii elektrycznej, zaś takie elementy, j[...]
12
88%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 97--103
PL W oborach eksploatujących dojarnie typu rybia ość 2x6 i 2x7, nagrano na kamerę czynności dojarza podczas obsługi krów. Na dojarni 2x6 pracował tylko jeden pracownik który także przepędzał krowy do dojarni. W hali 2x7 pracowały 3 osoby, dwie w kanale dojarza i jedna napędzająca zwierzęta do poczekaln[...]
EN In sheds using the 2 x 6 and 2 x 7 abreast milking parlours, the operations performed by a milkman while milking cows were recorded with a camera. Only one milkman worked in the 2 x 6 milking parlour, who also drove the cows to the hall. 3 people worked in the 2 x 7 milking parlour, two of them in t[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 122-127
PL W artykule przedstawiono model szacowania czasu pracy urządzenia do proszkowania w młynie kulowym, opracowany w oparciu o system wnioskowania neuro-rozmytego. W systemie zintegrowano sztuczną sieć neuronową oraz model rozmyty Takagi-Sugeno. Proponowany model zbudowano na podstawie pomierzonych warto[...]
EN Ball mill pulverizing system (BMPS) of thermal power plant has high energy consumption and the running time assessment of BMPS is of important theoretical significance and practical motivation for the energy saving. In the paper, an adaptive neuro-fuzzy inference system-based pulverizing capability [...]
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 5-7
PL W artykule zaprezentowano dane wskazujące na to, że długi czas pracy stanowi zagrożenie dla wydajności i zdrowia psychicznego pracowników, a także istotnie pogarsza jakość ich życia. Zmęczenie wywołane zbyt długim czasem pracy zwiększa ryzyko wypadków przez upośledzenie takich sprawności psychofizyc[...]
EN The paper presents data on how long working hours are a risk factor for workers' efficiency and psychological health as well as for their quality of life. Fatigue caused by excessive working hours increases accident risk through deteriorating such psychophysical capacities as concentration, attentio[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 331-337
PL W artykule przedstawiono metodę ustalenia czasu pracy kierowcy taxi w wybranej korporacji. Określono czas jego pracy i odpoczynku w okresie wybranych trzech miesięcy. Dokonano analizy wpływu czasu pracy kierowcy taxi na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
EN This article presents the method of determining the work time of taxi driver in a chosen corporation. There is defined his work time and rest time in a chosen period of three months. There is conducted an analysis of the influence of driver's work time on a safety condition in road traffic.
16
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2007 nr 12 (84) 101-111
PL W artykule dokonano przeglądu obowiązujących przepisów zarówno polskiego prawa krajowego, jak i prawa europejskiego oraz międzynarodowego dotyczących czasu pracy kierowców. Przedmiotem prezentacji są zagadnienia zakresu podmiotowego podanych aktów prawnych, pojęcia czasu pracy oraz dyżuru pracownicz[...]
EN This article overviews provisions of Polish and European and international law regarding mobile workers' working time. The presentation concerns the subject matter range of legal acts, the concept of working time and periods of availability of drivers, the limitations of drivers' working time and ob[...]
17
75%
Przegląd Komunalny
2006 nr 4 48-49
PL W Polsce wiele miejscowości jest budowanych w sposób uniemożliwiający właściwe nasycenie ich sieciami teletechnicznymi. Chodzi o zabudowę liniową, a dla terenów "nowobogackich" - mocno rozproszoną. Kraje zachodnie dawno doszły do wniosku, że konieczna jest skoncentrowana zabudowa. Bo po co wydawać ś[...]
18
75%
Przegląd Budowlany
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 61 21--33
20
75%
Transport Samochodowy
2006 z. 3 55--76
PL W artykule przedstawione zostały problemy dotyczące legislacji wspólnotowej związanej z systemem tachografów cyfrowych. Scharakteryzowano strukturę systemu w Unii Europejskiej oraz uwzględniono elementy polskie, na których spoczywają główne zadania w tym zakresie. Ponadto omówiono obowiązki przedsię[...]
EN The paper refers to some problems of legislation of European Union on Digital Tachograph System. The structure of Digital Tachograph System was characterized, especially Polish elements which responsible for main tasks of system. Furthemore the tasks of Transport Company and type of register equipme[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last