Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  części zamienne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Złożoność zjawisk występujących przy użytkowaniu pojazdów stwarzają potrzebę kompleksowego ujęcia zagadnień związanych z utrzymaniem w gotowości technicznej ciągników rolniczych. Celem pracy było poszukiwanie skutecznych metod oceny stanu technicznego i eliminacji niesprawności oraz analiza zagadnie[...]
EN The complexity of the phenomena occurring in the use of vehicles creates the need for a comprehensive approach issues related to the maintenance of the technical readiness of agricultural tractors. The aim of this study was to search for effective methods of evaluating the technical state and the el[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 183-190
PL W artykule dokonano analizy systemu zaopatrzenia w części zamienne dla spalinowych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w Polsce. Przedstawiono podstawowe problemy z gospodarką materiałową w jednostkach utrzymania oraz ich wpływ na kształtowanie kosztów i polityki zakupów części zamiennych. Dokonano[...]
3
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie badań 15 dojarek mechanicznych z rurociągiem mlecznym ADM -8-100 w okresie jednego roku określono intensywność zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do usuwania awarii w tych dojarkach. Określono współczynniki charakteryzujące strumień powstałych awarii, czas ich usuwania oraz li[...]
EN On the basis of testing 15 milking machines with milk pipeline along one year author estimated the demand intensity of spare parts, necessary to replace the impaired parts and to eliminate the failures of milking equipment. Obtained results enabled to determine the coefficients characterizing the st[...]
4
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 3 121-128
PL Wysoka gotowość do pracy ciągników rolniczych wiąże się ze sprawnym usuwaniem powstałych awarii, co często związane jest z szybką dostawą potrzebnych części zamiennych, w niezbędnym asotrymencie i ilości. W tym celu konieczne staje się poznanie, w jakim stopniu poszczególne zespoły i części składowe[...]
EN High operation availability of agricultural tractors is related to fast and efficient repairs of the break-downs, what in turn is quite often connected whit quick delivery of the spare parts in kinds and quantities required. Therefore, it is necessary to know to what extent the particular assemblies[...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 12 49-54
PL Artykuł nawiązuje do zagadnienia alokacji zapasów części zamiennych w systemie wielopoziomowym, określając jego wpływ na czas realizacji dostaw oraz koszty magazynowania i poziom obsługi. Treść zawiera praktyczne spojrzenie na strukturę wieloszczeblową dystrybucji części zamiennych, podkreślając kor[...]
EN The paper presents the problem of allocation of stocks of spare parts in a multilevel system, identifying its impact on delivery time as well as inventory costs and service levels. The paper also includes a practical look at the multi--echelon structure of the distribution of spare parts, highlighti[...]
6
100%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 3 50--52
PL Zapewnienie odpowiedniego smarowania jest warunkiem koniecznym do prawidłowej i bezawaryjnej pracy maszyn stosowanych w przemyśle. Żywotność maszyn jest bowiem uzależniona od ograniczania i skutecznego niwelowania skutków tarcia mającego bezpośredni wpływ na pojawianie się awarii, a co za tym idzie [...]
7
88%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 205-216
EN This paper contains presentation of problems of securing demand for spare parts for agricultural vehicles. Tasks carried out by a distribution and service company, which is the authorized dealer in the sector of agriculture service, have been characterized. The research was conducted for the group o[...]
8
75%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 2 11-17
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z recyklingiem towarowych wagonów kolejowych. Mimo braku regulacji prawnych związanych z zagospodarowaniem pojazdów szynowych recykling jest prowadzony z uwagi na korzyści ekonomiczne, które można czerpać z odzysku części i podzespołów wykorzystywanych j[...]
EN The issues related to the recycling of railway freight wagons are presented in this article. Despite the lack of legal regulations related to the adaptation of rail vehicles the recycling is carried out in consideration of the economic benefits that can be obtained from the recycled parts and subass[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 173-183
PL W artykule przedstawiono opracowaną koncepcję zaopatrzenia w części zamienne w formie procedury decyzyjnej. Procedurę zweryfikowano na przykładzie Elektrociepłowni SA dla zaopatrzenia w części zamienne wybranych urządzeń energetycznych przy uwzględnieniu rzeczywistych warunków eksploatacji.
EN In this article it was presented conception spare parts supplies as a decision procedure. It was checked out in heat and power plant for spare parts supply selected power devices by pointed out real operating conditions.
10
75%
Logistyka
2014 nr 3 3854--3860
PL Fakt posiadania własnego pojazdu samochodowego pozwala na zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, swobody w zakresie mobilności przemieszczania się, która wspomaga wykonywanie czynności codziennych oraz funkcjonowanie rynków. Wiąże się to ze stale wzrastającą liczbą samochodów poruszających się [...]
