Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  części samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2006 nr 5 20-21
PL Samochody stanowia nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Rozwój techniczno-technologiczny pociąga za sobą wzrost ich produkcji. Powoduje to wzrost ilości wycofanych z użytkowania samochodów.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 4 18-21
PL Artykuł zawiera opis badań podwyższania własności elementów samochodowych za pomocą firmowego cieplno-chemicznego azoutleniania TERMOFLUID; zastosowano azotoutlenianie w odmianie fluidalnej i gazowej; próbki kilku grup elementów azotoutleniano z różnymi parametrami procesu; wytrzymałość, odporność n[...]
EN This article describes investigations on upgrading the properties of automotive elements by the proprietary TERMOFLUID thermochemical nitro-oxidizing which was performed in fluid-bed - and gas-processes. Spacimens of several groups of elements were treated in processes of various parameters. Strengt[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 5 49--51
PL Na terenach administracyjnych Poznania strażnicy miejscy rocznie ujawniają ponad 500 dzikich wysypisk śmieci. Od szeregu lat poziom ten jest podobny, z tą jednak różnicą, że dawniej zdecydowaną większość śmietnisk stanowiły odpady komunalne zmieszane (tzw. kuchenne) oraz stare meble, natomiast obecn[...]
4
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Kształtowanie hydromechaniczne zaczęto coraz częściej stosować w ostatnich latach w związku z rosnącymi potrzebami obniżenia wagi różnych wyrobów w przemyśle lotniczym, kosmicznym i motoryzacyjnym. Jest to stosunkowo młoda technologia w porównaniu z walcowaniem, kuciem, czy tłoczeniem i stąd stosunk[...]
EN Hydroforming processes have become popular in recent years, due to the increasing demands for lightweight parts in various fields, such as bicycle, automotive, aircraft and aerospace industries. This technology is relatively new as compared with rolling, forging or stamping, therefore there is not [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL W Polsce według GUS w roku 2004 było zarejestrowanych ponad 12 min samochodów, z których 37% liczyło ponad 16 lat. Ze względów ekologicznych i bezpieczeństwa powinny być one wycofane z eksploatacji. Do tego przybywa samochodów powypadkowych, których naprawa jest technicznie nieuzasadniona. Z tych wz[...]
EN In Poland according to GUS in year 2004 be registered over 12 Million of cars from which 37% are older than 16 years. With ecological regards and safety they should be resigned with exploitation. Number of cars which repair is groundless technically is growing up. With these regards in Poland can in[...]
6
75%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 2 61--68
PL Głównym celem badań jest określenie wpływu metody spawania (MIG chłodzeniem mikrojetowym i bez chłodzenia) naprawianych części nadwozia pojazdu na wartości współczynnika restytucji i ich odkształcenie plastyczne. Wyniki z badań przedstawiają wartość współczynnika restytucji w funkcji energii uderzen[...]
EN The main purpose of investigations is the qualification how post-accident repair of model car body parts influence on the value of coefficient of restitution. Evaluation of impact energy absorption by model car body parts repaired with MIG welding (with and without micro-jet cooling) was carried out[...]
7
75%
Advances in Materials Science
EN Novel polythioamide (PTA) was prepared and blended with polyamide 1010 (PA1010). Based on morphology, molecular weight, polydispersity index, thermal, and shear stress behavior, PA1010/PTA (90:10) blend was opted as matrix for graphene nanoplatelet (GNP) reinforcement. Inclusion of functional GNP re[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 345-354
PL W publikacji przedstawiono aspekty prawne określające postępowanie z odpadami pochodzącymi z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omówiono również recykling wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych z demontażu pojazdów, jako przykład sposobu ich dalszego zagospodarowania.
EN The article presents the law aspects of wastes management methods from dismantling of exploited vehicles. Also, recycling of selected hazardous wastes from dismantling of exploited vehicles was presented as an example of wastes management option.
9
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 24--28
EN Remanufacturing is a dynamically developing area of the automotive industry. It allows the original equipment manufactures to diversify their activities and sell manufacturer-warrantied subassemblies through a dealership network but at lower prices compared to new products. The paper presents the pr[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 6337-6345
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów obróbki na jakość wyrobu po procesie nagniatania. Nagniatanie naporowe toczne jest geometrycznie i fizycznie nieliniowym problemem brzegowo – początkowym, w którym warunki brzegowe są nieznane w obszarach kontaktu narzędzia z przedmiotem. Ana[...]
EN The paper presents analysis of the effect of selected processing parameters on the quality of the product after burnishing process. Burnishing rolling is geometrically and physically nonlinear boundary - initial problem, in which the boundary conditions are unknown in the areas of contact of the too[...]
