Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  człowiek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 12 26-26
PL W dniach 27-29 października w Poznaniu odbyła się, konferencja naukowo-techniczna pn. "Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka". Konferencję pod patronatem ministra środowiska Czesława Śleziaka zorganizowało Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO[...]
2
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 5 199-203
3
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 5 177-189
PL Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: - na czym polega sektorowe, a na czym integralne traktowanie człowieka i jego środowiska w wymienionych strategiach i w jaki sposób przejawia się ono w praktyce, - jakie mechanizmy powodują sektorowe i integralne ujmowanie człowieka i[...]
EN The paper is thought to give answers to the following questions: - what is the difference between segmental and integral approach to man and his environment in the strategies mentioned, and in which way they are observed in practice, - which mechanisms lead to segmental and integral approach to man [...]
4
100%
Problemy Ekologii
PL W szerokim wachlarzu ludzkich potrzeb, poza takimi, bez których istnienia nie sposób było by sobie wyobrazić człowieka, znajdują się takie, których zaspokajanie przyczynia się do pogłębienia kryzysu ekologicznego. Współcześnie obserwuje się przerost potrzeb związanych z preferowanym przez zachodnie [...]
EN Among the broad variety of human demands, beside those without which humans could not exist, there are also needs which satisfying facilitates deepening of ecological crisis. Currently, an overgrowth of needs has been observed which is related to the consumptive life style preferred by western socie[...]
5
100%
Problemy Ekologii
PL Do podstawowych przekonań podzielanych w debacie nad zrównoważonym rozwojem należy pogląd, iż dalszy rozwój jest możliwy jedynie przez daleko idącą modyfikację sposobów życia człowieka jak i przez zmianę dominujących wzorców produkcji i konsumpcji oraz przeorientowania procesów podejmowania decyzji [...]
EN In the debate on sustainability the fact has gained general acceptance that the vision of sustainable development can not be realised without far-reaching changes in lifestyles, fundamental alterations in predominating production and consumption patterns, and a reorientation of planning and decision[...]
6
100%
Problemy Ekologii
PL Zaprezentowano teorię równowagi kationowej w przypadku człowieka. Wartość stałej równowagi kationowej zależy od płci, wieku, stażu pracy oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska.
EN In the article the theory of cationic equilibrium in cause of people were presented. The values of factor of cation equilibrium cationic relates from sex, old years, years employ and degree polluted of environment.
7
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 4 180-183
PL Artykuł jest poświęcony przedstawieniu ekoinżynierii rozumianej jako pewien rodzaj alternatywy w stosunku do określonych strategii działania człowieka w środowisku polegających głównie na jego ochronie. Autor uważa bowiem, iż podejście typu ochroniarskiego jest za wąskie, a nawet niekiedy szkodliwe [...]
EN The article presents ecoengineering understood as a type of alternative in relation to conventional types of human strategies of acting in the environment which mainly consist in environmental protection. In author's opinion, the protection-focused approach seems to be too narrow if not harmful for [...]
8
100%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 3 120-125
PL Artykuł omawia czynniki ingerencji człowieka w porządek natury, do których zalicza między innymi ciekawość świata oraz ogólniej dążenie do zaspokojenia różnych potrzeb człowieka. Zakres ingerencji człowieka w porządek natury dzięki nauce i technice musi jednakże obecnie napotykać na ograniczenia dot[...]
EN This article says about the agents of man interference in nature's order , to which included also the world's curiosity and generally satisfaction of different needs of man. The range of human interference in nature's order thanks to science and technology must nowadays come across limitations refer[...]
9
100%
Problemy Ekologii
2004 R. 8, nr 3 144-149
PL Artykuł ma charakter krótkiego przeglądu zasad, które są fundamentem głębokiej i skutecznej edukacji ekologicznej Autor wskazuje na potrzebę prowadzenia takiej edukacji w środowisku naturalnym , z odwoływaniem się do uczuć uczestników, zadawaniem głębokich pytań, podaważaniem wartości antropocentryc[...]
EN The article is a short overview of the principles that are foundations of a deep and effective ecological education. The author underlines the need to perform such educational tasks in the natural surroundings, with reference to the emotions of the participants and asking deep questions, putting the[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 71-77
PL Zarządzanie sobą wyraża się w czterech obszarach. Są to: znajomość siebie, zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem i zarządzanie czasem. Utrzymanie tych obszarów pod kontrolą pozwala lepiej organizować pracę i życie prywatne, łatwiej znosić okresowe trudności oraz lepiej wykorzystać czas. Kiedy kt[...]
