Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 330
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cynk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia Analityczna
PL Opisano czułą i selektywną spektrofotometrycznq metodę oznaczenia śladowych ilości cynku przy utyciu N-hydroksy-N,N'- difenylobenzamidyny (HDPBA) i difenylokarbazonu (DFCZO). Ekstrakcja cynku HDPBA w chloroformie zachodzi przy pH od 8.2 do 10.3. Po dodaniu DPCZO i nadsiarczanu amonowego powstaje kom[...]
EN A sensitive as well as selective spectrophotometric method for the determinntion of zinc at trace level with N- hydroxy-N,N'- diphenylbenznmidine (HDPBA) and diphenylcarbazone (DPCZO) is described. The extraction of Zn(II) with HDPBA in chloroform occurs at pH from 8.2 to 10.3. The yellow coloured Z[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 197-202
PL W cynku o czystości 99,99%, poddanym "specjalnej" procedurze walcowania w niskiej temperaturze, a następnie leżakowaniu w temperaturze otoczenia, występuje deformacja typu Ludersa. Efekt ten jest rezultatem deformacji (bliźniakowanie), powodującej "rozsynchronizowanie" procesów umocnienia, zdrowieni[...]
EN .After " specjal" low-temperature rolling and subsequent ageing at room temperature of polycrystalline zinc of 99,99% purity Luders-type deformation occurs. This effect resultsfrom the localization of deformation (twinning)which leads to asynchronization of workhardening, polygonal substructure and,[...]
3
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 12 585-589
PL Omówiono wyniki badań nad przebiegiem reakcji Cu0 + Cu2+ = 2 Cu+ w roztworach chlorkowych. Określono wpływ stosunku Cu0 /Cu +, czasu, pH i temperatury, a także stężenia roztworów na stopień przebiegu reakcji. Wyniki badań wskazują na różnice w stopniu przebiegu reakcji liczonym w oparciu o zmianę st[...]
EN Results of the investigation into the course of Cu0 + Cu2+ = 2 Cu+ reaction taking place in the chloride solutions have been described. An effect of Cu0/Cu2+ ratio, time, pH, temperature and concentration of solutions on the extent of reaction course has been determined The results indicate that the[...]
4
100%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 2 76-77
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W rozpuszczalnikach ograniczonych cynk roztwarza się anodowo zgodnie z mechanizmem konsekutywnym - z udziałem pośredniego produktu Zn+ad. Mechanizm ten zasadniczo nie odbiega od mechanizmu opisującego roztwarzanie cynku w wodnych elektrolitach. W bezwodnych środowiskach organicznych stabilność pośr[...]
EN In organic solvents zinc undergoes anodic dissolution according to two step - consecutive mechanism with participation of intermediate product - Zn+ad. This mechanism is similar to that in aqueous environments. However the intermediate anodic product in nonaquous organic solution is more stable and [...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przeprowadzono badania ekstrakcji cynku(II) przy pomocy fosforanu tributylu oraz reekstrakcji wodą z chlorkowych roztworów potrawiennych. Stwierdzono, że cynk(II) może być ekstrahowany z roztworów kwasu solnego przy pomocy czystego lub rozpuszczonego w nafcie fosforanu tributylu, przy czym ekstrakcj[...]
EN The extraction of zinc(II) with tributyl phosphate and then the stripping of zinc(II) from loaded TBP with water was studied in a laboratory mixer settler. It was stated that zinc(II) can be effectively extracted with tributyl phosphate pure or diluted with kerosene. Mathematical model of the proces[...]
7
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 203-214
EN The paper presents results of chemical analysis of fat on content of randomly selected heavy metals: zinc, chromium, cadmium and lead. Samples of fat were taken randomly in different days in the EKOUTIL factory in Śmiłowo. One of very difficult problems waiting for good technical and economical and[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 74 178-178
PL Praca obejmuje teoretyczne i utylitarne badania wytwarzania z cynku twardego cynku rafinowanego stosowanego zarówno do ponownego wykorzystania w przemyśle cynkowniczym, jak i w produkcji gatunkowej bieli cynkowej. Cynk twardy jest odpadowym produktem tworzącym się podczas cynkowania zanurzeniowego w[...]
EN The study covers theoretical and applied research into production of refined zinc from zinc dross, reused in galvanising industry and/or used for production of classified zinc white. Zinc dross is a waste product which forms during hot-dip zinc coating steel products and which gathers on the bootom [...]
9
88%
Chemical and Process Engineering
PL W związku z nadmierną akumulacją cynku w układzie wodnym jednej z zintegrowanych hut przeprowadzono analizę jego rozkładu w obiegach wodnych i w oczyszczalni końcowej z uwzględnieniem różnych wariantów ich zasilania i odsalania. Zastosowano metodę komputerowej symulacji bilansu zasolenia, opartą na [...]
EN Because of the excessive accumulation of zinc in the water system of one of the integrated steel plants, analysis of the said factor distribution in water circuits and final water treatment plant with different options of supply and desalting has been carried out. A method of computer simulation of [...]
10
88%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 4 185-188
PL Głównym celem niniejszej pracy było uzyskanie kompleksowych danych dotyczących występowania cynku w opadzie kierunkowym pyłu. Próbki były zbierane w Brennej, która jest znana ze swoich walorów rekreacyjnych, w następujących okresach: 1992-1996 i 1999-2000. Zawartość cynku oznaczono metodą AAS. Zawar[...]
EN The purpose of this work was to obtain the complex data of the occurrence of zinc in dust directional emission.The samples were collected in Brenna village, which in known for very good recreational conditions, is three samplers, in the period: 1992-1996 and 1999-2000. The zinc content in collected [...]