11
63%
Recykling
2010 nr 2 14-16
PL Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonej kontroli w jednej z firm zakwestionował roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Zobowiązał prowadzącego działalność gospodarczą, aby przedmioty wyposażenia i części pochodzące z wyremontowanych pojazdów traktować jak[...]
12
63%
Mechanik
2008 R. 81, nr 12 1022-1022
PL Wykorzystanie rapid-technologii w tym głównie metod Rapid Tooling w szeroko rozumianych technikach kontroli jakości do zwiększenia efektywności.
EN Application of rapid-process and in particular Rapid Tooling methods for comprehensive approach to quality control operations in attempt to improve their efficiency.
13
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The conventional forging of steering knuckle makes many problems such as: creation of material defects, high force of process, low charge yield. The aim of research was optimization of preform shape for extrusion of steering knuckle. Design/methodology/approach: Problem was analyzed using Q[...]
14
63%
Transport Samochodowy
2004 z. 3 99--110
PL W artykule przedstawiono wyniki badań uszkodzonego wskutek awarii elementu zawieszenia tylnego do samochodu osobowego z uwzględnieniem przyczyny powstałego uszkodzenia. Wykazano konieczność przeprowadzania systematycznych badań materiałowych części i podzespołów samochodowych, które w warunkach eksp[...]
EN In this paper the investigations of the damaged back suspension element in a passenger car as the result of an emergency, has been presented. The cause of the come defect has been taken into account too. The necessity of the systematic material investigations of the automotive parts and subassemblie[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono poszczególne etapy projektowania i szczegółowych badań mających na celu zastąpienie metalowej podkładki amortyzatora przez wytworzona z kompozytu polimerowego.
EN It the article presents sequences of project and particularly tests was having on aim replacement the metal plate of shock absorber by produce from polymeric composites.
16
63%
Logistyka
2014 nr 3 2938--2943
PL Nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem charakteryzują się dużą elastycznością produkcji, jednakże zmieniające się wymagania rynkowe powodują szybsze starzenie się produktów. W odpowiedzi na tę tendencję przedsiębiorstwa zmuszone są do błyskawicznej reakcji na zmiany zachodzące na rynku. W [...]
EN Modern enterprise management systems are characterised by very flexible manufacturing, but changing market demands result in faster ageing of products. In response to this trend, companies are forced to rapidly respond to market changes. This paper will presented the implementation of a new product [...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 357--362
PL Stopowe stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-ferrytyczne duplex znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji różnych elementów podjazdów samochodowych. Są to główne rodzaje stali nierdzewnych, wykorzystywane do wytwarzania całej gamy części samochodowych. W pracy [...]
EN Alloy austenitic, ferritic and austenitic-ferritic duplex steels are widely used in the automotive industry for the manufacture of various car elements. These are the main types of stainless steels used to produce a whole range of automotive parts. That work presents a wide range of applications for[...]
18
63%
Logistyka
2015 nr 3 2877--2886, CD 1
PL W artykule na przykładzie jednego z największych dostawców podzespołów w branży motoryzacyjnej zaprezentowano dostawy typu JIT (Just in Time) oraz JIS (Just in Sequence) realizowane przy wykorzystaniu systemu SAP ERP. System JIS opiera się na układaniu podzespołów na środkach transportu, tak aby odp[...]
EN Using the example of one of the biggest suppliers of automotive parts and sub-assemblies, the article presents the JIT (Just in Time) and JIS (Just in Sequence) deliveries based on the SAP system. JIS means that parts are pre-sorted into bins by the supplier, so that assembly workers can withdraw th[...]
19
63%
Polimery
2018 T. 63, nr 2 145--152
PL Przedstawiono specjalne techniki formowania wtryskowego, MuCell® i InduMold, zastosowane do produkcji wysokiej jakości części samochodowych, na przykładzie konsoli centralnej samochodu Audi Q5. Oceniano właściwości mechaniczne, termomechaniczne i termiczne wytworzonych detali, a także zmiany w struk[...]
EN The article presents special injection molding techniques: MuCell® and InduMold used in the production of high quality automotive part on the example of the central console of Audi Q5 car. The mechanical, thermomechanical and thermal properties of the manufactured parts were examined and discussed w[...]
20
63%
Recykling
2003 nr 7-8 8-10
PL W oparciu o inżynierię kosztów, w ramach pojęcia rachunku kosztów, przeprowadza się planowanie kosztów, ich ewidencję, rozliczanie, kalkulację, a w konsekwencji - zarządzanie kosztami procesów, rejestrowanych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Takie podejście zasadne jest również w prz[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last