Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas oczekiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
PL Niniejszy artykuł dotyczy zaburzonego ruchu statków, przechodzących przez skrzyżowanie dróg wodnych. Do wyznaczenia czasu pomiędzy jednostkami podporządkowanymi, opuszczającymi skrzyżowanie wykorzystano operację splotu. Głównym czynnikiem zaburzającym strumień ruchu jednostek podporządkowanych jest [...]
EN The presented paper concerns the disturbed traffic of vessels, the passage through the waterway intersection. To determine a time between subordinated vessels leaving the intersection a convolution operation has been used. The main factor disturbing the traffic stream of subordinated units is speed [...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 87--98
PL W artykule zdefiniowano problem i przedstawiono ujęcie analityczne modelowania obliczeń czasu oczekiwania na przystanku, gdy zgłoszenie pasażera na przystanek na charakter losowy. Rozważany jest szeroki zakres zmienności przebiegów tras linii – poczynając od przyjęcia pełnej zgodności interwałów kur[...]
EN The paper presents the problem definition and analytical modeling for waiting time calculation in urban transit system when passengers arrive at a transit stop randomly. The wide range of variants of the urban transit routes operation services is considered – from full implementation of the identica[...]
3
84%
Archives of Transport System Telematics
EN The analysis of accidents at level crossings showed that a significant number of them have been occurred at the automatic crossings with signalling lights and automatic half barrier crossings. One of the main causes of accidents is that road users do not obey the warning signals at crossings due to [...]
4
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 5 31--39
PL W pracy wskazano na możliwość wykorzystania teorii masowej do optymalizacji krytycznych parametrów kolejek, będących zmorą współczesnej cywilizacji, nie tylko społecznej. Przeanalizowano mechanizm powstawania kolejek, za pomocą metod rachunku prawdopodobieństwa zidentyfikowano jego przyczyny i sk[...]
EN The paper indicates the possibility of using mass theory to optimize the critical parameters of queues, which are the bane of modern civilization, not only social. The mechanism of queuing was analyzed, its causes and effects were identified using probability calculus methods. Theo[...]
5
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 149--151
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników oryginalnych badań analitycznych dotyczących czasu oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta poprzedza wydanie decyzji „budowlanych” dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. Przepisy ni[...]
EN The aim of the article is to present the results of the original analytical studies concerned with the expectation time for the decision on the environmental conditions. The decision precedes the release of decisions for the investment that will be realized as the undertaking significantly influenci[...]
6
67%
Mathematica Applicanda
2013 Vol. 41, No. 2 145--169
PL Ten artykuł poświęcony jest modelom kolejkowym dla systemów z wieloma serwerami z Markowskim strumieniem zgłoszeń. Klienci żądają, aby obsługa świadczyła również pewne opcjonalne usługi po zakończeniu podstawowego procesu. Te usługi dodatkowe (o różnym zakresie) mają być dostępne i oferowane z pewny[...]
EN In this paper we study a multi-server queueing model in which the customer arrive according to a Markovian arrival process. The customers may require, with a certain probability, an optional secondary service upon completion of a primary service. The secondary services are offered (in batches of var[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1511--1514, CD
PL W artykule przedstawiono problematykę planowania przewozów międzynarodowych. Przeanalizowano wpływ czasu oczekiwania na przejściach granicznych na czas oraz koszt przewozu. Przedstawiono zastosowaną metodę prognozowania czasu oczekiwania na przejściu granicznym. Przedstawiono autorską metodę planowa[...]
EN The article presents the problems of international transport planning. The impact of waiting time to cross the border on time and cost of transport is analyzed. The method of forecasting the waiting time to cross the border is presented. The author presents the method of planning international road [...]
8
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 62--64
PL Uzyskanie przez inwestora opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 to kluczowy element oceny habitatowej. Opinia ta jest wydawana przez organ uprawniony do kontroli przebiegu procesów inwestycyjno-budowlanych pod kątem ochrony środowiska i może poprz[...]
EN Receiving an opinion on the necessity of an assessment of the environmental impact in an area of Natura 2000 by an investor is a key element of habitat evaluation. The opinion is given by a governmental body which is authorized to control the process of construction from the viewpoint of environment[...]
9
67%
Transport Problems
PL Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenie portowym zależy od wielkości zapasu wody pod stępką (UKC). Porty są budowane do obsługi statków o określonych maksymalnych parametrach. Jakkolwiek w wielu przypadkach istniejące porty stają wobec potrzeby obsługi statków większych niż te, dla których zo[...]
EN The safety of a ship which manoeuvres within a port area depends to a large extent on the underkeel clearance (UKC). Ports have been built to handle ships of specific maximum parameters. In many cases, however, the existing ports face the need to accept ships larger than those they were designed for[...]
10
67%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2016 Vol. 15, nr 3 111--122
EN In the article a queueing network (QN) with positive customers and a random waiting time of negative customers has been investigated. Negative customers destroy positive customers on the expiration of a random time. Queueing systems (QS) operate under a heavy-traffic regime. The system of difference[...]
11
67%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In the first part of the article, an investigation of an open Markov queueing network with positive and negative customers (G-networks) has been carried out. The network receives two exponential arrivals of positive and negative customers. Negative customers do not receive service. The waiting time [...]
12
67%
Archives of Transport
EN Create as part of the concession agreement signed by the Container Terminal 28 June 2004 with the port of Douala international terminal (DIT) Company aims to manage, operate and develop the Port’s container handling activity in Douala. This paper investigates the main factors explaining long contain[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last