11
88%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 8 351--361
PL BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na popr[...]
EN The paper presents results from the project conducted on the industrial scale. The objective of the study was to determine technological conditions of charge preparation with application of the new installation, and the its treatment in Waelz process. The conducted studies showed beneficial effect o[...]
12
75%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1101-1105
EN In Poland, the average Zn contents in river sediments keep up the level 100 mg/kg. The largest accumulations of zinc (up to 10 000 mg/kg), found in river sediments in the Upper and Lower Silesia area, are the result of mining and industrial activity in these regions. In the remaining parts of the co[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy badano wpływ szybkości wzrostu monokryształów Zn-Ti0.1-Cu0.1 na morfologię, rozkład i zależności krystalograficzne fazy międzymetalicznej Zn16Ti. Do testów użyto kryształów wyhodowanych z prędkościami z zakresu od 1.8mm/h do 16mm/h. We wszystkich przypadkach zaobserwowano istnienie cząstek t[...]
EN The influence of growth rate on a morphology, distribution and crystallographic relationship of the intermetallic phase Zn16Ti in Zn-Ti0.1-Cu0.1 single crystals were investigated. The crystals obtained at rates in range of from 1.8mm/h to 16mm/h were tested. In all cases a strong elongation of the Z[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W artykule przedstawiono wyniki zawartości cynku form zbliżonych do ogólnych oraz potencjalnie dostępnych dla roślin w różnych odległościach od krawędzi jezdni przy drodze krajowej nr 3 w okolicy Nowego Miasteczka. Celem pracy było określenie zawartości cynku w glebie oraz ocena ilości w odniesieniu[...]
EN The results of zinc forms similar to the general and potentially available to plants at different distances, ranging from the edge of the road at the national road No. 3 in the area of Nowe Miasteczko. The aim of this study was determine the zinc content in the soil and evaluate the amount in relati[...]
15
75%
Chemia Analityczna
PL Opisano czułą metodę analizy śladów cynku. W metodzie zastosowano adsorpcyjne zatężanie kompleksu cynku z kwasem nalidyksowym (NAL) na wiszącej elektrodzie rtęciowej. Wyznaczono optymalne warunki oznaczania: pH = 8,7; stężenie NAL 90 (nmol L-1; potencjał zatężania —800 mV i czas zatężania[...]
EN A sensitive method for determination of trace zinc based on adsorptive preconcentration of zinc-nalidixic acid (NAL) complex onto the surface of a hanging mercury drop electrode (HMDE) has been described. Optimum conditions of determination were as follows: pH 8.7, 90 (imol L-1 NAL, accum[...]
16
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule opisano charakterystykę instalacji granulacji pyłów dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Przedstawiono główne dane techniczne, oraz podano opis procesów zachodzących podczas transportu, mieszania i finalnej granulacji pyłów cynku. W skład układu technologicznego wchodzą: silosy, przenośniki[...]
EN In the article the installation for dust granulation in the Zinc Metallurgical Works in "Miasteczko Śląskie" was described. The main technical data were presented and the processes occuring during the transportation, mixing and final granulation of zinc dust were described. The technological syste[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono charakterystykę mineralogiczną składników pyłów i szlamów. Ponadto przedmiotem badań był mechanizm wiązań mineralogicznych cynku w pyłach lotnych gazu gardzielowego, szlamów konwertorowych i pyłów z łukowych pieców elektrycznych. Badano postać i skład mineralogiczny pyłów z zastosowani[...]
EN The mineralogic characteristics of dust and sludges components have been presented in this paper. Moreover, the mineralogic bond mechanism of zinc in flue dust and top gas mud, converter sludges and electric arc furnace sludges were the object of investigations. Form and mineralogy composition of se[...]
18
75%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 1 9-13
PL Przedstawiono nową technologię wytwarzania powłok bezchromianowych na powłokach cynkowych na stali. Odporność korozyjna cynku pokrytego powłokami bezchromianowymi jest porównywalna do odporności cynku z powloką chromianową żółtą. Powłoki bezchromianowe na cynku były wytwarzane przez zanurzenie w wod[...]
EN The new technology of non- chromate conversion coatings formation on metal surfaces such as galvanized steel or electrodeposited coatings is described. The corrosion resistance of zinc coated with non-chromate coatings are comparable to the adequate systems with yellow chromate coatings. Non-chromat[...]
19
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Reakcję fizjologiczną roślin pszenicy na działanie soli metali badano poprzez pomiar parametrów wymiany gazowej, takich jak intensywność asymilacji CO2, transpiracji, współczynnik wykorzystania wody w fotosyntezie oraz zawartość chlorofilu. Określono również parametry bionietryczne: długość liścieni[...]
EN The physiological reaction of wheat towards heavy metal ions was tested through the measurement of gaseous exchange parameters such as CO2 assimilation intensity, transpiration, index of water utilization during photosynthesis and chlorophyll content. Biometric parameters were also determined: leaf [...]
20
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Większość progów fitotoksyczności metali jest określana w doświadczeniach wazonowych lub laboratoryjnych przy wzroście roślin w roztworach pożywek. Warunki te nie odzwierciedlają warunków polo-wych i nie dostarczają wiarygodnych danych. Celem niniejszych badań było wyznaczenie wartości granicznych t[...]
EN Most metal phytotoxicity thresholds ale determined in pot or laboratory experiments by growing plants in nutrient solutions. Such conditions do not reflect field conditions and do not provide reliable data. The purpose of Ibis study bas been to determine Zn phytotoxicity thresholds for wheat shoots [...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last