EN The fact of owning own vehicle allows to meet one of the basic needs, a freedom of moving, which supports everyday activities of citizens and operations of markets. This implies in continuously rising number of vehicles on Polish roads, and, as a result, rising demand for spare parts for passenger c[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto próbę oceny aspektów ekonomicznych, technicznych i prawnych zastosowania części używanych w procesach napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o analizę cen części oryginalnych zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwa[...]
EN The article attempts to assess the economic, technical and legal use of parts used in the process-sach repairs passenger cars in Poland. Considerations supplemented by an analysis of the prices of the original parts from both the primary market and the secondary. The intention of this article is to [...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano studium analityczno-badawcze cen części zamiennych do pojazdów definiowanych przez rynek, jako grupa Premium. Rozważania uzupełniono o analizę cen koszyka części składających się z produktów potrzebnych w codziennej eksploatacji i materiałów ulegających naturalnemu zużyciu [...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 964--967
PL W artykule podjęto próbę oceny skutków ekonomicznych wpływu części zamiennych na koszty napraw powypadkowych samochodów osobowych na przykładzie wyselekcjonowanych segmentów rynkowych. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje hipotetycznych kosztów napraw przy zastosowaniu kilku kategorii części[...]
EN In the article an attempt was made indicated issues of the parameter estimate economic of influence of alternative parts on costs of repairs of passenger cars in Poland. Discussions were supplemented for author's simulations of hypothetical costs of repairs of passenger cars at applying of alternati[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1040--1044, CD
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki wymiaru ekonomicznego wpływu generacji pojazdu na kształtowanie się cen części zamiennych. Do analizy wyselekcjonowano poszczególne modele pojazdów, które na przełomie ostatnich lat charakteryzowały się największym zainteresowaniem strony popyto[...]
EN The article attempts to signal the issue of the economic impact of the vehicle's generation on the price of spare parts. Selected models of vehicles, which at the turn of the last years were most interested in both the primary and secondary markets, were selected. The purpose of the weighing is to i[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki wyboru poszczególnych kategorii części zamiennych w procesach napraw po wprowadzeniu porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencje. Dla celów empirycznych posłużono się studium przypa[...]
EN The article attempts to issues signaled choose individual categories of spare parts in repair processes after the introduction of vertical agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition. For the purposes of empirical case study was used the analysis[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1122--1126
PL W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na problematykę uwzględnienia amortyzacji cześci zamiennych w procesach likwidacji szkód częściowych z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Dla celów empirycznych posłużono się praktycznymi przykładami zastosowań zużycia wartości poszczególny[...]
EN The article attempts to draw attention to the issues of legal, economic and technical aspects of the application of depreciation of spare parts in the process of claims handling in Poland on the example of the liquidated damages from the insurance liability. For the purposes of empirical were used p[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 5 11-21
PL W artykule przedstawiono klasyczne metody prognozowania zapotrzebowania na części zamienne oraz nowy trend w tej dziedzinie - wykorzystanie jednej z metod sztucznej inteligencji - sztucznych sieci neuronowych SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe; Artificial Neural Networks, ANN).
EN The paper presents a new approach to the spare parts forecasting issue - a method which combines regression modeling, information criteria and artificial neural networks ANN. The research presented in this article compares efficiency of classical methods with the artificial intelligence tool in the [...]
18
75%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 4 64--68
PL Wytwarzanie przyrostowe (addytywne), potocznie zwane drukiem 3D, polega na wytwarzaniu trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu, Do niedawana druk 3D stosowano głównie do szybkiego prototypowania i analizy funkcjonowania prototypu przed jego wdrożeniem do produkcji maso[...]
19
63%
Management and Production Engineering Review
EN Due to the unpredictable nature for aircraft maintenance repair parts demand, MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) business perceive difficulties in forecasting and are currently looking for a superior forecasting solution. This paper deals with techniques applicable to predicting spare part demand r[...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 1 140--149
PL Prowadzone dotychczas badania nad konserwacją poświęcone są głównie harmonogramowi konserwacji, nie przywiązując uwagi do innych wiążących się z nią zagadnień. Jednakże, prowadzona niezależnie optymalizacja konserwacji może prowadzić do nieplanowanych kosztów z uwagi na powiązania między konserwacją[...]
EN Existing research on maintenance is mostly devoted to maintenance planning without considering other related issues. However, optimizing maintenance separately may lead to unexpected system cost, due to the interaction between maintenance, buffer, and replacement parts. In this paper, a production s[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last