EN Self management consist of four areas: selfawarness, managing emotions, managing stress, managing time. If these areas are under control, it bring more direction to bussines and private life, allows to handle the difficult periods more easy and to use time more effectively. If sombody is going to ma[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 44-45
PL Otaczający nas świat postrzegamy za pomocą różnych zmysłów. Kiedy nie chcemy na coś patrzeć zamykamy oczy lub odwracamy wzrok. Odizolowanie się od świata dźwięków nie jest już takie proste. Można zatem powiedzieć, że dźwięki oddziaływają na nasz organizm przez cały czas, niezależnie od naszej woli. [...]
12
88%
Elektro Info
2008 nr 1-2 66-68
PL Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przem[...]
13
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 46 3-172
PL Praca dotyczy badań eksperymentalnych oraz modelowania i symulacji oddziaływania drgań mechanicznych o charakterze ogólnym w systemie człowiek-techniczne środki transportu. W części pierwszej omówiono stan badań na temat oddziaływania drgań i hałasu na człowieka. Opisano także wyniki własnych badań [...]
EN The paper discusses experimental, model-building and simulation research of the common mechanical vibration effects in a man-vehicle system. The first part covers the state of research on the impact of vibratiotion and noise on a humanbeing. Discussed are also our own experiments with vibration, i[...]
14
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przeanalizowano ogólnie problematykę wpływu drgań na ludzi. Zaproponowano wartości dopuszczalnych parametrów drgań przy ocenie wpływu drgań na ludzi znajdujących się na mostach. Podano przykład sprawdzenia warunków użytkowania Mostu Siekierkowskiego w Warszawie przy wpływach wiatru.
EN Problems relative to the assessment of bridge vibration influence on peoples passing through are analysed. Values of permissible parameters for assessment of vibration influenced peoples and verification of utilization conditions respecting "Siekierkowski" bridge in Warsaw are given.
15
88%
Landform Analysis
2008 Vol. 9 260--263
16
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 201-205
PL W pracy została przedstawiona metoda identyfikacji parametrów człowieka, którego zadaniem było śledzenie zadanej trajektorii. Do doświadczenia został wykorzystany pakiet MATLAB/Simulink, w którym został napisany interfejs pozwalający na przeprowadzenie prób oraz analizę wyników. Do celów identyfikac[...]
EN The aim of this paper was to identify a human operator as a system in Man-Machine system. A tracking task was used to collect all necessary data. Human operator using a joystick was to track the given signal with different frequencies. A tracking task was written in MATLAB/Simulink, with Real-Time w[...]
17
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony, zgodny z Europejską Umową do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych - ADR, zwolniony z ADR [1], [6]. Codziennie po polskich drogach przewożone są substancje niebezpieczne, groźne dla zdrowia i życia czł[...]
EN Dangerous goods it such materials and objects, transportation is forbidden which, with European agreement for international transportation of dangerous commodity consistent - ADR, with dismissed ADR. Dangerous substances are transported after polish ways daily, for health imminent and life of person[...]
18
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7(CD) 1033-1037
PL W artykule przedstawiono i przeanalizowano główne zalety nowej technologii medycznej z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Główne zalety obejmują: korzystanie z prądu zmiennego w sprzęt diagno-styczny, niski poziom intensywności mocy sygnał testującego, wprowadzenie nowego wskaźnika diagnostycz[...]
EN Presented and analysed basic advantages of new medical technology with the use of hertzian waves. To such advantages behave is the use of alternating current in a diagnostic equipment, low level of testing signal, introduction of new diagnostic parameter, estimation of the state of different organs [...]
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 3 122-125
PL W artykule przedstawiono informacje na temat cech indywidualnych, które wpływają na wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem.
EN The article provides information about the individual features affecting the exchange o f heat between humans and the environment.
20
75%
Elektro Info
2012 nr 3 80-82
PL W artykule autor przedstawił historię badań impedancji ciała człowieka i jej zależności od czynników biofizycznych, antropogennych, konstytucjonalnych oraz stanów patologicznych. Omówiono metodę wyznaczania impedancji standardowej ciała człowieka.
EN In the article the author presented the history of testing a human body's impedance and its dependence on biophysical, anthropogenic, and constitutional factors as well as pathological states. The method of evaluating the standard impedance of a human body was also discussed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last